EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3035

Rådets forordning (EØF) nr. 3035/91 af 14. oktober 1991 om indførelse af lofter for og fællesskabstilsyn med indførsel af visse varer med oprindelse på Malta (1992)

OJ L 288, 18.10.1991, p. 3–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3035/oj

31991R3035

Rådets forordning (EØF) nr. 3035/91 af 14. oktober 1991 om indførelse af lofter for og fællesskabstilsyn med indførsel af visse varer med oprindelse på Malta (1992)

EF-Tidende nr. L 288 af 18/10/1991 s. 0003 - 0009


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 3035/91 af 14. oktober 1991 om indfoerelse af lofter for og faellesskabstilsyn med indfoersel af visse varer med oprindelse paa Malta (1992)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra foelgende betragtninger:

I aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Malta (1), suppleret ved tillaegsprotokollen (2), den supplerende protokol (3) og protokollen om forlaengelse af foerste etape af naevnte aftale (4), bestemmes det i bilag I, artikel 2, at toldsatserne skal suspenderes fuldstaendigt for de varer, som er omfattet af aftalen; for en raekke varer er toldfriheden dog begraenset til lofter, udover hvilke den told, der gaelder for tredjelande, kan genindfoeres; inden for rammerne af naevnte lofter anvender Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik toldsatser, der er beregnet i henhold til protokollen til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Malta som foelge af Kongeriget Spaniens og Den Portugisiske Republiks tiltraedelse af Faellesskabet (5);

de lofter, der skal gaelde for 1992, boer derfor fastsaettes; anvendelse af ordningen med lofter kraever, at Faellesskabet regelmaessigt underrettes om udviklingen i indfoerslen af de paagaeldende varer med oprindelse i Malta; det er derfor hensigtsmaessigt at undergive indfoerslen af disse varer et tilsyn;

dette maal kan naas ved anvendelse af en forvaltningsmetode, der er baseret paa afskrivning paa faellesskabsplan af indfoersler af de paagaeldende varer paa naevnte lofter, efterhaanden som disse varer frembydes i tolden med angivelse til fri omsaetning; denne forvaltningsmetode boer indebaere mulighed for genindfoerelse af de gaeldende toldsatser, naar disse lofter er naaet paa faellesskabsplan;

denne forvaltningsmetode kraever et snaevert og saerdeles hurtigt samarbejde mellem medlemsstater og Kommissionen, idet denne isaer skal kunne foelge afskrivningerne i forhold til lofterne og underrette medlemsstaterne herom; dette samarbejde boer vaere saa meget desto snaevrere, som det er noedvendigt, at Kommissionen kan traeffe egnede foranstaltninger til genindfoerelse af toldsatserne i Den Faelles Toldtarif, naar et af lofterne er naaet -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Fra 1. januar til 31. december 1992 undergives indfoersler i Faellesskabet af de varer med oprindelse i Malta, som er opregnet i bilaget, aarlige lofter og et faellesskabstilsyn.

Beskrivelsen af de i foerste afsnit omhandlede varer, de tilsvarende koder i nomenklaturen og niveauet for lofterne er angivet i bilaget.

Inden for rammerne af disse lofter anvender Kongeriget Spanien og Republikken Portugal toldsatser, der er beregnet i henhold til de relevante forskrifter i protokollen til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Malta som foelge af Spaniens og Portugals tiltraedelse.

2. Afskrivningerne paa lofterne foretages, efterhaanden som varerne frembydes i tolden med angivelse til fri omsaetning ledsaget af et varecertifikat, der er i overensstemmelse med reglerne i den protokol angaaende definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og angaaende metoderne for administrativt samarbejde, der er knyttet som bilag til protokollen om fastsaettelse af visse bestemmelser vedroerende aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Malta (6).

En vare kan kun afskrives paa loftet, saafremt varecertifikatet forelaegges inden datoen for genindfoerelse af opkraevning af told.

Udviklingen i lofternes udnyttelse konstateres paa faellesskabsplan paa grundlag af de indfoersler, der er afskrevet paa de i de foregaaende afsnit opstillede betingelser.

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de indfoersler, der er foretaget i henhold til de ovenfor anfoerte naermere bestemmelser, med den regelmaessighed og inden for de frister, der er anfoert i stk. 4.

3. Naar lofterne er naaet, kan Kommissionen indtil udgangen af kalenderaaret ved forordning genindfoere opkraevning af den told, der gaelder over for tredjelande.

4. Medlemsstaterne meddeler senest den 15. dag i hver maaned Kommissionen oversigterne over de afskrivninger, der er foretaget i loebet af den foregaaende maaned.

Artikel 2

Kommissionen traeffer i snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne alle noedvendige foranstaltninger til sikring af gennemfoerelsen af denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning traeder i kraft den 1. januar 1992. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 14. oktober 1991. Paa Raadets vegne

B. de VRIES

Formand

(1) EFT nr. L 61 af 14. 3. 1971, s. 2. (2) EFT nr. L 304 af 29. 11. 1977, s. 2. (3) EFT nr. L 81 af 23. 3. 1989, s. 2. (4) EFT nr. L 116 af 9. 5. 1991, s. 67. (5) EFT nr. L 81 af 23. 3. 1989, s. 11. (6) EFT nr. L 111 af 28. 4. 1976, s. 3.

Top