EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21989A0225(01)

Samarbejdsaftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den ene side og deltagerlandene i Charteret for Samarbejdsrådet for De Arabiske Golfstater (De Forenede Arabiske Emirater, Staten Bahrain, Kongeriget Saudi-Arabien, Sultanatet Oman, Staten Qatar og Staten Kuwait) på den anden side - Fælleserklæring - Erklæring fra Det Europæiske Økonomiske Fællesskab - Brevvekslinger

OJ L 54, 25.2.1989, p. 3–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 014 P. 212 - 224
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 014 P. 212 - 224
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 016 P. 283 - 296
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 016 P. 283 - 296
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 016 P. 283 - 296
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 016 P. 283 - 296
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 016 P. 283 - 296
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 016 P. 283 - 296
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 016 P. 283 - 296
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 016 P. 283 - 296
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 016 P. 283 - 296
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 005 P. 163 - 176
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 005 P. 163 - 176
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 061 P. 15 - 27

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1989/147/oj

Related Council decision

21989A0225(01)

Samarbejdsaftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den ene side og deltagerlandene i Charteret for Samarbejdsrådet for De Arabiske Golfstater (De Forenede Arabiske Emirater, Staten Bahrain, Kongeriget Saudi-Arabien, Sultanatet Oman, Staten Qatar og Staten Kuwait) på den anden side - Fælleserklæring - Erklæring fra Det Europæiske Økonomiske Fællesskab - Brevvekslinger

EF-Tidende nr. L 054 af 25/02/1989 s. 0003 - 0015
den finske specialudgave: kapitel 11 bind 14 s. 0212
den svenske specialudgave: kapitel 11 bind 14 s. 0212


SAMARBEJDSAFTALE mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab paa den ene side og deltagerlandene i Charteret for Samarbejdsraadet for De Arabiske Golfstater (De Forenede Arabiske Emirater, Staten Bahrain, Kongeriget Saudi-Arabien, Sultanatet Oman, Staten Qatar og Staten Kuwait) paa den anden side

PRAEAMBEL

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER, i det foelgende benaevnt »Faellesskabet«,paa den ene side, og

REGERINGERNE FOR DELTAGERLANDENE I CHARTERET FOR SAMARBEJDSRAADET FOR DE ARABISKE GOLFSTATER (De Forenede Arabiske Emirater, Staten Bahrain, Kongriget Saudi-Arabien, Sultanatet Oman, Staten Qatar og Staten Kuwait), i det foelgende benaevnt »GCC-landene«,paa den anden side,

SOM HENVISER TIL de traditionelle venskabsbaand mellem medlemsstaterne i Samarbejdsraadet for De Arabiske Golfstater (GCC) og Faellesskabets medlemsstater,

SOM ERKENDER, at oprettelse af aftalemaessige forbindelser mellem Faellesskabet og GCC-landene vil bidrage til at fremme samarbejdet som helhed mellem lige partnere paa gensidigt fordelagtige vilkaar inden for alle omraader mellem de to regioner og fremskynde deres oekonomiske udvikling, under hensyntagen til forskellene i parternes udviklingsniveau,

SOM BEKRAEFTER deres politiske vilje til at fastlaegge nye rammer for en omfattende dialog mellem Faellesskabet og GCC-landene for at udbygge og konsolidere samarbejdet mellem de to regioner,

SOM UNDERSTREGER den fundamentale betydning, de to parter tillaegger en konsolidering og styrkelse af den regionale integration, der er en noeglefaktor for GCC-landenes udvikling og stabiliteten i Golfomraadet,

SOM UNDERSTREGER parternes vilje til at samarbejde med henblik paa at forbedre den oekonomiske og energimaessige situation paa verdensplan,

SOM BEKRAEFTER, at samarbejdet mellem Faellesskabet og GCC-landene ikke traeder i stedet for Den Europaeisk-Arabiske Dialog, men supplerer denne,

SOM BEKRAEFTER deres tilslutning til principperne i De Forenede Nationers Pagt,

SOM ANERKENDER, at GCC spiller en positiv rolle for bevarelsen af fred, sikkerhed og stabilitet i Golfomraadet, og

SOM HAR DET FORSAET at skabe et mere solidt grundlag for samarbejde i overensstemmelse med internationale forpligtelser,

HAR VEDTAGET at indgaa denne aftale og har med henblik herpaa som befuldmaegtigede udpeget:

FOR RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER:

Hans-Dietrich GENSCHER

Forbundsminister for udenrigsanliggender for Forbundsrepublikken Tyskland

Fungerende formand for Raadet for De Europaeiske Faellesskaber

Claude CHEYSSON

Medlem af Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber

FOR REGERINGERNE FOR DELTAGERLANDENE I CHARTERET FOR SAMARBEJDSRAADET FOR DE ARABISKE GOLFSTATER:

Hans Kongelige Hoejhed Prins Saud AL-FAISAL

Udenrigsminister for Kongeriget Saudi-Arabien

Formand for Ministerraadet for Samarbejdsraadet for De Arabiske Golfstater

Hans Excellence ABDULLAH YAKOOB BISHARA

Generalsekretaer for Ministerraadet for Samarbejdsraadet for De Arabiske Golfstater

SOM, efter at have udvekslet deres fuldmagter og fundet dem i god og behoering form,

ER BLEVET ENIGE OM FOELGENDE:

Generelle maal

Artikel 1

1. De kontraherende parter er enige om, at hovedformaalet med Samarbejdsaftalen er foelgende:

a)at styrke forbindelserne mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab paa den ene side og GCC-landenepaa den anden side ved at give dem en institutionelog aftalemaessig form,

b)at udvide og konsolidere deres forbindelser vedroerende oekonomisk og teknisk samarbejde samt samarbejdet inden for energi, industri, handel og tjenesteydelser, landbrug, fiskeri, investering, videnskab, teknologi og miljoe paa gensidigt fordelagtige vilkaar, under hensyntagen til forskellene i parternes udviklingsniveau,

c)at medvirke til at stoette GCC-landenes oekonomiske udvikling og differentiering og saaledes styrke GCC's rolle i bestraebelserne paa at skabe fred og stabilitet i regionen.

2. Samarbejdet paa saerlige omraader skal ske i henhold til de foelgende bestemmelser.

OEkonomisk samarbejde

Artikel 2

I lyset af deres gensidige interesser og i overensstemmelse med deres langfristede oekonomiske maalsaetninger forpligter de kontraherende parter sig til inden for graenserne af deres kompetence at etablere det bredest mulige oekonomiske samarbejde, hvorfra intet omraade paa forhaand er udelukket

Artikel 3

1. Paa det oekonomiske og det tekniske omraade bestraeber de kontraherende parter sig paa at fremme og lette, blandt andet:

-GCC-landenes indsats for at udvikle deres produktionssektorer og den oekonomiske infrastruktur med henblik paa en differentiering af strukturen i landenes oekonomier, under hensyntagen til parternes gensidige interesser

-gennemfoerelsen af markedsundersoegelser og handelsfremmende foranstaltninger fra begge parters side paa deres respektive markeder og paa andre markeder

-overfoersel og udvikling af teknologi, isaer ved joint ventures mellem virksomheder og institutioner i de to regioner (forskning, produktion, varer og tjenesteydelser), samt, med henblik herpaa og inden for rammerne af deres respektive retsforskrifter, fremme og lette passende ordninger mellem virksomheder og institutioner i Faellesskabet og GCC-landene med det formaal at beskytte patenter, varemaerker og andre industrielle ejendomsrettigheder

-gennemfoerelsen af samarbejde paa lang sigt mellem de to parters virksomheder med henblik paa at etablere mere stabile og afbalancerede forbindelser mellem de respektive oekonomier

-gennemfoerelsen af samarbejde med hensyn til standarder og maal

-udveksling af disponible oplysninger om udsigter og prognoser paa kort og mellemlang sigt for produktion, forbrug og handel

-uddannelse.

2. De specifikke aspekter i samarbejdet er omhandlet i de foelgende bestemmelser.

Artikel 4

Inden for landbrug, agro-industri og fiskeri bestraeber de kontraherende parter sig paa at fremme og lette, blandt andet:

-intensiveringen af udveksling af oplysninger om udviklingen i landbrugsproduktionen og om prognoser paa kort og mellemlang sigt for produktion, forbrug og handel paa verdensmarkederne

-udbygningen af kontakter mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og andre organer med henblik paa at tilskynde til faelles projekter inden for landbrug, agro-industri og fiskeri.

Artikel 5

Paa det industrielle omraade bestraeber de kontraherende parter sig paa at fremme og lette, blandt andet:

-GCC-landenes indsats for at udvikle deres industriproduktion og differentiere og udvide deres oekonomiske grundlag, under hensyntagen til de kontraherende parters gensidige interesser

-tilrettelaeggelsen af kontakter og moeder mellem ansvarlige for industripolitikken, ivaerksaettere og virksomheder med henblik paa at fremme etableringen af nye forbindelser i industrisektoren i overensstemmelse med aftalens maalsaetninger

-gennemfoerelsen af joint ventures paa industriomraadet.

Artikel 6

Paa energiomraadet bestraeber de kontraherende parter sig paa at fremme og lette, blandt andet:

-samarbejde i de to regioner mellem energivirksomheder i Faellesskabet og i GCC-landene

-faelles analyser af handelen mellem de to regioner med raaolie, gas og mineralolieprodukter samt af dennes industrielle aspekter, med det formaal at undersoege midler og veje til forbedring af samhandelen

-udveksling af synspunkter og oplysninger vedroerende spoergsmaal om energi i almindelighed og om parternes respektive energipolitikker, med forbehold af parternes internationale forpligtelser

-uddannelse

-undersoegelser, isaer vedroerende nye og vedvarende energikilder.

Artikel 7

Paa investeringsomraadet bestraeber de kontraherende parter sig paa at traeffe foranstaltninger til gensidig fremme og beskyttelse af investeringer, navnlig ved udvidelse af aftaler om investeringsfremme og -beskyttelse mellem Faellesskabets medlemsstater og GCC-landene med henblik paa at forbedre de gensidige investeringsvilkaar.

Artikel 8

Inden for videnskab og teknologi bestraeber Faellesskabet og GCC-landene sig paa at fremme og lette, blandt andet:

-samarbejde inden for videnskabelig og teknologisk forskning og udvikling i de to regioner

-overfoersel og tilpasning af teknologi, isaer ved forskningsaktiviteter og passende dispositioner mellem erhvervsdrivende i de to regioner

-forbindelserne mellem de videnskabelige kredse i GCC-landene og i Faellesskabet

-adgang til databaser vedroerende patenter.

Artikel 9

De kontraherende parter udveksler oplysninger om udviklingen i deres respektive politikker for miljoebeskyttelse og for beskyttelse og udvikling af dyrelivet. De tilskynder til samarbejde paa disse omraader.

Artikel 10

1. Det Faelles Raad, der er omhandlet i artikel 12, fastlaegger regelmaessigt de generelle retningslinjer for samarbejdet med henblik paa at virkeliggoere maalene i denne aftale.

2. Det Faelles Raad har til opgave at finde midler og veje til etablering af samarbejde paa de omraader, der er anfoert i denne aftale.

Handel

Artikel 11

1. Paa handelsomraadet har denne aftale til formaal at fremme udvikling og differentiering af samhandelen mellem de kontraherende parter i stoerst muligt omfang, blandt andet ved undersoegelse af midler og veje til fjernelse af handelsskranker, som begraenser adgangen for hver kontraherende parts produkter til den anden kontraherende parts marked.

2. De kontraherende parter indleder droeftelser om forhandling af en aftale med det formaal at udvide samhandelen i overensstemmelse med den faelleserklaering, der er knyttet til denne aftale.

3. Indtil den i stk. 2 omhandlede handelsaftale kan indgaas, indroemmer de kontraherende parter hinanden mestbegunstigelsesbehandling.

Generelle og afsluttende bestemmelser

Artikel 12

1. Der nedsaettes et faelles raad for samarbejdet mellem GCC og Faellesskabet, i det foelgende benaevnt »Det Faelles Raad«, som med henblik paa virkeliggoerelse af de i aftalen opstillede maal har befoejelser til at traeffe afgoerelse i de i aftalen anfoerte tilfaelde.

De trufne afgoerelser er bindende for de kontraherende parter, der traeffer saadanne foranstaltninger, som er noedvendige for deres gennemfoerelse.

2. Det Faelles Raad kan ligeledes udarbejde alle resolutioner, henstillinger eller udtalelser, som det anser for hensigtmaessige med henblik paa virkeliggoerelsen af de faelles maal, og for at aftalen kan fungere tilfredsstillende.

3. Det Faelles Raad vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 13

1 Det Faelles Raad sammensaettes af repraesentanter fra Faellesskabet paa den ene side og repraesentanter for GCC-landene paa den anden side.

2. Medlemmer af Det Faelles Raad kan lade sig repraesentere paa de betingelser, som fastsaettes i dets forretningsorden.

3. Det Faelles Raad traeffer afgoerelse efter faelles overenskomst mellem Faellesskabet paa den ene side og GCC-landene paa den anden side.

Artikel 14

1. Formandskabet i Det Faelles Raad varetages paa skift af Faellesskabet og GCC-landene paa de betingelser, der fastsaettes i forretningsordenen.

2. Det Faelles Raad holder moede en gang om aaret paa formandens initiativ.Det Faelles Raad traeder desuden sammen, naar dette er noedvendigt, paa begaering af Faellesskabet eller GCC-landene og paa de betingelser, som fastsaettes i forretningsordenen.

Artikel 15

1. Det Faelles Raad bistaas i udfoerelsen af sine opgaver af et Faelles Samarbejdsudvalg.Det kan traeffe afgoerelse om nedsaettelse af et hvilket som helst andet udvalg, der kan bistaa det i udfoerelsen af dets opgaver.

2. Det Faelles Raad fastsaetter saadanne udvalgs sammensaetning og opgaver, samt hvorledes de skal fungere.

Artikel 16

1. De kontraherende parter traeffer alle passende foranstaltninger, som kan sikre opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold til denne aftale. De drager omsorg for, at maalene i denne aftale virkeliggoeres.

2. Saafremt en kontraherende part finder, at den anden kontraherende part har tilsidesat en forpligtelse i henhold til denne aftale, kan den traeffe passende foranstaltninger. Inden dette sker, meddeler den Det Faelles Raad alle relevante oplysninger for at muliggoere en grundig undersoegelse af situationen med henblik paa at naa frem til en loesning, der kan accepteres af de kontraherende parter.

Foranstaltninger, der medfoerer faerrest mulige forstyrrelser i aftalens funktion, skal foretraekkes. Disse foranstaltninger meddeles straks Det Faelles Raad og goeres dér til genstand for konsultationer, saafremt den anden part anmoder herom.

Artikel 17

Saafremt der under den udveksling af oplysninger, som skal finde sted i henhold til denne aftale, opstaar eller vil kunne opstaa problemer i forbindelse med aftalens funktion i almindelighed eller i forbindelse med samhandelen, kan parterne afholde konsultationer i Det Faelles

Raad med henblik paa saa vidt muligt at undgaa markedsforstyrrelser.

Artikel 18

Hver kontraherende part meddeler paa begaering af den anden part alle relevante oplysninger om aftaler, der har en direkte og specifik indvirkning paa aftalens funktion. I saadanne tilfaelde afholdes der passende konsultationer i Det Faelles Raad paa begaering af den anden part med henblik paa at tilgodese de kontraherende parters interesser.

Artikel 19

Inden for de omraader, der er omfattet af aftalen, og med forbehold af dennes bestemmelser:

-maa de ordninger, som GCC-landene anvender over for Faellesskabet, ikke foere til nogen form for forskelsbehandling af medlemsstaterne, deres statsborgere eller deres selskaber og firmaer

-maa de ordninger, som Faellesskabet anvender over for GCC-landene, ikke foere til nogen form for forskelsbehandling af disse lande, deres statsborgere eller deres selskaber og firmaer.

Artikel 20

1. Med forbehold af relevante bestemmelser i Traktaterne om Oprettelse af De Europaeiske Faellesskaber maa denne aftale og enhver aktion, der ivaerksaettes i medfoer heraf, paa ingen maade beroere Faellesskabets medlemsstaters kompetence til at foranstalte bilaterale aktiviteter med GCC-landene inden for oekonomisk samarbejde eller til i givet fald at indgaa nye aftaler om oekonomisk samarbejde med disse lande.

2. Med forbehold af bestemmelserne i GCC-charteret og andre aftaler om GCC-integration maa denne aftale og enhver aktion, der ivaerksaettes i medfoer heraf, paa ingen maade beroere GCC-landenes kompetence til at foranstalte bilaterale aktiviteter med Faellesskabets medlemsstater inden for oekonomisk samarbejde eller til i givet fald at indgaa nye aftaler om oekonomisk samarbejde med disse medlemsstater.

3. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 11 maa denne aftale og enhver aktion, der ivaerksaettes i medfoer heraf, paa ingen maade beroere GCC-landenes kompetence til at foranstalte bilaterale aktiviteter med andre af Den Arabiske Ligas medlemsstater inden for oekonomisk samarbejde eller til i givet fald at indgaa nye aftaler om oekonomisk samarbejde med disse lande.

Artikel 21

1. Enhver uoverensstemmelse mellem de kontraherende parter vedroerende fortolkningen af denne aftale kan forelaegges Det Faelles Raad.

2. Hvis det ikke lykkes for Det Faelles Raad at bilaegge uoverensstemmelse paa sit foelgende moede, kan hver part give den anden part meddelelse om, at den har udpeget en voldgiftsmand; den anden part skal derefter udpege en anden voldgiftsmand inden for en frist paa to maaneder. I forbindelse med anvendelsen af denne fremgangsmaade betragtes Faellesskabet som én part i uoverensstemmelsen, saaledes som ogsaa GCC-landene betragtes som én part.

Det Faelles Raad udpeger en tredje voldgiftsmand.

Voldgiftsmaendenes afgoerelser traeffes ved stemmeflerhed.

Hver part i sagen traeffer de noedvendige foranstaltninger til gennemfoerelse af voldgiftsmaendenes afgoerelse.

Artikel 22

De til aftalen knyttede erklaeringer og brevvekslinger udgoer en integrerende del af aftalen.

Artikel 23

Denne aftale indgaas for en ubegraenset periode.Hver af de kontraherende parter kan opsige denne aftale ved notifikation til den anden kontraherende part. Aftalen ophoerer med at vaere i kraft seks maaneder efter datoen for denne notifikation.

Artikel 24

Denne aftale gaelder paa den ene side for de omraader, hvor Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab finder anvendelse og paa de betingelser, der er fastsat i naevnte traktat, og paa den anden side for GCC-landenes omraader.

Artikel 25

Denne aftale er udfaerdiget i to eksemplarer paa dansk, engelsk, fransk, graesk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, tysk og arabisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 26

Denne aftale skal godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres egne procedurer.

Denne aftale traeder i kraft paa den foerste dag i den anden maaned, efter at der er givet notifikation om afslutningen af de i stk. 1 omhandlede procedurer.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios firmantes, debidamente habilitados para este fin, han firmado el presente acuerdo.

Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede, som er behoerigt befuldmaegtigede hertil, underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehoerig befugten unterzeichneten Bevollmaechtigten dieses Abkommen unterschrieben.

AAéò ðssóôùóéí ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãaaãñáììÝíïé ðëçñaaîïýóéïé, aeaaueíôùò aaîïõóéïaeïôçìÝíïé ðñïò ôïýôï, õðÝãñáoeáí ôçí ðáñïýóá óõìoeùíssá.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cette fin, ont signé le présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a tale fine, hanno firmato il presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden, naar behoren daartoe gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados, devidamente habilitados para o efeito, apuseram as suas assinaturas no presente acordo.

>REFERENCE TIL EN FILM>

Hecho en Luxemburgo, el quince de junio de mil novecientos ochenta y ocho, correspondiente al primero del mes Thil QUDAH de mil cuatrocientos ocho de la Héjira.

Udfaerdiget i Luxembourg, den femtende juni nitten hundrede og otteogfirs, svarende til den foerste i maaneden Thil QUDAH fjorten hundrede og otte HEGIRE.

Geschehen zu Luxemburg am fuenfzehnten Juni neunzehnhundertachtundachtzig, der dem Ersten des Monats Thil QUDAH eintausendvierhundertacht HEGIRE entspricht.

¸ãéíaa óôï Ëïõîaaìâïýñãï, óôéò aeaaêáðÝíôaa Éïõíssïõ ÷ssëéá aaííéáêueóéá ïãaeueíôá ïêôþ ðïõ áíôéóôïé÷aass óôçí ðñþôç ôïõ ìçíueò Thil QUDAH ÷ssëéá ôaaôñáêueóéá ïêôþ HEGIRE

Done at Luxembourg on the fifteenth day of June in the year one thousand nine hundred and eighty-eight, which corresponds to the first day of the month of Thil QUDAH, HEGIRA, one thousand four hundred and eight.

Fait à Luxembourg, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, correspondant au premier du mois Thil QUDAH mil quatre cent huit de l'hégire.

Fatto a Lussemburgo, il quindici giugno millenovecentottantotto, corrispondente al primo del mese Thil QUDAH millequattrocento e otto HEGIRE.

Gedaan te Luxemburg de vijftiende juni negentienhonderd achtentachtig welke datum overeenkomt met de eerste van de maand Thil QUDAH duizend vierhonderd acht van de hidzjra.

Feito no Luxemburgo, em quinze de Junho de mil novecentos e oitenta e oito, correspondente ao primeiro dia do mês Thil QUDAH mil quatrocentos e oito HEVIRE.

>REFERENCE TIL EN FILM>

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Raadet for De Europaeiske Faellesskaber

Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften

Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí AAõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

>REFERENCE TIL EN FILM>

Por los Gobiernos de los países parte de la Carta del Consejo de Cooperación para los Estados árabes del Golfo

For regeringerne for deltagerlandene i Charteret for Samarbejdsraadet for De Arabiske Golfstater

Fuer die Regierungen der Vertragsparteien der Charta des Kooperationsrates der Arabischen Golfstaaten

Ãéá ôéò êõâaañíÞóaaéò ôùí ×ùñþí Ìaañþí ôïõ Êáôáóôáôéêïý ×UEñôç ôïõ Óõìâïõëssïõ Óõíaañãáóssáò ôùí Áñáâéêþí Êñáôþí ôïõ Êueëðïõ

For the Governments of the countries parties to the Charter of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf

Pour les gouvernements des pays parties à la charte du Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe

Per i governi dei paesi membri del consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo

Voor de Regeringen van de landen die partij zijn bij het Handvest van de Raad voor Samenwerking van de Arabische Golfstaten

Pelos Governos dos países que são partes na Carta do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes

>REFERENCE TIL EN FILM>

Faelleserklaering om artikel 7

De kontraherende parter bifalder det arbejde og de fremskridt, der er gjort som led i Den Europaeisk-Arabiske Dialog med henblik paa udarbejdelse af konventionen mellem de Europaeiske Faellesskabers medlemsstater og Den Arabiske Ligas medlemsstater til gensidig fremme og beskyttelse af investeringer.

De giver udtryk for oensket om at se dette arbejde afsluttet hurtigt, saaledes at en saadan konvention snarest kan traede i kraft.De to parter noterer med tilfredshed, at Det Europaeiske Faellesskabs medlemsstater og medlemsstaterne i Samarbejdsraadet for De Arabiske Golfstater, indtil der er indgaaet en EAD-konvention om gensidig fremme og beskyttelse af investeringer, vil goere deres bedste for i deres indbyrdes investeringspolitik at foelge de retningslinjer, der har vaeret ledende under forhandlingerne af denne konvention.

Faelleserklaering om artikel 7

De kontraherende parter bifalder det arbejde og de fremskridt, der er gjort som led i Den Europaeisk-Arabiske Dialog med henblik paa udarbejdelse af konventionen mellem de Europaeiske Faellesskabers medlemsstater og Den Arabiske Ligas medlemsstater til gensidig fremme og beskyttelse af investeringer.

De giver udtryk for oensket om at se dette arbejde afsluttet hurtigt, saaledes at en saadan konvention snarest kan traede i kraft.De to parter noterer med tilfredshed, at Det Europaeiske Faellesskabs medlemsstater og medlemsstaterne i Samarbejdsraadet for De Arabiske Golfstater, indtil der er indgaaet en EAD-konvention om gensidig fremme og beskyttelse af investeringer, vil goere deres bedste for i deres indbyrdes investeringspolitik at foelge de retningslinjer, der har vaeret ledende under forhandlingerne af denne konvention.

Erklaering fra Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab om punkt 4 i faelleserklaeringen om artikel 11, stk. 2

Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab erklaerer herved, at intet i punkt 4 i den faelleserklaering om artikel 11, stk. 2, der er knyttet til samarbejdsaftalen, vil hindre Faellesskabet i at traeffe foranstaltninger i overensstemmelse med GATT og specielt ikke i at traeffe foranstaltninger vedroerende fordele, der indroemmes i henhold til bestemmelserne i Den Generelle Toldpraeferenceordning.

Brevveksling om artikel 11, stk. 3

A. Brev fra Faellesskabet

Hr. formand,

I henhold til artikel 11, stk. 3, i samarbejdsaftalen skal de kontraherende parter indroemme hinanden mestbegunstigelsesbehandling. Da arten af denne behandling ikke fremgaar af aftalen, er det noedvendigt at fastsaette den som foelger:

1.Den mestbegunstigelsesbehandling, der indroemmes af de kontraherende parter, gives for importerede og eksporterede varer i alle tilfaelde i forbindelse med:

-told og afgifter af enhver art, herunder ogsaa procedurerne for opkraevning af saadan told og saadanne afgifter

-bestemmelser vedroerende toldbehandling, transit, oplagring eller omladning

-direkte eller indirekte skatter og andre interne afgifter

-bestemmelser vedroerende betalinger, herunder tilvejebringelse af fremmed valuta, og overfoersel af saadanne betalinger

-bestemmelser vedroerende salg, koeb, transport, distribution og anvendelse af varer paa det interne marked.

Hvad Faellesskabet angaar, er importen til Spanien og Portugal undergivet bestemmelserne i akten af 12. juni 1985 vedroerende disse landes tiltraedelse af Faellesskabet.

2.Punkt 1 gaelder ikke for:

a)fordele, der er indroemmet med det formaal at oprette en toldunion eller et frihandelsomraade, eller som er paabudt i en saadan toldunion eller et saadant frihandelsomraade

b)fordele, der er indroemmet visse lande i overensstemmelse med Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel

c)fordele, der er indroemmet nabolande for at lette graensetrafikken

d)fordele, som GCC-landene indroemmer visse lande i henhold til Protokollen om Handelsforhandlinger mellem Udviklingslande, udfaerdiget i Genève den 8. december 1971.

3.Disse bestemmelser tilsidesaetter ikke rettigheder og forpligtelser i henhold til Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel.

Jeg ville vaere Dem taknemmelig, saafremt De vil anerkende modtagelsen af denne skrivelse og bekraefte, at Deres regeringer er indforstaaet med dens indhold.

Modtag, hr. formand, forsikringen om min mest udmaerkede hoejagtelse.

Paa vegne af Raadet for De Europaeiske Faellesskaber

B. Brev fra GCC-landene

Hr. formand,

Jeg har den aere hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med foelgende ordlyd:

»I henhold til artikel 11, stk. 3, i samarbejdsaftalen skal de kontraherende parter indroemme hinanden mestbegunstigelsesbehandling. Da arten af denne behandling ikke fremgaar af aftalen, er det noedvendigt at fastsaette den som foelger:

1.Den mestbegunstigelsesbehandling, der indroemmes af de kontraherende parter, gives for importerede og eksporterede varer i alle tilfaelde i forbindelse med:

-told og afgifter af enhver art, herunder ogsaa procedurerne for opkraevning af saadan told og saadanne afgifter

-bestemmelser vedroerende toldbehandling, transit, oplagring eller omladning

-direkte eller indirekte skatter og andre interne afgifter

-bestemmelser vedroerende betalinger, herunder tilvejebringelse af fremmed valuta, og overfoersel af saadanne betalinger

-bestemmelser vedroerende salg, koeb, transport, distribution og anvendelse af varer paa det interne marked.

Hvad Faellesskabet angaar, er importen til Spanien og Portugal undergivet bestemmelserne i akten af 12. juni 1985 vedroerende disse landes tiltraedelse af Faellesskabet.

2.Punkt 1 gaelder ikke for:

a)fordele, der er indroemmet med det formaal at oprette en toldunion eller et frihandelsomraade, eller som er paabudt i en saadan toldunion eller et saadant frihandelsomraade

b)fordele, der er indroemmet visse lande i overensstemmelse med Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel

c)fordele, der er indroemmet nabolande for at lette graensetrafikken

d)fordele, som GCC-landene indroemmer visse lande i henhold til Protokollen om Handelsforhandlinger mellem Udviklingslande, udfaerdiget i Genève den 8. december 1971.

3.Disse bestemmelser tilsidesaetter ikke rettigheder og forpligtelser i henhold til Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel.«Jeg har den aere hermed at meddele Dem, at regeringerne for GCC-landene er indforstaaet med indholdet af Deres skrivelse.

Modtag, hr. formand, forsikringen om min mest udmaerkede hoejagtelse.

For regeringerne for GCC-landene

Brevveksling om artikel 19

Hr. formand,

Jeg har den aere at meddele Dem foelgende erklaering fremsat af GCC-landenes regeringer om artikel 19 i samarbejdsaftalen:

»GCC-landene erklaerer herved, at ved anvendelsen af artikel 19 i aftalen indebaerer deres forpligtelser ikke, at de skal ophaeve gaeldende love og bestemmelser, for saa vidt disse er noedvendige for beskyttelsen af deres vaesentligste sikkerhedsinteresser. GCC-landene vil paase, at saadanne love og bestemmelser anvendes paa en saadan maade, at artikel 16 i aftalen overholdes.«

Modtag, hr. formand, forsikringen om min mest udmaerkede hoejagtelse.

For regeringerne for GCC-landene

Hr. formand,

I Deres skrivelse af dags dato meddeler De mig en erklaering fremsat af Deres regeringer om artikel 19 i samarbejdsaftalen.

Jeg har den aere at meddele Dem foelgende erklaering fremsat af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab om artikel 19 i aftalen:

»1.Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab tager GCC-landenes erklaering til efterretning.

2.Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab forventer, at de principper, der er fastlagt i aftalen, herunder i aftalens artikel 19, anvendes fuldt ud.Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab laegger saerlig vaegt paa, at anvendelsen af princippet om ikke-diskrimination sikrer en korrekt og gnidningsloes anvendelse af aftalen.«

Modtag, hr. formand, forsikringen om min mest udmaerkede hoejagtelse.

Paa vegne af Raadet for De Europaeiske Faellesskaber

Top