EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2019

Rådets forordning (EØF) nr. 2019/93 af 19. juli 1993 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav

OJ L 184, 27.7.1993, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 051 P. 58 - 64
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 051 P. 58 - 64
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 338 - 344
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 338 - 344
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 338 - 344
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 338 - 344
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 338 - 344
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 338 - 344
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 338 - 344
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 338 - 344
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 338 - 344
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 79 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 79 - 85

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; ophævet ved 32006R1405 . Latest consolidated version: 01/01/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2019/oj

31993R2019

Rådets forordning (EØF) nr. 2019/93 af 19. juli 1993 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav

EF-Tidende nr. L 184 af 27/07/1993 s. 0001 - 0007
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 51 s. 0058
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 51 s. 0058


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 2019/93 af 19. juli 1993 om saerlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for de mindre oeer i Det AEgaeiske Hav

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 42 og 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Det Europaeiske Raad erkendte under samlingen paa Rhodos den 2. og 3. december 1988, at en raekke oe-regioner i Faellesskabet har saerlige sociooekonomiske problemer; der boer traeffes foranstaltninger til at afhjaelpe disse problemer;

den saerlige geografiske beliggenhed for oeerne i Det AEgaeiske Hav set i forhold til forsyningskilderne for levnedsmidler og landbrugsprodukter, der er af vaesentlig betydning for det daglige forbrug eller for landbruget paa oeerne, paafoerer de paagaeldende regioner byrder, der udgoer en alvorlig ulempe for de paagaeldende sektorer; denne naturbetingede ulempe kan afboedes ved, at der indfoeres en saerlig forsyningsordning for noedvendige basisprodukter;

de produktmaengder, der omfattes af naevnte forsyningsordning, skal fastlaegges i forbindelse med foreloebige forsyningsopgoerelser, der udarbejdes periodisk, og som kan revideres loebende afhaengigt af de paagaeldende regioners behov og under hensyntagen til den lokale produktion; som foelge af de foranstaltninger, der i oevrigt er truffet for at fremme udviklingen af den lokale produktion, boer denne ordning anvendes i fem aar paa frugt og groensager og samtidig nedtrappes;

naevnte ordning boer medfoere et fald i produktionsomkostningerne og i forbrugerpriserne; der boer fastsaettes passende foranstaltninger til overvaagning af, at dette sker;

for at undgaa fordrejning af samhandelen maa produkter, der er omfattet af ordningen, ikke sendes til resten af EF-markedet eller udfoeres til tredjelande;

der boer etableres en hensigtsmaessig og effektiv forvaltning og kontrol af ordningens ivaerksaettelse;

de saerlige forhold for landbrugsproduktionen paa oeerne i Det AEgaeiske Hav kraever speciel opmaerksomhed, og det er noedvendigt at fastsaette foranstaltninger saavel inden for husdyropdraet og animalsk produktion som inden for planteafgroeder;

for at stoette udviklingen af produkter fra det traditionelle husdyrbrug paa de paagaeldende oeer boer der ydes en tillaegspraemie for opfedning af tyre og for opretholdelse af ammekobesaetninger, ligesom der boer yder stoette til privat oplagring af traditionel, lokalt fremstillet ost;

for frugt, groensager og blomster boer der traeffes foranstaltninger til stoette for og foroegelse af produktionen, forbedring af bedrifternes produktivitet samt af produktkvaliteten;

der boer ogsaa traeffes foranstaltninger til stoette for produktionen af konsumkartofler og laeggekartofler;

for at stoette den traditionelle vinavl paa de paagaeldende oeer boer der ydes stoette til dyrkning af vinstokke, der anvendes til fremstilling af kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsomraader (kvbd), der opfylder kravene i EF-bestemmelserne og indgaar i et program for kvalitetsforbedring;

for at stoette og fremme en kvalitetsforbedring af den lokale produktion af hedvine (khvbd) boer der ydes stoette for at kompensere for lageromkostningerne i forbindelse med lagringen af naevnte produktion;

for at stoette den traditionelle olivendyrkning paa de paagaeldende oeer, opretholde produktionspotentiellet og bevare landskabet og naturmiljoeet boer der ydes en hektarstoette, forudsat at olivenlundene vedligeholdes paa en saadan maade, at der sikres en regelmaessig produktion;

biavl er en aktivitet af betydning for bevarelsen af den betydelige, men foelsomme flora, der findes paa de paagaeldende oeer, og samtidig bidrager den til befolkningens indkomst; denne traditionelle aktivitet boer derfor fremmes ved en stoette, der kan medvirke til at nedbringe de hoeje produktionsomkostninger; stoetten boer ydes inden for initiativer til forbedring af afsaetningsvilkaarene for honning, som skal gennemfoeres af producentsammenslutninger; indtil sammenslutningerne er dannet, boer stoetten ydes til alle honningproducenter, men begraenses til et mindre beloeb og en bestemt periode;

landbrugsbedrifternes struktur paa de paagaeldende oeer er meget mangelfuld og praeget af saerlige vanskeligheder; der boer derfor fastsaettes undtagelser fra de bestemmelser, der begraenser eller udelukker ydelse af visse former for strukturstoette;

vigtige strukturforanstaltninger til udvikling af landbruget paa de paagaeldende oeer finansieres inden for EF-stoetterammer, hvis sigte er at fremme udviklingen og strukturtilpasningen i tilbagestaaende regioner (maal nr. 1) i henhold til Traktatens artikel 130 A og 130 C;

alle de problemer, som goer sig gaeldende for oeerne i Det AEgaeiske Hav, skaerpes af, at oeerne har en ringe udstraekning; for at foretage en prioritering og sikre, at foranstaltningerne bliver effektive, boer disse kun anvendes paa de oeer, hvis befolkningstal ikke overstiger 100 000 fastboende, benaevnt »mindre oeer« -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning fastsaettes de saerlige foranstaltninger, der skal afhjaelpe ulempen for de mindre oeer i Det AEgaeiske Hav, i det foelgende benaevnt »mindre oeer«, som foelge at at de er oe-samfund, for saa vidt angaar visse landbrugsprodukter og produktionsmidler til landbruget.

I denne forordning forstaas ved »mindre oeer« de oeer i Det AEgaeiske Hav, hvis befolkningstal ikke overstiger 100 000 fastboende.

AFSNIT I

Saerlig forsyningsordning

Artikel 2

For hvert kalenderaar udarbejdes der foreloebige forsyningsopgoerelser for de landbrugsprodukter, der er vigtige som konsumprodukter, og de basishjaelpemidler, der er noedvendige for landbrugsproduktionen, jf. bilaget. Opgoerelserne kan revideres i loebet af produktionsaaret afhaengigt af udviklingen i de mindre oeers behov.

Artikel 3

1. I henhold til den forsyningsordning, der er omhandlet i dette afsnit I, ydes der stoette til levering af de i bilaget naevnte produkter paa de mindre oeer, idet der navnlig tages hensyn til disse oeers saerlige behov, og, for saa vidt angaar levnedsmidler, til praecise kvalitetskrav og kvantitetsbehov. Forsyningsordningen ivaerksaettes saaledes, at den ikke indskraenker mulighederne for udvikling af den lokale produktion.

2. Stoetten fastsaettes til et fast beloeb for hver oegruppe paa grundlag af afsaetningsomkostningerne, der beregnes ab de havne paa det graeske fastland, som forsyningerne normalt afsendes fra.

For frugt og groensager udbetales stoetten i fem aar fra 1993. For 1994, 1995, 1996 og 1997 fastsaettes den til henholdsvis 80, 60, 40 og 20 % af beloebet for 1993.

Stoetten finansieres af Faellesskabet med 90 % og af medlemsstaten med 10 %.

3. Det er en forudsaetning for forsyningsordningens anvendelse, at fordelene reelt kommer den endelige forbruger til gode.

4. De produkter, der er omfattet af forsyningsordningen, maa ikke udfoeres til tredjelande eller videresendes til den oevrige del af Faellesskabet.

5. Der ydes ingen restitution, naar der fra de mindre oeer udfoeres produkter, der er omfattet af forsyningsordningen, eller produkter, som er fremstillet ved forarbejdning af disse.

Artikel 4

Gennemfoerelsesbestemmelserne til dette afsnit I vedtages efter proceduren i artikel 23 i Raadets forordning (EOEF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den faelles markedsordning for korn (4) eller de tilsvarende artikler i forordningerne om de faelles markedsordninger for de beroerte sektorer.

Gennemfoerelsesbestemmelserne skal navnlig omfatte foelgende:

- fastlaeggelse af de produktmaengder, der er omfattet af forsyningsordningen

- stoettebeloebene

- foranstaltninger, der kan sikre en effektiv kontrol, og at de ydede fordele reelt kommer den endelige forbruger til gode.

AFSNIT II

Stoetteforanstaltninger for lokale produkter

Artikel 5

Stoetten efter dette afsnit II ydes til understoettelse af traditionelle aktiviteter, kvalitetsforbedring og udvikling af den lokale produktion efter markedsbehovet paa de mindre oeer samt til genoplivning af bestemte landbrugsaktiviteter, som der er tradition og naturbetingelser for paa disse oeer.

Artikel 6

1. Der ydes foelgende stoette til husdyrbrug:

- en stoette til opfedning af tyre, der beloeber sig til 40 ECU pr. dyr som tillaeg til den saerlige praemie, der er fastsat i artikel 4, litra b), i Raadets forordning (EOEF) nr. 805/68 af 27. juni 1968 om den faelles markedsordning for oksekoed (5); tillaegget kan ydes for dyr med en mindstevaegt, der skal fastlaegges efter proceduren i stk. 3

- et tillaeg til praemien for opretholdelse af ammekobesaetninger som fastsat i artikel 4, litra d), i forordning (EOEF) nr. 805/68; tillaegget udbetales til oksekoedsproducenter og er paa 40 ECU pr. ammeko, som indgaar i producentens besaetning den dag, ansoegningen indgives, og det ydes for hoejst 40 koeer pr. bedrift.

2. Der ydes stoette til privat oplagring af foelgende oste, som er fremstillet lokalt:

- feta-ost, der er mindst to maaneder gammel

- graviera-ost, der er mindst tre maaneder gammel

- ladotyri-ost, der er mindst tre maaneder gammel

- kefalograviera-ost, der er mindst tre maaneder gammel.

Stoettebeloebet fastsaettes efter proceduren i stk. 3.

3. Kommissionen fastsaetter gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel, herunder bestemmelserne om kontrol, efter proceduren i artikel 30 i Raadets forordning (EOEF) nr. 804/68 af 27. juni 1968 om den faelles markedsordning for maelk og mejeriprodukter (6) eller i artikel 27 i forordning (EOEF) nr. 805/68.

Artikel 7

1. Der ydes en hektarstoette til producenter og producentsammenslutninger eller -organisationer, der er anerkendt i medfoer af henholdsvis artikel 13 i Raadets forordning (EOEF) nr. 1035/72 af 18. maj 1972 om den faelles markedsordning for frugt og groensager (7) og Raadets forordning (EOEF) nr. 1360/78 af 19. juni 1978 om producentsammenslutninger og foreninger af saadanne (8), hvis producenterne gennemfoerer et af myndighederne godkendt initiativprogram med henblik paa at oege og/eller differentiere produktionen og/eller forbedre kvaliteten af frugt, groensager og blomster henhoerende under kapitel 6, 7 og 8 i Den Kombinerede Nomenklatur.

Der ydes stoette til initiativer, der isaer gaar ud paa at oege produktionen og forbedre produkternes kvalitet bl.a. ved sortsomstilling og forbedring af dyrkningsmetoderne. Initiativerne skal indgaa i programmer, der mindst varer tre aar.

Stoetten ydes for programmer, der omfatter et areal paa mindst 0,3 hektar.

2. Stoetten er paa hoejst 500 ECU pr. hektar, hvis medlemsstaten selv yder et tilskud paa mindst 300 ECU pr. hektar, og hvis producenterne, enkeltvis eller via sammenslutninger, selv yder mindst 200 ECU pr. hektar. Hvis medlemsstatens og/eller producenternes bidrag er mindre end de naevnte beloeb, nedsaettes faellesskabsstoetten tilsvarende.

Stoetten udbetales hvert aar, saa laenge programmet gennemfoeres, dog hoejst i tre aar.

3. Stoetten forhoejes med 100 ECU pr. hektar, hvis initiativprogrammet fremlaegges og gennemfoeres af en producentsammenslutning eller -organisation, og hvis det fastsaettes, at der ydes teknisk bestand ved programmets gennemfoerelse. Denne supplerende stoette ydes for programmer, der omfatter et areal paa mindst 2 hektar.

4. Denne artikel anvendes hverken paa produktionen af spisekartofler henhoerende under KN-kode 0701 90 51, 0701 90 59 og 0701 90 90, paa produktionen af laeggekartofler henhoerende under KN-kode 0701 10 00 eller paa produktionen af tomater henhoerende under KN-kode 0702.

5. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel, herunder bestemmelserne om kontrol, vedtages efter proceduren i artikel 33 i forordning (EOEF) nr. 1035/72.

Artikel 8

1. Der ydes hvert aar en hektarstoette for dyrkning af spisekartofler henhoerende under KN-kode 0701 90 51, 0701 90 59 og 0701 90 90 og for dyrkning af laeggekartofter henhoerende under KN-kode 0701 10 00.

Stoetten ydes for et dyrket og hoestet areal paa hoejst 3 200 hektar pr. aar.

2. Det aarlige stoettebeloeb er paa 500 ECU pr. hektar.

3. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel, herunder bestemmelserne om kontrol, vedtages efter proceduren i artikel 11 i Raadets forordning (EOEF) nr. 2358/71 af 26. oktober 1971 om den faelles markedsordning for froe (9).

Artikel 9

1. Der ydes en fast hektarstoette for opretholdelse af dyrkning af vinstoksorter, der er beregnet til fremstilling af kvbd i de traditionelle dyrkningsomraader.

Der ydes stoette for arealer:

a) som er beplantet med sorter, der er opfoert paa listen over vinstoksorter, som er egnet til fremstilling af de enkelte producerede kvbd, og som tilhoerer de anbefalede eller godkendte kategorier, der er omhandlet i artikel 13 i Raadets forordning (EOEF) nr. 822/87 af 16. marts 1987 om den faelles markedsordning for vin (10), og

b) hvis hektarudbytte er lavere end et maksimum, som medlemsstaten fastsaetter i drue-, druemost- eller vinmaengde paa betingelserne i artikel 11 i Raadets forordning (EOEF) nr. 823/87 af 16. marts 1987 om fastlaeggelse af saerlige regler for kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsomraader (11).

2. Stoettebeloebet er paa 400 ECU pr. hektar. Fra produktionsaaret 1997/98 ydes stoetten kun til producentsammenslutninger eller -organisationer, der ivaerksaetter en foranstaltning til kvalitetsforbedring af de producerede vine ifoelge et program, myndighederne har godkendt; programmet skal navnlig omfatte midler til forbedring af betingelserne for vinfremstilling, oplagring og distribution.

3. Artikel 32, 34, 38, 39, 41, 42 og 46 i forordning (EOEF) nr. 822/87 og Raadets forordning (EOEF) nr. 1442/88 af 24. maj 1988 om ydelse for produktionsaarene 1988/89 til 1995/96 praemier for endelig nedlaeggelse af vinarealer (12) finder ikke anvendelse paa arealer, for hvilke der ydes den i stk. 1 naevnte stoette, eller paa produkter dyrket paa saadanne arealer.

4. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages om noedvendigt efter proceduren i artikel 83 i forordning (EOEF) nr. 822/87. De vedroerer navnlig anvendelsesbetingelserne for det program, der er naevnt i stk. 2, og bestemmelserne om kontrol.

Artikel 10

1. Der ydes stoette til lagring af den lokale produktion af kvalitetshedvine, som er fremstillet traditionelt, og som lagres i mindst to aar. Stoetten udbetales i andet lagringsaar og for hoejst 40 000 hl pr. aar.

Stoettebeloebet er 0,02 ECU pr. hl pr. dag.

2. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages om noedvendigt efter proceduren i artikel 83 i forordning (EOEF) nr. 822/87.

Artikel 11

1. Der ydes en fast aarlig hektarstoette for opretholdelse af olivenlunde i omraader, hvor der traditionelt dyrkes oliven, forudsat at olivenlundene vedligeholdes og opretholdes paa gode produktionsbetingelser.

Stoettebeloebet er 120 ECU pr. hektar.

2. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter proceduren i artikel 38 i Raadets forordning nr. 136/66/EOEF af 22. september 1966 om oprettelse af en faelles markedsordning for fedtstoffer (13). De fastlaegger navnlig betingelserne for gennemfoerelse af den i stk. 1 naevnte stoetteordning samt betingelserne for god vedligeholdelse af olivenlundene og bestemmelserne om kontrol.

Artikel 12

1. Der ydes stoette til produktion af kvalitetshonning, der er specifik for oeerne i Det AEgaeiske Hav, og som har et stort indhold af timianhonning.

Stoetten udbetales i forhold til antallet af registrerede producerende bistader til sammenslutninger af honningproducenter, der er anerkendt efter forordning (EOEF) nr. 1360/78, forudsat at sammenslutningerne gennemfoerer aarlige initiativprogrammer til forbedring af vilkaarene for afsaetning af og reklame for kvalitetshonningen.

Stoettebeloebet er 10 ECU pr. registreret producerende bistade pr. aar.

2. I en overgangsperiode paa hoejst to aar, indtil de i stk. 1 naevnte sammenslutninger er oprettet og anerkendt, udbetales stoetten til alle biavlere, der har mindst ti producerende bistader.

Stoettebeloebet fastsaettes i dette saerlige tilfaelde til 7 ECU pr. registreret producerende bistade.

3. Den i stk. 1 og 2 naevnte stoette ydes for hoejst 50 000 og hoejst 100 000 bistader pr. aar.

4. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel, herunder bestemmelserne om kontrol, vedtages om noedvendigt efter proceduren i artikel 17 i Raadets forordning (EOEF) nr. 2771/75 af 29. oktober 1975 om den faelles markedsordning for aeg (14).

AFSNIT III

Undtagelsesbestemmelser paa strukturomraadet

Artikel 13

1. Uanset artikel 5, 6, 7, 10 og 19 i Raadets forordning (EOEF) nr. 2328/91 af 15. juli 1991 om forbedring af landbrugsstrukturernes effektivitet (15) ydes der investeringsstoette til landbrugsbedrifter paa de mindre oeer paa foelgende betingelser:

a) uanset artikel 5, stk. 1, litra a), kan den investeringsstoetteordning, der er fastsat i artikel 5 til 9 i ovennaevnte forordning, paa de mindre oeer anvendes paa landbrugere, som uden at have landbrug som hovederhverv har mindst 25 % af deres samlede indkomst fra landbrug, og hvis bedrift ikke kraever stoerre arbejdsmaengde, end hvad der svarer til en mandsarbejdsenhed (MAE), saafremt de paataenkte investeringer ikke overstiger 25 000 ECU; bortset fra lokale specialiteter skal hele foedevareproduktionen vaere begraenset til lokalt forbrug

b) det er tilladt at foere et forenklet regnskab efter artikel 5, stk. 1, litra d)

c) for svineproduktion paa familiebedrifter kraeves betingelserne i artikel 6, stk. 4, ikke opfyldt; dog erstattes betingelsen i naevnte bestemmelses sidste afsnit om, at mindst 35 % af den fodermaengde, der fortaeres af svinene, skal kunne produceres paa bedriften ved afslutningen af forbedringsplanen, med en sats paa 10 %

d) for aeg og fjerkrae gaelder forbuddet i artikel 6, stk. 6, ikke for familiebrug

e) uanset artikel 7, stk. 2, litra a) og b), forhoejes den maksimale investeringsstoette til 55 %, hvad enten det drejer sig om investeringer i fast ejendom eller andre investeringer.

De i litra c), d) og e) i naervaerende artikel naevnte foranstaltninger finder kun anvendelse, hvis husdyropdraettet sker paa en maade, der er forenelig med kravene til dyrs velfaerd og til miljoebeskyttelse, og hvis produktionen er bestemt til de mindre oeers hjemmemarked.

2. For unge landbrugeres etablering kraeves betingelsen i artikel 10, stk. 1, sidste led, i forordning (EOEF) nr. 2328/91 ikke opfyldt.

3. Uanset artikel 19, stk. 1, litra a), i forordning (EOEF) nr. 2328/91 kan den udligningsgodtgoerelse, der er omhandlet i artikel 17 i samme forordning, ved opdraet af kvaeg forhoejes til 180,5 ECU pr. storkreatur, dog hoejst med et maksimumsbeloeb paa 3 540 ECU pr. bedrift for 1993, som skal ajourfoeres efter proceduren i artikel 29 i forordning (EOEF) nr. 4253/88 (16).

4. Uanset artikel 19, stk. 1, litra b), nr. iii), i forordning (EOEF) nr. 2328/91 kan den udligningsgodtgoerelse, der er omhandlet i artikel 17 i samme forordning, paa de mindre oeer ydes for alle planteafgroeder, hvis de dyrkes paa en maade, der er forenelig med kravene til miljoebeskyttelse, dog hoejst med et maksimumsbeloeb paa 3 540 ECU pr. bedrift for 1993, som skal ajourfoeres efter proceduren i artikel 29 i forordning (EOEF) nr. 4253/88.

Endvidere kan koeer, hvis maelk er bestemt til regionens hjemmemarked, indgaa i beregningen af udligningsgodtgoerelsen i alle de dele af denne region, der er fastlagt i artikel 3, stk. 4 og 5, i Raadets direktiv 75/268/EOEF af 28. april 1975 om landbrug i bjergomraader og i visse ugunstigt stillede omraader (17), dog hoejst med 20 stk.

5. Efter proceduren i artikel 29 i forordning (EOEF) nr. 4253/88:

1) fastsaetter Kommissionen gennemfoerelsesbestemmelserne til naervaerende artikel

2) kan Kommissionen for de mindre oeer paa begrundet anmodning fra de kompetente myndigheder fravige artikel 17, stk. 3, andet led, i naevnte forordning for at tillade en forhoejelse af satsen for EF-medfinansieringen, saa den bliver hoejere end den sats, der er fastsat for investeringer i bestemte sektorer for forarbejdning og afsaetning af landbrugsprodukter, hvis produkterne skal tjene til at forbedre indbyggernes levevilkaar.

AFSNIT IV

Afsluttende bestemmelser

Artikel 14

Foranstaltningerne i afsnit I og II i denne forordning udgoer interventioner til regulering af landbrugsmarkederne som omhandlet i artikel 3, stk. 1, i Raades forordning (EOEF) nr. 729/70 af 21. april 1970 om finansieringen af den faelles landbrugspolitik (18).

Artikel 15

1. Kommissionen forelaegger Europa-Parlamentet og Raadet en aarlig rapport om gennemfoerelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, eventuelt ledsaget af forslag om de tilpasningsforanstaltninger, som maatte vise sig noedvendige for at naa forordningens maal.

2. Efter udgangen af det tredje aar, hvor den saerlige forsyningsordning anvendes, forelaegger Kommissionen Europa-Parlamentet og Raadet en almindelig beretning om den oekonomiske situation paa de mindre oeer, hvori der redegoeres for virkningerne af de foranstaltninger, der gennemfoeres i henhold til denne forordning.

Paa baggrund af beretningens konklusioner foreslaar Kommissionen relevante tilpasninger i alle de tilfaelde, hvor dette maatte vise sig noedvendigt, herunder eventuelt en gradvis nedsaettelse af visse former for stoette og/eller fastsaettelse af tidsbegraesninger.

Artikel 16

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 19. juli 1993.

Paa Raadets vegne

A. BOURGEOIS

Formand

(1) EFT nr. C 56 af 26. 2. 1993, s. 21.

(2) Udtalelse afgivet den 25. juni 1993 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

(3) Udtalelse afgivet den 26. maj 1993 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

(4) EFT nr. L 181 af 1. 7. 1992, s. 21.

(5) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 24. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 747/93 (EFT nr. L 77 af 31. 3. 1993, s. 15).

(6) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 13. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2071 (EFT r. L 215 af 30. 7. 1992, s. 64).

(7) EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 746/93 (EFT nr. L 77 af 31. 3. 1993, s. 14).

(8) EFT nr. L 166 af 23. 6. 1978, s. 1. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 746/93 (EFT nr. L 77 af 31. 3. 1993, s. 14).

(9) EFT nr. L 246 af 5. 11. 1971, s. 1. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3695/92 (EFT nr. L 374 af 22. 12. 1992, s. 40).

(10) EFT nr. L 84 af 27. 3. 1987, s. 1. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1566/93 (EFT nr. L 154 af 25. 6. 1993, s. 39).

(11) EFT nr. L 84 af 27. 3. 1987, s. 59. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3896/91 (EFT nr. L 368 af 31. 12. 1991, s. 3).

(12) EFT nr. L 132 af 28. 5. 1988, s. 3. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 833/92 (EFT nr. L 88 af 3. 4. 1992, s. 16.)

(13) EFT nr. 172 af 30. 9. 1966, s. 3025/66. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2046/92 (EFT nr. L 215 af 30. 7. 1992, s. 1).

(14) EFT nr. L 282 af 1. 11. 1975, s. 49. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1235/89 (EFT nr. L 128 af 11. 5. 1989, s. 29).

(15) EFT nr. L 218 af 6. 8. 1991, s. 1. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 870/93 (EFT nr. L 91 af 15. 4. 1993, s. 10).

(16) Raadets forordning (EOEF) nr. 4253/88 af 19. december 1988 om gennemfoerelsesbestemmelser til forordning (EOEF) nr. 2052/88 for saa vidt angaar samordningen af de forskellige strukturfondes interventioner indbyrdes saavel som med interventionerne fra Den Europaeiske Investeringsbank og de oevrige eksisterende finansielle instrumenter (EFT nr. L 374 af 31. 12. 1988, s. 1).

(17) EFT nr. L 128 af 19. 5. 1975, s. 1. Direktivet er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 797/85 (EFT nr. L 93 af 30. 3. 1985, s. 1).

(18) EFT nr. L 94 af 28. 4. 1970, s. 13. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2048/88 (EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 1).

BILAG

Liste over produkter, der er omfattet af den i afsnit I fastsatte saerlige forsyningsordning for de mindre oeer i Det AEgaeiske Hav

>TABELPOSITION>

Top