EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991D0677

91/677/Euratom: Rådets afgørelse af 19. december 1991 om ændring af vedtægterne for Joint European Torus (JET), Joint Undertaking

OJ L 375, 31.12.1991, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002 P. 150 - 151
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002 P. 150 - 151

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/677/oj

31991D0677

91/677/Euratom: Rådets afgørelse af 19. december 1991 om ændring af vedtægterne for Joint European Torus (JET), Joint Undertaking

EF-Tidende nr. L 375 af 31/12/1991 s. 0009 - 0010
den finske specialudgave: kapitel 12 bind 2 s. 0150
den svenske specialudgave: kapitel 12 bind 2 s. 0150


RAADETS AFGOERELSE af 19. december 1991 om aendring af vedtaegterne for Joint European Torus (JET), Joint Undertaking (91/677/Euratom)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Atomenergifaellesskab, saerlig artikel 50,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og ud fra foelgende betragtninger:

Til gennemfoerelse af JET-projektet oprettede Raadet ved afgoerelse 78/471/Euratom (4) faellesforetagendet »Joint European Torus (JET), Joint Undertaking« og vedtog vedtaegterne herfor, senest aendret ved afgoerelse 88/447/Euratom (5);

baade for fuldt ud at opfylde de maal for JET-projektet, der er defineret i afgoerelse 78/471/Euratom, og opstille paalidelige metoder for urenhedskontrol i et plasma, foerend man gaar over til konstruktionen af et Naeste Trin fusionsapparat, er det noedvendigt at indfoere en ny fase i JET-programmet, som skal have til formaal at tilvejebringe en effektiv kontrol af urenheder under driftsbetingelser, der ligger taet op ad dem, som vil gaelde for Naeste Trin;

ved afgoerelse 90/221/Euratom, EOEF (6) vedtog Raadet det tredje rammeprogram for EF's indsats inden for forskning og teknologisk udvikling (1990-1994), hvori man bl.a. specificerer en mulig viderefoerelse af faellesfortagendet JET; naervaerende afgoerelse boer traeffes i lyset af begrundelserne i praeamblen til ovennaevnte afgoerelse;

Kommissionen har foranstaltet en evaluering og vurdering som fastsat i artikel 3 i Raadets beslutning 88/448/Euratom af 25. juli 1988 om fastlaeggelse af et fleraarigt forsknings- og undervisningsprogram inden for kontrolleret termonuklear fusion (7), og forelaegger sit forslag paa basis af naevnte evaluering og vurdering;

til dette formaal har JET-Raadet godkendt en viderefoerelse af faellesfortagendet til 31. december 1996 og den tilsvarende aendring af JET-vedtaegterne;

»Det svenske naturvidenskabelige forskningsraad« har efterfulgt »den svenske energiforskningskommission« som svensk medlem af Faellesforetagendet fra 1. juli 1987;

»Kernforschungsanlage Juelich GmbH« har aendret sit navn til »Forschungszentrum Juelich GmbH« den 1. januar 1990;

»Comitato Nazionale par la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)« har aendret sit navn til »Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)« den 14. september 1991 - TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE:

Artikel 1

AEndringerne til vedtaegterne for »Joint European Torus (JET), Joint Undertaking«, der er knyttet som bilag til denne afgoerelse, vedtages.

Artikel 2

Denne afgoerelse traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 19. december 1991.

Paa Raadets vegneP. DANKERTFormand

(1)EFT nr. C 261 af 16. 10. 1990, s. 8.

(2)Udtalelse afgivet den 10. december 1991 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

(3)EFT nr. C 120 af 6. 5. 1991, s. 1.

(4)EFT nr. L 151 af 7. 6. 1978, s. 4.

(5)EFT nr. L 222 af 12. 8. 1988, s. 4.

(6)EFT nr. L 117 af 8. 5. 1990, s. 28.

(7)EFT nr. L 222 af 12. 8. 1988, s. 5.

BILAG

1. Artikel 1, stk. 3 i vedtaegterne for »Joint European Torus (JET), Joint Undertaking« affattes saaledes:

»1.3. Faellesforetagendet har foelgende medlemmer:

- Det Europaeiske Atomenergifaellesskab (i det foelgende benaevnt »Euratom«) - den belgiske stat (i det foelgende benaevnt »Belgien«), dels paa egne vegne (Laboratoire de physique des plasmas. Ecole royale militaire - Laboratorium voor plasmaphysica van de Koninklijke Militaire School) og paa vegne af Universtité libre de Bruxelles (Service de physique statistique, plasmas et optique non-linéaire de l'ULB) og Centre d'Etude de l'Energie Nucleaire (CEN)/Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) - Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Technològicas, Spanien (i det foelgende benaevnt »CIEMAT«) - Commissariat à l'Energie Atomique, Frankrig (i det foelgende benaevnt »CEA«) - Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (i det foelgende benaevnt »ENEA«, som siden 1. januar 1986 har repraesenteret alle italienske aktiviteter, der falder inden for Euratom-fusionsprogrammet, herunder aktiviteterne ved Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR) - Den Hellenske Republik (i det foelgende benaevnt »Graekenland«) - Forsschungszentrum Juelich GmbH, Forbundsrepublikken Tyskland (i det foelgende benaevnt »KFA«), og som indtil 1. januar 1990 hed Kernforschungsanlage Juelich GmbH) - Forskningscenter Risoe, Danmark (i det foelgende benaevnt »Risoe«) - Storhertugdoemmet Luxembourg (i det foelgende benaevnt »Luxembourg«) - Junta Nacional de Investigaçáo Cientificia e Technologica, Portugal (i det foelgende benaevnt »JNICT«) - Irland - Max-Planck-Gesellschaft zur Foerderung der Wissenschaften e.V. - Institut fuer Plasmaphysik, Forbundsrepublikken Tyskland (i det foelgende benaevnt »IPP«) - Det Svenske Nationale Videnskabelige Forskningsraad (i det foelgende benaevnt »NFR«), som afloeste Den Svenske Energiforskningskommission den 1. juli 1987, der igen afloeste Naevnet for Energiproduktionsforskning, Sverige, den 1. juli 1982) - Den Schweiziske Konfoederation (i det foelgende benaevnt »Schweiz«) - Stichting voor Fudamenteel Onderzoek der Materie, Nederlandene (i det foelgende benaevnt »FOM«) - United Kingdom Atomic Energy Authority (i det foelgende benaevnt »UK AEA«, eller »vaertsorganisationen«).« 2. I artikel 4.1.1 erstattes »SERC« med »NFR«.

3. Artikel 19.1 i vedtaegterne for Joint European Torus (JET), Joint Undertaking, affattes saaledes:

»19.1. Faellesforetagendet oprettes for perioden indtil 31. december 1996.«

Top