EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992D0157

92/157/EØF: Kommissionens beslutning af 17. februar 1992 om en procedure i henhold til EØF-Traktatens artikel 85 (IV/31.370 og 31.446) - (U.K. Agricultural Tractor Registration Exchange) (Kun den engelske udgave er autentisk)

OJ L 68, 13.3.1992, p. 19–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/157/oj

31992D0157

92/157/EØF: Kommissionens beslutning af 17. februar 1992 om en procedure i henhold til EØF-Traktatens artikel 85 (IV/31.370 og 31.446) - (U.K. Agricultural Tractor Registration Exchange) (Kun den engelske udgave er autentisk)

EF-Tidende nr. L 068 af 13/03/1992 s. 0019 - 0033


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 17. februar 1992 om en procedure i henhold til EOEF-Traktatens artikel 85 (IV/31.370 og 31.446) - (U.K. Agricultural Tractor Registration Exchange) (Kun den engelske udgave er autentisk) (92/157/EOEF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning nr. 17 af 6. februar 1962, foerste forordning om anvendelse af Traktatens artikler 85 og 86 (1), senest aendret ved akten vedroerende Spaniens og Portugals tiltraedelse, saerlig artikel 3,

under henvisning til ansoegning om negativattest og anmeldelse af 4. januar 1988 fra Agricultural Engineers Association Ltd. vedroerende en central for udveksling af oplysninger benaevnt U.K. Agricultural Tractor Registration Exchange, der er etableret i henhold til en aftale mellem otte virksomheder, der fremstiller landbrugstraktorer,

under henvisning til Kommissionens beslutning af 11. november 1988 om at indlede en procedure i denne sag,

efter at have givet de paagaeldende virksomheder lejlighed til at udtale sig om de klagepunkter, som Kommissionen har rejst, i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, i forordning nr. 17 og med Kommissionens forordning nr. 99/63/EOEF af 25. juli 1963 om udtalelser i henhold til artikel 19, stk. 1 og 2, i Raadets forordning nr. 17 (2),

efter at have hoert Det Raadgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspoergsmaal, og

ud fra foelgende betragtninger:

I. SAGSFREMSTILLING

Indledning

(1) Den 4. januar 1988 anmeldte AEA (Agricultural Engineers Association Ltd), der er den britiske branchesammenslutning af fabrikanter og importoerer af landbrugsmaskiner, en aftale om udveksling af oplysninger, der benaevnes U.K. Agricultural Tractor Registration Exchange (»informationscentralen«). Aftalen vedroerer udveksling af oplysninger om otte fabrikanters og importoerers detailsalg paa og andele af det britiske marked for landbrugstraktorer. Informationscentralen forvaltes af AEA med bistand fra edb-selskabet Systematics International Group of Companies Ltd (»SIL«).

(2) Informationscentralen har eksisteret i hvert fald siden november 1975. Kommissionen indledte sin undersoegelse af centralen i 1984. Under undersoegelsen af klager over, at de enkelte fabrikanter havde soegt at gribe ind overfor parallelhandel, opdagede Kommissionen informationscentralens eksistens under besoeg hos nogle af udvekslingscentralens deltagere og hos AEA og SIL. Efter denne undersoegelse anmeldte AEA informationscentralen i en ansoegning om negativattest eller fritagelse i henhold til Traktatens artikel 85, stk. 3. Kommissionen afgav meddelelse af klagepunkter den 11. november 1988, hvorefter der blev afholdt en mundtlig hoering den 25.-28. april 1989.

(3) Foelgende fabrikanter eller eneimportoerer af landbrugstraktorer i Det Forenede Kongerige deltager i informationscentralen:

- Ford (Ford New Holland, som for nylig er overtaget af Fiat)

- Massey-Ferguson (Massey-Ferguson United Kingdom Ltd.)

- Case (J. I. Case Europe Ltd.)

- John Deere (John Deere Ltd.)

- Renault (Renault Agriculture Ltd.)

- Watveare Ltd (importoer af Deutz)

- Fiat (Fiatagri UK Ltd.)

- Same-Lamborghini (Same-Lamborghini UK Ltd.).

Markedsstrukturen

(4) Det britiske traktormarked har en stoerrelse paa ca. 20 000 nye traktorenheder pr. aar. De landbrugstraktorer, der saelges i Det Forenede Kongerige, fremstilles for en stor dels vedkommende i andre EF-lande, navnlig Tyskland, Belgien, Frankrig og Italien. Importen af traktorer fra andre EF-lande til Det Forenede Kongerige daekker over 50 % af det samlede britiske marked.

(5) Det britiske traktormarked domineres af fire leverandoerer, der tilsammen havde 76-77 % af markedet. Det er Ford, Case, Massey-Feguson og John Deere. Siden Fiats overtagelse af Ford New Holland andrager disse fire leverandoerers samlede markedsandel naesten 80 % af det britiske marked. Disse fire storleverandoerer, som hver oppebaerer markedsandele paa mellem 15 % og 25 %, efterfoelges af en raekke leverandoerer, der har mellem 2 % og 3 % af det britiske marked. Det er Renault, Deutz og Same-Lamborghini. Informationscentralens otte, nu syv, medlemmer har tilsammen 87-88 % af det britiske traktormarked, medens de resterende 12 % af markedet deles af flere smaa fabrikanter, der ikke deltager i centralen.

(6) Denne hoeje koncentration paa det britiske traktormarked forstaerkes yderligere af, at ikke alle leverandoerer har salgsaktiviteter eller overhovedet er repraesenteret i mindre geografiske omraader, navnlig paa omraadeforhandlerplan. De mindre leverandoerer paa det britiske marked, dvs. Renault, Deutz og Same-Lamborghini, har ikke samme omfattende salgsnet som de fire storleverandoerer. Deres lille salgsvolumen kan ikke baere et landsdaekkende salgsnet med de 120 salgspunkter, der siges at vaere det noedvendige antal for detailhandlere paa det britiske traktormarked.

Informationscentralen omfatter et faelles system for organiseringen af forhandleromraader for alle de deltagende virksomheder paa grundlag af grupperinger af de 8 250 postnummeromraader, der findes i Det Forenede Kongerige.

Den allerede hoeje koncentration (fire selskaber har ca. 80 % af markedet) forstaerkes ogsaa af, at der ofte kun er tre eller fire leverandoerer af kraftigere traktorer, hvilket sammen med den ujaevne repraesentation paa forhandlerplan kan foere til, at der i bestemte geografiske omraader og for visse varekategorier kun er to til tre leverandoerer, der konkurrerer.

(7) Leverandoererne paa det britiske marked er ogsaa storleverandoerer paa de andre markeder i EF med det resultat, at importen fra disse andre EF-markeder til Det Forenede Kongerige ogsaa i vidt omfang kontrolleres af de samme leverandoerer.

(8) Markedet for landbrugstraktorer er endvidere staerkt beskyttet paa foelgende maader:

- salget af traktorer kraever et fintmasket distributions- og servicenet, fordi forhandlerne skal vaere beliggende inden for en radius paa 25 til 35 km fra landmaendene, for hvem det er af afgoerende betydning, at traktorerne kan blive repareret naesten oejeblikkeligt, fordi en fabrikant skal have ca. 120 salgspunkter for at have tilstraekkelig daekning af Det Forenede Kongeriges territorium, og fordi det bliver vanskeligere at finansiere et optimalt distributionsnet, jo mindre salgsvolumenet er. Distributionsnet kraever en betydelig investering og indebaerer en betydelig kommerciel risiko;

- traktormarkedet er et begraenset marked, der er praeget af stagnation og/eller tilbagegang med generel overkapacitet; paa et saadant marked er der kun ringe sandsynlighed for, at fabrikanter eller forhandlere vil foretage nye investeringer. Navnlig forhandlerne oensker ikke at investere i forhandlingen af en vare med begraensede muligheder;

- paa traktormarkedet er maerkeloyalitet en vigtig faktor i forbrugernes valg, og landmaendene foretraekker normalt et veletableret maerke, som er en garanti for kvalitet og har hoejere gensalgsvaerdi. Informationscentralens medlemmer er alle fabrikanter af velrenommerede maerker; det vil tage lang tid og kraeve betydelige investeringer for en nytilkommen at faa samme ry;

denne vanskelighed forstaerkes af, at informationscentralens otte, nu syv, medlemmer har naesten 9/10 af markedet. Denne markedsandel har stort set ligget fast siden 1976 med det resultat, at naesten ni ud af hver ti traktorer, der er i brug i Det Forenede Kongerige, er leveret af informationscentralens medlemmer; denne veletablerede, hoeje markedsandel har betydelig indflydelse paa et marked, der hovedsagelig er baseret paa genanskaffelse (dvs. kunderne er ikke foerstegangskoebere, men genanskaffer materiel til erstatning for tidligere indkoebt materiel);

- endelig forstaerker informationscentralen i sig selv i hoej grad importhindringerne, fordi den giver de etablerede leverandoerer mulighed for straks at opdage en eventuel ny indtraengen paa det britiske marked eller stigninger i ikke-medlemmers salg og derefter at reagere og forsvare deres markedsposition. Det er faktisk saadan, at ikke-medlemmernes markedsandel ikke udviser nogen vaesentlige aendringer i hele den periode, informationscentralen har eksisteret.

(9) Traktormarkedet i Det Forenede Kongerige og i EF som helhed er endvidere generelt karakteriseret ved, at det i modsaetning til bilmarkedet ikke staar over for nogen betydelig pris- eller kvalitetsmaessig konkurrence fra import fra tredjelande uden for EF. Importen af landbrugstraktorer fra tredjelande omfatter kun kategorier med faerre hestekraefter (< 30 hk), der hovedsagelig anvendes udenfor landbruget, eller oesteuropaeiske maerker, der kvalitetsmaessigt ikke kan konkurrere paa lige fod med EF-fabrikanternes maerker. Dette gaelder navnlig for Det Forenede Kongerige, der hovedsageligt er et marked for kraftige traktorer, hvor de oesteuropaeiske maerker er endnu daarligere stillet.

Udveksling af oplysninger paa det britiske traktormarked

(10) De otte, nu syv, stoerste leverandoerer paa det britiske marked har med bistand fra AEA og SIL etableret en informationscentral, der anvendes til at fastslaa detailsalget og markedsandelen for de enkelte leverandoerer paa det britiske marked ved hjaelp af detaljerede oversigter fordelt paa vare, omraade og tidsrum.

(11) Siden anmeldelsen den 4. januar 1988 har centralen vaeret under direkte kontrol af AEA. Inden dette tidspunkt betragtede AEA sig blot som sekretariat for »Tractor Registration Exchange Committee«, der var nedsat af informationscentralens otte medlemmer under AEA. Denne »Tractor Registration Exchange Committee«, hvis eksistens bekraeftes af den anmeldte aftale om udveksling af oplysninger, bestaar af repraesentanter for hver enkelt medlem og administrerer informationscentralen. Denne komité holder mindst ét aarligt moede med et af sine medlemmer som formand.

(12) De oplysninger, der udveksles mellem centralens medlemmer gennem AEA og SIL, stammer hovedsagelig fra de V55-blanketter, der anvendes ved indregistreringen af traktorer i det britiske transportministerium. For traktorer, der ikke skal indregistreres (f.eks. dem, der ikke skal anvendes paa offentlig vej), skal forhandlerne sende SIL et eksemplar af V55-blanketten direkte med henblik paa indfoerelse i databasen sammen med oplysningerne om de traktorer, der skal indregistreres.

(13) Transportministeriet et gaaet med til at stille indregistreringspapirerne til raadighed for AEA med henblik paa en brancheanalyse. Der findes imidlertid ikke noget dokument, der tyder paa, at transportministeriet ville vaere gaaet ind paa at stille disse indregistreringspapirer til raadighed for de enkelte selskaber i den detaljerede form, hvori AEA har videregivet dem til informationscentralens medlemmer, og som goer det muligt at fastslaa konkurrenternes salg og markedsandele. Det modsatte antydes i en intern note fra AEA af 31. august 1979, hvori det hedder: »Det er tvivlsomt, om transportministeriet ville have stillet oplysningerne om indregistrering af koeretoejerne til raadighed for en gruppe af enkeltselskaber uden den samlende indflydelse fra en branchesammenslutning, som har til formaal at repraesentere bredere kommercielle interesser . . .«.

(14) Den V55-indregistreringsblanket, SIL anvender ved analyserne, indeholder foelgende oplysninger:

- fabrikat (fabrikant)

- modelnummer

- serienummer/chassisnummer

- oprindelig forhandler (kodenummer, navn, adresse og postnummer)

- saelgende forhandler (kodenummer, navn, adresse og postnummer)

- den registrerede ejers postnummer (til femte ciffer)

- den registrerede ejers navn og adresse (denne oplysning stammer fra et statistisk afsnit, hvis udfyldelse er fakultativ).

(15) Disse oplysninger stilles af AEA og SIL til raadighed for centralens otte medlemmer i form af rapporter og analyser som beskrevet nedenfor eller i form af direkte computeradgang fra hvert enkelt medlem i henhold til deres saerlige behov.

Aggregerede data for branchen

(16) Hvert enkelt medlem kan faa oplysninger om branchens aggregerede salg, eventuelt opdelt efter hk eller kraftoverfoerselsform. Disse aggregerede oplysninger kan derudover opdeles efter geografisk omraade, f.eks. Det Forenede Kongerige som helhed eller i MAFF-regioner (MAFF = Ministry of Agriculture, Fisheries and Food), hvoraf der er ti, jordens udnyttelse (landbrug/havebrug - husdyrbrug - blandet landbrug - blandet husdyrbrug - graesning - bymaessig bebyggelse), grevskaber, forhandleromraader og postnummeromraader. Disse oplysninger stilles eller kan stilles til raadighed for tidsrum paa et aar, et kvartal, en maaned eller en uge.

Kommissionen har ikke noget principielt at indvende mod, at disse aggregerede data goeres tilgaengelige for branchen, fordi de ikke giver oplysning om, hvor stort et detailsalg centralens enkelte medlemmer har. Kommissionen rejste derimod indvendinger mod denne udveksling af aggregerede data for branchen, i det omfang rapporterne fra SIL indeholder oplysninger for bestemte geografiske omraader, varekategorier og tidsrum for maengder paa under ti solgte traktorenheder. Under denne minimumsangivelse for det samlede salg er der stor risiko for, at selv aggregerede tal direkte eller indirekte vil goere det muligt at fastslaa noejagtigt, hvor stort de enkelte konkurrenters salg er.

Oplysninger om de enkelte konkurrenters omsaetning

(17) Ud over ovennaevnte aggregerede tal for branchens salg som beskrevet ovenfor kan de enkelte medlemmer af informationscentralen faa oplysning om hvert enkelt medlems detailsalg og markedsandele med detaljerede oversigter opdelt efter model, varekategori (antal hk og kraftoverfoerselsform), efter geografisk omraade (herunder grevskaber, forhandleromraader og postnummeromraader) og efter perioder paa et aar, et kvartal, en maaned og en dag.

(18) De oplysninger, der blev udvekslet mellem medlemmerne via AEA og SIL, indeholder foelgende oplysninger om hvert enkelt medlem:

- den noejagtige stoerrelse af detailsalget og markedsandelene for hvert enkelt medlem og konkurrent paa det britiske marked paa nationalt, regionalt, grevskabs- og forhandleromraadeplan og for hvert postnummeromraade, og det er paa grundlag heraf muligt at sammenligne markedsandelene og salgsresultaterne for hver enkelt leverandoer ned til den mindste geografiske enhed; det er muligt at sammenligne salgsresultaterne ikke blot for fabrikanterne, men ogsaa for deres forhandlere i hvert enkelt forhandleromraade;

- den noejagtige stoerrelse af detailsalget og de noejagtige markedsandele for hver enkelt model, der saelges af de enkelte medlemmer: der kan paa grundlag heraf foretages sammenligninger mellem de enkelte medlemmers/konkurrenters salgsresultater for hver enkelt model; der kan ogsaa foretages sammenligninger paa grundlag af geografiske omraader efter de enkelte medlemmers oenske;

- den noejagtige stoerrelse af detailsalget og markedsandelene for hver enkelt varegruppe og for hvert enkelt medlem: dette goer det muligt at sammenligne de enkelte medlemmers/konkurrenters salgsresultater og markedsandele i bestemte hk-grupper, der normalt omfatter 10 hk; oplysningerne opdeles ogsaa efter kraftoverfoerselsform (2-hjulstraek, 4-hjulstraek, leddelte koeretoejer);

- det daglige og maanedlige detailsalg og markedsandel for Det Forenede Kongerige for hvert enkelt medlem: dette goer det muligt at sammenligne de seneste salgsresultater for hver enkelt deltagende leverandoer paa det britiske marked og at vurdere dem i loebende maaned.

(19) Ovennaevnte oplysninger stilles til raadighed for tidsrum paa f.eks. et aar (kalenderaar, skatteaar, tolvmaanedersperiode), aaret til dato, et kvartal og en maaned, og tallene for det samlede britiske detailsalg foreligger endog dag for dag. Dette goer det muligt for hvert enkelt medlem at foelge salgsresultaterne og markedsandelene for hver enkelt deltagende konkurrent paa aarlig, kvartalsvis, maanedlig og daglig basis for alle varer og bestemte varekategorier og for selv de mindste geografiske omraader.

(20) Derudover giver medlemmerne deres forhandlere alle disse individualiserede markedsoplysninger for hver enkelt forhandlers eget omraade og oplysning om antal solgte enheder og hvert enkelt medlems markedsandel paa nationalt plan. Der udveksles saaledes ikke blot kommercielt foelsomme oplysninger mellem traktorfabrikanterne, men oplysningerne stilles til raadighed for detailhandlerne paa markedet. Dette skaber fuld gennemsigtighed mellem konkurrenterne paa fabrikantplan og paa forhandlerplan i hver enkelt forhandlers omraade.

(21) Endelig faar de enkelte medlemmer igennem informationscentralen aggregerede data om ikke-medlemmers detailsalg og markedsandele (benaevnt »oevrige« med ca. 12 % af det britiske marked). De enkelte ikke-medlemmers salg angives ikke noejagtigt, men informationscentralens medlemmer har herigennem adgang til ajourfoerte oplysninger om aendringer i de »oevriges« markedsandele - oplysningerne omfatter samme perioder som oplysningerne om de navngivne fabrikanter (et aar, et kvartal, en maaned eller en dag).

(22) Som det fremgaar af de forskellige dokumenter, der citeres nedenfor, betegner medlemmerne af informationscentralen de oplysninger, de udveksler gennem AEA og SIL som foelsomme, fortrolige oplysninger i det omfang, de enkelte medlemmers noejagtige detailsalg er angivet, og de finder, at disse oplysninger kun boer udveksles paa basis af gensidighed:

- Retningslinjer udarbejdet af AEA den 12. januar 1979: »Da det er sammenslutningens hensigt at respektere selskabernes interesser, vil der ikke blive foretaget nogen analyse, der goer det muligt at identificere et bestemt selskabs produkt, uden det paagaeldende selskabs godkendelse . . . Derudover kan selskaberne gennem sammenslutningen faa foretaget yderligere analyser af deres egne oplysninger paa gruppebasis. Disse oplysninger om medlemmerne af en saadan gruppe analyseres i overensstemmelse med deres saerlige behov paa basis af gensidighed. Medlemmerne af en saadan gruppe maa aldrig faa adgang til detaljerede oplysninger (maerke eller model), enten direkte eller gennem udledning, om varer eller selskaber, der ikke hoerer til gruppen.«

- Noter om den U.K. Agricultural Tractor Registration Exchange udarbejdet af AEA den 12. januar 1979: »Edb-bureauet analyserer derefter blanketterne fra de selskaber, der deltager i systemet, ifoelge selskabernes instrukser. Oplysninger, der betragtes som fortrolige (dvs. oplysninger om maerke og model), foreligger derfor kun for de maskiner, der er leveret af selskaber, der deltager i centralen . . . De (medlemmerne) faar ikke fortrolige oplysninger om selskaber, der ikke tilhoerer gruppen.«

- Referat af 8. november 1979 af moede i informationscentralen, hvor medlemmerne opdeler de oplysninger, de har udvekslet, i to kategorier, foelsomme og ikke-foelsomme oplysninger. Samlet antal indregistreringer efter hk-grupper uden angivelse af fabrikant eller model betragtes som ikke-foelsomme oplysninger, hvis de er landsdaekkende eller gaelder for MAFF-regioner paa aars- eller kvartalsbasis. Paa den anden side betragtes oplysninger med angivelse af fabrikanter eller modeller som foelsomme oplysninger, der kun udveksles paa basis af fortrolighed og gensidighed.

- Referat af 24. juni 1980 af et moede i informationscentralen, hvori det vedroerende videregivelse af oplysninger til forhandlerne hedder: »Informationscentralen anerkendte, at det var noedvendigt at understrege over for forhandlerne, at detaljerede indregistreringsoplysninger kun stod til raadighed som resultat af et snaevert samarbejde mellem fabrikanterne. Misbrug kan medfoere, at aftalerne maa opgives, og oplysningerne boer derfor behandles som fortrolige.«

- Referat af 28. oktober 1980 af moede i centralen: »Deutz blev ogsaa underrettet om, at informationscentralen udelukkende hvilede paa princippet om gensidig udveksling af oplysninger . . .«

- Skrivelse af 30. april 1981 fra Massey-Ferguson til alle selskabets britiske forhandlere: »Vi indhenter oplysningerne gennem en gensidig og fortrolig udveksling af oplysninger mellem de deltagende fabrikanter. En deltager kan traekke sig ud, hvis f.eks. kravet om fortrolighed ikke overholdes. Der er store omkostninger forbundet med at indhente oplysningerne paa grund af udgifterne til den noedvendige behandling, og de videregives kun til de fabrikanter, der er med til at betale . . . De anmodes derfor om fortsat at betragte tallene for Deres eget omraade og eventuelle samlede tal for Det Forenede Kongerige som yderst fortrolige.«

- Skrivelse fra Ford til alle centralens medlemmer: »Jeg behoever naeppe understrege, hvor vigtige saadanne statistiske oplysninger er for os. De er strengt fortrolige og opnaas kun gennem gensidig tillid hos alle deltagende fabrikanter, der respekterer fortroligheden.«

- Skrivelse af 22. april 1981 fra International Harvester til selskabets forhandlere: ». . . disse tal frigives paa strengt fortroligt grundlag og maa kun anvendes inden for International Harvesters organisation. Alle blanketter, der indeholder angivelse af styktal og markedsandele, skal betragtes som klassificerede og behandles derefter. Frigivelse til pressen eller andre kilder kunne medfoere, at ordningen, der er til fordel for Dem og os, bryder sammen.«

- Referat af et moede afholdt den 20. april 1983 i U.K. Agricultural Tractor Registration Exchange: det er anfoert i referatet, at moedets formand modsaetter sig frigivelsen af oplysninger om fabrikat af bl.a. foelgende grunde:

- »Der har for nylig fundet en statistikkrig sted i bilbranchen, offentliggoerelse af markedsandele vil oege sandsynligheden for noget saadant, og centralen vil kun kunne overleve, saa laenge der hersker et venskabeligt forhold mellem deltagerne.«

- »Centralen var fra starten og er fortsat baseret paa, at f.eks. MF (Massey-Ferguson) og IH (International Harvester, der blev overtaget af Case i 1985) udveksler indregistreringer/tal. Centralen kan derfor betragtes som en raekke beslutninger om udveksling af oplysninger«.

- Skrivelse af 27. maj 1983 fra AEA til National Farmers Union: »For saa vidt angaar mere detaljerede oplysninger er vi stoedt paa en vanskelighed, som maaske ikke kan overvindes. Branchestatistikkerne, der stilles til vores raadighed, er fortrolige, og det staar os ikke frit for at videregive dem uden tilladelse fra alle deltagerne.«

(23) Medlemmerne har droeftet muligheden af at frigive markedsoplysninger til pressen, men indtil april 1987 var det kun aggregerede tal for branchen for Det Forenede Kongerige og for MAFF-regionerne, der blev offentliggjort. Fra april 1987 til oktober 1988, hvor medlemmerne besluttede at suspendere centralen, efter at Kommissionen havde indledt en procedure, offentliggjorde de oplysninger om de enkelte medlemmers markedsandele i form af tal for hele Det Forenede Kongerige paa aars- og kvartalsbasis med tre maaneders forsinkelse. Alle andre oplysninger, der blev stillet til medlemmernes raadighed, var stadig fortrolige og kun til brug for de deltagende medlemmer.

Oplysninger om fabrikanternes egne forhandleres omsaetning

(24) Ud over oplysningerne om andre konkurrenters salg giver AEA og SIL de enkelte fabrikanter oplysninger om deres egne forhandleres salg.

(25) Disse oplysninger om forhandlernes salg stammer ogsaa fra V55-indregistreringsordningen. Ved hjaelp af V55-blanketterne kan hver enkelt traktors bestemmelsessted spores blot ved at sammenholde levering og indregistrering. V55-blanketterne indeholder oplysninger om serienummer/chassisnummer, oprindelig forhandler, saelgende forhandler (hvis det er en anden end den oprindelige forhandler) og koeberens postnummer indtil femte ciffer for hver eneste indregistreret traktor.

(26) V55-blanketterne findes hovedsagelig i to varianter: de paa forhaand udfyldte V55/1-4 blanketter, der skal anvendes af forhandlerne ved indregistreringen af alle nye traktorer, de faar leveret af deres britiske leverandoerer, og V55/5-blanketten, der skal udfyldes af selvstaendige importoerer med henblik paa indregistreringen af nye traktorer, der indfoeres i Det Forenede Kongerige.

V55/1-4 indregistreringsblanketterne analyseres af SIL, saaledes at de enkelte fabrikanter efter oenske kan faa foelgende oplysninger om deres eget forhandlernets salg:

- Tendensanalyse: sammenligning af deres eget selskabs salg med branchens samlede salg for hele landet og efter MAFF-region, grevskab, forhandleromraade og postnummeromraade opdelt paa varekategori (hk-gruppe) paa maanedsbasis: for forhandleromraaderne og postnummeromraaderne kan disse maanedlige tendensanalyser omfatte et saa lille salg for bestemte varekategorier, at det ikke er udelukket, at konkurrenternes salg i disse smaa geografiske omraader kan bestemmes

- Analyse af forhandlerimporten: i denne analyse angives antallet af traktorer, andre forhandlere importerer til et givet forhandleromraade, og importen sammenlignes med forhandlerens salg i hans eget omraade

- Forhandlereksportanalyse: i denne analyse anfoeres antallet af traktorer, en bestemt forhandler har eksporteret til andre forhandleres omraader, og eksporten sammenlignes med forhandlerens salg i hans eget omraade

- Analyse af saelgende forhandler: med denne analyse i haanden kan fabrikanterne fastslaa, hvem der er saelgende forhandlere i et bestemt postnummeromraade, og kan sammenligne deres salg med branchen salg i det paagaeldende postnummeromraade.

(27) Endelig blev de V55/5-blanketter, der anvendes ved indfoerslen af nye traktorer til Det Forenede Kongerige, indtil den 1. september 1988 af SIL videregivet til de enkelte fabrikanter. Ved hjaelp af disse dokumenter kan fabrikanterne identificere importoeren, den importerede traktors serienummer og model og ved hjaelp af disse oplysninger spore, hvor den importerede traktor stammer fra, dvs. den saelgende forhandler i andre EF-lande, hvis den importerede vare stammer fra et andet EF-land. Ved hjaelp af V55/5-dokumenterne kan fabrikanterne finde kilden til parallelimporterede traktorer paa det britiske marked. SIL ophoerte med at sende V55/5-blanketterne til de enkelte fabrikanter den 1. september 1988.

(28) SIL beskriver ordningen i en telefaxmeddelelse til John Deere i 1984: »Vores database indeholder oplysninger om alle traktorer, der indregistreres med henblik paa at anvendes paa det britiske vejnet, dvs. 98 % af alle traktorer paa over 30 hk uanset oprindelse. For de selskaber, der deltager i informationscentralen, opbevarer vi ogsaa oplysninger om, hvilken forhandler der faktisk solgte enheden, og vi returnerer basisindregistreringspapirerne til de enkelte selskaber. Hvis en JD(John Deere)-enhed f.eks. blev importeret af en EF-forhandler, ville JD UK faa forelagt papirerne vedroerende traktoren (serienummer m.v.)«

(29) Massey-Ferguson beskrev ordningen i et memorandum af 4. maj 1981: »Ordningen saetter os i stand til at spore og kontrollere indregistreringsoplysningerne for alle MF(Massey-Ferguson)-traktorer og en raekke andre varer, MF (UK) Ltd. sender til britiske forhandlere. Vi modtager ogsaa alle indregistreringsoplysninger om enheder, der er leveret for nogen tid siden, og om nyindregistreringen af enheder, der er leveret for nylig. Vigtigst paa baggrund af den nylige graa importaktivitet er, at vi faar forelagt eventuelle V55/5-blanketter vedroerende indregistreringen af MF-varer med serienumre.«

(30) Der blev under efterforskningen fundet en raekke dokumenter, der beviser, at nogle af medlemmerne faktisk har anvendt de V55/5-blanketter, de modtog fra SIL, til at spore kilden til parallelimport og gribe ind over for denne import fra andre EF-lande. De paagaeldende dokumenter er indeholdt i bilag 3 til Kommissionens meddelelse af klagepunkter, og nogle af dem er endvidere forelagt parterne efter den mundtlige hoering ved Kommissionens skrivelse af 22. maj 1989 (dokument nr. 1, 5 til 8, 16 og 28 til 48).

Suspendering af informationscentralen

(31) Den 24. november 1988 besluttede parterne at suspendere informationscentralen i det omfang, Kommissionen havde rejst indvendinger mod den i sin meddelelse af klagepunkter af 11. november 1988. Importoeren af Deutz-traktorerne, Watveare, traadte ud af informationscentralen i december 1988.

(32) Efter den mundtlige hoering meddelte Kommissionen i skrivelse af 25. oktober 1989 parterne sin stilling. Denne stilling, der blev uddybet den 28. november 1989, blev i princippet accepteret af to af parterne - Watveare og Case.

(33) Den 12. marts 1990 anmeldte fem medlemmer, dvs. Ford, Fiat, John Deere, Renault og Massey-Ferguson en aendret oplysningsordning, som de benaevnte »UK Tractor Registration Data System«. Den 9. juli 1990 meddelte Massey-Ferguson Kommissionen, at dette selskab ogsaa accepterede Kommissionens standpunkt af 28. november 1989 og foelgelig trak sin ansoegning af 12. marts 1990 om negativattest og/eller fritagelse tilbage.

De fire, nu tre, tilbageblevne parter har anmeldt en informationscentral, som de ikke har ivaerksat. I den nye anmeldelse nedskaeres maengden af oplysninger, der stilles til medlemmernes raadighed, noget, men de vil bl.a. fortsat faa oplysninger, der kan tjene til at bestemme medlemmernes salg og markedsandele for perioder, der er kortere end et aar, dvs. maanedlige oplysninger for Det Forenede Kongerige som helhed og opdelt efter MAFF-region, jordens udnyttelse, grevskab, forhandleromraade og postnummeromraade, samt for de forskellige modeller. Den aendrede informationscentral giver ogsaa de enkelte parter naermere oplysninger om chassisnummer og indregistreringstidspunkt for de traktorer, den paagaeldende part har solgt. Naermere oplysninger om den aendrede central findes i tillaeg 2 til den nye anmeldelse.

II. RETLIG VURDERING

A. Retlig vurdering i henhold til artikel 85, stk. 1, af centralen inden anmeldelsen og som anmeldt den 4. januar 1988

(34) AEA og de otte, nu syv, medlemmer af centralen er (3) parter i en aftale i den betydning, hvori dette begreb anvendes i Traktatens artikel 85, stk. 1. Parterne har truffet aftale om en faelles ordning for organisering af forhandleromraaderne (jf. nr. 6), og AEA har kun tilladelse til at frigive oplysninger, der kan tjene til at kortlaegge det enkelte medlems salg paa grundlag af gensidig accept fra hvert enkelt medlem af frigivelsen. Denne aftale blev formaliseret, da AEA i januar 1988 anmeldte en aftale om udveksling af oplysninger. Ogsaa frigivelsen af oplysninger om deltagernes egne forhandleres detailsalg sker i henhold til en aftale mellem de enkelte medlemmer og AEA og SIL. Alle disse oplysninger stilles til raadighed af AEA og SIL mod vederlag.

SIL fungerer som et edb-bureau, der yder AEA og centralens otte medlemmer tjenester mod vederlag. Det er imidlertid hovedsagelig AEA og centralens medlemmer, der baerer ansvaret for centralen. Kommissionen finder det derfor ikke noedvendigt fortsat at medtage SIL i denne procedure.

Oplysninger, der tjener til at bestemme de enkelte konkurrenters salg

(35) Ved vurderingen af den del af centralen, der bestemmer de enkelte medlemmers salg, tager Kommissionen hensyn til

- markedsstrukturen

- den staerke koncentration: fire selskaber med ca. 80 % af markedet, syv selskaber med 87 til 88 % af markedet, en endnu hoejere grad af koncentration i mindre geografiske omraader eller for bestemte varegrupper, samtidig med at medlemmerne er storleverandoerer til de andre EF-markeder, og springet ned til og spredningen af ikke-medlemmernes markedsandele, som tilsammen kun har omkring 12 % af markedet

- staerke importhindringer: behovet for et omfattende distributions- og servicenet og det ringe salg paa et marked, der er stagnerende eller i tilbagegang, fordelene ved maerkeloyaliteten for de etablerede leverandoerer og virkningerne af informationscentralen, og

- det forhold, at der ikke finder nogen betydelig import sted fra tredjelande af landbrugstraktorer paa over 30 hk

- arten af de udvekslede oplysninger: dvs. den noejagtige stoerrelse af detailsalget og de noejagtige markedsandele, der er forretningshemmeligheder mellem virkelige konkurrenter paa et staerkt koncentreret marked

- de mange enkeltheder i de udvekslede oplysninger: dvs. noejagtige oversigter over varegrupper, for smaa geografiske omraader og for tidsrum paa mindre end et aar, dvs. foelsomme oplysninger om konkurrenterne paa dags-, maaneds- og kvartalsbasis, samt

- det forhold, at medlemmerne regelmaessigt moedes i AEA-komitéen, der er et forum for indbyrdes kontakter.

(36) Informationscentralen medfoerer konkurrencebegraensning af to grunde:

a) Den hindrer skjult konkurrence paa et staerkt koncentreret marked

(37) Informationscentralen begraenser konkurrencen, fordi den skaber en grad af gennemsigtighed mellem leverandoererne paa et staerkt koncentreret marked, som kan hindre den skjulte konkurrence, der er tilbage, mellem leverandoererne paa det paagaeldende marked, da uafhaengig konkurrence let lader sig opdage og derfor er behaeftet med en vis risiko. Paa dette staerkt koncentrerede marked er det hovedsagelig »skjult konkurrence«, der skaber et element af usikkerhed og goer det noedvendigt for storleverandoererne at hemmeligholde oplysninger om markedsvilkaarene, hvilket giver dem den noedvendige handlefrihed til at konkurrere effektivt.

Usikkerhed og hemmeligholdelse leverandoererne indbyrdes er et vigtigt element i konkurrencen paa et marked af denne type. Der kan faktisk kun finde aktiv konkurrence sted under disse markedsforhold, hvis den enkelte konkurrent kan holde sine foranstaltninger hemmelige eller endog kan vildlede sine modstandere.

Denne argumentation strider imidlertid ikke paa nogen maade mod den positive virkning, det kan have for konkurrencen, at der hersker gennemsigtighed paa et konkurrencepraeget marked med mange koebere og saelgere. I de tilfaelde, hvor der er ringe koncentration, kan gennemsigtighed paa markedet oege konkurrencen, fordi forbrugerne kan traeffe deres valg ud fra et fuldstaendigt kendskab til udbuddet. Det skal understreges, at det britiske traktormarked hverken er et marked med ringe koncentration eller et marked, hvor det er hensigten, at det er forbrugerne, der skal drage fordel af gennemsigtigheden. Den hoeje grad af gennemsigtighed, informationscentralen skaber paa markedet mellem leverandoererne paa det britiske traktormarked, tager tvaertimod overraskelsesmomentet ud af en konkurrents foranstaltninger, hvilket medfoerer, at der hurtigere kan ivaerksaettes modforanstaltninger, saaledes at de midlertidige fordele mindskes kraftigt. Fordi alle konkurrencemaessige foranstaltninger straks bemaerkes gennem en salgsstigning, kan det ene selskab straks reagere paa det andet selskabs salgsfremmende foranstaltninger som f.eks. en prisnedsaettelse og saaledes ophaeve de eventuelle fordele for initiativtageren. Det sandsynlige resultat heraf er, at initiativet neutraliseres, og at oligopolisternes markedspositioner saaledes stabiliseres, fordi medlemmerne af informationscentralen ikke er udsat for ekstern konkurrence, bortset fra parallelimport, der som beskrevet ovenfor imidlertid ogsaa overvaages.

(38) Det britiske traktormarked er klart et staerkt koncentreret marked, hvor konkurrencen allerede svaekkes af, at:

- fire selskaber dominerer markedet med en samlet markedsandel paa ca. 80 %;

- disse fire selskaber har oprettet en central for udveksling af oplysninger med fire andre velkendte leverandoerer, der vil kunne true deres markedsposition, og der er dermed kunstigt skabt et snaevert oligopol mellem de otte, nu syv mest veletablerede konkurrenter paa dette marked gennem indbyrdes underretning om alle aendringer i salgsvolumen og markedsandele paa fabrikant- og forhandlerplan;

- disse otte, nu syv leverandoerer er aktive paa alle de oevrige markeder i EF og har i lang tid vaeret bekendt med moenstret i handelen og i de varer, der leveres til det britiske marked; der er navnlig ingen vanskeligheder forbundet med at faa oplysning om de enkelte medlemmers priser, da der findes prislister for branchen, og fordi det er tilstraekkeligt at foretage et telefonopkald for at faa en generel orientering om de rabatter, hver enkelt fabrikants forhandlernet tilbyder; disse oplysninger kan ogsaa opnaas hos kunder, der underretter forhandlerne om konkurrenternes priser inden for et givet omraade;

- markedet er beskyttet mod udenlandsk konkurrence gennem staerke importhindringer og af den omstaendighed, at der kun i ubetydeligt omfang er tale om import fra tredjelande uden for EF.

(39) Endvidere er efterspoergselen meget spredt. Der er mange koebere, hvoraf flertallet ikke har mulighed for at koebe traktorer i andre medlemsstater (transportvanskeligheder, importformaliteter, indregistrering, service, saelgers overtagelse af den traktor, der skal udskiftes m.v.). Efterspoergselen paa dette marked kan saaledes kun i ringe omfang overfoeres, hvilket svaekker det konkurrencemaessige pres fra efterspoergselssiden paa det begraensede antal leverandoerer, der er etableret i Det Forenede Kongerige, og saaledes styrker deres oekonomiske styrkeposition paa det paagaeldende marked.

(40) Paa det britiske traktormarked er den eneste vigtige markedsoplysning, der kun kan fremskaffes med vanskelighed, den noejagtige stoerrelse af hver enkelt fabrikant/forhandlers salgsvolumen, saaledes at det bliver muligt straks at notere aendringer i salgsvolumen og markedsandele for hvert enkelt medlem af oligopolet og for hver enkelt forhandler paa forhandleromraadeniveau. Ved hjaelp af denne viden om markedet kan hvert enkelt medlem og forhandler straks traeffe modforanstaltninger og dermed neutralisere de initiativer, et hvilket som helst af oligopolets medlemmer/forhandlere tager for at foroege sit salg (jf. nr. 37). I praksis er resultatet, at der kun traeffes faa initiativer af denne art, netop fordi enhver leverandoer er fuldt paa det rene med alle de andres position, og at alle initiativer, han maatte tage, takket vaeret den gennemsigtighed, der er resultatet af ordningen, straks opdages af de andre.

(41) De meget detaljerede oplysninger om detailsalget for hver vare og geografiske omraade (jf. nr. 17 til 23) giver fabrikanter og forhandlere et fuldstaendigt paalideligt billede af markedet (100 % daekning og 100 % noejagtighed), der kan kaldes frem paa et oejeblik og for meget korte tidsrum (paa dags-, maaneds- eller kvartalsbasis). De kan paa dette grundlag:

- fastslaa noejagtigt, hvordan deres konkurrenters markedsposition og salgsresultater er, og hele tiden foelge eventuelle aendringer i markedspositionerne;

- straks konstatere, om der er sket en stigning i en konkurrents detailsalg, hvor stigningen er sket, hvilke modeller der bidrager til stigningen, og endelig foelge, om og i hvilket omfang konkurrenterne faar gode resultater af pris- eller andre markedsfoeringsstrategier;

- begraense konkurrencen paa prisen saa meget som muligt ved at tillade leverandoerer og forhandlere at reagere selektivt paa prisnedsaettelser eller andre markedsstrategier ved at begraense deres modforanstaltninger til det absolutte minimum med hensyn til vare og omraade og vaere sikre paa at ramme rigtigt;

- reagere hurtigere, hvis markedspositionerne begynder at aendre sig.

(42) Informationscentralen bistaar endvidere de etablerede selskaber og forhandlere med betydelige markedsandele (dvs. de fire stoerste selskaber, der har ca. 80 % af det britiske marked) med at forsvare deres markedspositioner mere effektivt, end de kunne uden de detaljerede oplysninger om deres konkurrenters detailsalg og eventuelle aendringer deri. Gennem deres stoerre markedsandele og salgsvolumen har disse selskaber og forhandlere allerede fordel af deres stoerre kendskab til markedet, som yderligere forstaerkes af, at de kan reagere mere effektivt paa eventuelle stigninger i de mindre konkurrenters salg paa markedet. Dette bekraeftes af, at de fire foerende leverandoerer under deres medlemsskab af informationscentralen stort set har kunnet forsvare deres samlede andel af det britiske marked mod informationscentralens oevrige medlemmer.

(43) Dersom informationscentralen ikke fandtes, maatte selskaberne konkurrere paa et marked med en vis grad af usikkerhed om, noejagtigt hvor konkurrenterne ville angribe, i hvilket omfang og hvordan. Denne usikkerhed er en normal konkurrencemaessig risiko, der medfoerer skarpere konkurrence, fordi modforanstaltninger og pisnedsaettelser ikke kan begraenses til det absolutte minimum, der er noedvendigt for at forsvare en etableret position. Usikkerhed ville tvinge selskaberne ud i en skarpere konkurrence, end det er tilfaeldet, naar de noejagtigt ved, hvor kraftige modforanstaltninger de skal traeffe for at imoedegaa konkurrencen. De ville vaere noedt til at gaa videre end de minimale modforanstaltninger og f.eks. tilbyde gunstigere rabatter for at afsaette deres lagerbeholdning eller tilbyde rabatter for flere varer i flere omraader. Informationscentralen mindsker usikkerheden ved at give oplysning om alle foranstaltninger og modforanstaltninger, der traeffes af alle de deltagende konkurrenter, der har 87 til 88 % af det britiske marked. Den skjulte konkurrence hindres saaledes, hvilket er en uundgaaelig foelge af informationscentralens virke.

b) Styrkelse af hindringerne for ikke-medlemmers adgang til markedet

(44) Informationscentralen svaekker konkurrencen ikke blot mellem sine medlemmer og mellem disses forhandlere, men ogsaa mellem medlemmer og ikke-medlemmer, selv om den principielt staar aaben for alle fabrikanter og importoerer.

(45) En leverandoer, der vaelger ikke at blive medlem af informationscentralen, stilles ringere, fordi han ikke har adgang til de detaljerede og noejagtige markedsoplysninger om andre leverandoerer, der staar til raadighed for informationscentralens medlemmer. Et detaljeret kendskab til salgsmoensteret for traktorer paa det britiske marked forbedrer medlemmernes evne til at forsvare deres positioner mod ikke-medlemmer.

(46) Saafremt en leverandoer vaelger at blive medlem af informationscentralen, skal han give noejagtige oplysninger om sit detailsalg for hver vare og for hvert eneste lille geografiske omraade med det resultat, at de etablerede leverandoerer med betydelige markedsandele og omfattende forhandlernet bliver orienteret om, at der er nye leverandoerer paa markedet, og straks kan fastslaa omfanget af saadan et nyt medlems indtraengen paa markedet. Saadanne markedsoplysninger om et nyt medlem vil give de etablerede leverandoerer mulighed for at forsvare deres erhvervede positioner gennem selektive foranstaltninger, der har til formaal at haemme det nye medlems indtraengen paa markedet.

(47) Som foelge heraf er det for en lille leverandoer hverken fordelagtigt at blive medlem af informationscentralen eller at holde sig udenfor. I begge tilfaelde er informationscentralen til fordel for de store leverandoerer, der allerede tilhoerer den. At de mindre leverandoerer er medlemmer af informationscentralen, viser netop, at de ikke har kunnet anfaegte de fire storleverandoerers position, dvs. Ford, Case, Massey-Ferguson og John Deere, og at markedsekspansion kun er mulig gennem virksomhedsovertagelser som FIAT's nylige overtagelse af Ford. De fire mindre leverandoeres medlemsskab kan derfor kun forklares ved, at den britiske informationscentral er led i et net af lignende informationscentraler i andre EF-lande, og at de otte leverandoerer deltager i de forskellige informationscentraler paa gensidig basis. Disse andre informationscentraler undersoeges for oejeblikket.

(48) Informationscentralen goer det saaledes i praksis muligt for sine medlemmer at forhindre nye leverandoerer i at vinde indpas paa markedet og at begraense ekspansionsmulighederne for de andre leverandoerer paa det britiske marked, som ikke er medlemmer af informationscentralen. Dette er en alvorlig begraensning i udviklingen af ny konkurrence paa et staerkt koncentreret marked, hvortil adgangen allerede er meget vanskelig, med det resultat, at informationscentralens medlemmer i faellesskab kan oege fortjenesten til skade for landmaendene. Denne begraensning paavirker navnlig de mindre leverandoerer fra andre EF-lande, som ikke vil kunne vinde indpas paa det britiske marked, hvis de oensker at saelge eller at oege deres salg paa dette marked.

c) Parternes hovedargumenter

(49) Parterne har gjort gaeldende, at informationscentralen er baseret paa indregistreringsoplysninger, der stilles til branchens raadighed af det britiske transportministerium, og at disse oplysninger ikke er forretningshemmeligheder. Dette argument kan ikke accepteres.

For det foerste beskaeftiger informationscentralen sig ikke blot med skoen, men med fuldstaendigt noejagtige oplysninger om de solgte maengder og de enkelte deltageres og deres forhandleres markedsandele. Saadanne oplysninger betragtes normalt som forretningshemmeligheder, der giver legitime konkurrencemaessige fordele, og som derfor ikke maa afsloeres eller videregives til konkurrenter (jf. Domstolens afgoerelse i sag 236/81, Celanese Chemical Company Inc. (4), i sag T-30/89, Hilti (5) Syvende Beretning om Konkurrencepolitikken, kapitel I, afsnit 2, punkt 5 til 8; Kommissionens beslutninger: 87/1/EOEF (6), fedtsyrer; 77/592/EOEF, Cobelpa/VNP (7) 79/90/EOEF, blyhvidt (8). I modsaetning til priser eller andre salgsvilkaar, der kan konstateres ved telefoniske forespoergsler eller oplysninger fra kunder, er det noejagtige salgsvolumen og markedsandele de vanskeligste markedsoplysninger at faa adgang til og den eneste noejagtige indikator for handelsmoensteret paa et marked og aendringer deri.

For det andet har parterne selv betegnet oplysninger om de enkelte konkurrenters noejagtige salgsvolumen og markedsandele som foelsomme og fortrolige oplysninger, der kun kan deles paa basis af gensidighed og med udtrykkelig tilladelse fra de selskaber, hvis tal oplyses (jf. nr. 22).

For det tredje kunne indregistreringsoplysningerne fra det britiske transportministerium ikke udnyttes i det omfang, det sker i informationscentralen, selv om de enkelte fabrikanter hver for sig havde adgang til dem. Informationscentralen opstiller detaljerede oversigter efter vare, geografisk omraade og tidsrum over alle medlemmernes detailsalg og markedsandele, saaledes at fabrikanterne hele tiden kan foelge den oejeblikkelige udvikling i hvert enkelt medlems markedsposition.

Dertil kommer, at alle medlemmerne har indgaaet en aftale om at opbygge deres forhandlernet paa grundlag af de femcifrede postnummeromraader, hvilket er forudsaetningen for enhver sammenligning mellem de udtoemmende og detaljerede oplysninger om de enkelte medlemmer og deres forhandlere. Endvidere har forhandlerne forpligtet sig til at returnere de udfyldte V55-blanketter for traktorer, der er solgt, men ikke indregistreret, til fabrikanterne, som sender dem til SIL til viderebehandling. Selv i tilfaelde af, at de enkelte selskaber havde adgang til indregistreringsoplysningerne, kunne de ikke udnyttes uden aftalen om informationscentralen.

Endelig er den omstaendighed, at det er et ministerium, der giver branchen indregisteringsoplysninger, der goer det muligt at identifcere de enkelte konkurrenters salg paa et givet marked, i modsaetning til aggregerede tal, der ikke goer det muligt at identificere de enkelte selskaber, ikke til hinder for, at Traktatens artikel 85 anvendes paa de paagaeldende virksomheders adfaerd. Det betyder tvaertimod blot, at ogsaa myndighederne i visse tilfaelde kan blive anklaget for overtraedelse, i dette tilfaelde af Traktatens artikel 5, idet det foelger af artikel 85 og artikel 3, litra f), sammenholdt med Traktatens artikel 5, stk. 2, at de nationale bestemmelser eller national administrativ praksis ikke maa vaere til hinder for, at de faellesskabsretlige konkurrenceregler finder anvendelse fuldt ud (jf. Domstolens afgoerelse i sag 45/85 (9), 20 praemis.)

(50) Parterne har endvidere gjort gaeldende at oplysningerne kun vedroerer tidligere transaktioner i modsaetning til fremtidige, paataenkte foranstaltninger. Efter deres opfattelse er de udvekslede oplysninger historiske oplysninger, der er uden indflydelse paa konkurrencen paa det paagaeldende marked. Dette argument kan imidlertid heller ikke accepteres.

Paa et marked, hvor efterspoergselen er stabil eller faldende som paa markedet for landbrugstraktorer i Det Forenede Kongerige, kan prognoser over konkurrenternes fremtidige foranstaltninger i stor udstraekning opstilles paa grundlag af tidligere transaktioner. Alle informationscentralens ovenfor beskrevne begraensende virkninger er afhaengige af overvaagningen af konkurrenternes hidtidige foranstaltninger og salgsresultater. Jo mere noejagtige og akutelle oplysningerne om salgsvolumen og markedsandele er, jo stoerre indflydelse faar oplysningerne paa selskabernes fremtidige adfaerd paa markedet (jf. endvidere Domstolens afgoerelse i sag 172/80 (10), Zuechner, 21. praemis.)

Kommissionen accepterer imidlertid, at markedsoplysninger vedroerende tidligere transaktioner efter en vis tid bliver virkeligt historiske og ikke laengere har nogen reel indflydelse paa den fremtidige adfaerd. I det foreliggende tilfaelde finder Kommissionen, at en aarlig udveksling af et aar gamle salgstal for de enkelte konkurrenter for Det Forenede Kongerige som helhed og opdelt efter MAFF-region, jordens udnyttelse og model kan accepteres som kommercielle oplysninger, der ikke foraarsager nogen maerkbar forvridning af konkurrencen mellem fabrikanterne eller mellem forhandlerne paa det britiske traktormarked.

(51) Parterne har endvidere gjort gaeldende, at Kommissionen ikke kan bevise, at der faktisk har vaeret tale om konkurrencebegraensning paa grund af informationscentralen, og at en analyse af selskabernes tidligere resultater paa det britiske marked tvaertimod viser aendringer i markedsandelene, som ikke er forenelige med den konkurrencebegraensende virkning, Kommissionen tillaegger informationscentralen i meddelelsen af klagepunkter. Heller ikke dette argument kan accepteres.

Arten af og detaljerigdommen i de oplysninger, der udveksles, er saadan at der skabes en grad af gennemsigtighed paa et staerkt koncentreret marked, der er beskyttet mod konkurrence uedefra (staerke hindringer for adgang, praktisk taget ingen import fra tredjelande uden for EF), der noedvendigvis vil medfoere en reduktion af konkurrencen mellem konkurrenterne paa det paagaeldende marked.

Dertil kommer, at der ikke blot skal tages hensyn til de oejeblikkeligt synlige virkninger af aftalen, men ogsaa til dens potentielle virkninger og til, at der i kraft af en aftale kan skabes en struktur, der vil kunne anvendes til konkurrencebegraensende formaal.

Artikel 85, stk. 1, skal fortolkes saaledes, at den ogsaa gaelder for potentielle konkurrencegraensende virkninger, fordi formaalet med bestemmelsen er at opretholde en effektiv konkurrencestruktur, jf. Traktatens artikel 3, litra f). Dette formaal er navnlig vigtigt paa et staerkt koncentreret marked, hvor udveksling af oplysninger skaber en struktureret gennemsigtighed, der hindrer skjult konkurrence og goer det vanskeligere for ikke-medlemmer at vinde indpas paa markedet.

For saa vidt angaar aendringer i markedsandelene skal der for det foerste goeres opmaerksom paa, at deltagerne i informationscentralen har haft nogenlunde samme andele af det samlede britiske marked i den tid, informationscentralen har fungeret. Der er imidlertid saavel nationalt som lokalt sket svingninger i markedsandelene. I sig selv udelukker disse svingninger ikke, at der er sket en formindskelse af konkurrencen paa det britiske marked som foelge af informationscentralens virke. Den behoever ikke skabe fuldstaendig stabilitet paa markedet eller udelukke endog skarp konkurrence i visse omraader for at vaere konkurrencebegraensende. I det foreliggende tilfaelde skyldes informationscentralens konkurrencebegraensende virkning som forklaret ovenfor, at det med tilstraekkelig sikkerhed kan siges, at medlemmernes markedsandele og markedspositioner ville have vaeret anderledes, hvis informationscentralen ikke havde eksisteret, og sandsynligvis vil vaere anderledes i fremtiden, hvis informationscentralen ikke fortsaetter. I praksis er det imidlertid umuligt at bevise, hvilke konkrete forskelle der ville have vaeret tale om. I denne sag er det den oekonomiske baggrund, markedets struktur og arten af de udvekslede oplysninger, der tilsammen foerer til den konklusion, at formindsket konkurrence er en uundgaaelig foelge af informationscentralens virke.

(52) Endelig goer parterne gaeldende, at traktormarkedet er heterogent, og at konkurrencen derfor ikke gaar paa prisen, men paa kvaliteten, idet den enkelte fabrikant soeger at differentiere sin vare i forhold til konkurrenternes for at vinde kundernes gunst.

Dette argument overser, at koebet af en traktor er en meget stor finansiel investering for landmaendene. Ved landmandens endelige valg spiller traktorens pris stadig en vigtig rolle, navnlig fordi de traktorer, der fremstilles af medlemmerne af informationscentralen, hvor forskellige de end er, alle opfylder samme funktioner og er kompatible med alle de andre landbrugsmaskiner, der skal forbindes med traktoren. Driftssikkerhed og maerkeloyalitet er derfor ikke de eneste punkter, en landmand tager hensyn til. Den prismaessige konkurrence spiller fortsat en stor rolle paa dette marked. Dette betyder, at fabrikanterne og forhandlerne kan svaekke den indbyrdes konkurrence ved at undgaa priskrige, der ville mindske deres fortjenstmargen. Ved at oege gennemsigtigheden paa et staerkt koncentreret marked og styrke sammenhaengen mellem hovedleverandoererne paa markedet gennem regelmaessige, hemmelige kontakter er det muligt at opretholde et generelt hoejt prisniveau paa det paagaeldende marked trods prisforskellene mellem de forskellige varer, der udbydes paa markedet.

Oplysninger om fabrikanternes egne forhandleres salg

(53) Informationscentralen giver endvidere de enkelte fabrikanter detaljerede oplysninger om deres egne forhandleres detailsalg. Dette giver ikke i sig selv anledning til indvendinger, naar blot oplysningerne ikke goer det muligt at fastslaa, hvor stort konkurrenternes salg er og forudsat at de ikke goer det muligt at gribe ind over for forhandleres eller parallelimportoerers aktiviteter.

(54) Der er en risiko for, at de enkelte konkurrenters salg kan kortlaegges, hvor salget er under 10 enheder for en bestemt oversigt opdelt efter omraade, vare eller tidsrum. I saadanne tilfaelde kan en sammenligning mellem branchens salg og selskabets eget salg enten direkte eller ved udledning medfoere, at stoerrelsen af de enkelte konkurrenters eller deres forhandleres salg lettere kan fastslaas.

(55) For saa vidt angaar muligheden for at gribe ind over for forhandleres eller parallelimportoerers detailaktivitet kan informationscentralen have foelgende konkurrencebegraensende virkninger:

- analyserne af forhandlernes import og eksport viser for hvert forhandleromraade det noejagtige antal salg til kunder i det paagaeldende omraade foretaget af saavel den lokale forhandler som andre forhandlere inden for samme net. Analyserne viser endvidere, i hvilke forhandleromraader en forhandler har salg ud over sit eget. Centralen giver saaledes oplysning om hver eneste traktors bestemmelsessted og om hver enkelt forhandlers eksport til andre forhandleromraader i Det Forenede Kongerige. Denne overvaagning af forhandlernes salg uden for det dem tildelte omraade giver fabrikanterne mulighed for at laegge pres paa forhandlere, der efter fabrikanternes opfattelse laegger for stor vaegt paa eksporten. Det ligger i saadanne rapporter, at de kan give anledning til et misbrug, som for det meste ikke kan konstateres efterfoelgende (en fabrikant kunne f.eks. nedskaere leverancerne til en forhandler, der saelger for mange traktorer paa andre forhandleres omraader). Der er saaledes stor sandsynlighed for, at import/eksportanalyserne svaekker konkurrencen inden for maerket med det resultat, at forhandlerne kan saette fortjenstmargenerne hoejere for baade sig selv og for fabrikanterne;

- indtil september 1988 fik informationscentralens medlemmer ogsaa af SIL en kopi af hver enkelt V55-indregistreringsblanket, hvilket gjorde det muligt for fabrikanterne af identificere parallelimporterede traktorer og at spore disse traktorers oprindelse (jf. nr. 27 til 30). De dokumenter, der er naevnt i nr. 30, viser, at de oplysninger, der er udleveret til de enkelte medlemmer, har vaeret anvendt til at standse parallelimport af traktorer fra andre EF-lande til Det Forenede Kongerige. Informationscentralen var saaledes et middel til at goere det lettere at gribe ind over for parallelimport, der lagde et konkurrencemaessigt pres paa de britiske forhandlere.

(56) For saa vidt angaar begraensningen af parallelimport vedroerer denne beslutning kun informationscentralen i det omfang, den letter forsoeg paa at gribe ind over for parallelimport. Den brug, nogle af informationscentralens medlemmer har gjort af ordningen for i praksis at standse parallelimport ad denne vej, vil blive behandlet i en separat procedure.

Paavirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne

(57) En informationscentral, der muliggoer en detaljeret fastlaeggelse af det noejagtige detailsalg og markedsandelene for leverandoerer, der repraesenterer 88 % af et nationalt marked, der omfatter alle hovedimportoererne fra andre EF-lande, der hindrer skjult konkurrence paa et staerkt koncentreret marked, og som goer adgangen til markedet vanskeligere for ikke-medlemmer, vil kunne paavirke samhandelen mellem medlemsstaterne maerkbart, fordi den svaekkede konkurrence som foelge af informationscentralens virke uundgaaeligt paavirker stoerrelsen af importen til Det Forenede Kongerige.

Moensteret i samhandelen mellem Det Forenede Kongerige og resten af det faelles marked er anderledes, end det ville have vaeret, dersom informationscentralen ikke havde fungeret. Informationscentralen er endvidere blevet anvendt og kan i fremtiden anvendes til at hindre parallelimport til Det Forenede Kongerige.

(58) Den maerkbare paavirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne er saa meget desto mere sandsynlig, som udvekslingen af oplysninger ikke blot omfatter to eller tre markedsdeltagere, men er en ordning for naesten hele branchen, der daekker naesten 9/10 af et nationalt marked, som i sig selv er et betydeligt marked inden for EF. Paa tilsvarende maade goer informationscentralen det lettere at gribe ind over for parallelhandel ikke blot for et par virksomheder, men for naesten alle leverandoerer paa det britiske marked. Endelig svaekkes konkurrencen inden for de enkelte maerker paa det britiske marked, som udgoer en betydelig del af det faelles marked, af muligheden for at gribe ind over for forhandlernes detailsalgsaktiviteter i Det Forenede Kongerige gennem misbrug af analyserne af forhandlernes import og eksport. Der er stor sandsynlighed for, at alle disse forhold tilsammen vil medfoere, at priserne paa landbrugstraktorer i Det Forenede Kongerige kan ligge over de priser, der ville blive forlangt under mere konkurrencepraegede forhold, medens ikke-medlemmers traktorimport til det britiske marked vanskeliggoeres som foelge af det foroegede kendskab til markedet, de britiske storleverandoerer er i besiddelse af.

B. Retlig vurdering i henhold til artikel 85, stk. 3, af informationscentralen inden anmeldelsen og som anmeldt den 4. januar 1988

(59) U.K. Agricultural Tractor Registration Exchange har eksisteret siden 1975 og blev foerst anmeldt den 4. januar 1988, efter at eksistensen og arten af den brancheomfattende informationscentral var blevet paavist ved flere undersoegelser. Parterne har saaledes drevet informationscentralen i over tolv aar uden at anmelde den til Kommissionen. Parterne kan ikke paaberaabe sig artikel 4, stk. 2, foerste afsnit, i forordning nr. 17 da deres informationscentral ogsaa vedroerer importen af traktorer til Det Forenede Kongerige.

Eftersom informationscentralen foerst blev anmeldt i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i forordning nr. 17 den 4. januar 1988, kan der ikke indroemmes fritagelse i henhold til artikel 85, stk. 3, for perioden forud for anmeldelsen.

(60) I anmeldelsen af 4. januar 1988 og i deres senere henvendelser har parterne gjort gaeldende, at de anvender de detaljerede oplysninger om hvert enkelt medlems salg til hurtigere produktudvikling, bedre produktionsplanlaegning og bedre overvaagning af forhandlerne. Det er Kommissionens opfattelse, at de ulemper, der foelger af de ovenfor beskrevne begraensninger af konkurrencen,er af stoerre betydning end disse paastaaede fordele.

Under alle omstaendigheder har parterne ikke bevist, at de ikke kunne have opnaaet de paastaaede fordele uden at have adgang til oplysninger om hver enkelt fabrikants og forhandlers resultater. Det er Kommissionens opfattelse, at disse fordele kan opnaas ved hjaelp af oplysninger fra fabrikanternes eget selskab og aggregerede tal for branchen.

(61) Kommissionen har ingen indvendinger mod udvekslingen af aggregerede oplysninger for branchen for Det Forenede Kongerige som helhed samt opdelt efter MAFF-region, jordens udnyttelse, grevskab, forhandleromraade og endog postnummeromraade samt efter hk-gruppe eller kraftoverfoerselsform, forudsat at rapporterne hele tiden vedroerer mindst ti solgte enheder. Kommissionen har heller intet at indvende mod frigivelsen af oplysninger om et selskabs egne forhold bortset fra visse bestemte rapporter med klar konkurrencebegraensende virkninger.

Parterne kan saaledes faa adgang til detaljerede og ajourfoerte tal for branchen og deres eget selskab. Netop paa dette marked har Kommissionen intet at indvende mod udveksling paa aarsbasis af et aar gamle oplysninger om de enkelte konkurrenters salgsvolumen og markedsandele for Det Forenede Kongerige som helhed samt opdelt efter MAFF-region, jordens udnyttelse, grevskab, forhandleromraade samt efter model.

Ved hjaelp af alle disse oplysninger kan de enkelte medlemmer fastslaa den generelle markedstendens og udviklingen i efterspoergselen inden for branchen og endvidere udarbejde produktionsprognoser, fastsaette salgsmaal for deres forhandlere og opretholde passende lagre af traktorer og reservedele. De giver de enkelte medlemmer mulighed for at bedoemme salgsresultaterne for deres varer og forhandlere set paa baggrund af branchen som helhed.

(62) Siden den mundtlige hoering i denne sag har tre af informationscentralens medlemmer, Watveare (for Deutz), Case og Massey-Ferguson, meddelt Kommissionen, at de kan acceptere og anvende en informationscentral, der kun varetager udvekslingen af rent statistiske oplysninger, der hverken angiver de enkelte solgte enhder eller de konkurrende fabrikanters markedsandele for perioder paa mindre end et aar. Dette tjener kun til at bekraefte Kommissionens konklusion, at tal for fabrikantens eget selskab og aggregerede tal for branchen er tilstraekkelige til at kunne drive virksomhed paa markedet for landbrugstraktorer.

(63) Hverken aftaler om udveksling af oplysninger om selskabets egne forhandleres salg, der goer det muligt for fabrikanterne at gribe ind i forhandleres eller parallelimportoerers detailaktiviteter (analyser af forhandlerimport og -eksport og videresendelse af kopi af V55/5-indregistreringsblanketterne til fabrikanterne), eller saadan praksis kan indroemmes fritagelse. Det er vanskeligt at se, hvorfor det er noedvendigt at dele saadanne oplysninger eller at have en saadan praksis for bedre at kunne fremstille og distribuere traktorer. Forhandlernes resultater kan vurderes paa grundlag af det samlede salgsresultat, uden at det er noedvendigt at kende den enkelte solgte traktors noejagtige bestemmelsessted.

(64) Uden at det skal undersoeges, om alle fire betingelser i artikel 85, stk. 3, er opfyldt, kan det som konklusion fastslaas, at betingelsen om noedvendighed ikke paa nogen maade er opfyldt med hensyn til hverken de oplysninger, der bestemmer de enkelte konkurrenters salg, eller oplysningerne om selskabets egne forhandleres salg, der goer det muligt at gribe ind i forhandleres eller parallelimportoerers detailsalgsaktiviteter. Den anmeldte informationscentral kan derfor ikke fritages i henhold til Traktatens artikel 85, stk. 3,

C. Retlig vurdering i henhold til Traktatens artikel 85, stk. 1 og 3, af den aendrede anmeldelse af 12. marts 1990

(65) Argumentationen ovenfor vedroerende artikel 85, stk. 1 og 3, gaelder paa tilsvarende vis for den aendrede anmeldelse af 12. marts 1990. Denne anden anmeldelse er kun foretaget af fire parter, nemlig Ford, FIAT, John Deere og Renault, selv om Kommissionen har forstaaet, at de fire oevrige parter i den oprindelige informationscentral uden tvivl vil vaere villige til at fortsaette samarbejdet med dem, hvis den aendrede anmeldelse kunne godkendes af Kommissionen i henhold til Traktatens artikel 85. Den aendrede anmeldelse gaar imidlertid langt ud over, hvad Kommissionen anser for acceptabelt for det paagaeldende marked, da der bl.a. fortsat vil blive udvekslet oplysninger, der kan tjene til at bestemme medlemmernes og forhandlernes salgsvolumen og markedsandele for perioder paa en maaned, samt oplysninger om chassisnummer og indregistreringstidspunkt for hver enkelt solgt traktor. Sidstnaevnte oplysninger goer det ligesom V55/5-blanketterne muligt at bestemme oprindelse og bestemmelsessted for alle traktorer. Hvis oplysningerne skal anvendes til at kontrollere garanti- eller bonuskrav (som naevnt af parterne), kunne de begraenses til saerlige tilfaelde og behoevede ikke at foreligge for alle solgte traktorer -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

U.K. Agricultural Tractor Registration Exchange i den udformning, den har haft siden november 1975, og som er anmeldt den 4. januar 1988, og i den udformning, den har faaet efter aendringen den 12. marts 1990, er i strid med Traktatens artikel 85, stk. 1, i det omfang den medfoerer udveksling af oplysninger, der tjener til at bestemme de enkelte konkurrenters salg, samt oplysninger om forhandlernes salg og import af egne varer.

Artikel 2

U.K. Agricultural Tractor Registration Exchange i den udformning, den havde ved anmeldelsen den 4. januar 1988, og i den udformning, den har faaet efter aendringen den 12. marts 1990, opfylder ikke betingelserne for fritagelse i henhold til Traktatens artikel 85, stk. 3, og ansoegningen om fritagelse afvises derfor.

Artikel 3

AEA og informationscentralens otte medlemmer skal straks indstille den overtraedelse, der er fastsat i artikel 1, dersom det ikke allerede er sket, og de skal for fremtiden undlade at indgaa nogen aftale eller deltage i nogen samordnet praksis, der kan have det samme eller et lignende formaal eller den samme eller en lignende virkning.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til:

1. The Agricultural Engineers Association

Samuelson House

Paxton Road

Orton Centre

UK-Peterborough

Cambridgeshire PE2 OLT

2. Ford New Holland Ltd

Cranes Farm Road

UK-Basildon

Essex SS14 3AD

3. Massey-Ferguson (United Kingdom) Ltd

Stareton

UK-Kenilworth

Warwickshire CV8 2LJ

4. J. I. Case Europe Ltd

PO Box 121

Wheatley Hall Road

UK-South Yorkshire DN2 4PN

5. John Deere Ltd

Langar

UK-Nottingham NG13 8HT

6. Renault Agriculture Ltd

Shipston House

Darlingscote Road

UK-Shipston-on-Stour

Warwickshire CV36 4D7

7. Watveare Ltd

Headquarters Road

West Wilts Trading Estate

UK-Westbury

Wiltshire BA13 4JY

8. Fiatagri UK Ltd

Newmarket Road

UK-Bury St Edmunds

Suffolk IP 33 3YA

9. Same-Lamborghini (UK) Ltd

Barby

UK-Rugby

Warwickshire CV23 8FA. Udfaerdiget i Bruxelles, den 17. februar 1992. Paa Kommissionens vegne

Leon BRITTAN

Naestformand

(1) EFT nr. 13 af 21. 2. 1962, s. 204/62. (2) EFT nr. 127 af 20. 8. 1963, s. 2268/63. (3) Der anvendes nutid her, fordi anmeldelsen af 4. januar 1988 ikke er blevet trukket tilbage efter indgivelsen af den aendrede anmeldelse af 12. marts 1990. (4) Sml 1982, s. 1183. (5) Sml 1990, II s. 163. (6) EFT nr. L 3 af 6. 1. 1987, s. 17. (7) EFT nr. L 242 af 21. 9. 1977, s. 10. (8) EFT nr. L 21 af 30. 1. 1979, s. 16. (9) Sml. 1987, s. 405. (10) Sml. 1981, s. 2021.

Top