EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R0124

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 124/94 af 25. januar 1994 om forlængelse af gyldighedsperioden for forordning (EØF) nr. 1652/92, (EØF) nr. 3779/91 og (EØF) nr. 3685/92, for så vidt angår eksportrestitutioner for tobak i baller fra 1990-, 1991- og 1992-høsten

OJ L 21, 26.1.1994, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/124/oj

31994R0124

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 124/94 af 25. januar 1994 om forlængelse af gyldighedsperioden for forordning (EØF) nr. 1652/92, (EØF) nr. 3779/91 og (EØF) nr. 3685/92, for så vidt angår eksportrestitutioner for tobak i baller fra 1990-, 1991- og 1992-høsten

EF-Tidende nr. L 021 af 26/01/1994 s. 0011 - 0011


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 124/94 af 25. januar 1994 om forlaengelse af gyldighedsperioden for forordning (EOEF) nr. 1652/92, (EOEF) nr. 3779/91 og (EOEF) nr. 3685/92, for saa vidt angaar eksportresitutioner for tobak i baller fra 1990-, 1991- og 1992-hoesten

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 727/70 af 21. april 1970 om oprettelse af en faelles markedsordning for raatobak (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 860/92 (2), saerlig artikel 9, stk. 2, tredje afsnit, foerste punktum, og

ud fra foelgende betragtninger:

Der blev fastsat eksportrestitutioner for bestemte tobakssorter fra 1988-, 1989- og 1990-hoesten ved Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1652/92 (3), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1615/93 (4);

endvidere blev der fastsat eksportrestitutioner for bestemte tobakssorter fra 1991-hoesten ved Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3779/91 (5), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1616/93 (6);

desuden blev der fastsat eksportrestitutioner for nogle tobakssorter fra 1992-hoesten ved Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3685/92 (7);

konkurrencesituationen paa verdensmarkedet for Virginia-tobak goer det berettiget at indfoere eksportrestitutioner for graesk Virginia-tobak fra 1992-hoesten; derfor boer de to bilag til forordning (EOEF) nr. 3685/92 aendres;

med undtagelse af 1988-hoesten er fristen for ydelsen af alle disse restitutioner fastsat til den 31. december 1993; for 1990-, 1991- og 1992-hoesten er der eksportmuligheder efter denne dato for nogle tobakssorter; derfor boer der ydes restitutioner for de paagaeldende sorter, for at eksporten kan gennemfoeres;

der skal ydes eksportrestitutioner for eksport, der finder sted fra den 1. januar 1994;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Raatobak -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Gyldighedsperioden for forordning (EOEF) nr. 1652/92, (EOEF) nr. 3779/91 og (EOEF) nr. 3685/92 forlaenges til den 30. juni 1994, for saa vidt angaar 1990-, 1991- og 1992-hoesten.

Artikel 2

Forordning (EOEF) nr. 3685/92 aendres som foelger:

1) I bilag I indsaettes efter loebenummer 25 foelgende linje:

"" ID="1">»26> ID="2">Virginia EL> ID="3">2401 10 10 2602> ID="4">0,15> ID="5">02«.">

2) I bilag II indsaettes efter loebenummer 25 foelgende linje:

"" ID="1">»26> ID="2">Virginia EL> ID="3">2401 20 10 2602> ID="4">0,21> ID="5">02«.">

Artikel 3

Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende. Den anvendes for eksport, der finder sted fra den 1. januar 1994.Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.Udfaerdiget i Bruxelles, den 25. januar 1994. Paa Kommissionens vegne René STEICHEN Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 94 af 28. 4. 1970, s. 1.

(2) EFT nr. L 91 af 7. 4. 1992, s. 1.

(3) EFT nr. L 172 af 27. 6. 1992, s. 42.

(4) EFT nr. L 155 af 26. 6. 1993, s. 16.

(5) EFT nr. L 356 af 24. 12. 1991, s. 54.

(6) EFT nr. L 155 af 26. 6. 1993, s. 17.

(7) EFT nr. L 374 af 22. 12. 1992, s. 6.

Top