EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R2318

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2318/89 af 28. juli 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 1764/86 om minimumskvalitetskrav for produkter, der er fremstillet på basis af tomater, og hvortil der kan ydes producentstøtte

OJ L 220, 29.7.1989, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 030 P. 28 - 29
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 030 P. 28 - 29
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009 P. 131 - 132
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009 P. 131 - 132
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009 P. 131 - 132
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009 P. 131 - 132
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 009 P. 131 - 132
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009 P. 131 - 132
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009 P. 131 - 132
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009 P. 131 - 132
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 009 P. 131 - 132
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 122 - 123
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 122 - 123
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 50 - 51

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2318/oj

31989R2318

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2318/89 af 28. juli 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 1764/86 om minimumskvalitetskrav for produkter, der er fremstillet på basis af tomater, og hvortil der kan ydes producentstøtte

EF-Tidende nr. L 220 af 29/07/1989 s. 0049 - 0050
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 30 s. 0028
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 30 s. 0028


*****

KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 2318/89

af 28. juli 1989

om aendring af forordning (EOEF) nr. 1764/86 om minimumskvalitetskrav for produkter, der er fremstillet paa basis af tomater, og hvortil der kan ydes producentstoette

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 426/86 af 24. februar 1986 om den faelles markedsordning for produkter forarbejdet paa basis af frugt og groensager (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1125/89 (2), saerlig artikel 6, stk. 4, og

ud fra foelgende betragtninger:

Tomater, ikke-flaaede, hele eller ikke hele (pulp eller pizzasauce), henhoerende under KN-kode ex 2002 10 00 er ved Raadets forordning (EOEF) nr. 1125/89 blevet optaget i den i del A i bilag I til forordning (EOEF) nr. 426/86 anfoerte liste over de produkter, hvortil der kan ydes producentstoette; det er derfor noedvendigt ogsaa at fastlaegge minimumskvalitetskrav for disse produkter paa grundlag af traditionelle sunde produktionsmetoder; de ved naervaerende forordning fastlagte kvalitetskrav udgoer gennemfoerelsesforanstaltninger til producentstoetteordningen og supplerer de bestemmelser, der er fastsat ved Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1599/84 af 5. juni 1984 om gennemfoerelsesbestemmelser for producentstoetteordningen for produkter forarbejdet paa basis af frugt og groensager (3), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2260/89 (4);

Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1764/86 (5) boer derfor aendres;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for produkter forarbejdet paa basis af Frugt og Groensager -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EOEF) nr. 1764/86 foretages foelgende aendringer:

1. Afsnit I affattes saaledes:

»AFSNIT I

Krav til flaaede og ikke-flaaede tomater

Artikel 3

I denne forordning forstaas ved

»flaaede tomater«:

- frosne flaaede tomater, hele eller ikke hele, og

- konserverede flaaede tomater, hele eller ikke hele,

som defineret i artikel 1 i ovennaevnte forordning.

»ikke-flaaede tomater«:

- konserverede ikke-flaaede tomater, hele eller ikke hele, som defineret i artikel 1 i ovennaevnte forordning

Artikel 4

1. Flaaede og ikke-flaaede tomater maa kun tilsaettes foelgende:

- vand

- tomatsaft

- tomatkoncentrat

- almindeligt salt (natriumchlorid)

- naturlige krydderier, krydderurter samt ekstrakter deraf og naturlige aromastoffer.

Som tilsaetningsstof ved fremstilling af flaaede og ikke-flaaede tomater maa kun anvendes citronsyre (E 330) og calciumchlorid (509).

2. Det samlede indhold af tilsat almindeligt salt maa ikke overstige 3 % af nettovaegt, og ved tilsaetning af calciumchlorid maa det samlede calciumindhold ikke overstige 0,045 % i hele tomater og 0,080 % i ikke hele tomater. Ved konstateringen af maengden af tilsat almindeligt salt betragtes det naturlige indhold af chlorider som vaerende lig med 2 % af toerstofindholdet.

3. Tilsat tomatsaft og tomatkoncentrat skal opfylde kravene i afsnit II.

Artikel 5

1. Flaaede og ikke-flaaede tomater skal vaere fri for fremmed smag og lugt, og deres farve skal vaere karakteristisk for den anvendte sort, naar den er korrekt forarbejdet.

2. Flaaede tomater skal vaere praktisk taget fri for skind. Ikke-flaaede tomater skal vaere praktisk taget daekket af skind. Flaaede og ikke-flaaede hele tomater skal ogsaa vaere praktisk taget fri for beskadigede enheder.

3. Mugtallet for tomater i konserves (tomaterne og den omgivende vaeske) maa ikke overstige 50 % positive felter, og pH maa ikke overstige 4,5.

Artikel 6

1. Produkterne anses for at vaere i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, naar foelgende graensevaerdier for fejl ikke overskrides:

beskadigelser: 35 cm2 samlet overflade

- forekomst af skind (flaaede tomater):

- hele tomater: 300 cm2 samlet overflade

- ikke hele tomater: 1 250 cm2 samlet overflade

- manglende skind (ikke-flaaede tomater):

- hele tomater: 300 cm2 samlet overflade

- ikke hele tomater: 1 250 cm2 samlet overflade.

Graensevaerdierne gaelder for 10 kg nettovaegt.

2. I stk. 1 forstaas ved:

a) »beskadigelser«: omraader, hvor laesioner paa overfladen er traengt ind i frugtkoedet, saaledes at de tydeligt adskiller sig i farve eller konsistens fra det normale tomatvaev og normalt burde have vaere fjernet under forarbejdningen

b) »skind«: skind, der sidder fast paa tomaten, og skind, der findes loest i beholderen.

Artikel 7

1. For saa vidt angaar flaaede og ikke-flaaede tomater i konserves, skal tomaterne og den omgivende vaeske i en beholder fylde mindst 90 % af beholderens rumfang.

2. Den draenede nettovaegt af konserverede hele flaaede og ikke-flaaede tomater skal i gennemsnit mindst udgoere 56 % af den vandmaengde, beholderen kan indeholde, udtrykt i gram.

3. Naar konserverede flaaede og ikke-flaaede tomater emballeres i glasbeholdere, traekkes 20 ml fra rumfanget, inden de i stk. 1 og 2 anfoerte procentdele beregnes.«

2. I afsnit IV, artikel 13, stk. 1, aendres »flaaede tomater« til »flaaede tomater og ikke-flaaede tomater«.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 1989.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 28. juli 1989.

Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 49 af 27. 2. 1986, s. 1.

(2) EFT nr. L 118 af 29. 4. 1989, s. 29.

(3) EFT nr. L 152 af 8. 6. 1984, s. 16.

(4) EFT nr. L 216 af 27. 7. 1989, s. 46.

(5) EFT nr. L 153 af 7. 6. 1986, s. 1.

Top