EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R0063

Kommissionens forordning ( EØF ) nr. 63/92 af 10. januar 1992 om ændring af forordning ( EØF ) nr. 606/86 om fastsættelse af de nærmere bestemmelser for anvendelsen af den supplerende mekanisme for samhandelen med mejeriprodukter indført til Spanien fra De Ti og Portugal

OJ L 6, 11.1.1992, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; stiltiende ophævelse ved 392R3827

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/63/oj

31992R0063

Kommissionens forordning ( EØF ) nr. 63/92 af 10. januar 1992 om ændring af forordning ( EØF ) nr. 606/86 om fastsættelse af de nærmere bestemmelser for anvendelsen af den supplerende mekanisme for samhandelen med mejeriprodukter indført til Spanien fra De Ti og Portugal

EF-Tidende nr. L 006 af 11/01/1992 s. 0024 - 0026


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 63/92 af 10. januar 1992 om aendring af forordning (EOEF) nr. 606/86 om fastsaettelse af de naermere bestemmelser for anvendelsen af den supplerende mekanisme for samhandelen med mejeriprodukter indfoert til Spanien fra De Ti og Portugal

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til akten vedroerende Spaniens og Portugals tiltraedelse, saerlig artikel 83,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 569/86 af 25. februar 1986 om almindelige gennemfoerelsesbestemmelser for den supplerende mekanisme for samhandelen (1), aendret ved forordning (EOEF) nr. 3296/88 (2), saerlig artikel 7, stk. 1,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 3792/85 af 20. december 1985 om fastlaeggelse af den ordning, der skal anvendes i samhandelen med landbrugsprodukter mellem Spanien og Portugal (3), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3296/88, saerlig artikel 5, stk. 1, foerste afsnit, og

ud fra foelgende betragtninger:

I henhold til tiltraedelsesakten skal der fra 1992 fastsaettes vejledende lofter for indfoerslen til Spanien fra De Ti; under hensyntagen til eksportmulighederne for De Ti og med henblik paa en fortsat gradvis aabning af det spanske marked boer naevnte lofter forhoejes med 30 %; i den forbindelse boer bilaget til Kommissionens forordning (EOEF) nr. 606/86 (4), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 334/91 (5), erstattes af bilaget til naervaerende forordning;

i henhold til Raadets forordning (EOEF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Faelles Toldtarif (6), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3798/91 (7), samles alle friske oste i KN-kode 0406 10 med virkning fra den 1. januar 1992; forordning (EOEF) nr. 606/86 boer aendres tilsvarende med virkning fra samme dato;

i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 3792/85 kan den supplerende mekanisme for samhandelen, der gaelder for indfoerslen fra Faellesskabet til Spanien, anvendes paa indfoerslen fra Portugal, hvis denne risikerer at stige maerkbart; dette vil faktisk kunne blive tilfaeldet for Portugals og Spaniens samhandel med mejeriprodukter; reglerne for den supplerende mekanisme for samhandelen mellem De Ti og Spanien boer derfor ogsaa gaelde for indfoerslen til Spanien fra Portugal, og lofterne angivet i bilaget er derfor forhoejet; for at undgaa pludselige aendringer i den traditionelle handel med mejeriprodukter i Faellesskabet boer der endvidere opretholdes saerlige maengder for Portugal;

Forvaltningskomitéen for Maelk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EOEF) nr. 606/86 foretages foelgende aendringer:

1) I artikel 1, stk. 1, aendres »1991« til »1992«.

2) Artikel 2, stk. 2, affattes saaledes:

»2. For saa vidt angaar ost med undtagelse af ostemasse fordeles det i bilaget omhandlede vejledende loft forud for den kvartalsvise opdeling paa foelgende kategorier:

(tons)

Kategori Maengde De Ti Portugal 1. Smelteost 1 994 130 2. Havarti, 60 % fedtstof 2 564 3. Edam i kugleform, Gouda 13 096 4. Frisk bloed ost fremstillet af komaelk 2 421 5. Cheddar, chester 390 5a. Frisk ost henhoerende under KN-kode 0406 10, ost af enhver art, revet eller i pulverform, henhoerende under KN-kode 0406 20, samt oste, der udelukkende er fremstillet af faare- eller gedemaelk, og for hvilke holdbarhedsperioden ikke overstiger 45 dage regnet fra fremstillingsdatoen 1 170 738« 6. Andre oste, med undtagelse af blaaskimmelost, emmental, gruyère, parmigiano reggiano og grana padano 5 235

3) Bilaget affattes saaledes:

»BILAG

Vejledende lofter

(tons)

KN-kode Varebeskrivelse Maengde De Ti Portugal ex 0401 Maelk og floede, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre soedemidler, bortset fra emballager med et nettoindhold paa ikke over 2 liter ex 0403 Kaernemaelk, koaguleret maelk og floede, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet maelk og floede, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre soedemidler, ikke aromatiseret eller tilsat frugt eller kakao, bortset fra emballager med et nettoindhold paa ikke over 2 liter 449 280 2 600 ex 0404 Valle, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre soedemidler; varer bestaaende af naturlige maelkebestanddele, bortset fra emballager med et nettoindhold paa ikke over 2 liter ex 0401 Maelk og floede, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre soedemidler, i emballager med et nettoindhold paa ikke over 2 liter ex 0403 Kaernemaelk, koaguleret maelk og floede, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet maelk og floede, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre soedemidler, ikke aromatiseret eller tilsat frugt eller kakao, i emballager med et nettoindhold paa ikke over 2 liter 112 320 1 300 ex 0404 Valle, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre soedemidler; varer bestaaende af naturlige maelkebestanddele, i emballager med et nettoindhold paa ikke over 2 liter 0405 Smoer og andre maelkefedtstoffer 3 744 65 ex 0406 Ost, med undtagelse af ostemasse, emmental, gruyère, blaaskimmelost, parmigiano reggiano og grana padano 26 870 868«

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 1992. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 10. januar 1992. Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 55 af 1. 3. 1986, s. 106. (2) EFT nr. L 293 af 27. 10. 1988, s. 7. (3) EFT nr. L 367 af 31. 12. 1985, s. 7. (4) EFT nr. L 58 af 1. 3. 1986, s. 28. (5) EFT nr. L 39 af 13. 2. 1991, s. 15. (6) EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1. (7) EFT nr. L 357 af 28. 12. 1991, s. 3.

Top