EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1431

Kommissionens forordning (EF) nr. 1431/94 af 22. juni 1994 om gennemførelsesbestemmelser for fjerkrækød til den importordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF- toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter

OJ L 156, 23.6.1994, p. 9–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 011 P. 123 - 127
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 011 P. 123 - 127
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 005 P. 225 - 230
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 005 P. 225 - 230
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 005 P. 225 - 230
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 005 P. 225 - 230
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 005 P. 225 - 230
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 005 P. 225 - 230
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 005 P. 225 - 230
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 005 P. 225 - 230
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 005 P. 225 - 230
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 006 P. 146 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 006 P. 146 - 151

No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2007; ophævet ved 32007R1385 . Latest consolidated version: 09/03/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1431/oj

31994R1431

Kommissionens forordning (EF) nr. 1431/94 af 22. juni 1994 om gennemførelsesbestemmelser for fjerkrækød til den importordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF- toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter

EF-Tidende nr. L 156 af 23/06/1994 s. 0009 - 0013
den finske specialudgave: kapitel 2 bind 11 s. 0123
den svenske specialudgave: kapitel 2 bind 11 s. 0123


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1431/94 af 22. juni 1994 om gennemfoerelsesbestemmelser for fjerkraekoed til den importordning, der er fastsat i Raadets forordning (EF) nr. 774/94 om aabning og forvaltning af en raekke EF-toldkontingenter for oksekoed af hoej kvalitet, svinekoed, fjerkraekoed, hvede og blandsaed af hvede og rug samt klid og andre restprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EF) nr. 774/94 af 29. marts 1994 om aabning og forvaltning af en raekke EF-toldkontingenter for oksekoed af hoej kvalitet, svinekoed, fjerkraekoed, hvede og blandsaed af hvede og rug samt klid og andre restprodukter (1), saerlig artikel 7,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den faelles markedsordning for fjerkraekoed (2), senest aendret ved Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1574/93 (3), saerlig artikel 15, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ved forordning (EF) nr. 774/94 blev der fra den 1. januar 1994 aabnet nye aarlige toldkontingenter for bestemte produkter af fjerkraekoed; kontingenterne anvendes for en ubestemt periode;

det boer sikres, at ordningen forvaltes gennem importlicenser; i den forbindelse boer der fastsaettes bestemmelser om indgivelse af ansoegninger og arten af oplysninger i ansoegningerne og licenserne uanset artikel 8 i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3719/88 af 16. november 1988 om faelles gennemfoerelsesbestemmelser for import- og eksportlicenser samt forudfastsaettelsesattester for landbrugsprodukter (4), senest aendret ved forordning (EF) nr. 3519/93 (5); det boer endvidere fastsaettes, at licenserne udstedes efter en betaenkningstid og i givet fald under anvendelse af en ensartet sats for antagelse af maengderne; det boer i de erhvervsdrivendes interesse fastsaettes, at licensansoegningen kan tilbagekaldes efter antagelsessatsens fastsaettelse;

ved forordning (EF) nr. 774/94 blev der fastsat en afgift paa 0 % ved indfoersel af bestemte produkter af fjerkraekoed inden for bestemte maengder; for at sikre, at indfoerslen forloeber regelmaessigt, boer maengderne fordeles over aaret;

for at sikre, at maengderne udnyttes i overensstemmelse med det traditionelle importmoenster paa EF-markedet, boer de fordeles efter oprindelse i forhold til importen de tre seneste aar;

med henblik paa at forvalte ordningen effektivt boer det fastsaettes, at der skal stilles en sikkerhed paa 50 ECU/100 kg for importlicenser i forbindelse med ordningen; som foelge af risikoen for spekulationsforretninger med fjerkraekoed boer der fastsaettes praecise betingelser for de erhvervsdrivendes adgang til ordningen;

Forvaltningskomitéen for Fjerkraekoed og AEg har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ved indfoersel til EF i henhold til de toldkontingenter, der blev aabnet ved artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 774/94, af produkter, som henhoerer under grupperne anfoert i bilag I til naervaerende forordning, skal der fremlaegges importlicens.

De af ordningen omfattede produktmaengder og afgiftssatsen er anfoert i bilag I for hver gruppe.

Artikel 2

Den for hver gruppe fastsatte maengde fordeles saaledes paa aaret:

for 1994:

- 50 % i perioden 1. januar til 30. september

- 50 % i perioden 1. oktober til 31. december

for efterfoelgende aar:

- 25 % i perioden 1. januar til 31. marts

- 25 % i perioden 1. april til 30. juni

- 25 % i perioden 1. juli til 30. september- 25 % i perioden 1. oktober til 31. december.

Artikel 3

For de i artikel 1 omhandlede importlicenser gaelder foelgende bestemmelser:

a) ansoegeren er en fysisk eller juridisk person, der paa tidspunktet for indgivelse af ansoegningen kan fremlaegge bevis, der tilfredsstiller medlemsstatens kompetente myndigheder, for at han i 1992 og i 1993 har indfoert eller udfoert mindst 25 tons (produktvaegt) produkter, som henhoerer under forordning (EOEF) nr. 2777/75; dog er detailforretninger og restauranter, som saelger deres produkter til den endelige forbruger, udelukket fra at kunne benytte ordningen

b) licensansoegningen maa kun omfatte de i bilag I anfoerte grupper; de kan omfatte flere produkter henhoerende under forskellige KN-koder; i saa fald anfoeres alle KN-koder i rubrik 16 og varebeskrivelserne i rubrik 15.

Licensansoegningen omfatter mindst 1 ton og hoejst 10 % af den for gruppen disponible maengde for en af de i artikel 2 fastsatte perioder.

c) licensansoegningen og licensen indeholder i rubrik 8 en angivelse af oprindelseslandet; licensen forpligter til at indfoere fra det naevnte land

d) licensansoegningen og licensen indeholder i rubrik 20 en af foelgende angivelser:

Reglamento (CE) n° 1431/94,

Forordning (EF) nr. 1431/94,

Verordnung (EG) Nr. 1431/94,

Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 1431/94,

Regulation (EC) No 1431/94,

Règlement (CE) n° 1431/94,

Regolamento (CE) n. 1431/94,

Verordening (EG) nr. 1431/94,

Regulamento (CE) nº 1431/94;

e) licensen indeholder i rubrik 24 en af foelgende angivelser:

Importafgift fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr.

Reglamento (CE) n° 1431/94,

Forordning (EF) nr. 1431/94,

Verordnung (EG) Nr. 1431/94,

Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 1431/94,

Regulation (EC) No 1431/94,

Règlement (CE) n° 1431/94,

Regolamento (CE) n. 1431/94,

Verordening (EG) nr. 1431/94,

Regulamento (CE) nº 1431/94.

Artikel 4

1. Licensansoegninger kan kun indgives i loebet af de foerste ti dage af hver periode, jf. artikel 2.

For perioden 1. januar til 30. september 1994 kan licensansoegninger dog kun indgives i loebet af de foerste ti dage af juli 1994.

2. En licensansoegning tages kun i betragtning, hvis ansoegeren skriftligt erklaerer, at han for den paagaeldende periode ikke har indgivet og ikke vil indgive andre ansoegninger for produkter i samme gruppe i den medlemsstat, hvor ansoegningen indgives, eller i andre medlemsstater; hvis samme person indgiver flere ansoegninger for produkter i samme gruppe, tages ingen af de indgivne ansoegninger i betragtning.

For gruppe 3 og 5 kan hver ansoeger dog indgive flere ansoegninger om importlicenser for produkter i en enkelt gruppe, hvis produkterne har oprindelse i flere forskellige lande. Ansoegningerne, som hver isaer omfatter et enkelt oprindelsesland, indgives samtidigt til en medlemsstats kompetente myndighed. De betragtes, for saa vidt angaar det i artikel 3, litra b), naevnte maksimum og anvendelsen af bestemmelsen i ovenstaaende afsnit, som en enkelt ansoegning.

3. Den femte arbejdsdag efter udloebet af perioden for indgivelse af ansoegninger meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke ansoegninger der er indgivet for hvert produkt i gruppen. Meddelelsen indeholder en liste over ansoegerne og de for hver gruppe ansoegte maengder.

Alle meddelelser, herunder ogsaa »ingen ansoegninger«, fremsendes pr. telex eller telefax den paagaeldende arbejdsdag, under anvendelse af den formular, der er vist i bilag II, hvis der ikke er indgivet ansoegninger, eller under anvendelse af formularen i bilag II og III, hvis der er indgivet ansoegninger.

4. Kommissionen bestemmer saa hurtigt som muligt, i hvilket omfang ansoegninger i henhold til artikel 3 imoedekommes.

Hvis de maengder, for hvilke der er ansoegt om licenser, overstiger de disponible maengder, fastsaetter Kommissionen en ensartet sats for antagelse af de ansoegte maengder. Hvis satsen er under 5 %, kan Kommissionen ikke imoedekomme ansoegningerne og frigiver sikkerheden.

De erhvervsdrivende kan senest ti arbejdsdage efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende af den ensartede antagelsessats tilbagekalde deres licensansoegninger, hvis denne sat' anvendelse foerer til fastsaettelsen af en maengde paa under 20 tons. Medlemsstaterne underretter Kommissionen herom senest fem dage efter licensansoegningens tilbagekaldelse og frigiver sikkerheden.

Kommissionen bestemmer den restmaengde, der skal laegges til den disponible maengde i den foelgende periode i samme aar, og den kan i tilfaelde af uudnyttede maengder overfoere den paagaeldende produktmaengde til en anden gruppe.

5. Licenserne udstedes saa hurtigt som muligt efter, at Kommissionen har truffet sin beslutning.

6. Udstedte licenser er gyldige i hele Faellesskabet.

Artikel 5

Importlicenserne er gyldige i 150 dage fra den faktiske udstedelsesdato, jf. artikel 21, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 3719/88.

Licenserne kan dog ikke vaere gyldige efter den 31. december i udstedelsesaaret.

Importlicenser, der er udstedt i henhold til denne forordning, kan ikke overdrages.

Artikel 6

Ansoegninger om importlicenser ledsages af en sikkerhedsstillelse paa 50 ECU/100 kg for alle de i artikel 1 naevnte produkter.

Artikel 7

Bestemmelserne i forordning (EOEF) nr. 3719/88 finder anvendelse, for saa vidt andet ikke er fastsat i denne forordning.

Uanset artikel 8, stk. 4, i forordning (EOEF) nr. 3719/88 kan den maengde, der indfoeres i henhold til naervaerende forordning, ikke overstige den maengde, som er anfoert i rubrik 17 og 18 i importlicenserne. Tallet 0 anfoeres i den forbindelse i rubrik 19 i licenserne.

Artikel 8

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 22. juni 1994.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 91 af 8. 4. 1994, s. 1.

(2) EFT nr. L 282 af 1. 11. 1975, s. 77.

(3) EFT nr. L 152 af 24. 6. 1993, s. 1.

(4) EFT nr. L 331 af 2. 12. 1988, s. 1.

(5) EFT nr. L 320 af 22. 12. 1993, s. 16.

BILAG I

IMPORTAFGIFT PAA 0 %

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

BILAG II

>START GRAFIK>

Anvendelse af forordning (EF) nr. 1431/94

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER GD VI/D/3 - Fjerkraekoed

>SLUT GRAFIK>

BILAG III

>START GRAFIK>

Anvendelse af forordning (EF) nr. 1431/94

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER

GD VI/D/3 - Fjerkraekoed

>SLUT GRAFIK>

Top