EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0018

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/18/EF af 30. maj 1994 om ændring, for så vidt angår forpligtelsen til at offentliggøre prospekter, af direktiv 80/390/EØF om samordning af kravene ved udarbejdelse af, kontrol med og udsendelse af det prospekt, der skal offentliggøres med henblik på optagelse af værdipapirer til officiel notering på en fondsbørs

OJ L 135, 31.5.1994, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 004 P. 224 - 226
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 004 P. 224 - 226

No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2001: This act has been changed. Current consolidated version: 20/06/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/18/oj

31994L0018

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/18/EF af 30. maj 1994 om ændring, for så vidt angår forpligtelsen til at offentliggøre prospekter, af direktiv 80/390/EØF om samordning af kravene ved udarbejdelse af, kontrol med og udsendelse af det prospekt, der skal offentliggøres med henblik på optagelse af værdipapirer til officiel notering på en fondsbørs

EF-Tidende nr. L 135 af 31/05/1994 s. 0001 - 0004
den finske specialudgave: kapitel 6 bind 4 s. 0224
den svenske specialudgave: kapitel 6 bind 4 s. 0224


EUROPA-PARLAMENTETS OG RAADETS DIREKTIV 94/18/EF af 30. maj 1994 om aendring, for saa vidt angaar forpligtelsen til at offentliggoere prospekter, af direktiv 80/390/EOEF om samordning af kravene ved udarbejdelse af, kontrol med og udsendelse af det prospekt, der skal offentliggoeres med henblik paa optagelse af vaerdipapirer til officiel notering paa en fondsboers

EUROPA-PARLAMENTET OG RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 54,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (2),

i overensstemmelse med proceduren i traktatens artikel 189 B (3), og ud fra foelgende betragtninger:

Et af hovedformaalene med direktiverne om boersnotering af vaerdipapirer er at skabe de fornoedne betingelser for en stoerre integration af vaerdipapirmarkederne i Faellesskabet ved at fjerne de hindringer, der med rimelighed kan fjernes;

optagelse af vaerdipapirer til officiel notering paa fondsboerser paa tvaers af graenserne inden for Faellesskabet er et af de mulige midler til at realisere denne integration;

en stoerre hindring for at ansoege om optagelse til notering i andre medlemsstater er de lange procedurer og omkostningerne forbundet med offentliggoerelse af det prospekt, der kraeves ifoelge Raadets direktiv 80/390/EOEF af 17. marts 1980 om samordning af kravene ved udarbejdelse af, kontrol med og udsendelse af det prospekt, der skal offentliggoeres med henblik paa optagelse af vaerdipapirer til officiel notering paa en fondsboers (4);

Raadets direktiv 87/345/EOEF af 22. juni 1987 om aendring af direktiv 80/390/EOEF om samordning af kravene ved udarbejdelse af, kontrol med og udsendelse af det prospekt, der skal offentliggoeres med henblik paa optagelse af vaerdipapirer til officiel notering paa en fondsboers (5), der indebaerer gensidig anerkendelse af prospektet, naar der ansoeges om optagelse til notering samtidig i to eller flere medlemsstater, var et vigtigt skridt hen imod en forenkling af noteringsprocedurerne paa tvaers af graenserne;

Raadets direktiv 90/211/EOEF af 23. april 1990 om aendring af direktiv 80/390/EOEF for saa vidt angaar gensidig anerkendelse af offentlige prospekter med henblik paa optagelse paa en fondsboers (6), ved hvilket et offentligt prospekt anerkendes som et gyldigt prospekt, hvis der inden for et kort tidsrum efter udbydelsen til offentligheden ansoeges om optagelse til officiel notering paa en fondsboers, var et andet vigtigt skridt i samme retning;

alle nye foranstaltninger, der yderligere forenkler procedurerne paa tvaers af graenserne, kan fremskynde integrationen af vaerdipapirmarkederne i Faellesskabet;

i artikel 6 i direktiv 80/390/EOEF er der allerede fastlagt en raekke tilfaelde, hvor de kompetente myndigheder kan foreskrive hel eller delvis fritagelse for forpligtelsen til at offentliggoere prospektet; en saadan hel eller delvis fritagelse, der hovedsagelig vedroerer tilfaelde, hvor vaerdipapirer af samme klasse allerede er optaget til officiel notering paa en fondsboers i samme land, hvorfor den ikke finder anvendelse i hovedparten af graenseoverskridende tilfaelde, gives under den forudsaetning, at investorerne i dette land allerede er helt eller delvis beskyttet, fordi delvise eller fuldstaendige ajourfoerte og trovaerdige oplysninger om de paagaeldende selskaber allerede foreligger i vid udstraekning;

den mulighed, der gives i dette direktiv, er en nyttig foranstaltning, som er i overensstemmelse med princippet om beskyttelse af investorerne, og som samtidig sikrer, at markederne kan fungere hensigtsmaessigt;

det forekommer hensigtsmaessigt, at den medlemsstat, i hvilken der ansoeges om optagelse til officiel notering, faar mulighed for i visse tilfaelde at kunne indroemme udstedere, hvis vaerdipapirer allerede er optaget til officiel boersnotering i en anden medlemsstat, hel eller delvis fritagelse fra forpligtelsen til at offentliggoere prospekter;

det er velfunderede selskaber med en international status, som allerede i nogen tid har vaeret boersnoteret i Faellesskabet, der hoejst sandsynligt vil soege notering paa tvaers af graenserne; disse selskaber er almindeligvis velkendte i de fleste medlemsstater; oplysninger om dem foreligger allerede i vid udstraekning;

formaalet med direktiv 80/390/EOEF er at sikre, at investorerne raader over tilstraekkelige oplysninger; naar et saadant selskab derfor ansoeger om at faa sine vaerdipapirer optaget til notering i en vaertsmedlemsstat, kan investorer, der opererer paa markedet i det paagaeldende land, derfor vaere tilstraekkeligt beskyttet, hvis de blot modtager forenklede oplysninger i stedet for det fuldstaendige prospekt;

medlemsstaterne kan finde det hensigtsmaessigt at fastsaette ikke-diskriminerende kvantitative minimumskriterier, f.eks. for virksomhedernes markedsvaerdi, som udstederne skal opfylde for at kunne drage fordel af de fritagelsesmuligheder, som gives med dette direktiv; med den stadig stoerre integration af vaerdipapirmarkederne boer de kompetente myndigheder ligeledes have mulighed for at behandle mindre selskaber paa tilsvarende vis;

endvidere har mange fondsboerser sekundaere markeder, hvor der omsaettes aktier fra de selskaber, der ikke har adgang til officiel notering; i nogle tilfaelde reguleres og kontrolleres de sekundaere markeder af offentligt anerkendte myndigheder, der paalaegger selskaberne oplysningskrav, der i det vaesentlige svarer til kravene for officielt noterede selskaber; derfor kan det princip, der ligger til grund for artikel 6 i direktiv 80/390/EOEF, ogsaa anvendes, naar saadanne selskaber ansoeger om at faa deres vaerdipapirer optaget til officiel notering;

de paataenkte foranstaltninger repraesenterer en reel gevinst maalt i mere effektivt fungerende vaerdipapirmarkeder i Faellesskabet takket vaere tilpasningen af den eksisterende faellesskabslovgivning til de nye behov og realiteter paa markederne; da foranstaltningerne medfoerer en udvidelse af den enekompetence, som medlemsstaternes kompetente myndigheder har paa dette omraade, samtidig med at der opretholdes en tilstraekkelig grad af regulering paa EF-plan, repraesenterer de ogsaa det foreloebig bedste svar paa de nye behov inden for vaerdipapirers optagelse til officiel boersnotering;

den ordning, der blev indfoert med Raadets direktiv 79/279/EOEF af 5. marts 1979 om samordning af betingelserne for vaerdipapirers optagelse til officiel notering paa en fondsboers (1), paavirkes ikke af den fuldstaendige eller delvise fritagelse for forpligtelsen til at offentliggoere prospekter, der paataenkes indfoert med naervaerende direktiv;

for at beskytte investorerne skal dokumenter, der skal stilles til raadighed for offentligheden, foerst sendes til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, i hvilken der ansoeges om optagelse til officiel notering; det er op til den medlemsstat at afgoere, om dens kompetente myndigheder skal foretage en kontrol af disse dokumenter, og om noedvendigt at beslutte, hvilken form kontrollen skal have, samt hvorledes den skal gennemfoeres - UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 80/390/EOEF foretages foelgende aendringer:

1. I artikel 6 tilfoejes foelgende nye numre:

»4. Naar:

a) udstederens vaerdipapirer eller aktier eller aktiecertifikater for disse har vaeret optaget til officiel notering i en anden medlemsstat i mindst tre aar forud for ansoegningen om optagelse til officiel notering, og b) de kompetente myndigheder i den medlemsstat eller de medlemsstater, hvor udstederens vaerdipapirer er officielt noteret, har godtgjort paa tilfredsstillende vis over for de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor der ansoeges om optagelse til officiel notering, at udstederen i de seneste tre aar eller i al den tid, hans vaerdipapirer har vaeret boersnoteret, hvis dette er mindre end tre aar, har opfyldt alle de krav om oplysninger og optagelse til boersnotering, der som foelge af EF-direktiverne paahviler selskaber, hvis vaerdipapirer er optaget til officiel notering; og c) foelgende offentliggoeres som anfoert i artikel 20 og artikel 21, stk. 1:

i) et dokument indeholdende foelgende:

- en erklaering om, at der er indgivet ansoegning om optagelse til officiel notering af vaerdipapirerne. I tilfaelde af aktier skal meddelelsen ogsaa indeholde en specificering af de paagaeldende aktiers antal og klasse og en noejagtig beskrivelse af de hertil knyttede rettigheder. I tilfaelde af aktiecertifikater skal meddelelsen ogsaa indeholde en specificering af de rettigheder, der er knyttet til de originale vaerdipapirer, og give oplysninger om muligheden for konvertering af certifikaterne til originale vaerdipapirer samt om procedurerne herfor. I tilfaelde af obligationer skal meddelelsen ogsaa indeholde en specificering af det samlede nominelle laanebeloeb (hvis beloebet ikke er fastlagt, skal dette anfoeres), samt laanebetingelserne; bortset fra tilfaelde med loebende udstedelse, udstedelseskurs og indloesningskurs samt nominel rentesats (saafremt flere rentesatser er fastsat, angivelse af betingelserne for aendring); i tilfaelde af obligationer, der er konvertible, ombyttelige eller med tilknyttede warrants eller warrants skal meddelelsen endvidere indeholde en specificering af arten af de aktier, der tilbydes ved konvertering, ombytning eller tegning, de til aktierne knyttede rettigheder, betingelserne og de naermere bestemmelser for konvertering, ombytning eller tegning samt de tilfaelde, hvor disse betingelser og bestemmelser kan aendres - detaljerede oplysninger om enhver signifikant aendring eller udvikling, der er sket siden det tidspunkt, som de i nr. ii) og iii) naevnte dokumenter vedroerer - oplysninger, der er saeregne for markedet i det land, hvor der ansoeges om optagelse, i saerdeleshed vedroerende indkomstskatteordningen og de pengeinstitutter, der yder udstederen finansiel service, samt vedroerende den maade, hvorpaa meddelelser til investorer offentliggoeres - en erklaering fra de personer, der er ansvarlige for oplysningerne afgivet i henhold til de foerste tre led, om, at oplysningerne er i overensstemmelse med virkeligheden, og at der ikke er udeladt noget, der kan paavirke dokumentets paalidelighed, og ii) udstederens seneste aarsberetning, det seneste reviderede aarsregnskab (hvis udstederen opstiller baade et ikke-konsolideret aarsregnskab og et konsolideret aarsregnskab, skal begge regnskaber fremlaegges. De kompetente myndigheder kan dog tillade, at udstederen kun fremlaegger enten det ikke-konsoliderede eller det konsoliderede regnskab, medmindre det regnskab, som ikke fremlaegges, indeholder vaesentlige supplerende oplysninger) samt udstederens seneste halvaarsopgoerelse fra det paagaeldende aar, saafremt den allerede er blevet offentliggjort, og iii) alle prospekter eller tilsvarende dokumenter, som udstederen har offentliggjort i tolvmaanedersperioden inden ansoegning om optagelse til officiel notering, og iv) foelgende oplysninger, naar de ikke allerede er indeholdt i de i nr. i), ii) og iii), omhandlede dokumenter:

- oplysninger om, hvorledes selskabets administrations-, ledelses- og tilsynsorganer er sammensat, og hvilke hverv hvert enkelt medlem varetager - generelle oplysninger om kapitalen - den aktuelle situation paa grundlag af de seneste oplysninger, udstederen har modtaget i henhold til Raadets direktiv 88/627/EOEF af 12. december 1988 om offentliggoerelse af oplysninger ved erhvervelse og afhaendelse af en betydelig andel i et boersnoteret selskab (1), og - eventuelle rapporter fra de personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision vedroerende de senest offentliggjorte aarsregnskaber, som kraeves i henhold til den nationale lovgivning i den medlemsstat, paa hvis omraade udstederens hjemsted er beliggende, og d) det i de annoncer, bekendtgoerelser, opslag og dokumenter, hvori der gives meddelelse om vaerdipapirernes optagelse til officiel notering, og som indeholder oplysninger om vaerdipapirernes vaesentlige egenskaber, samt alle andre dokumenter, der vedroerer deres optagelse til notering og er beregnet til at blive offentliggjort af udstederen eller paa dennes vegne, erklaeres, at de i litra c) omhandlede oplysninger eksisterer, og angives, hvor de er eller vil blive offentliggjort som anfoert i artikel 20, og e) de i litra c) omhandlede oplysninger samt de i litra d) omhandlede annoncer, bekendtgoerelser, opslag og dokumenter er blevet sendt til de kompetente myndigheder inden offentliggoerelsen.

EFT nr. L 348 af 17. 12. 1988, s. 62.»5. Naar selskaber, hvis aktier allerede er blevet handlet i mindst de to forudgaaende aar paa et sekundaert marked, der er reguleret og underkastet tilsyn af offentligt anerkendte myndigheder, ansoeger om at faa deres vaerdipapirer optaget til officiel notering i samme medlemsstat, og investorerne - foer datoen for den officiel noterings ikrafttraeden - efter de kompetente myndigheders opfattelse har adgang til oplysninger, der i det vaesentlige svarer til dem, der kraeves efter dette direktiv.« 2. Foelgende nye artikel 6a indsaettes:

»Artikel 6a De i artikel 6, nr. 4, litra c) og d), omhandlede oplysninger skal offentliggoeres paa det officielle sprog eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, i hvilken der ansoeges om optagelse til officiel notering, eller paa et andet sprog, hvis dette sprog saedvanligvis anvendes i den paagaeldende medlemsstat i forbindelse med finansielle anliggender og er godkendt af de kompetente myndigheder, og hvis offentliggoerelsen i oevrigt sker i overensstemmelse med yderligere krav, som de maatte stille.«

Artikel 2

1. De medlemsstater, som agter at benytte sig af den mulighed, der gives ved dette direktiv, saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv paa et vilkaarligt tidspunkt efter datoen for dets meddelelse. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 30. maj 1994.

Paa Europa-Parlamentets vegne E. KLEPSCH Formand Paa Raadets vegne G. ROMEOS Formand

(1) EFT nr. C 23 af 27. 1. 1993, s. 6, og EFT nr. C 88 af 25. 3. 1994, s. 3.

(2) EFT nr. C 161 af 14. 6. 1993, s. 31.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 15. december 1993 (EFT nr. C 20 af 24. 1. 1994). Raadets faelles holdning af 4. marts 1994 (EFT nr. C 137 af 19. 5. 1994), og Europa-Parlamentets afgoerelse af 20. april 1994 (EFT nr. C 128 af 9. 5. 1994).

(4) EFT nr. L 100 af 17. 4. 1980, s. 1.

(5) EFT nr. L 185 af 4. 7. 1987, s. 81.

(6) EFT nr. L 112 af 3. 5. 1990, s. 24.

(1) EFT nr. L 66 af 16. 3. 1979, s. 21.

(1) EFT nr. L 348 af 17. 12. 1988, s. 62.

Top