EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0463

RÅDETS DIREKTIV af 18. juli 1989 om ændring af direktiv 83/416/EØF om udstedelse af tilladelse til interregional ruteflyvning med passagerer, post og fragt mellem medlemsstaterne (89/463/EØF)

OJ L 226, 3.8.1989, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/11/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/463/oj

31989L0463

RÅDETS DIREKTIV af 18. juli 1989 om ændring af direktiv 83/416/EØF om udstedelse af tilladelse til interregional ruteflyvning med passagerer, post og fragt mellem medlemsstaterne (89/463/EØF) -

EF-Tidende nr. L 226 af 03/08/1989 s. 0014 - 0015


RAADETS DIREKTIV af 18 . juli 1989 om aendring af direktiv 83/416/EOEF om udstedelse af tilladelse til interregional ruteflyvning med passagerer, post og fragt mellem medlemsstaterne ( 89/463/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 84, stk . 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), og

ud fra foelgende betragtninger :

Ved direktiv 83/416/EOEF ( 3 ), senest aendret ved direktiv

86/216/EOEF ( 4 ), er der indfoert en faellesskabsprocedure for udstedelse af tilladelse til interregional ruteflyvning mellem medlemsstaterne;

dette initiativ udgoer et vaesentligt skridt hen imod gennemfoerelsen af det indre marked;

den ved ovennaevnte direktiv fastlagte ordning er indfoert forsoegsvis, og det er derfor i direktivets artikel 13 bestemt, at Raadet inden den 1 . juli 1986 skal tage gennemfoerelsen af direktivet op til fornyet undersoegelse paa baggrund af Kommissionens rapporter;

det har vist sig, at der kun er blevet givet tilladelse til oprettelse af nogle faa ruter i henhold til direktivet, og der boer derfor gives luftfartsselskaberne oegede muligheder for at udvikle markederne og dermed bidrage til udvikling af rutenettet i Faellesskabet;

formaalet med faelles regler er at fremme udbygningen af direkte, snarere end indirekte, ruter mellem Faellesskabets regioner;

en ansoegning om oprettelse af en direkte flyrute mellem to lufthavne boer ikke afslaas, saafremt der allerede foregaar ruteflyvning mellem disses nabolufthavne;

den potentielle trafikmaengde fra visse regionale lufthavne er begraenset, men der kan gennemfoeres rentabel beflyvning af saadanne lufthavne, hvis den kombineres med beflyvning af andre regionale lufthavne i Faellesskabet, med de deraf foelgende energi - og omkostningsbesparelser;

Kongeriget Spanien og Det Forenede Kongerige naaede i London den 2 . december 1987 til enighed i form af en faelles erklaering fra de to medlemslandes udenrigsministre om en ordning for oeget samarbejde ved benyttelsen af Gibraltars lufthavn; denne ordning er endnu ikke blevet ivaerksat;

direktiv 83/416/EOEF boer aendres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1 I direktiv 83/416/EOEF foretages foelgende aendringer :

1 . Artikel 1 affattes saaledes :

»Artikel 1

1 . Dette direktiv finder anvendelse paa procedurerne for udstedelse af tilladelse til interregional ruteflyvning, med henblik paa udvikling af lufttrafikken inden for Faellesskabet, for saa vidt angaar transport :

- af passagerer, eller

- af passagerer kombineret med post og/eller fragt

paa rejser, som baade indledes og sluttes paa medlemsstaternes europaeiske omraade, og som foretages mellem to lufthavne i Faellesskabet, der er aabne for international rutetrafik af henholdsvis kategori 2 og 2, 2 og 3 eller 3 og 3 . Klassificeringen af lufthavnene fremgaar af bilag A .

2 . Uanset artikel 1, stk . 4, i Raadets beslutning 87/602/EOEF af 14 . december 1987 om deling af passagerkapaciteten mellem luftfartsselskaber ved ruteflyvning mellem medlemsstaterne samt om luftfartsselskabers adgang til at deltage i ruteflyvning mellem medlemsstaterne ( 5 ), finder artikel 2, litra b ), samt artikel 3 og 4 i naevnte beslutning anvendelse paa flyvninger, som er godkendt i henhold til naervaerende direktiv, og som udfoeres med fly med mere end 70 pladser .

( 6 ) EFT nr . L 374 af 31 . 12 . 1987, s . 19 .«

2 . Artikel 3, stk . 2, andet afsnit, udgaar .

3 . Artikel 6, stk . 1, litra c ), udgaar .

4 . Artikel 13 affattes saaledes :

»Artikel 13

Raadet traeffer senest den 30 . juni 1990 paa grundlag af et forslag fra Kommissionen, der skal forelaegges inden den 1 . november 1989, afgoerelse om, hvorvidt dette direktiv skal aendres .«

Artikel 2 1 . Anvendelsen af dette direktiv paa Gibraltars lufthavn foregriber ikke henholdsvis Kongeriget Spaniens og Det Forenede Kongeriges retlige holdning til den bestaaende uoverensstemmelse med hensyn til suveraeniteten over det omraade, paa hvilket lufthavnen er beliggende .

2 . Anvendelsen af bestemmelserne i dette direktiv paa Gibraltars lufthavn suspenderes, indtil den ordning, der er fastlagt i den faelles erklaering af 2 . december 1987 fra udenrigsministrene fra Kongeriget Spanien og Det Forenede Kongerige, er blevet ivaerksat . Naar dette sker, underretter regeringerne for Spanien og Det Forenede Kongerige samme dag Raadet herom .

Artikel 3 1 . Medlemsstaterne traeffer efter hoering af Kommissionen de noedvendige foranstaltninger til aendring af deres love og administrative bestemmelser for at bringe dem i overensstemmelse med dette direktiv senest den 1 . november 1989 .

2 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen alle de love og administrative bestemmelser, som de vedtager for at efterkomme dette direktiv .

Artikel 4 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 18 . juli 1989 .

Paa Raadets vegne

R . DUMAS

Formand

( 1 ) EFT nr . C 13 af 18 . 1 . 1988, s . 183 .

( 2 ) EFT nr . C 105 af 21 . 4 . 1987, s . 4 .

( 3 ) EFT nr . L 237 af 26 . 8 . 1983, s . 19 .

( 4 ) EFT nr . L 152 af 6 . 6. 1986, s . 47 .

Top