EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0495

Rådets direktiv 91/495/EØF af 27. november 1990 om sundhedsmæssige og dyresundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og afsætning af kaninkød og kød af opdrættet vildt

OJ L 268, 24.9.1991, p. 41–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 039 P. 30 - 44
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 039 P. 30 - 44
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 012 P. 43 - 57

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; ophævet ved 32004L0041 . Latest consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/495/oj

31991L0495

Rådets direktiv 91/495/EØF af 27. november 1990 om sundhedsmæssige og dyresundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og afsætning af kaninkød og kød af opdrættet vildt

EF-Tidende nr. L 268 af 24/09/1991 s. 0041 - 0055
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 39 s. 0030
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 39 s. 0030


RAADETS DIREKTIV af 27. november 1990 om sundhedsmaessige og dyresundhedsmaessige problemer i forbindelse med produktion og afsaetning af kaninkoed og koed af opdraettet vildt (91/495/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Kaninkoed og koed af opdraettet vildt er opfoert paa listen over varer i bilag II til Traktaten; kanin- og vildopdraet indgaar generelt i landbrugets aktiviteter; denne form for opdraet udgoer en indkomstkilde for en del af landbrugsbefolkningen;

for at sikre en rationel udvikling af denne sektor og foroege produktiviteten boer der paa EF-plan fastsaettes regler vedroerende de sundhedsmaessige og dyresundhedsmaessige problemer i forbindelse med produktion og afsaetning af kaninkoed og koed af opdraettet vildt;

de forskelle, der eksisterer medlemsstaterne imellem med hensyn til dyrs sundhed og menneskers sundhed, boer fjernes for at fremme samhandelen inden for Faellesskabet med dette koed med henblik paa gennemfoerelsen af det indre marked;

sygdomme, der kan overfoeres til husdyr og mennesker, kan spredes via dette koed; det er noedvendigt at fastsaette regler, der goer det muligt at bekaempe disse risici;

det omtalte koed skal behandles hygiejnisk for at undgaa foedevareoverfoerte infektioner og forgiftninger;

ved Raadets direktiv 82/894/EOEF af 21. december 1982 om anmeldelse af dyresygdomme inden for Faellesskabet (4), senest aendret ved direktiv 89/162/EOEF (5), fastsaettes der bestemmelser for anmeldelse af dyresygdomme i Faellesskabet; det er derfor hensigtsmaessigt for visse smitsomme sygdomme, som angriber opdraettet vildt, at have de samme oplysninger som for andre husdyr;

ved Raadets direktiv 64/433/EOEF af 26.juni 1964 om sundhedsmaessige problemer i forbindelse med handel med fersk koed inden for Faellesskabet (6), senest aendret ved direktiv 89/662/EOEF (7), og Raadets direktiv 71/118/EOEF af 15. februar 1971 om sundhedsmaessige problemer i forbindelse med handel med fersk fjerkraekoed (8), senest aendret ved direktiv 90/539/EOEF (9), fastsaettes der sundhedsmaessige krav for henholdsvis fersk koed og fersk fjerkraekoed; opdraettet vildt, der anvendes til produktion af vildtkoed, har lighedspunkter med husdyr og fjerkrae; de regler, der gaelder for handel med fersk koed og fersk fjerkraekoed, boer derfor udvides til ogsaa at omfatte koed af opdraettet vildt, idet der tages hensyn til visse saerlige aspekter;

der boer fastsaettes undtagelsesbestemmelser for mindre maengder kaninkoed og koed af opdraettet vildt, der anvendes til lokal handel;

med hensyn til gennemfoerelse og opfoelgning af den kontrol, som bestemmelsesmedlemsstaten skal foretage, og de beskyttelsesforanstaltninger, der skal ivaerksaettes, boer der henvises til de almindelige bestemmelser i Raadets direktiv 90/425/EOEF af 26. juni 1990 om veterinaerkontrol og zooteknisk kontrol i sammenhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Faellesskabet med henblik paa gennemfoerelse af det indre marked (10);

det boer overlades til Kommissionen at vedtage gennemfoerelsesbestemmelserne til dette direktiv; med henblik herpaa boer der fastsaettes procedurer, der sikrer et snaevert og effektivt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne inden for Den Staaende Veterinaerkomité -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I Almindelige bestemmelser

Artikel 1

I dette direktiv fastsaettes kravene vedroerende sundhedsmaessige og dyresundhedsmaessige problemer i forbindelse med produktion og salg af kaninkoed og koed af opdraettet vildt.

Artikel 2

Definitionerne i artikel 2 i direktiv 64/433/EOEF og i artikel 2 i direktiv 71/118/EOEF finder anvendelse i forbindelse med naervaerende direktiv.

Endvidere forstaas ved

1) »kaninkoed«: alle dele af tamkaniner, der er egnet til menneskefoede;

2) »koed af opdraettet vildt«: alle dele af vilde landpattedyr og fuglevildt, herunder de i artikel 2, stk. 1, i direktiv 90/539/EOEF omhandlede arter, der er avlet, holdt og slagtet i fangenskab, og som er egnet til menneskefoede;

3) »opdraettet vildt«: landpattedyr og fugle, der ikke betragtes som husdyr, og som ikke er naevnt i artikel 1, stk. 1,

i direktiv 64/433/EOEF eller i artikel 1 i direktiv 71/118/EOEF, men som opdraettes som husdyr. Vildtlevende pattedyr, som lever frit i indhegnede omraader paa samme betingelser som vildtlevende vildt, betragtes dog ikke som opdraettet vildt;

4) »produktionsland«: den medlemsstat, paa hvis omraade produktionsbedriften er beliggende.

KAPITEL II Regler for produktion og af afsaetning af kaninkoed

Artikel 3

1. Medlemsstaterne paaser, at kaninkoedet

a) kommer fra en virksomhed, der opfylder de generelle krav i direktiv 71/188/EOEF, og som med henblik paa dette kapitel er autoriseret i henhold til artikel 14

b)

stammer fra dyr, som hidroerer fra en bedrift eller et omraade, der ikke er omfattet af forbud som foelge af dyresundhedsmaessige forhold

c)

kommer fra dyr, der af en embedsdyrlaege eller af medhjaelpere i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 71/118/EOEF er blevet underkastet levende syn i overensstemmelse med kapitel I i bilag I til dette direktiv, og som ved undersoegelsen er blevet fundet egnet til slagtning

d)

er blevet behandlet under tilfredsstillende hygiejnebetingelser svarende til dem, der er fastsat i kapitel V i bilag I til direktiv 71/118/EOEF, dog med undtagelse af nr. 28a og 28b

e)

af en embedsdyrlaege eller i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 71/118/EOEF af medhjaelpere er blevet undersoegt efter slagtningen i overensstemmelse med kapitel II i bilag I og ikke har udvist nogen aendringer, bortset fra traumatiske laesioner, der er opstaaet kort foer slagtningen, og lokale misdannelser eller aendringer, saafremt det, om noedvendigt ved hjaelp af laboratorieundersoegelser, fastslaas, at de ikke goer slagtekroppen og slagteaffaldet uegnet til menneskefoede eller farlig for menneskers sundhed

f)

er forsynet med et sundhedsmaerke i overensstemmelse med kapitel III i bilag I til dette direktiv.

Det kan eventuelt efter fremgangsmaaden i artikel 20 vedtages at aendre eller supplere bestemmelserne i ovennaevnte kapitel for at tage hensyn til bl.a. de forskellige former for handelsmaessige praesentationsformer, saafremt de er i overensstemmelse med hygiejnebestemmelserne; navnlig, og som en undtagelse fra dette kapitel, fastsaettes efter denne fremgangsmaade - foerste gang inden den 1. januar 1992 - betingelserne for at tillade handel i store emballager af slagtekroppe, dele af slagtekroppe eller slagteaffald, som ikke er maerket i overensstemmelse med nr. 11.3., litra a), i det naevnte kapitel

g)

efter undersoegelsen efter slagtningen, i overensstemmelse med kapitel IV i bilag I til dette direktiv er blevet opbevaret under tilfredsstillende hygiejneforhold paa virksomheder, der er autoriseret hertil i henhold til artikel 14, eller paa lagre, der er autoriseret i henhold til faellesskabsbestemmelserne

h)

er blevet transporteret under tilfredsstillende hygiejneforhold i overensstemmelse med kapitel V i bilag I til dette direktiv

i)

hvis der er tale om dele af slagtekroppe eller udbenet koed, endvidere paa betingelser svarende til dem, der er fastsat i artikel 3 i direktiv 71/118/EOEF, er fremstillet paa virksomheder, som specielt er autoriseret hertil i henhold til artikel 14 i dette direktiv.

2. Hver medlemsstat paaser desuden, at fersk kaninkoed, som sendes til en anden medlemsstats omraade, under transporten til bestemmelseslandet ledsages af et sundhedscertifikat.

Det originale eksemplar af sundhedscertifikatet, som skal ledsage det ferske kaninkoed under transporten til bestemmelsesstedet, skal udstedes af en embedsdyrlaege ved afsendelsen. Sundhedscertifikatet skal i form og indhold svare til modellen i bilag II; det skal mindst affattes paa det eller de officielle sprog i bestemmelseslandet og skal indeholde de oplysninger, der er foreskrevet i modellen i det naevnte bilag.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne kan som en undtagelse fra artikel 3 tillade,

a) at mindre producenter leverer kaninkoed direkte til private til disses eget forbrug

b) at landmaend med en mindre kaninproduktion leverer fersk kaninkoed i begraensede maengder:

- enten direkte til den endelige forbruger paa de lokale markeder, som ligger naermest ved deres bedrifter

- eller til en detailhandler med henblik paa direkte salg til den endelige forbruger, forudsat at detailhandleren udoever sin virksomhed inden for samme lokale enhed som producenten eller i en tilgraensende lokal enhed.

Fra denne undtagelsesmulighed udelukkes omfoersel, postordresalg og, for saa vidt angaar detailhandleren, markedshandel.

2. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at sikre sundhedskontrollen med de i stk. 1 omhandlede transaktioner og vedtager regler, som goer det muligt at identificere oprindelsesbedriften for dette koed.

3. Kommissionen kan efter fremgangsmaaden i artikel 20 fastsaette gennemfoerelsesbestemmelser til denne artikel og navnlig paa anmodning af en medlemsstat fastsaette de maksimale graenser for de maengder, som kan leveres i henhold til stk. 1.

KAPITEL III Regler for produktion og afsaetning af koed af opdraettet vildt

Artikel 5

Medlemsstaterne paaser, at samhandelen inden for Faellesskabet med koed af opdraettet vildt

a) for saa vidt angaar opdraettet fjervildt opfylder kravene i Raadets direktiv 91/494/EOEF af 26. juni 1991 om

dyresundhedsmaessige betingelser for samhandelen inden for Faellesskabet med fersk fjerkraekoed og indfoersel heraf fra tredjelande (;)

b) for saa vidt angaar andre arter af opdraettet vildt opfylder kravene i Raadets direktiv 72/461/EOEF af 12. december 1972 om veterinaerpolitimaessige problemer vedroerende handel med fersk koed inden for Faellesskabet ($), senest aendret ved direktiv 89/662/EOEF.

Artikel 6

1. Koed af opdraettet vildt hidroerende fra klovbaerende vilde landpattedyr skal opfylde de relevante betingelser i artikel 3 og artikel 5, litra b) til k), i direktiv 64/433/EOEF, saafremt den oprindelige besaetning er under regelmaessig dyrlaegekontrol og ikke er underlagt restriktioner som foelge af den undersoegelse, der foretages i henhold til artikel 11, eller efter en veterinaerinspektion. De naermere bestemmelser vedroerende kontrollen vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 20. De paagaeldende dyr skal behandles paa andre tidspunkter end dyr af kvaeg-, svine-, faare- eller gederacen.

Det sundhedscertifikat, som skal ledsage koedet, skal vaere i overensstemmelse med modellen i bilag IV til dette direktiv.

Koed af opdraettede vildsvin eller andre arter, der er modtagelige for trikiner, skal undersoeges ved hjaelp af fordoejelsesmetoden i overensstemmelse med Raadets direktiv 77/96/EOEF af 21. december 1976 om trikinundersoegelse (trichinella spiralis) i forbindelse med indfoersel af fersk koed af tamsvin fra tredjelande (11), senest aendret ved direktiv 89/321/EOEF (12).

2. Uanset stk. 1 kan den officielle tjeneste give tilladelse til, at opdraettet vildt slagtes paa oprindelsesstedet, hvis det ikke kan transporteres, for at undgaa, at den, der haandterer dyret, udsaettes for risiko, eller af hensyn til dyrenes velfaerd. Denne undtagelse kan indroemmes, hvis

- besaetningen er under regelmaessig dyrlaegekontrol og ikke er underkastet restriktioner som foelge af den undersoegelse, som foretages i henhold til artikel 12, eller efter en veterinaerinspektion

- dyrenes ejer fremsaetter anmodning herom

- den officielle tjeneste forinden underrettes om datoen for slagtningen af disse dyr

- der paa bedriften, er et opsamlingssted for de vilde dyr, hvor den gruppe, der skal slagtes, kan underkastes levende syn

- der paa bedriften er et lokale, som egner sig til slagtning, stikning og afbloedning af dyrene

- dyrene inden slagtningen ved stikning og afbloedning bedoeves i overensstemmelse med betingelserne i direktiv 74/577/EOEF (13); veterinaertjenesten kan tillade aflivning ved skydning i saerlige tilfaelde

- de slagtede og afbloedte dyr hurtigst muligt efter slagtningen under tilfredsstillende hygiejniske forhold transporteres ophaengt til et slagteri, som er autoriseret i overensstemmelse med direktiv 64/433/EOEF. Hvis det ikke er muligt inden for en time at transportere det vildt, der er slagtet paa opdraetningsstedet, til et slagteri, som er autoriseret i overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 64/433/EOEF, skal det transporteres i en container eller med et transportmiddel, hvori temperaturen er paa mellem 0o C og 4o C. Udtagelsen af organer skal ske senest 3 timer efter bedoevelsen

- de slagtede dyr under transporten til slagteriet ledsages af en erklaering fra veterinaertjenesten om det positive resultat af det levende syn, den korrekte udfoerelse af afbloedningen og tidspunktet for slagtningen; erklaeringen skal vaere i overensstemmelse med modellen i bilag III.

3. Indtil der vedtages sundhedsbestemmelser for koed til hjemmemarkedet, kan der uanset stk. 1 slagtes opdraettet storvildt og opskaeres og oplagres koed som omhandlet i stk. 1 paa virksomheder, som de nationale myndigheder har autoriseret for det nationale marked, forudsat at koedet ikke indgaar i samhandelen mellem medlemsstaterne.

Artikel 7

1. Bestemmelseslandene kan under overholdelse af Traktatens almindelige bestemmelser give et eller flere afsenderlande generelle tilladelser eller tilladelser begraenset til bestemte tilfaelde, i henhold til hvilke der til deres omraade kan indfoeres det i artikel 5, litra b) og litra i) til k), i direktiv 64/433/EOEF omhandlede ferske koed.

Forsendelse af dette ferske koed kan kun ske i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3, stk. 1 og 3, i direktiv 64/433/EOEF.

2. Naar et bestemmelsesland giver en generel tilladelse i overensstemmelse med stk. 1, giver det straks de andre medlemsstater og Kommissionen meddelelse herom.

3. Afsenderlandene traeffer alle noedvendige foranstaltninger til at sikre, at det i sundhedscertifikaterne, hvortil modellen findes i bilag IV, naevnes, at en af mulighederne i stk. 1 er blevet anvendt.

Artikel 8

Koed af opdraettet fjervildt skal opfylde betingelserne i artikel 3 i direktiv 71/118/EOEF.

Koed af opdraettet fjervildt, som er bestemt til samhandelen inden for Faellesskabet, skal vaere ledsaget af det i artikel 8 i direktiv 71/118/EOEF naevnte sundhedscertifikat, som skal svare til modellen i bilag IV i naervaerende direktiv.

Naar den anvendte teknik for udtagelse af organer for saa vidt angaar vagtler og duer ikke goer det muligt at foretage en fuldstaendig undersoegelse af hvert enkelt dyrs organer, kan denne undersoegelse uanset nr. 23 i kapitel V i bilag I til direktiv 71/118/EOEF udfoeres paa en stikproeve, der omfatter mindst 5 % af dyrene pr. parti paa 500 dyr, og i et tilsvarende forhold ud over 500 dyr, saafremt det drejer sig om homogene partier for saa vidt angaar art, vaegt og oprindelse.

Hvis resultaterne ikke er klart positive, gaelder den udtalelse om de slagtede dyrs spiselighed, der er afgivet paa grundlag

af en saadan stikproeveundersoegelse af organerne, for hele partiet.

Artikel 9

Uanset artikel 8, stk. 1, kan medlemsstaterne under overholdelse af Traktatens almindelige bestemmelser, for saa vidt angaar koed af opdraettet fjervildt, der er produceret og bragt i handelen inden for deres omraade, indroemme de slagterier eller opskaeringsvirksomheder, der er beliggende paa deres omraade, og som har udoevet denne virksomhed inden meddelelsen af dette direktiv, og som udtrykkeligt anmoder derom, en undtagelse fra de i bilag I, kapitel V, i direktiv 71/118/EOEF indeholdte bestemmelser om slagtning og udtagelse af organer for produktion af opdraettet fjervildt, hvor organerne ikke eller kun delvis er udtaget.

Saafremt denne undtagelse anvendes, er den i bilag I, kapitel X, i direktiv 71/118/EOEF, naevnte sundhedsmaerkning forbudt.

Artikel 10

Artikel 8

gaelder ikke for koed af opdraettet fjervildt, som landmanden i enkelte tilfaelde leverer direkte til den endelige forbruger til dennes eget forbrug, med udelukkelse af omfoersel, postordresalg og markedshandel.

Kommissionen kan efter fremgangsmaaden i artikel 20 fastsaette gennemfoerelsesbestemmelser til denne artikel og navnlig paa anmodning af en medlemsstat fastsaette de maksimale graenser for de maengder, som kan leveres i henhold til stk. 1.

KAPITEL IV Faelles bestemmelser

Artikel 11

1. Medlemsstaterne paaser, at kaniners og opdraettet vildts sundhedstilstand regelmaessigt undersoeges paa bedrifterne paa deres omraade.

2. Med henblik herpaa skal en central tjeneste eller et centralt organ indsamle og udnytte resultaterne af de sundhedsundersoegelser, der foretages i henhold til dette direktiv, hvis der diagnosticeres sygdomme, som kan overfoeres til mennesker eller dyr, eller dyr, eller forekomst af restkoncentrationer, der overskrider de tilladte niveauer.

3. Diagnosticeres der en sygdom eller en tilstand som omhandlet i stk. 2, skal resultaterne af undersoegelsen af det paagaeldende tilfaelde snarest muligt meddeles den officielle tjeneste, der er ansvarlig for at foere kontrol med den besaetning, hvorfra dyrene stammer.

4. Den officielle tjeneste skal under hensyn til den epizootiske situation ivaerksaette specielle undersoegelser af opdraettet vildt med henblik paa paavisning af forekomsten af de sygdomme, der er naevnt i bilag I til direktiv 82/894/EOEF.

Forekommer disse sygdomme, meddeles det Kommissionen og de oevrige medlemsstater i overensstemmelse med ovennaevnte direktiv.

Artikel 12

1. Medlemsstaterne supplerer deres planer vedroerende undersoegelser for restkoncentrationer, som omhandlet i artikel 4 i Raadets direktiv 86/469/EOEF af 16. september 1986 om undersoegelse af dyr og fersk koed for restkoncentrationer (14), med henblik paa at underkaste kaniner og opdraettet vildt den deri omhandlede kontrol og desuden undersoege vildtlevende vildt for forurenende stoffer i miljoeet.

2. Paa grundlag af resultaterne af de undersoegelser, som er naevnt i stk. 1 og i artikel 11, stk. 4, indfoerer medlemsstaterne restriktioner med hensyn til anvendelsen af kaninkoed og koed af opdraettet vildt, der stammer fra bedrifter eller omraader, som undersoegelsen har bragt i soegelyset.

3. Kommissionen vedtager gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel efter fremgangsmaaden i artikel 20.

Artikel 13

Koed af kaniner eller opdraettet fjervildt maa ikke anvendes til menneskefoede, hvis

a) det har en af de defekter, som er opfoert i nr. 9, litra a), i bilag I

b)

det stammer fra dyr, der har faaet indgivet stoffer, som vil kunne goere koedet farligt eller skadeligt for menneskers sundhed, og hvorom der er truffet en afgoerelse efter fremgangsmaaden i artikel 20, efter at Den Videnskabelige Veterinaerkomité har afgivet udtalelse. Indtil denne udtalelse foreligger, forbliver de nationale bestemmelser om tilladte stoffer i kraft under overholdelse af Traktatens almindelige bestemmelser

c)

det, med forbehold af eventuelle faellesskabsbestemmelser vedroerende ioniserende straaling, er blevet behandlet med ioniserende eller ultraviolette straaler eller behandlet med koedmoernere eller andre stoffer, som vil kunne paavirke koedets organoleptiske egenskaber, eller med farvestoffer bortset fra dem, der anvendes til sundhedsmaerkningen.

Artikel 14

1. Hver medlemsstat opstiller en liste over de virksomheder, de har autoriseret, idet hver virksomhed har et veterinaert autorisationsnummer. Medlemsstaterne kan til slagtning og opskaering af kaniner og opdraettet vildt autorisere virksomheder, der er autoriseret i henhold til direktiv 71/118/EOEF eller 64/433/EOEF, forudsat at disse virksomheder har udstyr til forarbejdning af kaninkoed og/eller koed af opdraettet vildt, og arbejdet udfoeres paa en saadan maade, at hygiejnereglerne overholdes. Medlemsstaterne sender denne liste til de oevrige medlemsstater og til Kommissionen.

2. En medlemsstat autoriserer ikke en virksomhed, hvis de betingelser, der er fastsat i dette direktiv, ikke overholdes. En medlemsstat traekker autorisationen tilbage, hvis betingelserne for autorisation ikke laengere er opfyldt.

3. Hvis der er foretaget kontrol i henhold til artikel 16, skal den beroerte medlemsstat tage hensyn til de konklusioner, der drages deraf. De oevrige medlemsstater og Kommissionen skal underrettes om tilbagekaldelse af autorisationer.

4. Inspektion af og tilsyn med autoriserede virksomheder foretages paa embedsdyrlaegens ansvar, og denne kan, uden at de opgaver, der ved direktiv 71/118/EOEF er overladt medhjaelpere, herved indskraenkes, til rent praktiske opgaver bistaas af personale, der er specielt oplaert hertil. Embedsdyrlaegen skal til enhver tid have fri adgang til alle dele af virksomhederne for at sikre, at denne forordning overholdes.

De naermere regler for denne bistand fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 20.

Artikel 15

Veterinaersagkyndige fra Kommissionen kan sammen med medlemsstaternes kompetente myndigheder, for saa vidt det

er noedvendigt for at sikre en ensartet anvendelse af dette direktiv, foretage kontrol paa stedet; de kan navnlig kontrollere, om autoriserede virksomheder rent faktisk overholder betingelserne i dette direktiv. Kommissionen giver medlemsstaterne meddelelse om resultaterne af undersoegelserne.

En medlemsstat, paa hvis omraade der foretages kontrol, skal give de sagkyndige al fornoeden bistand under udfoerelsen af deres hverv.

Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 20.

Artikel 16

1. Bestemmelserne i direktiv 89/662/EOEF om veterinaerkontrol i samhandelen i Faellesskabet med henblik paa gennemfoerelse af det indre marked gaelder navnlig med hensyn til gennemfoerelse og opfoelgning af den kontrol, som bestemmelseslandet skal foretage, og de beskyttelsesforanstaltninger, der skal ivaerksaettes med hensyn til sundhedsproblemer i forbindelse med produktion og distribution paa Faellesskabets omraade af kaninkoed og koed af opdraettet vildt.

2. I direktiv 89/662/EOEF foretages foelgende aendringer:

a) i bilag A indsaettes foelgende led:

»- Raadets direktiv 91/495/EOEF af 27. november 1990 om sundhedsmaessige- og dyresundhedsmaessige problemer i forbindelse med produktion og afsaetning af kaninkoed og koed af opdraettet vildt. (EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 41) (Med

undtagelse af kaninkoed og koed af opdraettet vildt, som indfoeres fra tredjelande)«

b)

i bilag B aendres foerste led »- koed af kanin og vildt« til »- koed af vildtlevende vildt«.

Artikel 17

Indtil ivaerksaettelsen af faellesskabsbestemmelserne om indfoersel af kaninkoed og koed af opdraettet vildt fra tredjelande anvender medlemsstaterne paa denne indfoersel bestemmelser, der mindst svarer til de bestemmelser, der foelger af dette direktiv.

Indtil disse bestemmelser ivaerksaettes, paaser medlemsstaterne dog, at indfoersel fra tredjelande finder sted i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 6, stk. 1, litra b), tredje afsnit, i direktiv 89/662/EOEF, samt at

ii) importeret fersk kaninkoed og koed af opdraettet vildt i intet tilfaelde forsynes med den i kapitel X i bilag I til direktiv 71/118/EOEF naevnte sundhedsmaerkning, og at det, saafremt det er opskaaret eller udbenet, behandles i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra B), i naevnte direktiv

ii) koed af arter, der er modtagelige for trikiner, skal undersoeges ved hjaelp af fordoejelsesmetoden i overensstemmelse med direktiv 77/96/EOEF.

KAPITEL V Afsluttende bestemmelser

Artikel 18

Dette direktiv beroerer ikke de faellesskabsregler, der er vedtaget for at beskytte vildtbestanden.

Artikel 19

Bilagene til dette direktiv aendres af Raadet, som med kvalificeret flertal traeffer afgoerelse paa forslag af Kommissionen, navnlig for at bringe dem i overensstemmelse med de teknologiske fremskridt.

Artikel 20

1. Naar der henvises til den fremgangsmaade, der er fastsat i denne artikel, indbringer formanden straks sagen for Den Staaende Veterinaerkomité, der er nedsat ved afgoerelse 68/361/EOEF (15), i det foelgende benaevnt »komitéen«, enten paa eget initiativ eller paa anmodning af en medlemsstat.

2. Kommissionens repraesentant forelaegger komitéen et udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyntagen til, hvor meget de paagaeldende spoergsmaal haster. Den udtaler sig med det flertal, som er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen. Under afstemningen i komitéen tildeles de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, som er fastlagt i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse.

4. Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med komitéens udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag til de foranstaltninger, der skal traeffes.

Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal.

Har Raadet ikke truffet afgoerelse inden tre maaneder efter forslagets forelaeggelse, vedtager Kommissionen de foreslaaede foranstaltninger og bringer dem straks i anvendelse, medmindre Raadet med simpelt flertal har udtalt sig imod dem.

Artikel 21

Indtil ivaerksaettelsen af Faellesskabets sundhedsmaessige og dyresundhedsmaessige regler for produktionen og afsaetning af koed af skudt vildt, der skal vedtages senest den 31. marts 1991, gaelder for saa vidt angaar koed af skudt vildt bestemt til menneskefoede reglerne i artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 1, andet afsnit, andet led, og artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/662/EOEF.

Artikel 22

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 1993. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved offentliggoerelsen af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

Artikel 23

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 27. november 1990.

Paa Raadets vegne

V. SACCOMANDI

Formand

(1) EFT nr. C 327 af 30. 12. 1989, s. 40.(2) EFT nr. C 260 af 15. 10. 1990, s. 154.(3) EFT nr. C 124 af 21. 5. 1990, s. 7.(4) EFT nr. L 378 af 31. 12. 1982, s. 58.(5) EFT nr. L 61 af 4. 3. 1989, s. 38.(6) EFT nr. 121 af 29. 7. 1964, s. 2012/64.(7) EFT nr. L 395 af 30. 12. 1989, s. 13.(8) EFT nr. L 55 af 8. 3. 1971, s. 23.(9) EFT nr. L 303 af 31. 10. 1990, s. 6.(10) EFT nr. L 224 af 18. 9. 1990, s. 29.(11) Se side 35 i denne Tidende.(12) EFT nr. L 302 af 31. 12. 1972. s. 24.(13) EFT nr. L 26 af 31. 1. 1977, s. 67.(14) EFT nr. L 133 af 17. 5. 1989, s. 33.(15) EFT nr. L 316 af 26. 11. 1974, s. 10.(16) EFT nr. L 275 af 26. 9. 1986, s. 36.(17) EFT nr. L 255 af 18. 10. 1968, s. 23.

BILAG I

KAPITEL I Levende syn af kaniner 1. Dyrene skal underkastes levende syn inden slagtningen. Dette levende syn skal normalt foretages paa gaarden inden afsendelsen.

a) hvis det levende syn er foretaget paa oprindelsesbedriften, kan det levende syn paa slagteriet begraenses til konstatering af skader, der er opstaaet under transporten, saafremt kaninerne er blevet undersoegt paa oprindelsesbedriften inden for de sidste 24 timer og er fundet sunde. Deres identitet skal godtgoeres ved ankomsten til slagteriet.

Saafremt det levende syn paa oprindelsesbedriften og paa slagteriet ikke foretages af den samme embedsdyrlaege, skal dyrene vaere ledsaget af et sundhedscertifikat, der indeholder de i bilag III anfoerte oplysninger

b)

hvis det levende syn ikke er foretaget paa oprindelsesbedriften, skal de kaniner, som skal slagtes, undersoeges inden 24 timer efter deres ankomst til slagteriet. Denne undersoegelse skal gentages umiddelbart foer slagtningen, hvis der er gaaet mere end 24 timer siden det levende syn.

Slagteriets leder eller dennes stedfortraeder skal lette arbejdet i forbindelse med det levende syn og isaer enhver haandtering, der anses for at vaere noedvendig.

Hvert dyr eller hvert parti dyr, der sendes til slagtning, skal identificeres ved maerkning for at goere det muligt for den ansvarlige myndighed at bestemme dets oprindelse.

2. Embedsdyrlaegen skal foretage det levende syn lege artis ved tilstraekkeligt lys.

3. Ved undersoegelsen skal det afgoeres.

a) om dyrene er angrebet af en sygdom, der kan overfoeres til mennesker eller dyr, eller om de frembyder symptomer paa, eller deres almentilstand lader befrygte et udbrud af en saadan sygdom

b) om dyrene frembyder symptomer paa en sygdom eller paa forstyrrelse af deres almentilstand, som kan goere koedet uegnet til menneskefoede.

4. Dyr maa ikke slagtes til menneskefoede, hvis det fastslaas, at de lider af de i nr. 3 naevnte lidelser.

5. De i nr. 4 naevnte dyr skal aflives saerskilt eller efter slagtning af alle andre kaniner, og deres koed skal fjernes paa en hygiejniske maade.

KAPITEL II Undersoegelse af kaniner efter slagtningen 6. Slagtede kaniner skal undersoeges umiddelbart efter slagtningen.

7. Undersoegelsen efter slagtningen skal foregaa ved passende lys.

8. Undersoegelsen efter slagtningen skal omfatte:

a) besigtigelse af det slagtede dyr

b)

palpering og om noedvendigt indsnit i lunger, lever, milt, nyrer og de dele af kroppen, som har undergaaet en forandring

c)

undersoegelse for afvigelser i konsistens, farve, lugt og eventuelt smag

d)

om noedvendigt laboratorieundersoegelser.

9. a) Kaninkoed skal erklaeres for totalt uegnet til menneskefoede, hvis der ved undersoegelsen efter slagtningen afsloeres foelgende:

- sygdomme, der kan overfoeres til mennesker eller dyr

- ondartede eller mangfoldige tumorer; mangfoldige abscesser

- udbredt parasitangreb i det subkutane vaev eller muskelvaevet

- indhold af restkoncentrationer af forbudte stoffer, herunder stoffer med en farmakologisk virkning, eller overskridelse af tilladte faellesskabsniveauer

- forgiftning

- udbredte skader eller udbredt blodig eller alvorlig imbibition

- afvigelser i farve, lugt og smag

- afvigelser i konsistens, saerlig oedemer eller staerk afmagring

b)

de dele af slagtede dyr, der udviser lokale laesioner eller forureninger, som ikke paavirker resten af koedets sundhedstilstand, skal erklaeres for uegnet til menneskefoede

c)

resultaterne af det levende syn og af undersoegelsen efter slagtningen skal registreres af en embedsdyrlaege, og hvis der konstateres de i nr. 3 naevnte sygdomme eller restkoncentrationer, skal der gives meddelelse herom til den officielle tjeneste, som er ansvarig for tilsynet med den besaetning, som dyrene stammer fra, og til den person, som er ansvarlig for den paagaeldende besaetning.

KAPITEL III Sundhedsmaerkning 10. Embedsdyrlaegen er ansvarlig for sundhedsmaerkningen og opbevarer og vedligeholder med henblik herpaa

a) de instrumenter, der er bestemt til sundhedsmaerkning af koed, og som han foerst maa udlevere til hjaelpepersonalet paa selve tidspunktet for maerkningen, og kun for det til denne maerkning noedvendige tidsrum

b) de etiketter og det indpakningsmateriale, der er forsynet med et af de i nr. 11 fastlagte maerker eller segl. Etiketterne, indpakningsmaterialet og seglene udleveres i fornoedent antal til hjaelpepersonalet paa selve det tidspunkt, hvor de skal bruges.

11. 1. Sundhedsmaerkningen skal bestaa af foelgende:

a) - i den oeverste del afsenderlandets identifikationsbogstav(er) med versaler, dvs. en af foelgende angivelser: B, D, DK, EL, ESP, F, IRL, I, L, NL, P, UK

- i midten slagteriets eller i givet fald opskaeringsvirksomhedens veterinaere autorisationsnummer

- i den nederste del en af foelgende sigler: CEE, EEC, EEG, EOK, EWG eller EOEF

bogstaverne og tallene skal vaere 0,2 cm hoeje; eller

b) en oval indeholdende de under a) anfoerte oplysninger; bogstaverne skal vaere 0,8 cm hoeje og tallene 1,1 cm hoeje.

2.

Det materiale, der anvendes til maerkning, skal opfylde alle hygiejnekrav, og de i nr. 1 anfoerte oplysninger skal vaere letlaeselige.

3.

a) det i nr. 1, litra a), naevnte sundhedsmaerke skal anbringes

- paa uemballerede slagtekroppe ved hjaelp af et segl indeholdende de i nr. 1, litra a), anfoerte oplysninger

- paa eller synligt under indpakningsmaterialet eller anden emballage for saa vidt angaar emballerede slagtekroppe

- paa eller synligt under indpakningsmaterialet eller anden emballage for saa vidt angaar dele af slagtekroppe eller slagteaffald i smaa emballager

b) det i nr. 1, litra b), naevnte sundhedsmaerke skal anbringes paa store emballager.

4.

Hvis sundhedsmaerket i overensstemmelse med nr. 3 er anbragt paa indpakningsmaterialet eller emballagen,

- skal det anbringes saaledes, at det oedelaegges, naar indpakningsmaterialet eller emballagen aabnes, eller

- indpakningsmaterialet eller emballagen skal vaere forseglet paa en saadan maade, at det ikkekan bruges paa ny efter aabning.

KAPITEL IV Oplagring 12. Efter undersoegelsen efter slagtningen skal kaninkoed koeles eller fryses og holdes ved en temperatur, der ikke paa noget tidspunkt maa overstige 4o C ved koeling og -12o C ved frysning.

KAPITEL V Transport 13. Kaninkoed skal forsendes paa en saadan maade, at det under transporten er beskyttet mod alt, hvad der kan forurene det eller paavirke det ugunstigt, under hensyntagen til transportens varighed og betingelser og til det anvendte transportmiddel. Isaer skal koeretoejer, der anvendes til denne transport, vaere saaledes udstyret, at de i nr. 12 fastlagte temperaturer ikke overskrides.

BILAG II

MODEL SUNDHEDSCERTIFIKAT for fersk kaninkoed (¹) bestemt for en medlemsstat i EOEF Afsenderland .

Nr. (²) .

Ministerium .

Kompetent myndighed .

Reference (²).

I. Identifikation af koedet

Koed af .

(dyreart)

Stykkernes art .

Emballagens art .

Antal kolli .

Nettovaegt .

III. Koedets oprindelse

Slagteriets(ernes) adresse og veterinaere autorisationsnummer (%) .

.

Den (de) autoriserede opskaeringsvirksomhed(er)s veterinaere autorisationsnummer (%) .

.

III. Koedets bestemmelsessted

Koedet afsendes

fra .

(afsendelsessted)

til .

(bestemmelsesland og -sted)

med foelgende transportmiddel (³) .

Afsenderens navn og adresse .

.

Modtagerens navn og adresse .

.

(¹) Fersk kaninkoed, som ikke har vaeret underkastet nogen behandling med henblik paa at sikre dets holdbarhed; kuldebehandlet koed betragtes dog som fersk koed.

(²) Fakultativt.

(³) Ved forsendelse med jernbanevogne eller lastvogne anfoeres kendemaerker eller indregistreringsnummer; ved forsendelse med fly anfoeres rutenummer og ved skibe navnet.

(%) Det ikke gaeldende overstreges.

IV. Sundhedserklaering

Undertegnede embedsdyrlaege attesterer,

a) - at ovennaevnte kaninkoed (%)

- at den emballage, som det ovennaevnte kaninkoed er indpakket i (%)

er forsynet med et maerke, af hvilket det fremgaar, at

- koedet stammer fra dyr, der er slagtet paa autoriserede slagterier (%)

- koedet er opskaaret i en autoriseret opskaeringsvirksomhed (%)

b)

at dette koed er blevet erklaeret for egnet til menneskefoede efter en dyrlaegeundersoegelse, der er fortaget i overensstemmelse med Raadets direktiv 91/495/EOEF af 27. november 1990 om sundhedsmaessige og dyresundhedsmaessige problemer i forbindelse med produktion og afsaetning af kaninkoed og koed af opdraettet vildt.

c)

at transportmidlerne og indladningsforholdene er i overensstemmelse med de i ovennaevnte direktiv fastsatte hygiejnekrav.

Udstedt i . ,

den .

.

(Embedsdyrlaegens underskrift)

(%) Det ikke gaeldende overstreges.

BILAG III

MODEL SUNDHEDSERKLAERING for kaniner eller opdraettet vildt (¹), der transporteres fra bedriften til slagteriet Kompetent myndighed .

nr. (²): .

I. Identifikation af dyrene:

Dyreart .

Antal dyr .

Identifikationsmaerke .

III. Dyrenes oprindelse:

Oprindelsesbedriftens adresse .

.

III. Dyrenes bestemmelsessted:

Dyrene transporteres til foelgende slagteri .

.

med foelgende transportmidler .

IV. Erklaering

Undertegnede embedsdyrlaege erklaerer, at ovenfor anfoerte dyr har vaeret underkastet levende syn paa ovennaevte bedrift den .

kl. . . . . . . . . . . . og er fundet sunde.

Udstedt i . ,

den .

.

(Embedsdyrlaegens underskrift)

(¹) Paa de betingelser, der er fastsat i artikel 6, stk. 3, i direktiv 91/495/EOEF.

(²) Fakultativt.

BILAG IV

MODEL SUNDHEDSCERTIFIKAT for fersk koed af opdraettet vildt (¹) bestemt for en medlemsstat i EOEF Afsenderland .

Nr. (²) .

Ministerium .

Kompetent myndighed .

Reference (²) .

I. Identifikation af koedet

Koed af .

(dyreart)

Stykkernes art .

Emballagens art .

Antal kolli .

Nettovaegt .

III. Koedets oprindelse

Slagteriets(ernes) adresse og veterinaere autorisationsnummer (%) .

.

Den (de) autoriserede opskaeringsvirksomhed(er)s veterinaere autorisationsnummer (%) .

.

III. Koedets bestemmelsessted

Koedet afsendes

fra .

(afsendelsessted)

til .

(bestemmelsesland og -sted)

med foelgende transportmiddel (³) .

Afsenderens navn og adresse .

.

Modtagerens navn og adresse .

.

(¹) Fersk koed af opdraettet fjervildt og af opraettede vilde pattedyr, som ikke har vaeret underkastet nogen behandling med henblik paa at sikre dets holdbarhed; kuldebehandlet koed betragtes dog som fersk koed.

(²) Fakultativt.

(³) Ved forsendelse med jernbanevogne eller lastvogne anfoeres kendemaerker eller indregistreringsnummer, ved forsendelse med fly anfoeres rutenummer og ved skibe navnet.

(%) Det ikke gaeldende overstreges.

IV. Sundhedserklaering

Undertegnede embedsdyrlaege attesterer,

a) - at koed af ovennaevnte arter (%),

- at den emballage, som ovennaevnte koed er indpakket i, (%)

er forsynet med et maerke, af hvilket det fremgaar,

- at koedet stammer fra dyr, der er slagtet paa autoriserede slagterier (%);

- at koedet er opskaaret i en autoriseret opskaeringsvirksomhed (%);

b)

at dette koed er blevet erklaeret for egnet til menneskefoede efter en dyrlaegeundersoegelse, der er fortaget i overensstemmelse med

- Raadets direktiv 71/118/EOEF af 15. februar 1971 om sundhedsmaessige problemer i forbindelse med handel med fersk fjerkraekoed (%),

- Raadets direktiv 64/433/EOEF af 26. juni 1964 om sundhedsmaessige problemer i forbindelse med handel med fersk koed inden for Faellesskabet (%)

c)

at transportmidlerne og indladningsforholdene er i overensstemmelse med de i ovennaevnte direktiv fastsatte hygiejnekrav.

Udstedt i . ,

den .

.

(Embedsdyrlaegens underskrift)

(%) Det ikke gaeldende overstreges.

Top