EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R1707

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1707/90 af 22. juni 1990 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 1796/81 for så vidt angår indførsel af konserves af dyrkede svampe med oprindelse i tredjelande

OJ L 158, 23.6.1990, p. 34–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 033 P. 3 - 7
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 033 P. 3 - 7

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1995; ophævet og erstattet af 394R3107

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1707/oj

31990R1707

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1707/90 af 22. juni 1990 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 1796/81 for så vidt angår indførsel af konserves af dyrkede svampe med oprindelse i tredjelande

EF-Tidende nr. L 158 af 23/06/1990 s. 0034 - 0039
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 33 s. 0003
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 33 s. 0003


*****

KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 1707/90

af 22. juni 1990

om gennemfoerelsesbestemmelser til forordning (EOEF) nr. 1796/81 for saa vidt angaar indfoersel af konserves af dyrkede svampe med oprindelse i tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 1796/81 af 30. juni 1981 om foranstaltninger i forbindelse med indfoersel af konserves af dyrkede svampe (1), saerlig artikel 5, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ved artikel 3 i forordning (EOEF) nr. 1796/81 er det fastsat, at den maengde, der kan indfoeres uden opkraevning af tillaegsbeloeb, fordeles mellem leverandoerlandene under hensyntagen til det traditionelle samhandelsmoenster og til nye leverandoerer;

da Kommissionen paa et senere tidspunkt kan raade over oplysninger om de indfoersler, der faktisk er gennemfoert i en naermere bestemt del af aaret, boer det paa baggrund af disse oplysninger vaere muligt at foretage tilpasning af de fastsatte maengder fra slutningen af aarets foerste halvdel; for at undgaa en afbrydelse af samhandelen med et leverandoerland, foerend den samlede maengde er fuldt udnyttet, boer der fastsaettes en reserve;

med henblik paa en ensartet anvendelse af denne forordning er det noedvendigt at definere udtrykket »dyrkede svampe«;

efter aftale med visse leverandoertredjelande kan overgang til fri omsaetning kun ske mod fremlaeggelse af saerlige dokumenter, der er udstedt af disse lande;

der boer fastsaettes visse bestemmelser for at sikre, at der opkraeves tillaegsbeloeb for de maengder, der overstiger de i artikel 3 i forordning (EOEF) nr. 1796/81 fastsatte maengder; bestemmelserne boer isaer vedroere udstedelsen af licenser efter en vis frist, som skal goere det muligt at kontrollere maengderne, samt medlemsstaternes meddelelse af de noedvendige oplysninger; bestemmelserne supplerer eller fraviger bestemmelserne i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2405/89 af 1. august 1989 om saerlige gennemfoerelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsaettelsesattester for produkter forarbejdet paa basis af frugt og groensager (2), aendret ved forordning (EOEF) nr. 619/90 (3), og Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3719/88 af 16. november 1988 om faelles gennemfoerelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser samt forudfastsaettelsesattester for landbrugsprodukter (4), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1599/90 (5);

for bedre at kunne foelge den faktiske indfoersel, boer det fastsaettes, at medlemsstaterne regelmaessigt fremsender oplysninger om de maengder, for hvilke licenserne ikke er blevet udnyttet;

bestemmelserne i denne forordning afloeser bestemmelserne i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3433/81 (6), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3933/88 (7); sidstnaevnte forordning boer derfor ophaeves;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Produkter Forarbejdet paa Basis af Frugt og Groensager -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Overgang til fri omsaetning i Faellesskabet af dyrkede svampe henhoerende under KN-kode 2003 10 10 med fritagelse for tillaegsbeloeb inden for rammerne af den i artikel 3 i forordning (EOEF) nr. 1796/81 fastsatte maengde sker paa de i naervaerende forordning fastsatte betingelser.

Artikel 2

Ved dyrkede svampe forstaas i artikel 1 i forordning (EOEF) nr. 1796/81 forstaas svampe af de arter, der er anfoert i bilag II.

Artikel 3

1. Fordelingen af den i artikel 1 omhandlede samlede maengde mellem leverandoerlandene kan aendres paa baggrund af oplysningerne vedroerende de maengder, for hvilke derer udstedt licenser indtil den 30. juni i det paagaeldende aar.

2. En del af den samlede maengde fordeles ikke mellem leverandoerlandene, men udgoer en reserve.

3. Den samlede maengde fordeles som angivet i overensstemmelse med bilag I.

Artikel 4

1. Overgang til fri omsaetning er for saa vidt angaar svampe med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik, Sydkorea og Taiwan betinget af fremlaeggelse af en attest, svarende til den i bilag III viste model; attesten skal vaere udstedt af den af de i bilag IV naevnte kompetente myndigheder og angive Faellesskabet som bestemmelsessted.

2. Bestemmelserne i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3850/89 (1) finder fra 1. januar 1991 anvendelse paa den i stk. 1, omhandlede udfoersel.

Artikel 5

1. Bestemmelserne i forordning (EOEF) nr. 2405/89 finder anvendelse, med undtagelse af forordningens artikel 5, stk. 2.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, for hvilke maengder der er indgivet licensansoegninger i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EOEF) nr. 2405/89.

3. Hvis de maengder, for hvilke der er ansoegt om licenser, overstiger de for et leverandoerland disponible maengder, underretter Kommissionen medlemsstaterne herom og afskriver den overskydende maengde paa den i artikel 3, stk. 2, naevnte reserve.

4. Hvis der ansoeges om maengder, der er stoerre end den resterende maengde, fastsaetter Kommissionen en faelles procentsats, hvormed de i ansoegningerne anfoerte maengder nedsaettes.

5. Importlicenserne udstedes den femte arbejdsdag efter dagen for indgivelse af ansoegninger i henhold til artikel 2, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 2405/89, saafremt der ikke er truffet saerlige foranstaltninger i mellemtiden.

Artikel 6

Kommissionen meddeler regelmaessigt medlemsstaterne, i hvilket omfang den i artikel 3 i forordning (EOEF) nr. 1796/81 fastsatte maengde er udnyttet, og naar maengden er opbrugt.

Artikel 7

Importlicenser, der udstedes paa de i denne forordning fastsatte betingelser, anfoeres i rubrik 24 en af foelgende angivelser:

- Ingen opkraevning af tillaegsbeloeb - forordning (EOEF) nr. 1796/81,

- Freistellung vom Zusatzbetrag - Verordnung (EWG) Nr. 1796/81,

- Exaíresi apó to sympliromatikó posó - Kanonismós (EOK) arith. 1796/81,

- Relief from additional amount - Regulation (EEC) No 1796/81,

- Exoneración del montante suplementario - Reglamento (CEE) no 1796/81,

- Exonération du montant supplémentaire - règlement (CEE) no 1796/81,

- Esonero dell'importo supplementare - regolamento (CEE) n. 1796/81,

- Ontheffing van het extra bedrag - Verordening (EEG) nr. 1796/81,

- Exoneração do montante suplementar - regulamento (CEE) nº 1796/81.

Artikel 8

Importlicenser, der udstedes for produkter for Maghreb-lande og lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet paa de i artikel 4 i forordning (EOEF) nr. 1796/81 fastsatte betingelser, anfoeres i rubrik 24 en af foelgende angivelser:

- Ingen opkraevning af tillaegsbeloeb - forordning (EOEF) nr. 1796/81,

- Freistellung vom Zusatzbetrag - Verordnung (EWG) Nr. 1796/81,

- Exaíresi apó to sympliromatikó posó - Kanonismós (EOK) arith. 1796/81,

- Relief from additional amount - Regulation (EEC) No 1796/81,

- Exoneración del montante suplementario - Reglamento (CEE) no 1796/81,

- Exonération du montant supplémentaire - règlement (CEE) no 1796/81,

- Esonero dell'importo supplementare - regolamento (CEE) n. 1796/81,

- Ontheffing van het extra bedrag - Verordening (EEG) nr. 1796/81,

- Exoneração do montante suplementar - regulamento (CEE) nº 1796/81.

Artikel 9

1. Medlemsstaterne meddeler senest den 15. i hver maaned Kommissionen, for hvilke maengder udstedte importlicenser ikke er blevet udnyttet.

2. Artikel 33, stk. 5, i forordning (EOEF) nr. 3719/88 finder anvendelse.

Artikel 10

Forordning (EOEF) nr. 3433/81 ophaeves.

Artikel 11

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 25. juni 1990.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 22. juni 1990.

Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 183 af 4. 7. 1981, s. 1.

(2) EFT nr. L 227 af 4. 8. 1989, s. 34.

(3) EFT nr. L 67 af 15. 3. 1990, s. 31.

(4) EFT nr. L 331 af 2. 12. 1988, s. 1.

(5) EFT nr. L 151 af 15. 6. 1990, s. 29.

(6) EFT nr. L 346 af 2. 12. 1981, s. 5.

(7) EFT nr. L 348 af 17. 12. 1988, s. 19.

(1) EFT nr. L 374 af 22. 12. 1989, s. 8.

BILAG I

Fordeling af den maengde, der er fastsat i artikel 3 i forordning (EOEF) nr. 1796/81

(tons)

1.2 // // // Leverandoerland // Maengde // // // Kina // 24 548 // Sydkorea // 2 700 // Taiwan // 2 075 // Hong Kong // 390 // Andre // 1 562 // // // Reserve // 3 475 // //

BILAG II

1.2 // Agaricus spp. Volvaria Esculenta Lentinus Edodes Flammulina Velutipes Pholiota Aegerita Pholiota Nameko Pleurotus Ostreatus Pleurotus Florida Pleurotus Pulmonarius Pleurotus Cornucopiae Pleurotus Abalonae Pleurotus Colombinus Pleurotus Eringii // Stropharia Rugoso-Annulata Tremalla Fuciformis Auricularia Auricula-Judae Auricularia Polytricha Auricularia Porphyria Coprinus Comatus Rhodopaxillus Nudus Lepiota Pudica Lepiota Personata Agrocyte Aegerita Agrocyte Cylindracea og alle deres synonymer.

ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - PARARTIMA III - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III

1.2 // // // 1 Exporter (name, full adress, country) // 2 No // // 3 Quota year // // // 4 Importer // EXPORT DOCUMENT (Canned mushrooms) // // 5 Country of origine 6 Country of destination EEC 1,2 // // 7 Place and date of shipment - Means of transport // 1.2 // // // 8 Description of canned mushrooms // 9 QUANTITY Tonnes (net weight) 1,2 // // 10 Competent authority (name, address, country) 1.2.3 // Date // Signature // Stamp // // //

BILAG IV

De i artikel 3 i denne forordning omhandlede myndigheder er foelgende:

for Den Kinesiske Folkerepublik:

- Shanghaï Foreign Economic Relations and Trade Commission

- Fujian Foreign Economic Relations and Trade Commission

- Guangxi Foreign Economic Relations and Trade Commission

- Zhejiang Foreign Economic Relations and Trade Commission

- Jiangsu Foreign Economic Relations and Trade Commission

- Sichuan Foreign Economic Relations and Trade Commission

- Chongqing City Foreign Economic Relations and Trade Commission

- Anhui Foreign Economic Relations and Trade Commission

- Guangdong Foreign Economic Relations and Trade Commission

- Import/Export Department, Ministry of Foreign Economic Relations and Trade

for Sydkorea:

- Korea Canned Goods Export Association

for Taiwan:

- Taiwan Mushroom Packers United Export Corporation.

Top