EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R1973

Rådets forordning (EØF) nr. 1973/92 af 21. maj 1992 om oprettelse af et finansielt instrument for miljøet (LIFE)

OJ L 206, 22.7.1992, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 011 P. 108 - 113
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 011 P. 108 - 113

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1973/oj

31992R1973

Rådets forordning (EØF) nr. 1973/92 af 21. maj 1992 om oprettelse af et finansielt instrument for miljøet (LIFE)

EF-Tidende nr. L 206 af 22/07/1992 s. 0001 - 0006
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 11 s. 0108
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 11 s. 0108


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 1973/92 af 21. maj 1992 om oprettelse af et finansielt instrument for miljoeet (LIFE)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 130 S,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab indeholder bestemmelser om udvikling og gennemfoerelse af en faellesskabspolitik paa miljoeomraadet og fastsaetter maalene og principperne for denne politik;

i henhold til Traktatens artikel 130 R har Faellesskabets virke paa miljoeomraadet bl.a. til formaal at bevare, beskytte og forbedre kvaliteten af miljoeet; ved udarbejdelsen af sine foranstaltninger skal Faellesskabet bl.a. tage hensyn til de miljoemaessige forhold i de forskellige omraader i Faellesskabet;

i Traktatens artikel 130 R, stk. 4, hedder det, at Faellesskabet paa miljoeomraadet handler i det omfang, maalene kan gennemfoeres bedre paa faellesskabsplan end paa rent nationalt plan; med forbehold af visse foranstaltninger af faellesskabskarakter drager medlemsstaterne omsorg for finansiering og gennemfoerelse af de oevrige foranstaltninger;

der boer oprettes et faelles finansielt instrument for miljoeet (LIFE), som kan bidrage til udviklingen og gennemfoerelsen af Faellesskabets miljoepolitik og miljoelovgivning;

der boer fastlaegges relevante aktionsfelter, hvor LIFE kan yde stoette under hensyntagen til forureneren betaler-princippet og subsidiaritetsprincippet;

det boer senest den 30. september hvert aar fastlaegges, hvilke aktioner der skal gennemfoeres med prioritet inden for de relevante aktionsfelter i det efterfoelgende aar;

reglerne for LIFE-interventioner boer fastlaegges naermere;

der skal oprettes et instrument, hvis foerste etape slutter den 31. december 1995;

et beloeb paa 400 mio. ECU skoennes at vaere noedvendigt til gennemfoerelse af dette instrument i perioden 1991-1995; i de nuvaerende finansielle overslag skoennes det noedvendige beloeb for perioden 1991-1992 at vaere 140 mio. ECU;

der boer skabes mekanismer, hvorved Faellesskabets interventioner kan gradueres efter de paagaeldende aktioners karakteristika;

der boer fastsaettes effektive metoder til opfoelgning, kontrol og evaluering, og der boer gives de potentielle modtagere og offentligheden tilstraekkelige oplysninger;

der boer nedsaettes et udvalg til at bistaa Kommissionen ved gennemfoerelsen af denne forordning;

Raadet boer i lyset af erfaringerne med de foerste tre aars gennemfoerelse foretage en fornyet gennemgang af LIFE-bestemmelserne paa grundlag af et forslag fra Kommissionen, som skal forelaegges senest den 31. december 1994 -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der oprettes et finansielt instrument for miljoeet, i det foelgende benaevnt LIFE.

Det generelle sigte med LIFE er at bidrage til udviklingen og gennemfoerelsen af Faellesskabets politik og retsforskrifter paa miljoeomraadet gennem finansiering af:

a) prioriterede miljoeforanstaltninger i Faellesskabet

b) i) tekniske bistandsforanstaltninger til fordel for tredjelande i Middelhavsomraadet eller lande med kyststraekning ud til OEstersoeen

ii) under ganske saerlige omstaendigheder, foranstaltninger vedroerende de regionale eller globale miljoeproblemer, der er omhandlet i internationale konventioner; finansieringen af disse foranstaltninger under LIFE vedtages af Raadet, der traeffer specifik afgoerelse herom paa forslag af Kommissionen.

Det maksimale beloeb, der kan bevilges til de i nr. i) og ii) naevnte foranstaltninger, er paa 5 %.

Artikel 2

1. De aktionsomraader, hvortil der kan ydes finansiel stoette fra Faellesskabet, er defineret i bilaget.

2. Faellesskabet kan yde finansiel stoette til foranstaltninger, der er af betydning for Faellesskabet, som i vaesentlig grad bidrager til gennemfoerelsen af Faellesskabets politik paa miljoeomraadet, og som overholder betingelserne for gennemfoerelse af forureneren betaler-princippet.

Denne stoette vil navnlig komme til at vedroere forberedende aktioner, demonstrationsaktioner, oplysningsaktioner, tilskyndelsesaktioner og aktioner i form af faglig bistand.

Endvidere skal stoetten med henblik paa beskyttelse af levesteder og af naturen navnlig bidrage til medfinansiering af de foranstaltninger, der er noedvendige for at opretholde eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de prioriterede naturtyper og de prioriterede arter inden for de paagaeldende lokaliteter, der er naevnt i henholdsvis bilag I og bilag II til Raadets direktiv 92/43/EOEF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (4).

Artikel 3

Med forbehold af fremgangsmaaden i artikel 21 i direktiv 92/43/EOEF:

- opstiller Kommissionen senest den 30. september hvert aar efter fremgangsmaaden i artikel 13 de prioriterede aktioner, der skal gennemfoeres inden for de aktionsomraader, der er defineret i bilaget, og fordelingen af midlerne

- fastsaetter Kommissionen efter fremgangsmaaden i artikel 13 de supplerende kriterier, der skal laegges til grund for udvaelgelsen af de aktioner, der skal finansieres.

Artikel 4

Den finansielle stoette ydes i en af foelgende former, afhaengigt af foranstaltningernes art:

a) medfinansiering af aktioner

b) rentegodtgoerelse.

Artikel 5

Foranstaltninger, hvortil der ydes stoette fra strukturfondene eller andre finansielle faellesskabsinstrumenter, kan ikke modtage finansiel stoette i henhold til denne forordning.

Artikel 6

Kommissionen soerger for sammenhaeng mellem de aktioner, der ivaerksaettes i henhold til denne forordning, og aktioner, der ivaerksaettes via strukturfondene eller andre finansielle faellesskabsinstrumenter.

Artikel 7

1. LIFE gennemfoeres i etaper. Foerste etape udloeber den 31. december 1995.

2. De faellesskabsmidler, der skoennes noedvendige til gennemfoerelse af foerste etape, beloeber sig til 400 mio. ECU, hvoraf 140 mio. ECU for perioden 1991-1992 inden for rammerne af de finansielle overslag 1988-1992.

For resten af LIFE's gennemfoerelsesperiode skal beloebet ligge inden for Faellesskabets gaeldende finansielle ramme.

3. Budgetmyndigheden fastlaegger de disponible bevillinger for hvert regnskabsaar under hensyn til principperne for forsvarlig oekonomisk forvaltning i artikel 2 i finansforordningen vedroerende De Europaeiske Faellesskabers almindelige budget.

4. Den vejledende procentdel af faellesskabsmidlerne, der kan tildeles hvert aktionsomraade, er anfoert i bilaget.

Artikel 8

1. Med forbehold af stk. 2 gaelder foelgende graenser for Faellesskabets finansielle stoette:

- 30 % af omkostningerne, naar det drejer sig om aktioner, der indebaerer finansiering af indtaegtsskabende investeringer.

Investor skal deltage i finansieringen med en andel, der mindst svarer til EF-stoetten

- 100 % af omkostningerne i forbindelse med foranstaltninger, der tager sigte paa at tilvejebringe den noedvendige viden til gennemfoerelse af en aktion, samt i forbindelse med foranstaltninger i form af faglig bistand, der ivaerksaettes paa Kommissionens initiativ

- 50 % af omkostningerne, naar det drejer sig om de oevrige aktioner.

2. Satsen for faellesskabsstoetten til aktioner vedroerende bevaring af prioriterede biotoper eller levesteder af betydning for Faellesskabet kan udgoere:

i) under normale onstaendigheder maksimalt 50 % af aktionsomkostningerne

ii) undtagelsesvis maksimalt 75 % af omkostningerne, saafremt de paagaeldende aktioner drejer sig om:

- biotoper eller levesteder, som rummer arter, der er i fare for udryddelse i Faellesskabet, eller

- levesteder, som staar i fare for at forsvinde i Faellesskabet, eller

- bestande af arter, som er i fare for udryddelse i Faellesskabet.

Artikel 9

1. Medlemsstaterne sender Kommissionen forslag til aktioner, der skal finansieres. Naar der er tale om aktioner, hvori flere medlemsstater er inddraget, skal der finde samraad sted mellem Kommissionen og de beroerte parter forud for forslagenes forelaeggelse.

2. Kommissionen kan imidlertid ved offentliggoerelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser i De Europaeiske Faellesskabers Tidende anmode juridiske eller fysiske personer, der er etableret i Faellesskabet, om at indgive stoetteansoegninger for aktioner af saerlig interesse for Faellesskabet.

3. Ansoegninger fra tredjelande indgives til Kommissionen af de paagaeldende nationale myndigheder.

4. Kommissionen sender medlemsstaterne de forslag, den modtager som led i interessetilkendegivelser, og ansoegningerne fra tredjelande.

5. Aktioner, der skal have stoette fra LIFE, skal godkendes efter fremgangsmaaden i artikel 13, og derefter:

a) traeffer Kommissionen en beslutning om godkendelse af aktionen, rettet til medlemsstaterne

b) eller der indgaas med de stoettemodtagere, der skal gennemfoere aktionen, en kontrakt eller en aftale, som fastsaetter parternes rettigheder og pligter.

6. Stoerrelsen af den finansielle stoette, de naermere finansierings- og kontrolbestemmelser samt alle de tekniske vilkaar for aktionens gennemfoerelse fastsaettes under hensyntagen til aktionens art og form og anfoeres enten i Kommissionens beslutning eller i den kontrakt eller aftale, der indgaas med modtagerne.

Artikel 10

1. Med henblik paa at sikre, at EF-stoettemodtagernes aktioner kan gennemfoeres med et godt resultat, traeffer Kommissionen de noedvendige foranstaltninger til:

- at kontrollere, at de naevnte aktioner, der er finansieret af Faellesskabet, et gennemfoert korrekt

- at forebygge og forfoelge uregelmaessigheder

- at kraeve tilbagebetaling af midler, der uretmaessigt er oppebaaret som foelge af misbrug eller forsoemmelighed.

2. Med forbehold af den kontrol, Revisionsretten foretager i forbindelse med de kompetente nationale revisionsinstitutioner eller myndigheder i henhold til Traktatens artikel 206 a, og enhver kontrol, der gennemfoeres i henhold til Traktatens artikel 209, litra c), kan tjenestemaend eller andre ansatte i Kommissionen foretage kontrol paa stedet, navnlig ved stikproever, af de aktioner, som er finansieret over LIFE.

Kommissionen giver paa forhaand de beroerte modtagere oplysning om en kontrol paa stedet, undtagen naar der hersker begrundet formodning om svig og/eller ukorrekt anvendelse.

I fem aar efter sidste betaling til en aktion holder stoettemodtageren al dokumentation vedroerende udgifterne til aktionen til Kommissionens disposition.

Artikel 11

1. Kommissionen kan nedskaere eller udskyde betalingen af den finansielle stoette, der er ydet til en aktion, eller kraeve den tilbagebetalt, hvis der konstateres misbrug, eller hvis det viser sig, at der, uden at der er ansoegt om Kommissionens godkendelse, er foretaget en vaesentlig aendring af aktionen, der strider mod dens art eller mod gennemfoerelsesbetingelserne.

2. Hvis fristerne ikke overholdes, eller hvis gennemfoerelsen af en aktion kun kan give ret til en del af den tildelte finansielle stoette, anmoder Kommissionen modtageren om at fremsaette sine bemaerkninger inden for en bestemt frist. Hvis modtageren ikke giver en rimelig begrundelse, kan Kommissionen slette resten af stoettebeloebet og kraeve tidligere udbetalte beloeb tilbagebetalt.

3. Ethvert uretmaessigt udbetalt beloeb skal tilbagebetales til Kommissionen. Beloeb, der ikke betales tilbage i rette tid, kan paalaegges morarente. Kommissionen fastsaetter naermere regler for anvendelsen af dette stykke.

Artikel 12

1. Kommissionen soerger for effektiv opfoelgning af gennemfoerelsen af faellesskabsfinansierede aktioner. Denne opfoelgning sker ved hjaelp af rapporter, der udarbejdes efter procedurer, der aftales mellem Kommissionen og modtagerne, og ved hjaelp af stikproevekontroller.

2. For hver fleraarig aktion sender modtageren senest seks maaneder efter udloebet af hvert fulde gennemfoerelsesaar Kommissionen en rapport om forloebet og gennemfoerelsen. Desuden sendes der senest seks maaneder efter aktionens afslutning Kommissionen en endelig rapport. For hver aktion med en varighed paa under to aar sender modtageren senest seks maaneder efter aktionens afslutning Kommissionen en rapport. Kommissionen fastsaetter bestemmelser om disse rapporters form og indhold.

3. Paa grundlag af de i stk. 1 og 2 naevnte opfoelgningsprocedurer og -rapporter tilpasser Kommissionen om noedvendigt omfanget af eller tildelingsbetingelserne for den oprindeligt godkendte finansielle stoette samt tidsplanen for betalingerne.

4. En liste over de aktioner, der finansierers over LIFE, offentliggoeres hvert aar i De Europaeiske Faellesskabers Tidende. Hvert andet aar forelaegger Kommissionen, efter at have indhentet udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 13, Europa-Parlamentet og Raadet en rapport om udviklingen i forbindelse med gennemfoerelsen af LIFE og navnlig i forbindelse med anvendelsen af bevillingerne.

Artikel 13

Kommissionen bistaas af et udvalg, der bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repraesentant som formand.

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 8 i direktiv 92/43/EOEF forelaegger Kommissionens repraesentant udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyntagen til, hvor meget det paagaeldende spoergsmaal haster. Det udtaler sig med det flertal, som er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen. Under afstemninger i udvalget tillaegges de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, der er fastlagt i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag til de foranstaltninger, der skal traeffes. Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal.

Har Raadet ved udloebet af en frist paa en maaned regnet fra forslagets forelaeggelse for Raadet ikke truffet nogen afgoerelse, vedtages de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 14

Senest den 31. december 1994 forelaegger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Raadet med status over anvendelsen af forordningen og fremsaetter forslag til de eventuelle tilpasninger, der skal foretages med henblik paa aktionens viderefoerelse efter foerste etape.

Raadet traeffer paa forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal afgoerelse om ivaerksaettelsen af anden etape fra 1. januar 1996.

Artikel 15

Denne forordning beroerer ikke gennemfoerelsen af foranstaltninger, som inden denne forordnings ikrafttraeden er vedtaget og ivaerksat paa grundlag af de forordninger, der er naevnt i artikel 16.

Artikel 16

Forodrning (EOEF) nr. 563/91 (MEDSPA) (5), (EOEF) nr. 3907/91 (ACNAT) (6) og (EOEF) nr. 3908/91 (NORSPA) (7) ophaeves.

Artikel 17

Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 21. maj 1992.

Paa Raadets vegne

Arlindo MARQUES CUNHA

Formand

(1) EFT nr. C 44 af 20. 2. 1991, s. 4.(2) EFT nr. C 267 af 14. 10. 1991, s. 211.(3) EFT nr. C 191 af 22. 7. 1991, s. 7.(4) Se side 7 i denne Tidende.(5) EFT nr. L 63 af 9. 3. 1991, s. 1.(6) EFT nr. L 370 af 31. 12. 1991, s. 17.(7) EFT nr. L 370 af 31. 12. 1991, s. 28.

BILAG

DE I ARTIKEL 2, STK. 1, NAEVNTE AKTIONSOMRAADER OG VEJLEDENDE FORDELING AF DE I ARTIKEL 7, STK. 4, NAEVNTE MIDLER Aktionsomraader

Vejledende fordeling

af midlerne

A.

AKTIONER I FAELLESSKABET

1.

Fremme af en baeredygtig udvikling og forbedring af miljoetilstanden

40 %

Aktioner, der tager sigte paa:

- udformning og udvikling af nye teknikker og metoder til maaling og overvaagning af miljoetilstanden

- udformning og udvikling af nye renere teknologier, dvs. lidet eller ikke-forurenende og mindre ressourcekraevende

- udformning og udvikling af teknologi til indsamling, oplagring, genanvendelse og bortskaffelse af affald, navnlig giftigt og farligt affald og spildevand

- udformning og udvikling af teknikker til lokalisering og genetablering af omraader kontamineret med farligt affald og/eller farlige stoffer

- udformning og udvikling af modeller for integrering af miljoeet i fysisk planlaegning og omraadeforvaltning samt i sociooekonomiske aktiviteter

- nedsaettelse af udledninger i vandmiljoeet af forurenende stoffer, som er svaert nedbrydelige, giftige og bioakkumulerende, og af naeringssalte

- forbedring af miljoekvaliteten i bymiljoeet saavel i de centrale omraader som i yderomraaderne.

2.

Beskyttelse af levesteder og naturen

45 %

Aktioner, der tager sigte paa:

- i medfoer af direktiv 79/409/EOEF (¹) at bevare eller genoprette biotoper, der er hjemsted for truede arter, eller levesteder, som er alvorligt truede, og som er af ganske saerlig betydning for Faellesskabet, eller at ivaerksaette foranstaltninger til bevaring eller genopretning af truede arter

- bevaring eller genopretning af naturtyper af faellesskabsbetydning og dyre- og plantearter af faellesskabsbetydning, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, sidste afsnit

- beskyttelse af jord, der er truet eller oedelagt af brande, oerkendannelse, kysterosion eller klitraekkens forsvinden

- at fremme bevarelsen af den marine natur

- beskyttelse og bevarelse af undergrunds- og overfladeferskvandsomraader.

3.

Administrative strukturer og tjenester for miljoeet

5 %

Aktioner, der tager sigte paa:

- stimulering af et oeget samarbejde mellem administrationerne i medlemsstaterne, navnlig for saa vidt angaar kontrol med graenseoverskridende og globale miljoeproblemer

- udstyrelse, modernisering og udvikling af overvaagningsnet med henblik paa en skaerpelse af miljoelovgivningen.

Aktionsomraader

Vejledende fordeling

af midlerne

4.

Undervisning, uddannelse og oplysning

5 %

Aktioner, der tager sigte paa:

- at fremme miljoeuddannelse inden for administrationen og i erhvervslivet

- at fremme miljoeundervisning bl.a. ved tilvejebringelse af oplysning, udveksling af erfaringer og paedagogisk forskning

- at fremme forstaaelsen af problemerne og derved befordre en miljoebevidst advaerd

- at sikre spredning af viden om forsvarlig miljoeforvaltning.

B.

AKTIONER UDEN FOR FAELLESSKABETS OMRAADE

5 %

Aktioner, der tager sigte paa:

- at fremme oprettelsen af de administrative strukturer, der er noedvendige paa miljoeomraadet

- at sikre den faglige bistand, der er noedvendig for at udforme miljoepolitikker og -aktionsprogrammer

- at fremme overfoersel af egnede miljoevenlige teknologier og befordre en baeredygtig udvikling

- at yde bistand til tredjelande, der befinder sig i oekologiske noedsituationer.

(¹) EFT nr. L 103 af 25. 4. 1979, s. 1. Direktivet er senest aendret ved direktiv 91/244/EOEF (EFT nr. L 115 af 8. 5. 1991, s. 41).

Top