EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0267

Kommissionens forordning (EØF) nr. 267/93 af 5. februar 1993 om salg til forudfastsat pris af uforarbejdede tørrede figner fra 1991-høsten til destillationsindustrierne

OJ L 30, 6.2.1993, p. 51–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/267/oj

31993R0267

Kommissionens forordning (EØF) nr. 267/93 af 5. februar 1993 om salg til forudfastsat pris af uforarbejdede tørrede figner fra 1991-høsten til destillationsindustrierne

EF-Tidende nr. L 030 af 06/02/1993 s. 0051 - 0052


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 267/93 af 5. februar 1993 om salg til forudfastsat pris af uforarbejdede toerrede figner fra 1991-hoesten til destillationsindustrierne

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 426/86 af 24. februar 1986 om den faelles markedsordning for produkter forarbejdet paa basis af frugt og groensager (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1569/92 (2), saerlig artikel 8, stk. 7,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 1206/90 af 7. maj 1990 om almindelige bestemmelser for producentstoetteordningen i sektoren for forarbejdede frugter og groensager (3), aendret ved forordning (EOEF) nr. 2202/90 (4), saerlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra foelgende betragtninger:

Det fastsaettes i artikel 6, stk. 2, i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 626/85 af 12. marts 1985 om oplagringsorganernes opkoeb, salg og oplagring af uforarbejdede toerrede druer og figner (5), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3601/90 (6), at produkter, der er bestemt til saerlige anvendelsesformaal, saelges til forudfastsatte priser eller priser, der fastlaegges ved licitation;

det fastsaettes i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1707/85 af 21. juni 1985 om oplagringsorganernes salg af uforarbejdede toerrede figner til fremstilling af alkohol (7), at uforarbejdede toerrede figner kan saelges til en forudfastsat pris til destillationsindustrierne;

det graeske oplagringsorgan ligger inde med ca. 786 tons uforarbejdede toerrede figner fra 1991-hoesten; disse produkter kan ikke afsaettes til direkte konsum; produkterne boer tilbydes destillationsindustrierne;

salgsprisen boer fastsaettes paa en saadan maade, at forstyrrelser af Faellesskabets marked for alkohol og spiritusholdige drikkevarer undgaas;

stoerrelsen af den i artikel 2, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 1707/85 omhandlede forarbejdningssikkerhed boer fastsaettes under hensyntagen til forskellen mellem den normale markedspris for toerrede figner og den i naervaerende forordning fastsatte salgspris;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Produkter Forarbejdet paa Basis af Frugt og Groensager -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Det graeske oplagringsorgan gennemfoerer salg af uforarbejdede toerrede figner fra 1991-hoesten til destillationsindustrierne i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EOEF) nr. 626/85 og (EOEF) nr. 1707/85 til en pris paa 2,35 ECU/100 kg netto.

2. Den i artikel 2, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 1707/85 omhandlede forarbejdningssikkerhed fastsaettes til 8 ECU/100 kg netto.

Artikel 2

1. Ansoegninger om koeb indsendes til det graeske oplagringsorgan Sykiki paa hovedkontoret for YDAGEP, Acharnon Street 241, Athen, Graekenland, for produkter, som dette organ ligger inde med.

2. Oplysninger vedroerende maengder og oplagringssteder for produkterne kan indhentes fra det graeske oplagringsorgan Sykiki, Kritis Street 13, Kalamata, Graekenland.

Artikel 3

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 5. februar 1993.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 49 af 27. 2. 1986, s. 1.

(2) EFT nr. L 166 af 20. 6. 1992, s. 5.

(3) EFT nr. L 119 af 11. 5. 1990, s. 74.

(4) EFT nr. L 201 af 31. 7. 1990, s. 4.

(5) EFT nr. L 72 af 13. 3. 1985, s. 7.

(6) EFT nr. L 350 af 14. 2. 1990, s. 54.

(7) EFT nr. L 163 af 22. 6. 1985, s. 38.

Top