EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R0694

Kommissionens forordning (EØF) nr. 694/92 af 19. marts 1992 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende de i Rådets forordning (EØF) nr. 3860/91 fastsatte gratis leverancer af levnedsmidler bestemt til befolkningerne i Albanien

OJ L 74, 20.3.1992, p. 39–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/694/oj

31992R0694

Kommissionens forordning (EØF) nr. 694/92 af 19. marts 1992 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende de i Rådets forordning (EØF) nr. 3860/91 fastsatte gratis leverancer af levnedsmidler bestemt til befolkningerne i Albanien

EF-Tidende nr. L 074 af 20/03/1992 s. 0039 - 0041


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 694/92 af 19. marts 1992 om gennemfoerelsesbestemmelser vedroerende de i Raadets forordning (EOEF) nr. 3860/91 fastsatte gratis leverancer af levnedsmidler bestemt til befolkningerne i Albanien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 3860/91 af 23. december 1991 om en hasteaktion vedroerende gratis leverancer af levnedsmidler bestemt til befolkningerne i Albanien (1),

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 2727/75 af 29. oktober 1975 om den faelles markedsordning for korn (2), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3577/90 (3), saerlig artikel 7,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 1676/85 af 11. juni 1985 om regningsenhedens vaerdi og om de omregningskurser, der skal anvendes i den faelles landbrugspolitik (4), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 843/91 (5), saerlig artikel 2, stk. 4, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ved forordning (EOEF) nr. 3860/91 er der fastsat en hasteaktion vedroerende levering af levnedsmidler bestemt til befolkningerne i Albanien; med henblik paa gennemfoerelsen af denne hasteaktion er det noedvendigt at fastsaette gennemfoerelsesbestemmelser for kornsektoren, idet leverancen skal udbydes i licitation, samt faelles bestemmelser for de licitationer, der ivaerksaettes som led i aktionen;

gennemfoerelsesbestemmelserne boer i oevrigt omfatte en ordning med sikkerhedsstillelse og en kontrolordning, der sikrer, at leverancerne gennemfoeres korrekt;

for at undgaa forvridninger, der skyldes monetaere forhold, naar buddene vedroerende omkostningerne ved de i ecu udliciterede leverancer omregnes, boer der anvendes en kurs, som er de oekonomiske realiteter naermere end landbrugsomregningskursen, samtidig med at der tages hensyn til den justeringsfaktor, der er naevnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 1676/85; i henhold til artikel 3a i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3152/85 af 11. november 1985 om gennemfoerelsesbestemmelser til Raadets forordning (EOEF) nr. 1676/85 om regningsenhedens vaerdi og de omregningskurser, der skal anvendes i den faelles landbrugspolitik (6), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3237/90 (7), skal en saadan kurs offentliggoeres;

produkter, som interventionsorganerne ligger inde med, og som er bestemt til udfoersel, falder ind under bestemmelserne i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 569/88 (8), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 665/92 (9); naevnte forordnings bilag vedroerende paategninger boer suppleres;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Ved gennemfoerelse af de i forordning (EOEF) nr. 3860/91 fastsatte gratis leverancer af levnedsmidler bestemt til befolkningerne i Albanien finder bestemmelserne i naervaerende forordning anvendelse.

2. Alle leverancer omfatter licitation over leveringsomkostningerne som defineret i artikel 2, stk. 2, og koeb af produkter til fast pris hos interventionsorganet.

Artikel 2

1. Der afholdes licitation over omkostningerne ved levering fra interventionslagre til bestemmelsesstedet.

2. Omkostningerne gaelder for levering af varer, der er loest indladet eller i saekke paa et transportmiddel, ab interventionsorganets lager til den albanske lossehavn, levering cif.

Artikel 3

Fysiske personer, der har en medlemsstats nationalitet og er etableret i Faellesskabet, og selskaber, der er oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning og har deres vedtaegtsmaessige hovedsaede, deres centrale administration eller en hovedvirksomhed i en medlemsstat, kan paa ensartede vilkaar deltage i licitationerne i henhold til denne forordning.

Artikel 4

De bydende deltager i licitationen ved til interventionsorganet at sende et skriftligt bud pr. post eller ved hjaelp af et af de telekommunikationsmidler, der er fastsat i licitationsbekendtgoerelsen.

Artikel 5

Buddene omfatter alle de i artikel 2, stk. 2, omhandlede leveringsomkostninger for et parti eller en gruppe af partier, der er anfoert i licitationsbekendtgoerelsen for et givet bestemmelsessted. Beloeb angives i ECU/ton.

Beloebet omregnes ved hjaelp af den i artikel 3a i forordning (EOEF) nr. 3152/85 omhandlede omregningskurs, som gaelder paa den sidste dato for indgivelse af bud.

Buddene er kun gyldige, hvis de ledsages:

a) af en ansoegning om eksportlicens med en henvisning til forordning (EOEF) nr. 3860/91, der skal vaere anfoert i rubrik 22

b) af beviset for, at der er stillet en licitationssikkerhed paa 10 ECU/ton.

Hvis buddet ikke fremlaegges i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning og licitationsbekendtgoerelsen, er det ikke gyldigt.

Bud kan ikke aendres eller traekkes tilbage.

Artikel 6

1. Interventionsorganet meddeler senest to timer efter udloebet af fristen for indsendelse af bud Kommissionen de modtagne bud.

2. Efter fremgangsmaaden i artikel 26 i forordning (EOEF) nr. 2727/75 fastsaetter Kommissionen for hvert parti de maksimale leveringsomkostninger, eller den beslutter ikke at give tilslag.

Artikel 7

1. Interventionsorganet underretter saa hurtigt som muligt alle bydende om resultatet af deres deltagelse i licitationen. Det sender ved hjaelp af et skriftligt telekommunikationsmiddel tilslagsmodtagerne en tildelingserklaering.

2. Hvis flere bydende har afgivet samme bud for samme parti, tildeler interventionsorganet leveringen ved lodtraekning.

Artikel 8

Varerne udleveres kun, hvis der er stillet en sikkerhed svarende til indkoebsprisen for det paagaeldende korn, justeret med de maanedlige forhoejelser for den maaned, i hvilken buddene er indgivet, idet denne pris forhoejes med 10 %.

Artikel 9

1. Bortset fra force majeure baerer tilslagsmodtageren alle risici for varen, herunder tab og forringelse, indtil det i artikel 2, stk. 2, fastsatte leveringstrin.

2. Hvis varernes overtagelse paa leveringstrinet forsinkes af grunde, som ikke kan tilskrives tilslagsmodtageren, refunderer Kommissionen de supplerende omkostninger paa grundlag af bilag.

3. Tilslagsmodtageren ansoeger de albanske myndigheder om en attest, der bekraefter, at den leverede maengde er blevet overtaget.

4. Bestemmelserne for udstedelse af overtagelsesattesten vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 26 i forordning (EOEF) nr. 2727/75.

5. Leveringsomkostningerne refunderes for den i overtagelsesattesten anfoerte maengde og uden fradrag for normalt svind.

Artikel 10

1. Der udtages repraesentative proever af de leverede maengder ved indladningen i eksporthavnen og ved losningen i bestemmelseshavnen.

Det kontrolselskab, der kontrollerer losningen, maa ikke vaere det samme, som kontrollerer indladningen, og skal vaere uafhaengigt af sidstnaevnte selskab.

Kontrolselskaberne vaelges af den bydende i samraad med interventionsorganet, som igen handler i samraad med Kommissionen, inden indgivelse af bud.

2. Den bydende afholder udgifterne til proeveudtagning, og proeverne stilles til raadighed for interventionsorganet.

Artikel 11

1. Som led i denne forordning forstaas ved det i artikel 20 i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2220/85 (10), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3745/89 (11), omhandlede primaere krav:

a) opretholdelse af buddet og afhentning af varen for den sikkerhed, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, litra b)

b) faktisk levering af de tildelte partier paa leveringstrinet i en kvalitet der ikke i betydelig grad afviger fra den kvalitet, som blev konstateret ved udleveringen fra interventionslageret, for den i artikel 8 omhandlede sikkerhed.

2. Den i artikel 5, stk. 2, litra b), omhandlede sikkerhed frigives:

- hvis buddet ikke antages

- naar varen er blevet overtaget ved tilslagsmodtagelsen.

3. Den i artikel 8 omhandlede sikkerhed frigives, naar tilslagsmodtageren har afleveret den i artikel 9, stk. 3, omhandlede overtagelsesattest, og naar der er foert bevis for, at kvaliteten af den til de albanske myndigheder leverede maengde ikke i betydelig grad afviger fra kvaliteten af den udtagne proeve. Beviset stilles i form af analysen af de udtagne proever.

4. Naar tilslagsmodtageren har afleveret overtagelsesattesten og transportdokumentet, refunderes leveringsomkostningerne.

Artikel 12

I del I »Produkter, som skal udfoeres i den stand, hvori de udtages fra interventionslager« i bilaget til forordning (EOEF) nr. 569/88 tilfoejes foelgende punkt og tilhoerende fodnote:

»125. Kommissionens forordning (EOEF) nr. 694/92 af 19. marts 1992 om gennemfoerelsesbestemmelser vedroerende de i Raadets forordning (EOEF) nr. 3860/91 fastsatte gratis leverancer af levnedsmidler bestemt til befolkningerne i Albanien.

(125) EFT nr. L 74 af 20. 3. 1992, s. 39.«

Artikel 13

Med henblik paa den i artikel 1 fastsatte licitation offentliggoer interventionsorganerne mindst otte dage foer datoen for den foerste dellicitation en licitationsbekendtgoerelse, hvori foelgende fastsaettes:

- supplerende forskrifter og betingelser, der er forenelige med bestemmelserne i denne forordning

- de forskellige partiers vigtigste fysiske og tekniske kendetegn, der blev konstateret ved interventionsorganernes opkoeb af produkterne eller i forbindelse med senere kontrol

- de partier eller grupper af partier, som buddet skal vedroere, med angivelse af lagerholdernes navne og adresser samt de steder, hvortil partierne skal leveres

- frister for afhentning og levering.

Bekendtgoerelsen og alle aendringer heraf meddeles Kommissionen inden udloebet af den foerste frist for indsendelse af bud.

Artikel 14

Regnskabsvaerdien af de produkter, der overdrages i henhold til denne forordning, fastsaettes i ECU/ton i forordningen om ivaerksaettelse af licitation. Vaerdien omregnes til national valuta ved hjaelp af den landbrugsomregningskurs, der gaelder den 1. august 1991.

Artikel 15

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 19. marts 1992. Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 362 af 31. 12. 1991, s. 85. (2) EFT nr. L 281 af 1. 11. 1975, s. 1. (3) EFT nr. L 352 af 17. 12. 1990, s. 23. (4) EFT nr. L 164 af 24. 6. 1985, s. 1. (5) EFT nr. L 85 af 5. 4. 1991, s. 26. (6) EFT nr. L 310 af 21. 11. 1985, s. 1. (7) EFT nr. L 310 af 9. 11. 1990, s. 18. (8) EFT nr. L 55 af 1. 3. 1988, s. 1. (9) EFT nr. L 71 af 18. 3. 1992, s. 7. (10) EFT nr. L 205 af 3. 8. 1985, s. 5. (11) EFT nr. L 364 af 14. 12. 1989, s. 54.

Top