EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0157

94/157/EF: Rådets afgørelse af 21. februar 1994 om indgåelse på Fællesskabets vegne af konventionen om beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet (den reviderede Helsingfors- konvention 1992)

OJ L 73, 16.3.1994, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 029 P. 238 - 238
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 029 P. 238 - 238
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 019 P. 291 - 291
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 019 P. 291 - 291
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 019 P. 291 - 291
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 019 P. 291 - 291
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 019 P. 291 - 291
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 019 P. 291 - 291
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 019 P. 291 - 291
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 019 P. 291 - 291
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 019 P. 291 - 291
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 008 P. 269 - 269
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 008 P. 269 - 269
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 057 P. 15 - 15

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/157/oj

Related international agreement

31994D0157

94/157/EF: Rådets afgørelse af 21. februar 1994 om indgåelse på Fællesskabets vegne af konventionen om beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet (den reviderede Helsingfors- konvention 1992)

EF-Tidende nr. L 073 af 16/03/1994 s. 0019 - 0019
den finske specialudgave: kapitel 11 bind 29 s. 0238
den svenske specialudgave: kapitel 11 bind 29 s. 0238


RAADETS AFGOERELSE af 21. februar 1994 om indgaaelse paa Faellesskabets vegne af konventionen om beskyttelse af havmiljoeet i OEstersoeomraadet (den reviderede Helsingfors-konvention 1992) (94/157/EF)

RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 130 S, stk. 1, sammenholdt med artikel 228, stk. 3, foerste afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Kommissionen har paa Faellesskabets vegne deltaget i forhandlingerne om udarbejdelse af forslaget til den reviderede Helsingforskonvention af 1992;

denne konvention blev paa Faellesskabets vegne undertegnet den 24. september 1992;

i denne konvention fastlaegges en ramme for regionalt samarbejde for at sikre en oekologisk restaurering af OEstersoeen, der kan sikre, at havmiljoeet kan regenerere sig selv, og at den oekologiske ligevaegt opretholdes;

Kommissionen har vedtaget foranstaltninger paa det omraade, som er omfattet af konventionen, og det er dens opgave paa disse omraader at engagere sig paa internationalt plan;

Faellesskabets miljoepolitik skal bidrage til bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljoekvaliteten, beskyttelse af menneskers sundhed og en forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne;

Faellesskabets miljoepolitik sigter mod et hoejt beskyttelsesniveau, og den bygger paa forsigtighedsprincippet og princippet om forebyggende indsats, princippet om indgreb over for miljoeskader fortrinsvis ved kilden og princippet om, at forureneren betaler;

Inden for rammerne af deres respektive befoejelser samarbejder Faellesskabet og medlemsstaterne med tredjelande og med de kompetente internationale organisationer;

Faellesskabets indgaaelse af konventionen bidrager til at virkeliggoere de maal, der er fastsat i traktatens artikel 130 R -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE:

Artikel 1

Konventionen om beskyttelse af havmiljoeet i OEstersoeomraadet (den reviderede Helsingfors-konvention af 1992), undertegnet i Helsingfors (Finland) den 24. september 1992, godkendes paa Det Europaeiske Faellesskabs vegne.

Teksten til konventionen er knyttet til denne afgoerelse.

Artikel 2

Formanden for Raadet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er befoejet til at foretage deponeringen af godkendelsesinstrumentet hos den finske regering i overensstemmelse med bestemmelserne i konventionens artikel 35.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 21. februar 1994.

Paa Raadets vegne

Th. PANGALOS

Formand

(1) EFT nr. C 226 af 21. 8. 1993, s. 8.

(2) EFT nr. C 315 af 22. 11. 1993.

(3) EFT nr. C 34 af 2. 2. 1994, s. 5.

Top