EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R0121

Kommissionens forordning (EF) nr. 121/94 af 25. januar 1994 om den fritagelse for importafgift for visse kornprodukter, der er fastsat i aftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Polen, Republikken Ungarn og Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik

OJ L 21, 26.1.1994, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 055 P. 359 - 362
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 055 P. 359 - 362

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996; ophævet ved 396R1218

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/121/oj

31994R0121

Kommissionens forordning (EF) nr. 121/94 af 25. januar 1994 om den fritagelse for importafgift for visse kornprodukter, der er fastsat i aftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Polen, Republikken Ungarn og Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik

EF-Tidende nr. L 021 af 26/01/1994 s. 0003 - 0006
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 55 s. 0359
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 55 s. 0359


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 121/94 af 25. januar 1994 om den fritagelse for importafgift for visse kornprodukter, der er fastsat i aftalerne mellem Det Europaeiske Faellesskab og Republikken Polen, Republikken Ungarn og Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 518/92 af 27. februar 1992 om visse gennemfoerelsesbestemmelser til interimsaftalen mellem Det Europaeiske Faellesskab og Det Europaeiske Kul- og Staalfaellesskab paa den ene side og Republikken Polen paa den anden side om handel og handelsanliggender (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2233/93 (2), saerlig artikel 1,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 519/92 af 27. februar 1992 om visse gennemfoerelsesbestemmelser til interimsaftalen mellem Det Europaeiske Faellesskab og Det Europaeiske Kul- og Staalfaellesskab paa den ene side og Republikken Ungarn paa den anden side om handel og handelsanliggender (3), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2234/93 (4), saerlig artikel 1,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 520/92 af 27. februar 1992 om visse gennemfoerelsesbestemmelser til interimsaftalen mellem Det Europaeiske Faellesskab og Det Europaeiske Kul- og Staalfaellesskab paa den ene side og Den Tjekkiske og Slovakiske Foederative Republik paa den anden side om handel og handelsanliggender (5), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2235/93 (6), saerlig artikel 1,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den faelles markedsordning for korn (7), senest aendret ved Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2193/93 (8), saerlig artikel 9, og

ud fra foelgende betragtninger:

Faellesskabet har indgaaet interimsaftaler om handel og handelsanliggender med Polen (9), Ungarn (10) og Den Tjekkiske og Slovakiske Foederative Republik (11);

Faellesskabet har efterfoelgende undertegnet tillaegsprotokoller til interimsaftalerne (12); ifoelge protokollerne anvendes afgiftslempelserne i henhold til aftalerne allerede fra den 1. juli 1993; der maa derfor foretages en tilpasning af maengderne og importafgiftsnedsaettelserne i kornsektoren med virkning fra den 1. juli 1993;

Faellesskabet har undertegnet tillaegsprotokoller (13) med Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik efter Den Tjekkiske og Slovakiske Foederative Republiks oploesning pr. 1. januar 1993; i henhold til disse tillaegsprotokoller skal de afgiftslempelser, som Faellesskabet ifoelge interimsaftalerne indroemmer, fordeles mellem de to nye stater;

ifoelge tillaegsprotokollerne skal der aabnes saerskilte toldkontingenter for Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik pr. 1. januar 1994; de relevante gennemfoerelsesbestemmelser skal derfor aendres, bl.a. for at forenkle proceduren for udstedelse af licenser;

i interimsaftalerne er der fastsat nedsaettelse af importafgifterne for visse kornprodukter; denne nedsaettelse er gradvis og begraenset til bestemte maengder;

der boer isaer skabes sikkerhed for produkternes oprindelse ved at betinge deres overgang til fri omsaetning af fremlaeggelsen af et af eksportlandene udstedt varecertifikat EUR. 1 som omhandlet i protokol nr. 4;

det boer fastsaettes, at importlicenserne for de paagaeldende produkter inden for de fastsatte maengder udstedes efter en betaenkningstid og i givet fald efter fastsaettelsen af en enhedssats for nedsaettelse af de oenskede maengder; hvis der anvendes en enhedssats for nedsaettelse af maengderne, kan de erhvervsdrivende traekke deres ansoegninger tilbage;

det boer fastsaettes, hvilke oplysninger der skal anfoeres i ansoegningerne og i licenserne som undtagelse fra artikel 8 og 21 i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3719/88 af 16. november 1988 om faelles gennemfoerelsesbestemmelser for import- og eksportlicenser samt forudfastsaettelsesattester for landbrugsprodukter (14), senest aendret ved forordning (EF) nr. 3519/93 (15);

af hensyn til leveringsbetingelserne boer det fastsaettes, at importlicenserne er gyldige fra dagen for deres udstedelse og indtil udgangen af den tredje maaned efter maaneden for licensens udstedelse; licenserne boer kun vaere gyldige til udgangen af januar maaned, for saa vidt angaar licenser udstedt under den maksimale maengde for det foregaaende aar;

med henblik paa en effektiv forvaltning af ordningen boer sikkerhedsstillelsen for importlicenserne uanset artikel 12 i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 891/89 (16), senest aendret ved forordning (EF) nr. 3579/93 (17), fastsaettes til 25 ECU/ton;

indfoersel af maltbyg boer undergives kontrolforanstaltninger med hensyn til anvendelsen;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I henhold til interimsaftalernes artikel 14, stk. 2, indroemmes der for de i bilaget til denne forordning anfoerte produkter med oprindelse i de paagaeldende republikker delvis fritagelse for importafgiften inden for de maengder og nedsaettelsesprocenter, der er anfoert i bilaget.

Ifoelge protokol nr. 4 til interimsaftalerne skal produkter for at kunne omfattes af denne ordning ved overgangen til fri omsaetning paa Faellesskabets marked vaere ledsaget af originaleksemplaret af varecertifikat EUR. 1, som udstedes af de kompetente myndigheder i eksportlandet.

Artikel 2

1. Ansoegninger om importlicenser indgives til de kompetente myndigheder i en medlemsstat den anden mandag af hver maaned senest kl. 13.00, belgisk tid. Licensansoegningerne maa ikke omfatte er maengde, der er stoerre end den maengde, der er til raadighed for indfoersel af det paagaeldende produkt i det paagaeldende aar.

2. Medlemsstaterne fremsender ansoegningerne om importlicens til Kommissionen pr. telex eller telefax senest kl. 18.00, belgisk tid, paa dagen for ansoegningernes indgivelse.

Disse oplysninger skal meddeles saerskilt fra oplysningerne om de oevrige importlicensansoegninger i kornsektoren.

3. Hvis importlicensansoegningerne overstiger de aarlige kontingentmaengder, fastsaetter Kommissionen en enhedsnedsaettelseskoefficient for de ansoegte maengder senest den tredje arbejdsdag efter ansoegningernes indgivelse. Licensansoegningen kan traekkes tilbage senest en arbejdsdag efter fastsaettelsen af nedsaettelseskoefficienten.

Uden at stk. 3 tilsidesaettes, udstedes licenserne den femte arbejdsdag efter dagen for ansoegningens indgivelse.

4. Uanset artikel 21, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 3719/88 beregnes licensens gyldighedsperiode fra datoen for den faktiske udstedelse.

Artikel 3

Uanset artikel 8, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 891/89 er importlicenserne gyldige fra udstedelsesdatoen og indtil udgangen af den tredje maaned efter maaneden for licensens udstedelse. Licensernes gyldighedsperiode er dog begraenset til udgangen af januar, for saa vidt angaar licenser udstedt paa grundlag af maengden for det foregaaende aar.

Artikel 4

Uanset artikel 8, stk. 4, i forordning (EOEF) nr. 3719/88 maa den maengde, der overgaar til fri omsaetning, ikke overstige den i rubrik 17 og 18 i importlicensens anfoerte maengde. Tallet »0« anfoeres i den forbindelse i licensens rubrik 19.

Artikel 5

For produkter, der indfoeres til nedsat importafgift som omhandlet i artikel 1, skal ansoegningen om importlicens og licensen indeholde foelgende angivelser:

a) i rubrik 8 navnet paa det land i hvilket produktet har oprindelse

b) i rubrik 20 en af foelgende angivelser:

- Reglamento (CE) no 121/94

- Forordning (EF) nr. 121/94

- Verordnung (EG) Nr. 121/94

- Kanonismos (EK) arith. 121/94

- Regulation (EC) No 121/94

- Règlement (CE) no 121/94

- Regolamento (CE) n. 121/94

- Verordening (EG) nr. 121/94

- Regulamento (CE) nº 121/94.

Licensen forpligter til at indfoere fra dette land.

Desuden skal importlicensen afhaengigt af den gaeldende procentsats for nedsaettelse af afgiften i rubrik 24 indeholde en af foelgende angivelser:

- Exacción reguladora reducida un 60 %

- Nedsaettelse af importafgiften med 60 %

- Ermaessigung der Abschoepfung um 60 %

- Meiomeni eisfora kata 60 %

- Levy reduction 60 %

- Prélèvement réduit de 60 %

- Prelievo ridotto del 60 %

- Met 60 % verlaagde heffing

- Direito nivelador reduzido de 60 %.

Artikel 6

Uanset artikel 12, litra a) og b), i forordning (EOEF) nr. 891/89 fastsaettes sikkerhedsstillelsen for importlicenser i henhold til naervaerende forordning til 25 ECU/ton.

Artikel 7

Kommissionens forordning (EOEF) nr. 585/92 (18) ophaeves.

Artikel 8

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 1994.

For de maengder og importafgifter, der er omhandlet i punkt I, II A og III i bilaget, anvendes den dog foerst fra den 1. juli 1993.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 25. januar 1994.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 56 af 29. 2. 1992, s. 3.

(2) EFT nr. L 200 af 10. 8. 1993, s. 3.

(3) EFT nr. L 56 af 29. 2. 1992, s. 6.

(4) EFT nr. L 200 af 10. 8. 1993, s. 4.

(5) EFT nr. L 56 af 29. 2. 1992, s. 9.

(6) EFT nr. L 200 af 10. 8. 1993, s. 5.

(7) EFT nr. L 181 af 1. 7. 1992, s. 21.

(8) EFT nr. L 196 af 5. 8. 1993, s. 22.

(9) EFT nr. L 114 af 30. 4. 1992, s. 2.

(10) EFT nr. L 116 af 30. 4. 1992, s. 2.

(11) EFT nr. L 115 af 30. 4. 1992, s. 2.

(12) EFT nr. L 195 af 4. 8. 1993, s. 43.

(13) EFT nr. L 349 af 31. 12. 1993.

(14) EFT nr. L 331 af 2. 12. 1988, s. 1.

(15) EFT nr. L 320 af 22. 12. 1993, s. 16.

(16) EFT nr. L 94 af 7. 4. 1989, s. 13.

(17) EFT nr. L 326 af 28. 12. 1993, s. 15.

(18) EFT nr. L 62 af 7. 3. 1992, s. 40.

BILAG

I. Produkter med oprindelse i Republikken Ungarn

"(tons)"" ID="1">Afgiftsnedsaettelse (%)> ID="2">60> ID="3">60> ID="4">60"> ID="1">KN-kode 1001 90 99> ID="2">200 000> ID="3">216 000> ID="4">232 000">

II.A. Produkter med oprindelse i Den Tjekkiske og Slovakiske Foederative Republik

"(tons)"" ID="1">Afgiftsnedsaettelse (%)> ID="2">60"> ID="1">KN-kode 1003 00 90> ID="2">17 750"> ID="1">KN-kode 1101 00 00> ID="2">11 750"> ID="1">KN-kode 1107 10 99> ID="2">20 750">

II.B. Produkter med oprindelse i Den Tjekkiske Republik

"(tons)"" ID="1">Afgiftsnedsaettelse (%)> ID="2">60> ID="3">60> ID="4">60"> ID="1">KN-kode 1003 00 90> ID="2">23 667> ID="3">25 333> ID="4">27 333"> ID="1">KN-kode 1101 00 00> ID="2">15 667> ID="3">17 000> ID="4">18 000"> ID="1">KN-kode 1107 10 99> ID="2">24 371> ID="3">29 667> ID="4">31 667">

II.C. Produkter med oprindelse i Den Slovakiske Republik

"(tons)"" ID="1">Afgiftsnedsaettelse (%)> ID="2">60> ID="3">60> ID="4">60"> ID="1">KN-kode 1003 00 90> ID="2">11 833> ID="3">12 667> ID="4">13 667"> ID="1">KN-kode 1101 00 00> ID="2">7 833> ID="3">8 500> ID="4">9 000"> ID="1">KN-kode 1107 10 99> ID="2">12 186> ID="3">14 833> ID="4">15 833">

III. Produkter med oprindelse i Republikken Polen

"(tons)"" ID="1">Afgiftsnedsaettelse (%)> ID="2">60> ID="3">60> ID="4">60"> ID="1">KN-kode 1008 10 00> ID="2">3 800> ID="3">4 100> ID="4">4 350">

Top