EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0270

Rådet direktiv 90/270/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler (femte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

OJ L 156, 21.6.1990, p. 14–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 004 P. 203 - 207
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 004 P. 203 - 207
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 391 - 395
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 391 - 395
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 391 - 395
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 391 - 395
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 391 - 395
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 391 - 395
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 391 - 395
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 391 - 395
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 391 - 395
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 130 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 130 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 58 - 62

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/270/oj

31990L0270

Rådet direktiv 90/270/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler (femte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

EF-Tidende nr. L 156 af 21/06/1990 s. 0014 - 0018
den finske specialudgave: kapitel 5 bind 4 s. 0203
den svenske specialudgave: kapitel 5 bind 4 s. 0203


RAADETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skaermterminaler (femte saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EOEF) (90/270/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 118 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1), udarbejdet efter hoering af Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen,

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

I henhold til Traktatens artikel 118 A vedtager Raadet ved udstedelse af direktiver minimumsforskrifter med henblik paa at forbedre navnlig arbejdsmiljoeet for at sikre hoejere niveau for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

ifoelge denne artikel skal det ved disse direktiver undgaas, at der paalaegges administrative, finansielle og retlige byrder af en saadan art, at de haemmer oprettelse og udvikling af smaa og mellemstore virksomheder;

ifoelge Kommissionens meddelelse om dens program for sikkerhed, hygiejne og sundhed paa arbejdspladsen (4) boer der vedtages foranstaltninger i forbindelse med ny teknologi; Raadet har i sin resolution af 21. december 1987 om sikkerhed, hygiejne og sundhed paa arbejdspladsen (5) taget dette til efterretning;

overholdelse af minimumsforskrifter, der kan sikre et hoejere niveau for sikkerhed paa arbejdspladser, hvor der anvendes skaermterminaler, er bydende noedvendig for at varetage arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

dette direktiv er et saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Raadets direktiv 89/391/EOEF af 12. juni 1989 om ivaerksaettelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes

sikkerhed og sundhed under arbejdet (6); bestemmelserne i naevnte direktiv finder derfor fuldt ud anvendelse paa arbejdstagernes brug af skaermterminaler, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i naervaerende direktiv;

arbejdsgiverne har pligt til at holde sig underrettet om tekniske og videnskabelige fremskridt i forbindelse med udformning af arbejdspladserne, saaledes at eventuelle tilpasninger, som maatte vaere noedvendige, kan foretages med henblik paa at sikre en bedre beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

for arbejdspladser med skaermterminaler er de ergonomiske aspekter af saerlig betydning;

dette direktiv udgoer et konkret led i gennemfoerelsen af det indre markeds sociale dimension;

i henhold til afgoerelse 74/325/EOEF (7) skal Kommissionen hoere Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen med henblik paa udarbejdelse af forslag paa dette omraade -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

AFSNIT I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formaal

1. Ved dette direktiv, som er femte saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EOEF, fastsaettes der minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skaermterminaler som defineret i artikel 2.

2. Direktiv 89/391/EOEF finder fuldt ud anvendelse paa hele det i stk. 1 naevnte omraade, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i naervaerende direktiv.

3. Dette direktiv finder ikke anvendelse paa:

a) foerer-/betjeningspladser paa koeretoejer og maskiner

b)

edb-systemer installeret paa eller i et transportmiddel

c)

edb-systemer, der foerst og fremmest er beregnet til offentlig brug

d)

saakaldt »flytbare« systemer, naar disse ikke anvendes vedvarende paa en arbejdsstation

e) regnemaskiner, kasseapparater og alt udstyr, der har et lille display til praesentation af data eller maalevaerdier, som er noedvendig for den direkte anvendelse af dette udstyr

f)

skrivemaskiner i saedvanlig udformning, saakaldte »display-skrivemaskiner«.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstaas der ved:

a) skaermterminal: alfanumerisk eller grafisk skaerm, uanset hvilken displaymetode der benyttes

b)

arbejdsstation: system bestaaende af en skaermterminal eventuelt udstyret med tastatur eller indlaeseenhed, og/eller det programmel, der bestemmer samspillet menneske/maskine, optionelt tilbehoer, herunder disketteenhed, telefon, modem, printer, konceptholder, arbejdsstol og arbejdsbord eller arbejdsflade samt det umiddelbare arbejdsmiljoe

c)

arbejdstager: enhver arbejdstager som defineret i artikel 3, litra a), i direktiv 89/391/EOEF, der regelmaessigt og i en ikke ubetydelig del af sin normale arbejdstid anvender en skaermterminal.

AFSNIT II

ARBEJDSGIVERNES FORPLIGTELSER

Artikel 3

Undersoegelse af arbejdsstationerne

1. Arbejdsgiverne er forpligtet til at foretage en undersoegelse af arbejdsstationerne for at vurdere, hvordan de med hensyn til sikkerhed og sundhed paavirker arbejdstagerne isaer for saa vidt angaar eventuel risiko for synet, fysiske problemer og psykiske belastninger.

2. Arbejdsgiverne skal traeffe hensigtsmaessige foranstaltninger for at afhjaelpe de konstaterede risici, paa grundlag af den i stk. 1 naevnte undersoegelse, under hensyn til yderligere virkninger og/eller en kombination af virkningerne af de konstaterede risici.

Artikel 4

Arbejdsstationer, der tages i brug foerste gang

Arbejdsgiverne skal traeffe hensigtsmaessige foranstaltninger, for at arbejdsstationer, der foerste gang tages i brug efter den 31. december 1992, overholder de minimumsforskrifter, der er fastsat i bilaget.

Artikel 5

Arbejdsstationer, der allerede er taget i brug

Arbejdsgiverne skal traeffe hensigtsmaessige foranstaltninger, for at arbejdsstationer, der er taget i brug inden den 31. december 1992, tilpasses, saaledes at de senest fire aar efter denne dato overholder de minimumsforskrifter, der er fastsat i bilaget.

Artikel 6

Underretning og oplaering af arbejdstagerne

1. Medmindre andet er fastsat i artikel 10 i direktiv 89/391/EOEF, skal arbejdstagerne have oplysninger om alt, hvad der vedroerer sikkerhed og sundhed i forbindelse med deres arbejdsstation, isaer oplysninger om saadanne foranstaltninger for arbejdsstationer, som er ivaerksat i henhold til artikel 3 og artikel 7 og 9.

Under alle omstaendigheder skal arbejdstagerne eller deres repraesentanter underrettes om enhver foranstaltning i forbindelse med sikkerhed og sundhed, som traeffes i medfoer af naervaerende direktiv.

2. Medmindre andet er fastsat i artikel 12 i direktiv 89/391/EOEF, skal enhver arbejdstager, foer saadant arbejde paabegyndes, samt hver gang indretningen af arbejdsstationen aendres vaesentligt, desuden modtage instruktion angaaende arbejdets udfoerelse.

Artikel 7

Arbejdets daglige forloeb

Arbejdsgiveren er forpligtet til at tilrettelaegge arbejdstagerens aktiviteter saaledes, at det daglige arbejde ved skaermterminaler afbrydes regelmaessigt af pauser eller af andre former for aktiviteter, der reducerer belastningen ved skaermterminalarbejdet.

Artikel 8

Hoering af arbejdstagerne samt disses deltagelse

Hoering og deltagelse af arbejdstagerne og/eller deres repraesentanter finder sted i overensstemmelse med artikel 11 i direktiv 89/391/EOEF ved behandling af de spoergsmaal, der er omfattet af naervaerende direktiv og det hertil knyttede bilag.

Artikel 9

Beskyttelse af arbejdstagernes syn

1. Arbejdstagerne har ret til en passende undersoegelse af oejne og syn, som skal foretages af en person med de noedvendige kvalifikationer:

- inden arbejdet ved skaermterminalen paabegyndes

- med jaevne mellemrum herefter, og

- naar der opstaar synsproblemer, der kan skyldes arbejdet ved skaermterminal.

2. Arbejdstagerne har ret til en oejenundersoegelse hos en speciallaege, hvis den i stk. 1 naevnte undersoegelse viser, at dette er noedvendigt.

3. Arbejdstagerne skal have udleveret specielle synskorrigerende hjaelpemidler, som er beregnet til det paagaeldende arbejde, hvis den i stk. 1 eller stk. 2 naevnte undersoegelse viser, at dette er noedvendigt, og hvis normale briller, kontaktlinser eller lignende ikke kan anvendes.

4. De foranstaltninger, der traeffes i henhold til denne artikel, maa under ingen omstaendigheder medfoere yderligere oekonomiske byrder for arbejdstagerne.

5. Beskyttelsen af arbejdstagernes oejne og syn kan indgaa i et nationalt sundhedssystem.

AFNSIT III

DIVERSE BESTEMMELSER

Artikel 10

Tilpasninger af bilaget

Rent tekniske tilpasninger af bilaget som foelge af den tekniske udvikling, udviklingen inden for internationale bestemmelser og specifikationer samt indhoestede erfaringer

om skaermterminaler vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 17 i direktiv 89/391/EOEF.

Artikel 11

Afsluttende bestemmelser

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1992.

De underretter straks Kommissionen herom.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de allerede har udstedt eller vil udstede paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

3. Medlemsstaterne forelaegger hvert fjerde aar Kommissionen en rapport om den praktiske gennemfoerelse af bestemmelserne i dette direktiv med anfoerelse af de af arbejdsmarkedets parter fremfoerte synspunkter.

Kommissionen giver Europa-Parlamentet, Raadet, Det OEkonomiske og Sociale Udvalg og Det Raadgivende

Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen underretning herom.

4. Kommissionen forelaegger regelmaessigt Europa-Parlamentet, Raadet og Det OEkonomiske og Sociale Udvalg en rapport om gennemfoerelsen af dette direktiv under hensyntagen til stk. 1, 2 og 3.

Artikel 12

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 29. maj 1990.

Paa Raadets vegne

B. AHERN

Formand

(1) EFT nr. C 113 af 29. 4. 1988, s. 7, og EFT nr. C 130 af 26. 5. 1989, s. 5.

(2) EFT nr. C 12 af 16. 1. 1989, s. 92, og EFT nr. C 113 af 7. 5. 1990.

(3) EFT nr. C 318 af 12. 12. 1988, s. 32.

(4) EFT nr. C 28 af 3. 2. 1988, s. 3.

(5) EFT nr. C 28 af 3. 2. 1988, s. 1.(6) EFT nr. L 183 af 29. 6. 1989, s. 1.

(7) EFT nr. L 185 af 9. 7. 1974, s. 15.

BILAG MINIMUMSFORSKRIFTER (Artikel 4 og 5) Indledende bemaerkning

De i dette bilag omhandlede forpligtelser finder anvendelse for at naa maalene i direktivet, og i det omfang, for det foerste, at de paagaeldende elementer forefindes paa arbejdsstationen og, for det andet, at arbejdsopgavernes specifikke krav eller karakteristika ikke forhindrer det.

1. UDSTYR

a) Generel bemaerkning

Anvendelsen af udstyret maa ikke i sig selv udgoere en fare for arbejdstagerne.

b) Skaermen

Tegnene paa skaermen skal vaere veldefinerede og klart formet, de skal vaere tilstraekkeligt store, og der skal vaere tilstraekkelig plads mellem tegn og linjer.

Billedet skal vaere stabilt, fri for flimmer og maa ikke udvise ustabilitet af anden karakter.

Luminansen og/eller lyskontrasten mellem tegnene og baggrunden skal nemt kunne justeres af den person, der anvender skaermterminalen, og ogsaa let kunne indstilles efter de ydre forhold.

Skaermterminalen skal uden besvaer kunne drejes og vippes, saaledes at den kan tilpasses brugerens behov.

Der kan ligeledes anvendes en saerskilt sokkel til skaermen eller et indstilleligt bord.

Reflekser eller spejlinger paa skaermen, som vil kunne genere brugeren, skal undgaas.

c)

Tastatur

Tastaturet skal kunne skraatstilles og vaere adskilt fra skaermen, saaledes at arbejdstageren kan indtage en komfortabel stilling, der ikke fremkalder traethed i arme og haender.

Der skal vaere tilstraekkelig plads foran tastaturet til, at brugerens haender og arme kan hvile paa bordpladen.

Tastaturet skal have en mat overflade for at undgaa reflekser.

Tastaturet skal placeres og tasterne udformes med henblik paa at lette anvendelsen af tastaturet.

Symbolerne paa tasterne skal fremstaa med tilstraekkelig kontrast og vaere laeselige ved normal arbejdsstilling.

d)

Arbejdsbord eller -flade

Arbejdsbordet eller arbejdsfladen skal vaere forsynet med lavreflekterende overflade, skal vaere tilstraekkelig stort og muliggoere en fleksibel opstilling af skaerm, tastatur, dokumenter og oevrigt tilbehoer.

Konceptholderen skal vaere stabil og kunne drejes i alle retninger samt vaere placeret saaledes, at behovet for generende hoved- og oejenbevaegelser mindskes mest muligt.

Der skal vaere tilstraekkelig plads til, at arbejdstagerne kan indtage en komfortabel stilling.

e)

Arbejdsstol

Arbejdsstolen skal vaere stabil, sikre brugeren bevaegelsesfrihed og give en komfortabel stilling.

Stolen skal kunne indstilles i hoejden.

Stoleryggen skal kunne indstilles i hoejden og skal kunne skraatstilles.

Der stilles en fodskammel til raadighed for dem, der maatte oenske det.

2. ARBEJDSMILJOE

a) Pladskrav

Arbejdsstationen skal vaere dimensioneret og indrettet saaledes, at der er tilstraekkelig plads til at skifte arbejdsstilling og arbejdsbevaegelser.

b) Belysning

Almenbelysning og saerbelysning (arbejdslamper) skal sikre tilstraekkelig belysning og en passende kontrast mellem skaerm og omgivelser under hensyntagen til arbejdets karakter og brugerens synsbehov.

Generende blaendning og reflekser paa skaermen eller paa andet udstyr skal undgaas ved at samordne indretning af lokaler og arbejdsstationer med placeringen og kunstige lyskilders tekniske egenskaber.

c) Reflekser og blaending

Arbejdsstationen skal vaere indrettet saaledes, at lyskilder, saasom vinduer og andre aabninger, gennemsigtige eller gennemskinnelige vaegge samt lysfarvet udstyr eller lysfarvede vaegge, ikke foraarsager direkte blaending og medfoerer faerrest mulige generende reflekser paa skaermen.

Viduerne skal vaere forsynet med en passende anordning til indstillelig tildaekning, med henblik paa at afdaempe det dagslys, der oplyser arbejdsstationen.

d)

Stoej

Der skal i forbindelse med indretning af arbejdsstationen tages hensyn til, at stoej fra dertil hoerende udstyr navnlig ikke maa virke forstyrrende eller samtalehaemmende.

e)

Varme

Udstyr, der hoerer til arbejdsstationen/-erne, maa ikke frembringe saa kraftig varme, at det kan vaere til gene for arbejdstagerne.

f)

Straaling

Straaling, der ikke hidroerer fra den synlige del af det elektromagnetiske spektrum, skal reduceres mest muligt af hensyn til beskyttelsen af arbejdstagerens sikkerhed og sundhed.

g)

Fugtighed

Der skal tilvejebringes og holdes en passende fugtighed.

3. SAMSPIL DATAMAT/MENNESKE

Arbejdsgiveren skal ved udarbejdelse, valg, indkoeb og aendringer af programmel samt ved fastlaeggelsen af arbejdsopgaver, der medfoerer anvendelse af datamatskaerme, tage hensyn til foelgende faktorer:

a) prgrammellet skal vaere tilpasset det arbejde, der skal udfoeres

b)

programmellet skal vaere let at anvende og om noedvendigt kunne tilpasses brugerens kundskabs- og erfaringsniveau; der maa ikke anvendes kvantitativ eller kvalitativ kontrol uden arbejdstagernes vidende

c)

systemerne skal give arbejdstagerne oplysninger om arbejdets forloeb

d)

systemerne skal give oplysningerne i et format og en rytme, der er tilpasset til brugerne

e)

der skal anvendes ergonomiske principper isaer med henblik paa brugerens arbejde med data.

Top