EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_1994_033_R_0001_004

Rådets beslutning af 2. december 1993 om indgåelse af ændringen til Montreal- protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget

OJ L 33, 7.2.1994, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

31994D0068

94/68/EF: Rådets beslutning af 2. december 1993 om indgåelse af ændringen til Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget

EF-Tidende nr. L 033 af 07/02/1994 s. 0001 - 0002
den finske specialudgave: kapitel 11 bind 29 s. 0017
den svenske specialudgave: kapitel 11 bind 29 s. 0017


RAADETS BESLUTNING af 2. december 1993 om indgaaelse af aendringen til Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget (94/68/EF)

RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 130 S sammenholdt med artikel 228, stk. 3, foerste afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3),

og ud fra foelgende betragtninger:

Som foelge af Faellesskabets ansvar for miljoe har det ved beslutning 88/540/EOEF (4) tiltraadt Wienerkonventionen om beskyttelse af ozonlaget og Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget og ved beslutning 91/690/EOEF (5) godkendt foerste aendring til naevnte protokol;

de nyeste videnskabelige undersoegelser viser, at en effektiv beskyttelse af ozonlaget kraever en stoerre begraensning af chlorfluorcarboner, haloner, tetrachlormethan og 1,1,1-trichchlorethan end kraevet i Montreal-protokollen, som aendret i 1990; de samme undersoegelser viser, at der boer gennemfoeres yderligere foranstaltninger med hensyn til methylbromid, hydrobromfluorcarboner og hydrochlorfluorcarboner;

i november 1992 vedtoges i Koebenhavn anden aendring til samt tilpasninger af Montreal-protokollen, men kun aendringen er godkendt; Faellesskabet boer derfor godkende naevnte aendring;

det er vigtigt, at Faellesskabet og alle medlemsstaterne godkender anden aendring til Montreal-protokollen, da nogle af bestemmelserne kun kan gennemfoeres, hvis Faellesskabet og alle dets medlemsstater godkender dem;

for at samtlige forpligtelser i henhold til anden aendring kan opfyldes korrekt, maa den godkendes af alle medlemsstaterne -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Anden aendring til Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget godkendes herved paa Faellesskabets vegne.

Teksten til aendringen er knyttet til denne beslutning.

Artikel 2

Formanden for Raadet deponerer paa Faellesskabets vegne akten for godkendelse af anden aendring hos De Forenede Nationers generalsekretaer i overensstemmelse med artikel 13 i Wienerkonventionen og artikel 3 i anden aendring til Montreal-protokollen.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 2. december 1993.

Paa Raadets vegne

M. DE GALAN

Formand

(1) EFT nr. C 103 af 14. 4. 1993, s. 18.(2) EFT nr. C 268 af 4. 10. 1993, s. 191.(3) EFT nr. C 201 af 26. 7. 1993, s. 8.(4) EFT nr. L 297 af 31. 10. 1988, s. 8.(5) EFT nr. L 377 af 31. 12. 1991, s. 28.

Top