EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0031

Kommissionens direktiv 91/31/EØF af 19. december 1990 om ændring af den tekniske definition af »multilaterale udviklingsbanker« i Rådets direktiv 89/647/EØF om solvensnøgletal for kreditinstitutter

EFT L 17 af 23.1.1991, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2000; ophævet ved 32000L0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/31/oj

31991L0031

Kommissionens direktiv 91/31/EØF af 19. december 1990 om ændring af den tekniske definition af »multilaterale udviklingsbanker« i Rådets direktiv 89/647/EØF om solvensnøgletal for kreditinstitutter

EF-Tidende nr. L 017 af 23/01/1991 s. 0020 - 0020
den finske specialudgave: kapitel 6 bind 3 s. 0083
den svenske specialudgave: kapitel 6 bind 3 s. 0083


KOMMISSIONENS DIREKTIV af 19 . december 1990 om aendring af den tekniske definition af »multilaterale udviklingsbanker« i Raadets direktiv 89/647/EOEF om solvensnoegletal for kreditinstitutter ( 91/31/EOEF )

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 89/647/EOEF af 18 . december 1989 om solvensnoegletal for kreditinstitutter ( 1 ), saerlig artikel 9, og

ud fra foelgende betragtninger :

Kommissionen har fremsat forslag til Raadets afgoerelse om indgaaelse af overenskomsten om oprettelse af en Europaeisk Bank for Genopbygning og Udvikling ( 2 );

i artikel 2, stk. 1, syvende led, i direktiv 89/647/EOEF defineres »multilaterale udviklingsbanker« i form af en opregning, der omfatter Den Internationale Bank for Genopbygning og OEkonomisk Udvikling, Den Internationale Finansieringsinstitution, Den Interamerikanske Udviklingsbank, Den Asiatiske Udviklingsbank, Den Afrikanske Udviklingsbank, Europaraadets Bosaettelsesfond, Den Nordiske Investeringsbank og Den Caraibiske Udviklingsbank;

definitionen af multilaterale udviklingsbanker kan underkastes tekniske aendringer i henhold til artikel 9, stk . 1, og i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 9, stk . 2, i direktiv 89/647/EOEF;

Den Europaeiske Bank for Genopbygning og Udvikling har de samme hovedkendetegn som ovennaevnte multilaterale udviklingsbanker; denne nye multilaterale finansielle institution er grundlaeggende europaeisk af karakter og bredt international i medlemskab; den er et nyt og enestaaende samarbejdsorgan i Europa, der har til opgave at fremme den oekonomiske udvikling i de mellem - og oesteuropaeiske lande med henblik paa at hjaelpe dem med at goere deres oekonomier mere konkurrencedygtige paa internationalt plan og bistaa dem i deres genopbygning og udvikling for derved i givet fald at reducere risikoen i forbindelse med finansiering af deres oekonomier; af disse grunde boer Den Europaeiske Bank for Genopbygning og Udvikling vaere omfattet af definitionen af »multilaterale udviklingsbanker« i direktiv 89/647/EOEF;

bestemmelserne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse afgivet af EF's Raadgivende Udvalg for Banklovgivning, som er det udvalg, der skal bistaa Kommissionen i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 9, stk . 2, i direktiv 89/647/EOEF -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV : Artikel 1

Definitionen af »multilaterale udviklingsbanker« i artikel 2, stk . 1, syvende led, i direktiv 89/647/EOEF omfatter Den Europaeiske Bank for Genopbygning og Udvikling. Artikel 2

1 . Under forudsaetning af, at Raadets afgoerelse om indgaaelse af overenskomsten om oprettelse af en Europaeisk Bank for Genopbygning og Udvikling er blevet vedtaget, traeffer medlemsstaterne ved gennemfoerelsen af direktiv 89/647/EOEF de noedvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv senest den 31 . marts 1991 .

2 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste love og administrative bestemmelser, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv. Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne . Udfaerdiget i Bruxelles, den 19 . december 1990 . Paa Kommissionens vegne

Leon BRITTAN

Naestformand ( 1 ) EFT nr . L 386 af 30 . 12 . 1989, s . 14 . ( 2 ) EFT nr . C 241 af 26 . 9 . 1990, s . 1 .

Top