EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3416

Rådets forordning (EØF) nr. 3416/90 af 27. november 1990 om indførelse af fællesskabsstøtte til forbrug af olivenolie i Spanien og Portugal

EFT L 330 af 29.11.1990, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3416/oj

31990R3416

Rådets forordning (EØF) nr. 3416/90 af 27. november 1990 om indførelse af fællesskabsstøtte til forbrug af olivenolie i Spanien og Portugal

EF-Tidende nr. L 330 af 29/11/1990 s. 0006 - 0007


*****

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 3416/90

af 27 . november 1990

om indfoerelse af faellesskabsstoette til forbrug af olivenolie i Spanien og Portugal

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR _

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til akten vedroerende Spaniens og Portugals tiltraedelse, saerlig artikel 89, stk . 1, og artikel 234, stk . 2 .

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra foelgende betragtninger :

Ifoelge tiltraedelsesaktens artikel 95, stk . 1, og artikel 293, stk . 1, indfoeres der faellesskabsstoette til forbrug af olivenolie, i det foelgende benaevnt "stoette", i Spanien og Portugal fra den 1 . januar 1991 i et tempo, der skal fastsaettes, og i det omfang, det er noedvendigt for ved udgangen af gyldighedsperioden for overgangsforanstaltningerne at naa det faelles niveau; det boer foelgelig fastsaettes, hvilken stoerrelse stoetten for Spanien og for Portugal skal have fra den 1 . januar 1991, og i hvilket tempo dette stoettebeloeb skal tilnaermes det faelles stoetteniveau; det kan dog blive noedvendigt at anvende overgangsforanstaltninger i en begraenset periode for at undgaa alvorlige forstyrrelser paa markedet for olivenolie i de to medlemsstater, og idet der tages hensyn til de overgangsforanstaltninger, der er truffet i sektoren for solsikkefroe;

for at undgaa et fald i forbruget af olivenolie i Spanien og Portugal efter udloebet af "stand-still"-perioden boer der indfoeres stoette i disse to medlemsstater paa et niveau, som giver mulighed for gradvis at aendre prisforholdet mellem olivenolie og konkurrerende olier;

ifoelge artikel 4 i Raadets forordning nr . 136/66/EOEF af 22 . september 1966 om den faelles markedsordning for fedtstoffer ( 1 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 2902/89 ( 2 ), kan den repraesentative markedspris paa visse betingelser aendres i loebet af produktionsaaret, hvilket medfoerer, at stoetten aendres; i saa fald boer det stoettebeloeb, der er gaeldende i Spanien og i Portugal, tilpasses for at tage hensyn til prisaendringen;

tilnaermelsen af interventionsprisen i Spanien og Portugal til det faelles niveau vil vaere afsluttet fra produktionsaaret 1994/95; foelgelig boer det faelles niveau for stoetten anvendes i de paagaeldende to medlemsstater fra samme dato, saaledes at den pris, som forbrugeren skal betale, er den samme i hele Faellesskabet _

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Faellesskabsstoetten til forbrug af olivenolie indfoeres i Spanien og Portugal fra den 1 . januar 1991, dog med forbehold af de overgangsforanstaltninger, der maatte blive truffet i henhold til artikel 90 og 257 i tiltraedelsesakten .

Stoettebeloebet er paa 43 ECU/100 kg i Spanien og 48 ECU/100 kg i Portugal . Med forbehold af de overgangsforanstaltninger, der er naevnt i foerste afsnit, gaelder disse beloeb for perioden 1 . januar til 31 . oktober 1991 .

Artikel 2

1 . I begyndelsen af produktionsaarene 1991/92, 1992/93 og 1993/94 tilnaermes beloebet for den stoette, der er gaeldende i Spanien og i Portugal, til det faelles stoettebeloeb for det paagaeldende produktionsaar successivt med en fjerdedel, en tredjedel og halvdelen af forskellen mellem hvert af disse beloeb og det faelles stoettebeloeb .

2 . Det faelles stoetteniveau gaelder i fuldt omfang i Spanien og Portugal fra produktionsaaret 1994/95 .

Artikel 3

Hvis den repraesentative markedspris aendres i loebet af produktionsaaret, tilpasses de i Spanien og Portugal gaeldende beloeb for stoetten efter fremgangsmaaden i artikel 38 i forordning nr . 136/66/EOEF for at tage hensyn til aendringen af naevnte pris .

Artikel 4

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 27 . november 1990 .

Paa Raadets vegne

V . SACCOMANDI

Formand

( 1 ) EFT nr . 172 af 30 . 9 . 1966, s . 3025/66 .

( 2 ) EFT nr . L 280 af 29 . 9 . 1989, s . 2 .

Top