EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2025

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2025/93 af 26. juli 1993 om fastsættelse af referencepriser i vinsektoren for produktionsåret 1993/94

OJ L 184, 27.7.1993, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2025/oj

31993R2025

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2025/93 af 26. juli 1993 om fastsættelse af referencepriser i vinsektoren for produktionsåret 1993/94

EF-Tidende nr. L 184 af 27/07/1993 s. 0017 - 0018


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 2025/93 af 26. juli 1993 om fastsaettelse af referencepriser i vinsektoren for produktionsaaret 1993/94

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 822/87 af 16. marts 1987 om den faelles markedsordning for vin (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1566/93 (2), saerlig artikel 53, stk. 6, og

ud fra foelgende betragtninger:

I henhold til artikel 53, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 822/87 skal der hvert aar fastsaettes en referencepris for henholdsvis roedvin og hvidvin; disse referencepriser boer fastsaettes paa grundlag af orienteringspriserne for de for faellesskabsproduktionen mest repraesentative roede og hvide bordvinstyper, idet disse orienteringspriser dog forhoejes med de omkostninger, som opstaar, naar faellesskabsvine placeres i samme afsaetningsled som importerede vine;

de for faellesskabsproduktionen mest repraesentative bordvinstyper er type R I og type A I, som er defineret i bilag III til forordning (EOEF) nr. 822/87; orienteringspriserne for disse vine er fastsat ved Raadets forordning (EOEF) nr. 1569/93 (3), paa samme niveau som i det foregaaende produktionsaar;

i henhold til artikel 53, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EOEF) nr. 822/87 fastsaettes der ligeledes referencepriser for druesaft (herunder druemost), der henhoerer under KN-kode 2009 60 og 2204 30 91, for koncentreret druesaft (herunder druemost), der henhoerer under KN-kode 2009 60, 2204 30 91 og 2204 30 99, for frisk druemost, hvis gaering er standset ved tilsaetning af alkohol, som omhandlet i supplerende bestemmelse nr. 4 a) i kapitel 22 i Den Kombinerede Nomenklatur, for vin, tilsat alkohol, beregnet til destillering, som omhandlet i supplerende bestemmelse nr. 4 b) i kapitel 22 i Den Kombinerede Nomenklatur, og for hedvin, som omhandlet i supplerende bestemmelse nr. 4 c) i kapitel 22 i Den Kombinerede Nomenklatur;

da der skal fastsaettes saerlige referencepriser for visse produkter i forhold til deres saerlige egenskaber eller anvendelsesformaal, boer der i oevrigt fastsaettes referencepriser for vine af vinstoksorten Riesling eller Sylvaner, samt for hedvin, der skal forarbejdes til andre produkter end dem, som henhoerer under KN-kode 2204; endelig skal der fastsaettes faste beloeb, der svarer til normale omkostninger ved aftapning, saaledes at referencepriserne for de forskellige produkter forhoejes med dette beloeb, naar produkterne enten aftappes i beholdere paa to liter eller derunder eller i beholdere paa over to liter og hoejst 20 liter;

referencepriserne for hedvin, som fastsaettes pr. hl, boer fastlaegges under hensyntagen til priserne i Faellesskabet for det paagaeldende produkt; visse hedvine henhoerende under KN-kode 2204 21 35, 2204 21 39, 2204 29 35 og 2204 29 39 har et totalt toerstofindhold, som overskrider de maengder, der betragtes som normale; i henhold til supplerende bestemmelse nr. 3 B til kapitel 22 i Den Kombinerede Nomenklatur tariferes disse hedvine ikke i den underposition, og de omfattes derfor af en referencepris, der er hoejere end den, der er fastsat for den underposition, der svarer til deres alkoholindhold; desuden anvendes ovennaevnte ordning ikke paa visse konkurrerende hedvine, som tariferes under KN-kode 2204 21 og 2204 29; i betragtning af de store maengder, der indfoeres af disse vine, boer referencepriserne herfor fastsaettes, saaledes at de forskellige hedvine behandles ensartet;

i artikel 53, stk. 1, femte afsnit, i forordning (EOEF) nr. 822/87 er det fastsat, at referenceprisen kan tilpasses for Faellesskabets ikke-europaeiske geografiske omraader; markedssituationen noedvendiggoer for tiden kun denne tilpasning for det franske oversoeiske departement Réunion;

de omkostninger, der opstaar ved, at faellesskabsvine placeres i det samme afsaetningsled som importeret vin, og som bestemmes efter artikel 4 i Raadets forordning (EOEF) nr. 344/79 (4), kan fastsaettes skoensmaessigt til et bestemt beloeb;

ved fastsaettelsen af referencepriserne boer der tages hensyn til de kriterier, der er fastsat i forordning (EOEF) nr. 344/79; i betragtning af maalsaetningerne for Faellesskabets vinpolitik samt det bidrag, som Faellesskabet vil yde til en harmonisk udvikling af verdenshandelen, boer referencepriserne samt de faste beloeb for produktionsaaret 1993/94 fastsaettes paa samme niveau som i det foregaaende produktionsaar;

ifoelge artikel 9 i Raadets forordning (EOEF) nr. 3813/92 (5) skal de priser, der er fastsat i ecu, nedsaettes ved begyndelsen af produktionsaaret efter en monetaer justering; med henblik paa denne nedsaettelse boer den nedsaettelseskoefficient, der er fastsat i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 537/93 (6), aendret ved forordning (EOEF) nr. 1331/93 (7), anvendes;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For produktionsaaret 1993/94 fastsaettes referencepriserne saaledes:

A. Produkter henhoerende under KN-kode 2204 21 og 2204 29:

1. Roedvin og rosévin:

4,31 ECU/% vol. virkeligt alkoholindhold/hl.

2. Hvidvin, bortset fra den under nr. 3 naevnte:

4,31 ECU/% vol, virkeligt alkoholindhold/hl.

3. Hvidvin, der indfoeres under vinstokangivelsen Riesling eller Sylvaner:

87,61 ECU/hl.

4. Vin tilsat alkohol, beregnet til destillering, som omhandlet i supplerende bestemmelse nr. 4 b) i kapitel 22 i Den Kombinerede Nomenklatur:

2,56 ECU/% vol. virkeligt alkoholindhold/hl.

5. Frisk druemost, hvis gaering er standset ved tilsaetning af alkohol, som omhandlet i supplerende bestemmelse nr. 4 a) i kapitel 22 i Den Kombinerede Nomenklatur:

2,74 ECU/% vol. totalt alkoholindhold/hl.

6. Hedvin, som omhandlet i supplerende bestemmelse nr. 4 c) i kapitel 22 i Den Kombinerede Nomenklatur, henhoerende under foelgende KN-koder:

a) ex 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 29 35 og ex 2204 29 39: 59,22 ECU/hl

b) ex 2204 21 41, ex 2204 21 49, ex 2204 29 41 og ex 2204 29 49:

aa) paa 15 % vol., med et totalt toerstofindhold over 130 gram/l, men ikke over 330 gram/l: 68,11 ECU/hl

bb) andre varer: 74,23 ECU/hl

c) ex 2204 21 51, ex 2204 21 59, ex 2204 29 51 og ex 2204 29 59: 90,81 ECU/hl

d) ex 2204 21 90 og ex 2204 29 90: 98,02 ECU/hl.

7. Hedvin, som omhandlet i supplerende bestemmelse nr. 4 c) i kapitel 22, og som skal forarbejdes til andre produkter end dem, der henhoerer under KN-kode 2204:

a) ex 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 29 35 og ex 2204 29 39: 59,82 ECU/hl

b) ex 2204 21 41, ex 2204 21 49, ex 2204 29 41 og ex 2204 29 49: 63,96 ECU/hl

c) ex 2204 21 51, ex 2204 21 59, ex 2204 29 51 og ex 2204 29 59: 77,39 ECU/hl

d) ex 2204 21 90 og ex 2204 29 90: 85,58 ECU/hl.

B. Referencepriserne for de under A, nr. 1 og 2, omhandlede produkter forhoejes med 1 ECU pr. % vol. virkeligt alkoholindhold pr. hl, hvis vinen indfoeres til det franske oversoeiske departement Réunion.

C. Produkter henhoerende under KN-kode 2009 60, 2204 30 91 og 2204 30 99: Druesaft (herunder druemost), ogsaa koncentreret:

a) hvid: 3,93 ECU/% vol. potentielt alkoholindhold/hl

b) i andre tilfaelde: 3,93 ECU/% vol. potentielt alkoholindhold/hl.

D. Det faste beloeb pr. hl, der skal laegges til for de under A, nr. 1, 2, 3 og 6 omhandlede produkter, fastsaettes til:

- 41,75 ECU pr. hl, naar der aftappes i beholdere med et indhold paa 2 liter eller derunder

- 20,88 ECU pr. hl, naar der aftappes i beholdere med et indhold paa over 2 liter og hoejst 20 liter.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft den 1. september 1993.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 26. juli 1993.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 84 af 27. 3. 1987, s. 1.

(2) EFT nr. L 154 af 25. 6. 1993, s. 39.

(3) EFT nr. L 154 af 25. 6. 1993, s. 43.

(4) EFT nr. L 84 af 5. 3. 1979, s. 67.

(5) EFT nr. L 387 af 31. 12. 1992, s. 1.

(6) EFT nr. L 57 af 10. 3. 1993, s. 18.

(7) EFT nr. L 132 af 29. 5. 1993, s. 114.

Top