EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3034

Rådets forordning (EØF) nr. 3034/91 af 14. oktober 1991 om åbning og forvaltning af et fællesskabstoldkontingent for øl, med oprindelse på Malta (1992)

OJ L 288, 18.10.1991, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3034/oj

31991R3034

Rådets forordning (EØF) nr. 3034/91 af 14. oktober 1991 om åbning og forvaltning af et fællesskabstoldkontingent for øl, med oprindelse på Malta (1992)

EF-Tidende nr. L 288 af 18/10/1991 s. 0001 - 0002


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 3034/91 af 14. oktober 1991 om aabning og forvaltning af et faellesskabstoldkontingent for oel, med oprindelse paa Malta (1992)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra foelgende betragtninger:

I den supplerende protokol til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Republikken Malta (1) er det ved en brevveksling knyttet til naevnte protokol bestemt, at oel henhoerende under KN-kode 2203 00, med oprindelse paa Malta, kan indfoeres toldfrit i Faellesskabet inden for rammerne af et aarligt faellesskabstoldkontingent paa 5 000 hl; det paagaeldende toldkontingent boer derfor aabnes for perioden 1. januar til 31. december 1992; inden for rammerne af naevnte kontingent anvender Kongeriget Spanien og Republikken Portugal toldsatser, der er beregnet i henhold til protokollen til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Malta som foelge af Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tilltraedelse af Faellesskabet (2);

der boer navnlig skabes sikkerhed for lige og kontinuerlig adgang for alle Faellesskabets importoerer til det naevnte kontingent samt anvendelse uden afbrydelse af den for dette kontingent fastsatte sats ved enhver indfoersel af den paagaeldende vare i samtlige medlemsstater, indtil kontingentet er opbrugt; det er hensigtsmaessigt, at traeffe de noedvendige foranstaltninger med henblik paa at at sikre en effektiv faellesskabsforvaltning af dette toldkontingent, under hensyntagen til medlemsstaternes mulighed for at traekke de maengder, der svarer til deres reelle indfoersler, paa kontingentmaengden; denne form for forvaltning kraever et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen;

da Kongeriget Belgien, Kongeriget Nederlandene og Storhertugdoemmet Luxembourg er forenet i og repraesenteres af Den OEkonomiske Union Benelux, kan enhver disposition vedroerende forvaltningen af dette kontingent, traeffes af et af dens medlemmer -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra 1. januar til 31. december 1992 suspenderes toldsatsen ved indfoersel i Faellesskabet af oel, med oprindelse paa Malta til det niveau og inden for rammerne af det faellesskabstoldkontingent, som er anfoert herfor:

Loebenummer KN-kode Varebeskrivelse Kontingent-

maengde

(hl) Kontingent-

toldsats

(%) 09.1451 2203 00 OEl 5 000 fri

Inden for rammerne af dette toldkontingent anvender Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik toldsatser, der er beregnet i henhold til de relevante forskrifter i protokollen til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Malta som foelge af Spaniens og Portugals tiltraedelse.

Artikel 2

Det i artikel 1 naevnte toldkontingent forvaltes af Kommissionen, der kan traeffe enhver administrativ foranstaltning med henblik paa at sikre en effektiv forvaltning heraf.

Artikel 3

Saafremt en importoer i en medlemsstat indgiver en angivelse til fri omsaetning med anmodning om praeferencebehandling for en vare, der er omfattet af denne forordning, og saafremt denne angivelse antages af toldmyndighederne, traekker den paagaeldende medlemsstat ved meddelelse til Kommissionen en maengde svarende til dens behov.

Anmodningerne om saadanne traek med oplysning om antagelsesdatoen for naevnte angivelser skal straks fremsendes til Kommissionen.

Saadanne traek tillades af Kommissionen afhaengig af datoen for toldmyndighedernes antagelse af angivelserne til fri omsaetning i den paagaeldende medlemsstat i det omfang, den disponible restmaengde giver mulighed herfor.

Hvis en medlemsstat ikke udnytter de trukne maengder, tilbagefoerer den snarest muligt disse til kontingentmaengden.

Hvis de maengder, der anmodes om, overstiger den disponible restmaengde, finder tildelingen sted i forhold til de enkelte anmodninger. Medlemsstaterne underrettes af Kommissionen om de trukne maengder.

Artikel 4

Medlemsstaterne sikrer importoererne af den paagaeldende vare lige og kontinuerlig adgang til kontingentet, saa laenge den resterende kontingentmaengde giver mulighed herfor.

Artikel 5

Medlemsstaterne og Kommissionen indgaar et snaevert samarbejde for at sikre, at denne forordning overholdes.

Artikel 6

Denne forordning traeder i kraft den 1. januar 1992. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 14. oktober 1991. Paa Raadets vegne

B. de VRIES

Formand

(1) EFT nr. L 81 af 23. 3. 1989, s. 2. (2) EFT nr. L 81 af 23. 3. 1989, s. 11.

Top