EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0658

RÅDETS DIREKTIV af 14. december 1988 om ændring af direktiv 77/99/EØF om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med handel med kødprodukter inden for Fællesskabet (88/658/EØF)

OJ L 382, 31.12.1988, p. 15–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 028 P. 76 - 94
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 028 P. 76 - 94

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; stiltiende ophævelse ved 392L0005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/658/oj

31988L0658

RÅDETS DIREKTIV af 14. december 1988 om ændring af direktiv 77/99/EØF om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med handel med kødprodukter inden for Fællesskabet (88/658/EØF) - -

EF-Tidende nr. L 382 af 31/12/1988 s. 0015 - 0033
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 28 s. 0076
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 28 s. 0076


RAADETS DIREKTIV af 14 . december 1988 om aendring af direktiv 77/99/EOEF om sundhedsmaessige problemer i forbindelse med handel med koedprodukter inden for Faellesskabet ( 88/658/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAEILESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og

ud fra foelgende betragtninger :

Efter Raadets vedtagelse af direktiv 83/90/EOEF af 7 . februar 1983 om aendring af direktiv 64/433/EOEF om sundhedsmaessige problemer i forbindelse med handel med fersk koed inden for Faellesskabet (4 ) boer direktiv 77/99/EOEF ( 5 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr.3805/87 ( 6 ), aendres for at harmonisere bestemmelserne om koed og koedprodukter;

direktiv 77/99/EOEF boer aendres ogsaa af hensyn til udviklingen paa det videnskabelige og tekniske omraade;

der boer fastsaettes regler for faerdigretter, i hvis sammensaetning, der indgaar koedprodukter;

visse koedprodukter boer ikke omfattes af direktivet;

det har vist sig noedvendigt at fastsaette hygiejneregler for beholdere;

koedprodukter til levering til forbrugeren uden yderligere forarbejdning skal maerkes efter bestemmelserne i Raadets direktiv 79/112/EOEF af 18 . december 1978 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om maerkning og praesentationsmaader for levnedsmidler bestemt til den endelige forbruger samt om reklame for saadanne levnedsmidler ( 7 ), senest aendret ved direktiv 86/197/EOEF ( a ):

procedurerne med henblik paa inspektion, godkendelse og tilbagekaldelse af autorisation af virksomheder samt den procedure, der skal foelges i tilfaelde af tvister mellem medlemsstaterne, boer tilpasses for at harmonisere dem med reglerne i de oevrige direktiver paa veterinaeromraadet;

kontrolreglerne boer tilpasses det indre markeds krav;

der gaelder i alle medlemsstaterne nationale regler om koedprodukters sammensaetning og om begraensning af de tilsaetningsstoffer, der maa anvendes ved fremstilling af disse produkter; forskellige normer paa dette omraade kan vaere i modstrid med det indre markeds krav; der boer derfor fastlaegges en fremgangsmaade til harmonisering af disse normer og der boer paa faellesskabsniveau traeffes afgoerelse om faelles regler for anvendelsen af tilsaetningsstoffer i koedprodukter;

i bilag A til dette direktiv fastsaettes de temperaturer, der skal overholdes under opskaeringen og pakningen af koedprodukterne; henvisningen til en procedure til fastsaettelse af disse temperaturer kan derfor bortfalde;

de veterinaerpolitimaessige bestemmelser er fastsat i Raadets direktiv 80/215/EOEF af 22 . januar 1980 om veterinaerpolitimaessige problemer i forbindelse med samhandelen med koedprodukter inden for Faellesskabet ( 8 ), senest aendret ved direktiv 87/491/EOEF ( 9).

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1 Artikel 1 til 17 i direktiv 77/99/EOEF affattes saaledes : »Artikel 1

I dette direktiv fastsaettes sundhedsmaessige bestemmelser vedroerende koedprodukter bestemt til handel inden for Faellesskabet .

Med forbehold af forbudsforanstaltninger i medfoer af direktiv 80/215/EOEF ( 10 ), anvendes dette direktiv ikke paa koedprodukter, der

a ) indfoeres af rejsende i deres personlige bagage, for saa vidt som de ikke derefter bruges i erhvervsmaessigt oejemed

b ) indfoeres som smaaforsendelser til fysiske personer, for saa vidt som indfoerslen ikke har erhvervsmaessig karakter

c ) medbringes som forsyninger til personale og passagerer i transportmidler, der foretager erhvervsmaessig transport mellem medlemsstater .

Artikel 2 I dette direktiv forstaas ved :

a ) koedprodukter; produkter, der er tilvirket af eller med koed, som har vaeret underkastet en behandling, saaledes at det ved et snit til midt i produktet paa snitfladen kan konstateres, at koedet ikke mere har fersk koeds karakteristika .

Foelgende betragtes dog ikke som koedprodukter :

i ) koed, der kun er kuldebehandlet; dette koed er fortsat omfattet af reglerne i direktiv 64/433 / EOEF

ii ) produkter, der ikke svarer til definitionen i foerste afsnit; idet disse produkter henhoerer under Raadets direktiv 88/657/EOEF af 14 . december 1988 om krav til fremstilling af hakket koed, koed i stykker paa under 100 g og tilberedt koed og om aendring af direktiv 64/433/EOEF, 71/118/EOEF og 72/462/EOEF ( 11 )

Dette direktiv omfatter endvidere ikke :

i ) koedekstrakter, koedsuppe, koedbovillon og koedsiicer samt lignende produkter uden synlige koedstykker

ii ) hele, knuste eller formalede ben, koedpepton, animalsk gelatine, koedmel, flaeskesvaer i pulverform, blodplasma, toerret blod, toerret blodplasma, celleprotein, benekstrakt og lignende produkter

iii ) afsmeltet fedt fra dyrevaev

iv ) rensede og blegede, saltede eller toerrede maver, blaerer og tarme

b ) i ) koed : koed, som er omhandlet i :

- artikel 1 i direktiv 64/433/EOEF

- artikel 1 i direktiv 71/118/EOEF

- artikel 1 i direktiv 72/461/EOEF

- artikel 2 i direktiv 72/462/EOEF

- artikel 2 i direktiv 88/657/EOEF

ii ) fersk koed : fersk koed, der omhandles i henholdsvis artikel 1 i direktiv 64/433/EOE111111111111112222222222223333333333333444444444444444444555555555555555555666666666666666667777777777777777778888888888888889999999999999AAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCDDDDDDDEEEEEEFFFFFFFFFFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGG00000000000000000000000000000 00000000000ler i forbindelse med andre levneds midler, ved varmebehandling, saltning, nedsaltning eller toerring eller ved en kombination af disse metoder

e ) varmebehandling : anvendelse af toer eller fugtig varme

f ) saltning : anvendelse af kogsalt

g ) nedsaltning : diffu000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000ringer, som giver produktet typiske organoleptiske egenskaber og sikrer holdbarhed og god hygiejnetilstand ved almindelige omgivelsestemperaturer

i ) toerring : naturlig eller anden nedsaettelse af vandindholdet

j ) faerdigretter : koedprodukter svarende til kulinariske tilberedninger, som er kogt eller varmebehandlet, men som ikke er tilsat tilsaetningsstoffer med henblik paa konservering, og som er indpakket

k ) afsendelsesland : den medlemsstat, hvorfra koedprodukter afsendes til en anden medlemsstat

l ) bestemmelsesland : den medlemsstat, hvortil der forsendes koedprodukter hidroerende fra en anden medlemsstat

m ) parti : den maengde koedprodukter, som omfattes af samme sundhedscertifikat

n ) indpakning : proces, der har til formaal at beskytte koedprodukter ved anvendelse af en foerste emballage eller en foerste beholder i direkte beroering med det paagaeldende produkt, saavel som selve denne foerste emballage eller beholder

o ) emballering: proces, der bestaar i at anbringe et eller flere indpakkede eller uindpakkede koedprodukter i en bp ) hermetisk lukket beholder: beholder, der er bestemt til at beskytte indholdet mod mikroorganismer under og efter varmebehandlingen, og som er lufttaet .

Artikel 3 1 . Hver medlemsstat drager omsorg for, at kun koedprodukter, der opfylder foelgende generelle betingelser, afsendes fra dens omraade til en anden medlemsstats omraade, jf . dog betingelserne i stk . 3 :

1 ) de skal vaere tilberedt i en autoriseret virksomhed, som er undergivet tilsyn i overensstemmelse med artikel 7

2 ) de skal vaere tilberedt, oplagret og transporteret i overensstemmelse med bilag A, og hvis de er oplagret i et koelehus uden for virksomheden, skal dette koelehus vaere iitoriseret og undergivet tilsyn i overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 64/433/EOEF

3 ) de skal vare tilberedt af :

a ) fersk koed,jf . artikel 2, litra b ), punkt ii ), idet det ferske koed kan komme fra :

i ) den medlemsstat, hvor tilberedningen er udfoert eller fra enhver anden medlemsstat, jf . direktiv 64/433/EOEF og 71/118/EOEF . Svinekoed, hvori der er paavist trikiner, maa ikke anvendes til fremstilling af koedprodukter

ii ) den medlemsstat, hvor tilberedningen er udfoert, jf . artikel 5a i direktiv 72/461/ EOEF

iii ) et tredjeland, enten direkte eller gemem en anden medlemsstat, jf . direktiv 72/462 / EOEF

iv ) et tredjeland, jf . artikel 15 i direktiv 71/118/EOEF, saafremt

- de af dette koed fremstillede produkter opfylder betingelserne i naervaerende direktiv

- disse produkter ikke er paafoert den i bilag A, kapitel VI, omhandlede sundhedsmaerkning

- handelen inden for Faellesskabet med disse produkter forbliver undergivet de enkelte medlemsstaters lovgivning

b ) koed som omhandlet i artikel 5, litra a ), i direktiv 64/433/EOEF

4 ) de skal vaere tilberedt af fersk koed, der opfylder kravene i bilag A, kapitel III

5 ) de skal have vaeret underkastet en kontrol, der gennemfoeres af den kompetente myndighed, jf . bilag A, kapitel IV, og som, hvis det drejer sig om

hermetisk lukkede beholdere, foretages efter forskrifter, der skal udarbejdes efter fremgangsmaaden i artikel 18, senest den 31 . marts 1990

6 ) de skal opfylde kravene i artikel 4

7 ) eventuel pakning og emballering skal foretages efter bilag A, kapitel V

8 ) de skal paafoeres en sundhedsmaerkning efter bilag A, kapitel VI

9 ) de skal under transporten til bestemmelseslandet ledsages af et hygiejnecertifikat, der er i overensstemmelse med bilag A, kapitel VII . Denne forpligtelse gaelder ikke for koedprodukter i hermetisk lukkede beholdere, der har vaeret underkastet den i bilag B, kapitel II, punkt l, litra a ), foerste led, omhandlede behandling, hvis sundhedsmaerkningen er foretaget saaledes, at den ikke kan slettes i overensstemmelse med bestemmelser, der skal fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 18

10 ) de skal oplagres og transporteres til bestemmelseslandet under tilfredsstillende sundhedsforhold, jf . bilag A, kapitel VIII .

2 . Koedprodukter maa ikke underkastes en ioniserende bestraeing, medmindre dette sker af sundhedsmaessige grunde og det tydeligt anfoeres paa produktet og sundhedscertifikatet .

3 . Foruden kravene i stk . 1 og 2 soerger medlemsstaterne for, at koedprodukter opfylder foelgende betingelser :

a ) de skal vaere tilberedt ved varmebehandling med saltlage eller ved toerring; dog kan disse processer kombineres med roegning eller modning, i givet fald under saerlige lokale klimatiske forhold, hvorved der under iagttagelse af artikel 13 navnlig kan bruges bestemte hjaelpestoffer ved saltning . De kan ogsaa tilvirkes sammen med andre levnedsmidler, herunder krydderier

b ) de kan vaere fremstillet af et koedprodukt eller tilberedt koed .

Artikel 4 For koedprodukter, der ikke kan opbevares ved omgivelsestemperatur, skal producenten af kontrolhensyn paa produktets emballage paa laeselig og synlig maade angive, ved hvilken temperatur de skal transporteres og oplagres samt dato for minimumsholdbarhed .

Artikel 5 Artikel 3 og 4 finde brug end menneskefoede; i saa fald skal bestemmelseslandet paase, at disse produkter ikke anvendes til andre formaal end dem, der blev angivet ved afsendelsen til bestemmelseslandet .

Artikel 6 Medlemsstaterne drager omsorg for, at handelen med faerdigretter inden for Faellesskabet er undergivet bestemmelserne om koedprodukter, og at disse retter endvidere opfylder betingelserne i bilag B, kapitel III .

Artikel 7 1 . Hver medlemsstat opstiller en liste over de virksomheder, som den har meddelt autorisation og tildelt et veterinaert autorisationsnummer . Denne liste tilsendes de oevrige medlemsstater og Kommissionen .

En medlemsstat meddeler kun en virksomhed autorisation, hvis virksomheden overholder bestemmelserne i dette direktiv . Medlemsstaten tilbagekalder den meddelte autorisation, hvis betingelserne ikke laengere er opfyldt .

Er der foretaget kontrol i overensstemmelse med artikel 8, tager den paagaeldende medlemsstat hensyn til resultaterne heraf . Tilbagekaldelse af autorisation meddeles de oevrige medlemsstater og Kommissionen .

2 . Den kompetente myndighed foretager inspektion af og tilsyn med de autoriserede virksomheder .

For at sikre overholdelsen af dette direktiv skal den kompetente myndighed til enhver tid have fri adgang overalt paa virksomheden .

3 . Naar en medlemsstat, isaer som foelge af en inspektion som omhandlet i artikel 12, stk . 1 og 2, finder, at en virksomhed i en anden medlemsstat ikke eller ikke laengere overholder de bestemmelser, der danner grundlag for autorisationen meddeler den dette til den paagaeldende stats kompetente centralmyndighed . Denne myndighed traeffer alle fornoedne foranstaltninger og giver den foerste medlemsstats kompetente centralmyndighed meddelelse om de beslutninger, der er truffet, og om begrundelsen herfor .

Hvis den sidstnaevnte medlemsstat naerer bekymring for, at disse foranstaltninger ikke bliver truffet eller er utilstraekkelige, forsoeger den sammen med den beroerte medlemsstat at finde midler til afhjaelpning af forholdene, eventuelt ved et besoeg paa stedet .

De paagaeldende medlemsstater giver Kommissionen meddelelse om tvister og om, hvorledes de er loest .

Kan disse medlemsstater ikke naa til enighed, forelaegger en af dem inden for en rimelig frist sagen for Kommissionen, som derefter anmoder en eller flere veterinaersagkyndige om at afgive udtalelse . Under hensyn til denne udtalelse eller til udtalelse afgivet ifoelge artikel 8, kan medlemsstaterne efter fremgangsmaaden i artikel 18 bemyndiges til midlertidigt at forbyde, at koedprodukter hidroerende fra den paagaeldende virksomhed bringes inden for dens omraade . Bemyndigelsen kan efter fremgangsmaaden i artikel 18 tilbagekaldes paa grundlag af en ny udtalelse fra en eller Aere veterinaersagkyndige .

De veterinaersagkyndige skal vaere statsborgere i en anden medlemsstat end en af dem, der er parter i tvisten .

Gennemfoerelsesbestemmelserne til dette stykke fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 18 .

Artikel 8 Artikel 9 i direktiv 64/433/EOEF anvendes tilsvarende paa de i artikel 7 naevnte virksomheder . Artikel 9 Uanset betingelserne i artikel 3 kan det efter fremgangsmaaden i artikel 1 8 bestemmes, at visse bestemmelser i dette direktiv ikke finder anvendelse paa visse produkter, der indeholder andre levnedsmidler, og hvis procentvise indhold af koed, koedprodukter eller tilberedt koed er minimalt .

Saadanne dispensationer kan kun omfatte :

a ) de i bilag A, kapitel I, og bilag B, kapitel I, fastsatte betingelser for autorisation af virksomheder

b ) de i bilag A, kapitel IV, fastsatte betingelser for veterinaertilsyn

c ) krav om sundhedsmaerkning eller -certifikat i henhold til artikel 3, stk . l, punkt 8 og 9 .

Med henblik paa at indroemme de i denne artikel omhandlede dispensationer tages der hensyn baade til produktets art og til dets sammensaetning .

Uanset bestemmelserne i denne artikel paaser medlemsstaterne, at samtlige koedprodukter, der skal indgaa i handelen inden for Faellesskabet, er sunde produkter, som er fremstillet af fersk koed, koedprodukter eller de i direktiv 88/657/EOEF omhandlede produkter .

Artikel 10 Raadet fastsaetter paa forslag af Kommissionen, der skal forelaegges inden den 1 . juli 1990, bestemmelser for de produkter, der er omhandlet i artikel 2, litra a ), tredje afsnit .

Artikel 11 Medlemsstaterne skal paase, at koedprodukterne kontrolleres af de i artikel 7 omhandlede virksomheder under regelmaessigt tilsyn af den officielle myndighed med henblik paa at sikre, at disse produkter opfylder de i dette direktiv fastsatte krav .

Artikel 12 1 . Med forbehold af artikel 7 og 8, kan et bestemmelsesland undersoege, om forsendelser afkoedprodukter, dog med undtagelse af de i artikel 3, stk . l, nr . 9, andet punktum omhandlede produkter, er ledsaget af det foreskrevne hygiejnecertifikat, jf . bilag A, kapitel VII .

2 . I tilfaelde af begrundet mistanke om uregelmaessigheder kan bestemmelseslandet, saafremt det ikke derved

udoever forskelsbehandling, kontrollere, om dette direktivs krav er overholdt .

3 . Kontrol finder normalt sted paa varens bestemmelsessted eller paa ethvert andet egnet sted, for saa vidt valget af dette sted foraarsager faerrest mulige ulemper for varens forsendelse .

Kontrol som omhandlet i stk . 1 og 2 maa ikke medfoere urimelig forsinkelse i varens forsendelse eller markedsfoering eller ugrundet forsinkelse til skade for koedprodukternes kvalitet .

4 . Konstateres det ved en kontrol i henhold til stk . 2, at koedprodukterne ikke opfylder betingelserne i dette direktiv, kan bestemmelseslandets kompetente myndighed overlade det til afsenderen, modtageren eller disses tre stedfortraedere at vaelge mellem afvisning af partiet eller anvendelse af de naevnte produkter til andre formaal, for saa vidt der ikke ud fra et sundhedsmaessigt synspunkt er noget til hinder derfor, eller i modsat fald lade koedprodukterne destruere . Under alle omstaendigheder skal der traeffes forebyggende foranstaltninger for at undgaa, at partiet anvendes til et uhensigtsmaessigt formaal .

5 . a ) De af den kompetente myndighed trufne beslutninger herom skal meddeles afsenderen eller dennes stedfortraeder med angivelse af aarsagerne . Paa anmodning skal disse begrundede beslutninger meddeles skriftligt med angivelse af, hvilke retsmidler der kan anvendes i henhold til gaeldende lovgivning, samt i hvilken form og inden for hvilken tidsfrist retsmidlerne skal ivaerksaettes .

b ) Beror de i litra a ) omhandlede beslutninger paa diagnosticering af en smitsom sygdom eller en infektionssygdom eller en forandring, der er sundhedsfarlig for mennesker, skal beslutningerne oejeblikkelig meddeles den producerende

medlemsstats kompetente centralmyndighed og Kommissionen .

c ) Naar en saadan meddelelse er givet, kan der traeffes egnede foranstaltninger efter fremgangsmaaden i artikel 18, isaer med henblik paa samordning af de i andre medlemsstater trufne foranstaltninger vedroerende de paagaeldende koedprodukter .

Artikel 13 Indtil listen over de levnedsmidler, som de tilladte tilsaetningsstoffer maa anvendes i, er udarbejdet inden for rammenme af EF-lovgivningen, og indtil de for tilsaetningen gaeldende betingelser og eventuelt en begraensning med hensyn til deres teknologiske anvendelsesformaal foreligger, finder de nationale regler og bilaterale arrangementer, der gaelder paa datoen for ivaerksaettelsen af dette direktiv, om begraensning af anvendelsen af tilsaetningsstoffer i de i dette direktiv omhandlede produkter, fortsat anvendelse under overholdelse af Traktatens generelle bestemmelser, saafremt de paagaeldende regler og arrangementer uden forskel anvendes paa den indenlandske produktion og paa samhandelen .

Indtil denne midlertidige liste er udarbejdet, finder de nationale regler og bilaterale arrangementer vedroerende brugen af tilsaetningsstoffer ved fremstilling af de i dette direktiv omhandlede produkter fortsat anvendelse under overholdelse af de generelle bestemmelser i Traktaten og de gaeldende faellesskabsregler vedroerende tilsaetningsstoffer .

Artikel 14 Bilagene aendres af Raadet, som traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen .

Artikel 15 Raadet traeffer inden den 1 . januar 1991 paa forslag af Kommissionen afgoerelse om iblanding af stivelse eller af proteiner af animalsk eller vegetabilsk oprindelse i koedprodukter samt om de maksimalmaengder, der kan tillades ud fra et teknologisk synspunkt .

Indtil naevnte afgoerelse er truffet, skal de nationale regler, der begraenser anvendelsen af ovennaevnte stoffer, samt bilaterale arrangementer vedroerende saadan iblanding, der gaelder paa datoen for meddelelsen af dette direktiv, fortsat finde anvendelse under overholdelse af Traktatens generelle bestemmelser og isaer paa betingelse af, at de uden forskel anvendes for nationale produkter og indfoerte produkter, og der ikke opstilles hindringer for initiativer med henblik paa indbyrdes tilnaermelse af lovgivningerne efter en EF-procedure .

Medlemsstater, som giver tilladelse til iblanding, drager omsorg for, at der paa etiketten foretages angivelse af denne iblanding og af de i stk . 1 naevnte iblandede

Produkter i overensstemmelse med kravene i direktiv 79/112/EOEF .

Medlemsstater, som giver tilladelse til iblanding af proteiner af vegetabilsk oprindelse som erstatning for koed, skal drage omsorg for, at der ikke paa etiketten forekommer nogen angivelse, der kan faa brugeren til at tro, at det paagaeldende produkt er fremstillet paa basis af eller med koed .

Artikel 16 1 . Dette direktiv foregriber ikke de retsmidler, som i henhold til medlemsstaternes gaeldende lovgivning kan anvendes mod afgoerelser, der er truffet af kompetente myndigheder i overensstemmelse med dette direktiv .

2 . Hver medlemsstat giver de afsendere, hvis koedprodukter ikke kan bringes i handelen i henhold til artikel 12, stk . 4, adgang til at indhente en udtalelse fra en sagkyndig . Hver medlemsstat paaser, at de sagkyndige, inden de kompetente myndigheder har truffet andre foranstaltninger, saasom destruktion af koedprodukterne, faar mulighed for at afgoere, om betingelserne i artikel 12, stk . 4, har vaeret opfyldt .

Den sagkyndige skal vaeres statsborger i en af medlemsstaterne; denne medlemsstat maa hverken vaere afsenderlandet eller bestemmelseslandet .

Kommissionen udarbejder paa forslag af medlemsstaterne en liste over de sagkyndige, til hvem det kan overlades at udfaerdige saadanne udtalelser . Efter at have raadfoert sig med medlemsstaterne fastsaetter den de almindelige gennemfoerelsesbestemmelser, saerlig for saa vidt angaar den fremgangsmaade, der skal foelges ved udfaerdigelsen af disse udtalelser .

Artikel 17 1 . Indtil faellesskabsbestemmelserne for indfoersel af koedprodukter fra tredjelande traeder i kraft, anvender medlemsstaterne over for denne indfoersel bestemmelser, der ikke er gunstigere end den, der gaelder for handelen inden for Faellesskabet . Med henblik herpaa skal indfoerte produkter hidroere fra virksomheder, som mindst overholder kravene i bilag A og B .

For at sikre en ensartet anvendelse af disse bestemmelser foretages der kontrol paa stedet af veterinaersagkyndige fra medlemsstaterne og Kommissionen .

Kommissionen udpeger paa forslag af medlemsstaterne de sagkyndige fra medlemsstaterne, der skal udoeve denne kontrol .

Kontrollen udoeves for Faellesskabets regning, og dette afholder udgifterne i forbindelse hermed .

Medlemsstaterne kan dog fortsat udoeve tilsyn under nationale ordninger med virksomheder, der fremstiller koedprodukter i tredjelande, og som ikke er blevet inspiceret i henhold til faellesskabsproceduren .

Der skal efter fremgangsmaaden i artikel 18 udarbejdes en liste over de virksomheder, der opfylder betingelserne i bilag A og B .

2 . Det sundhedscertificat, som skal ledsage produkterne ved indfoerslen, samt formen for og arten af sundhedsm aerkningen af produkterne boer svare til en model, der skal fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 18 .«

Artikel 2 Bilag A og B til direktiv 77/99/EOEF erstattes med bilag A, B og C til naervaerende direktiv .

Artikel 3 Medlemsstaterne saetter de fornoedne love eller administrative bestemmelser i kraft for et efterkomme dette direktiv senest den l . juli 1990 og, for saa vidt angaar overholdelsen af bestemmelserne vedroerende det koed og de tilberedninger, der er omhandlet i direktiv 88/657/EOEF, den l . januar 1992 . De underretter straks Kommissionen herom .

Den Hellenske Republik har dog en yderligere frist indtil den 31 . december 1992 med henblik paa at tilpasse sig den undtagelse, der er fastsat i artikel 3, stk . 1, nr . 9, i direktiv 77/99/EOEF .

Artikel 4 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 14 . december 1988.

Paa Raadets vegne

Y.POTTAKIS

Formand ( 1 ) EFT nr . C 349 af 31 . 12 . 1985, s . 43 .

( 2 ) EFT nr . C 46 af 23 . 2 . 1987, s . 127 .

( 3 ) EFT nr . C 189 af 28 . 7 . 1986, s . 35 .

( 4 ) EFT nr . L 59 af 5 . 3 . 1983, s . 10 .

( 5 ) EFT nr . L 26 af 31 . 1 . 1977, s . 85 .

( 6 ) EFT nr . L 357 af 19 . 12 . 1987, s . 1 .

( 7 ) EFT nr . L 33 af 8 . 2 . 1979, s . 1 .

( 8 ) EFT nr . L 144 af 29 . 5 . 1986, s . 38.(9 ) EFT nr . L 47 af 21 . 2 . 1980, s . 4 .

( 10 ) EFT nr . L 279 af 2 . 10 . 1987, s . 27.(11 ) EFT nr . L 47 af 21 . 2 . 1980, s . 4 .

( 12 ) EFT nr . L 382 af 31 . 12 . 1988, s . 3 . BILAG A KAPITEL I GENERELLE BETINGELSBR FOR AUTORISATION AF VIRKSOMHEDER

Virksomhederne skal foruden de saerlige betingelser i bilag B som mindstekrav have foelgende :

1 . I lokaler, hvori fersk koed eller koedprodukter haandteres, behandles og opbevares, eller hvori tilberedt koed opbevares :

a ) gulv af vandtaet materiale, der let kan rengoeres og desinficeres, og som ikke kan raadne, indrettet saaledes, at vand har afoeb uden vanskelighed; vandet skal bortledes gennem afloeb med vandlaas og rist for at forhindre lugt .

Dog skal virksomhederne have foelgende :

- i de lokaler, hvor det nedkoelede koed, det tilberedte koed, eller de nedkoelede koedprodukter opbevares, gulv af vandtaet materiale, der let kan rengoeres og desinficeres, og som ikke kan raadne,indrettet saaledes, at vand har afloeb uden vanskelighed

- i lokaler, hvor det frosne koed eller de frosne koedprodukter eller tilberedninger opbevares, gulv af vandtaet materiale, der ikke kan raadne

b ) glatte, bestandige og vandtaette vaegge, der i mindst 2 meters hoejde og i koelerum og lagre saa hoejt, som de oplagrede produkter naar op, skal vaere daekket med lys beklaedning, som kan afvaskes . Kanter og hjoerner skal vaere afrundede til gulv eller tilsvarende udformet, undtaget for saa vidt angaar de i bilag B, kapitel I, punkt l, litra a ) og b ), omhandlede lokaler

c ) doere af slidstaerkt materiale; doere af trae skal paa begge sider vaere beklaedt, saa de er glatte og vandtaette

d ) lugtfri isolieringsmaterialer, der ikke kan raadne

e ) tilstraekkelig ventilation og om noedvendigt god emudsugning

f ) tilstraekkelig naturlig eller kunstig belysning, som ikke forvansker farverne

g ) lofter, der er rene og lette at holde rene; hvis dette ikke er muligt, skal den indvendige del af tagbeklaedningen opfylde disse betingelser .

2 . Saa taet ved arbejdsstedet som muligt :

a ) tilstraekkelige anordninger med varmt vand til rengoering og desinfektion af haender og til rengoering af redskaber og vaerktoej med varmt vand . Hanerne maa ikke vaere haand - eller armbetjente . Haandvaskene skal have rindende varmt og koldt vand eller forblandet vand af en passende temperatur, og der skal vaere rengoerings - og desinfektionsmidler samt engangshaandklaeder til raadighed

b ) anordninger til desinfektion af vaerktoej, hvor vandet skal have en temperatur paa mindst 82 oC .

Der kraeves ingen anordning til rengoering og desinfektion af materiellet, naar denne rengoering sker i en maskine, der er placeret i et lokale, der er adskilt fra arbejdsstederne.

3 . Passende anordninger til beskyttelse mod skadedyr, feks. insekter, rotter og mus .

4 . a ) inventar og vaerktoej som feks opskaeringsborde, udskiftelige skaereplader, beholdere, transportbaand og save af korrosionsbestandigt materiale, der ikke paavirker koedet, koedprodukterne eller det tilberedte koed, og som er lette at rengoere og desinficere; anvendelse af trae er forbudt

b ) korrosionsbestandigt apparatur og udstyr, der opfylder de hygiejniske krav vedroerende :

- haandtering af koed, koedprodukter og tilberedt koed

- oplagring af de beholdere, der anvendes til koed, koedprodukter, eller tilberedt koed, saa hverken koedet, koedprodukterne, det tilbec ) faciliteter til hygiejnisk haandtering og beskyttelse af koed, koedprodukter eller tilberedt koed under af - og paalaesning

d ) specielle, vandtaette, korrosionsbestandige beholdere, forsynet med laag og lukkeanordning, som hindrer uvedkommende i at fjerne indholdet, til opbevaring af opskaaret koed, koedprodukter eller tilberedt koed, der ikke er beregnet til menneskefoede, eller et aflaaseligt lokale til koed, koedprodukter eller tilberedt koed af denne art, saafremt der er tale om store maengder, eller koedet, koedprodukterne eller det tilberedte koed ikke fjernes eller tilintetgoeres ved arbejdsdagens slutning .

Fjernes koed, koedprodukter eller de i direktiv 88 /657/EOEF omhandlede produkter gennem kanaler, skal disse vaere saaledes udfoert og installeret, at enhver risiko for forurening affersk koed, koedprodukter eller tilberedt koed er udelukket .

5 . Et koeleanlaeg, som sikrer, at koedet, koedprodukterne eller de i direktiv 88/657/EOEF omhandlede produkter konstant holdes paa den indre temperatur, der er foreskrevet i direktiv 64/433/EOEF, direktiv 71/118/EOEF samt i naervaerende direktiv .

Anlaegget skal vaere forsynet med et afloebssystem, der muliggoer udtoemning af kondensvandet paa en maade, der udelukker forurening af koedet,koedprodukterne eller dettilberedte koed .

6 . En anordning for tilfoersel under tryk af drikkevand, jf . direktiv 80/778/EOEF . Undtagelsesvis er tilfoersel af andet vand dog tilladt til fremstilling af damp, brandslukning og koeling af koelemaskiner, saafremt de hertil installerede ledninger udelukker anvendelse af dette vand til andre formaal, og der ikke er risiko for forurening af fersk koed, koedprodukter og tilberedt koed . Ledninger til vand, der ikke er drikkevand, skal vaere let kendelige fra drikkevandsledninger .

7. Tilstraekkelig forsyning af varmt vand af drikkevandskvalitet, jf . direktiv 80/778/EOEF .

8 . Et spildevandsafloebssystem, der opflyder hygiejnekravene .

9 . Et tilstraekkeligt udstyret, aflaaseligt lokale, som kun er til raadied for den kompetente myndighed, eller en behoerigt indrettet og udstyret plads, som denne myndigheder kan benytte sig af i lagerlokaler uden for den virksomhed, der er godkendt med henblik paa fremstilling af koedprodukter eller tilberedt koed .

10 . Faciliteter, som paa ethvert tidspunkt goer det muligt at foretage en effektiv inspektion som foreskrevet i dette direktiv .

11 . Tilstraekkeligt mange omklaedningsrum med glatte, vandtaette, afvaskelige vaegge og gulve, vaske og brusebade samt vandklosetter, der giver fuld sikkerhed for overholdelse af hygiejnebestemmelserne . Der maa ikke vaere direkte adgang til arbejdslokalerne fra toiletterne . Haandvaskene skal have rindende varmt og koldt vand eller forblandet vand af en passende temperatur, og der skal vaere rense - og desinfektionsmidler til haenderne samt engangshaandklaeder . Hanerne maa ikke vaere haand - eller armbetjente . Der skal vaere tilstraekkeligt mange saadanne haandvaske i naerheden af toiletterne .

12 . En passende indrettet plads og passende faciliteter til rengoering og desinfektion af transportmidler . Det er dog ikke tvunget at have en saadan plads og saadanne faciliteter, hvis der er fastsat bestemmelser, som goer rengoering og desinfektion af transportmidler i officielt godkendte lokaler obligatorisk .

m1A2> KAPITEL II HYGIEJNEFORSKRIFIER FOR PERSONALE, LOKALER, INVENTAR OG VAERKTOEJ I VIRKSOMHEDERNE

13 . Der kraeves fuldstaendig renlighed af personalet samt med hensyn til lokaler, inventar og vaerktoej :

a ) Personalet skal isaer vaere i foert rent arbejdstoej og ren hovedbeklaedning eventuelt med nakkebeskytter . Personale, der er beskaeftiget ved tilvirkning eller viderebehandling af fersk koed, koedprodukter og tilberedt koed, skal vaske og desinficere haenderne flere gange i loebet af arbejdsdagen, hver gang arbejdet

genoptages . Personer, der har vaeret i beroering med inficeret koed, skal straks vaske haender og arme omhyggeligt i varmt vand og dernaest desinficere dem . Det er forbudt at ryge i arbejds - og lagerlokalerne

b ) dyr maa ikke have adgang til virksomheden . Rotter, mus, insekter og andre skadedyr skal bekaempes systematisk

c ) inventar og vaerktoej, der anvendes ved arbejdet med fersk koed, koedprodukter og tilberedt koed, skal holdes i upaaklagelig proper stand . De skal omhyggeligt rengoeres og desinficeres flere gange i loebet af arbejdsdagen samt ved arbejdsdagens afslutning, og foer de anvendes paa ny, hvis de har vaeret forurenet .

Maskiner, der anvendes i den loebende produktion, skal som mindstekrav rengoeres, naar arbejdet er afsluttet, eller naar der er formodning om forurening .

14 . Lokaler, inventar og vaerktoej maa kun anvendes ved arbejdet med fersk koed, koedprodukter og tilberedt koed .

Dog kan den kompetenre myndighed tillade, at de anvendes til fremstilling af andre levnedsmidler samtidig eller paa andre tidspunkter, saafremt der traeffes de fornoedne foranstaltninger til at forhindre, at de i dette direktiv omhandlede produkter forurenes, eller at deres egenskaber paavirkes .

15 . Fersk koed, koedprodukter og tilberedt koed og ingredienser samt de dertil anvendte beholdere maa ikke :

- komne i direkte beroering med gulvet

- anbringes eller haandteres under forhold, som indebaerer fare for, at de biiver forurenet eller beskadiget . :

Det maa paases, at raavarerne ikke paa nogen maade kommer i beroering med faerdigvarerne .

16 . Der skal anvendes vand af drikkevandskvalitet til alle formaal .

17 . Det er forbudt at stroe savsmuld eller lignende paa gulvet i arbejdslokaler og lagerrum .

18 . Rengoerings - og desinfektionsmidler samt lignende produkter skal anvendes saaledes, at udstyr, arbejdsredskaber, fersk koed, koedprodukter og de i direktiv 88/657/EOEF omhandlede produkter ikke paavirkes uheldigt . Anvendelsen skal efter foelges af grundig afskylning af udstyret og arbejdsredskabernei drikkevand . Vedligeholdelses - og rengoeringsmidler skal opbevares paa den i bilag B, kapitel I, punkt l, litra g ), omhandlede plads .

19 . Det er forbudt personer, der vii kunne inficere fersk koed, koedprodukter eller de i direktiv 88/657/EOEF omhandlede produkter at arbejde med eller haandtere disse .

20 . Der kraeves en helbredsattest fra alle, der arbejder med eller haandterer fersk koed eller koedprodukter . Den skal godtgoere, at intet er til hinder for denne beskaeftigelse . Helbredsattesten skal fornyes hvert aar, medmindre en anden ordning for laegelig kontrol af personalet, der giver tilsvarende garantier, anerkendes efter fremgangsmaaden i artikel 18 .

21 . Uanset punkt 4, litra a ), er anvendelse af trae tilladt i lokaler til roegning, saltning, modning og lagesaltning, til oplagring af koedprodukter og i forsendelseslokalet, naar dette er noedvendigt af teknologiske grunde, og for saa vidt der ikke er fare for inficering af disse produkter . I disse lokaler maa traepaller udelukkende bruges til transport af emballerede koedprodukter .

22 . Temperaturen i de lokaler og dele af lokaler, hvor der arbejdes med fersk koed, koedprodukter og tilberedt koed, skal vaere saaledes, at fremstillingen kan foregaa under hygiejniske forhold; disse lokaler og dele af lokaler skal om noedvendigt vaere udstyret med klimaanlaeg .

Teperaturen i lokaler til udskaering og saltning maa under brugen ikke overstige 12 oC .

I lokaler til skiveskaering, udskaering og indpakning af koedprodukter som skal saelges i faerdigpakket stand, maa temperaturen ikke overstige 12 oC .

Den i tredje afsnit fastsatte temperatur kan med den kompetente myndigheds samtykke fraviges, naar denne i teknisk henseende skoenner dette forsvarligt af hensyn til tilberedningen navnlig i lokaler til skiveskaering af hensyn til koedprodukternes temperatur .

KAPITEL III REGLER FOR FERSK KOED, DER ANVENDES TIL TILVIRKNING AF KOEDPRODUKTER

23 . Fersk koed, som kommer fra et slagteri, en opskaeringsvirksomhed, et koelehus eller en anden forarbejdningsvirksomhed, der er beliggende paa det lands omraade, hvor den paagaeldende virksomhed befinder sig, skal transporteres til sidstnaevnte under tilfredsstillende hygiejniske forhold i overensstemmelse med de i artikel 2 omhandlede direktiver, bortset fra bestemmelserne om plombering .

24 . Senest den 31 . december 1992 maa koed, der ikke opfylder de i artikel 2 fastsatte betingelser, ikke forefindes paa autoriserede virksomheder, jf . dog punkt 26 . Indtil denne dato maa koed, der ikke opfylder de i artikel 2, litra c ), fastsatte betingelser, kun forefindes i autoriserede virksomheder, saafremt det der er anbragt paa saerskilte oplagringssteder; det skal anvendes paa andre steder eller paa andre tidspunkter end det koed, som opfylder de naevnte betingelser .

Den kompetente myndighed skal til enhver tid have fri adgang til lagerlokaler og alle arbejdslokaler for at paase, at disse bestemmelser noeje overholdes .

Emballeret koed skal opbevares i separate koelerum .

25 . Fersk koed, der er bestemt til forarbejdning, skal fra ankomsten til virksomheden og indtil dets anvendelse opbevares i overensstemmelse med bestemmelserne i de i artikel 2 omhandlede direktiver .

26 . Uanset punkt 24 og artikel 2 kan den kompetente myndighed tillade, at koed, som stammer fra andre dyrearter end dem, der er anfoert i de i artikel 2, nr.1, omhandlede direktiver, i virksomhederne anvendes som ingrediens i koedprodukten hvis det er opnaaet i overensstemmelse med nationale regler, og hvis det transporteres, behandles og opbevares i henhold til bestemmelserne i dette direktiv . Samhandelen med disse produkter er undergivet kravene i artikel 3, stk . l, nr . 3, litra a ), iv ). Produkter, der fremstilles i saadanne virksomheder og som er bestemt til handel inden for Faellesskabet, maa kun fremstilles under embedsdyrlaegens opsyn og skal beskyttes mod enhver form for kontamination eller rekontamination .

KAPITEL IV PRODUKTIONSKONTROL

27 . Virksomhederne skal kontrolleres af den kompetente myndighed . Denne skal underrettes saa betids, inden arbejdet med koedprodukter, der er bestemt til handel inden for Faellesskabet, paabegyndes .

28 . Den kompetente myndigheds kontrol omfatter navnlig foelgende opgaver :

- kontrol med renligheden hvad angaar lokaler, anlaeg og vaerktoej samt med personalets hygiejne som omhandlet i kapitel II

- kontrol med fortegnelsen over modtagelse og afsendelse af fersk koed, koedprodukter

- sundhedskontrol af fersk koed og koedprodukter til fremstilling af produkter, der er bestemt til handel inden for Faellesskabet, og i det i artikel 3, stk . 3, litra b ), omhandlede tilfaelde, af koedprodukter

- kontrol med effektiviteten af behandlingen af koedprodukter

- kontrol af koedprodukter ved afsendelsen fra virksomheden

- udtagning af noedvendige proever til laboratorieundersoegelser

- udfaerdigelse og udstedelse af det i punkt 40 omhandlede hygiejnecertifikat

- enhver anden kontrol, der skoennes noedvendig for overholdelsen af dette direktivs bestemmelser .

Resultaterne af de forskellige former for kontrol, som foretages af producenten i overensstemmelse med artikel 11 og 12 samt bilag B, kapitel II og kapitel III, nr . 2, litra b ), skal opbevares i to aar, saaledes at de kan forelaegges den kompetente myndighed paa dennes begaering .

29 . Den kompetente myndighed undersoeger, om et koedprodukt er tilvirket af koed, der er tilsat andre levnedsmidler, tilsaetningsstoffer eller krydderiet ved at underkaste den en egnet inspektion, og kontrollerer, om dee opfylder de af producenten opstillede fremstillingskriterier, og isaer om produktets sammensaetning svarer til angivelserne paa etiketten .

30 . Den kompetente myndighed skal navnlig paase, at koedprodukter og de i direktiv 88/657/EOEF omhandlede fremstillet af det i artikel 5, litra c ) til h ), i direktiv 64/433/EOEF omhandlede ferske koed ikke bringes i handelen inden for Faellesskabet .

KAPITEL V INDPAKNING OG EMBALLERING AF KOEDPRODUKTER

31 . Indpakningen og emballeringen skal foregaa i dertil indrettede lokaler under tilfredsstillende hygiejniske forhold .

32 . Indpakningsmaterialet og emballagen skal opfylde alle hygiejnekrav og maa navnlig :

- ikke kunne aendre koedprodukternes organoleptiske egenskaber

- ikke kunne overfoere stoffer, der er sundhedsfarlige for mennesker, til koedprodukterne

- vaere tilstraekkelig solid til at yde en effektiv beskyttelse af koedprodukterne .

33 . Til koedprodukterne maa der kun anvendes ny indpakning; visse saerlige beholdere af braendt ler og glas kan dog genbruges efter effektiv rengoering og desinficering .

34 . Fremstilling af koedprodukter samt indpakning og emballering kan foretages i samme lokale paa foelgende betingelser :

a ) lokalet skal vaere tilstraekkeligt stort og saaledes indrettet, at arbejdet kan udfoeres hygiejnisk

b ) indpakningsmaterialer og emballager skal straks efter fremstillingen leveres i en lufttaet beskyttelsesindpakning og sikres mod beskadigelser under transport til virksomheden, hvor de skal opbevares under tilfredsstillende hygiejnske forhold i et saerligt lokale

c ) emballagelagrene skal vaere stoevtaette og sikret mod skadedyr og maa ikke have luftforbindelse med lokaler, der indeholder stoffer, som kan forurene fersk koed, koedprodukter eller de i direktiv 88/657/EOEF omhandlede produkter . Emballage maa ikke opbevares direkte paa gulvet

d ) emballagen samles under hygiejniske forhold,inden den bringes ind i lokalet; der kan dispenseres fra dette krav i tilfaelde af automatisk samling af emballagen, for saa vidt der ikke er risiko for forurening af koedprodukterne

e ) emballagen bringes under hygiejniske forhold ind i lokalet og anvendes med det samme . Emballagen maa ikke haandteres af personer, der haandterer uindpakket fersk koed eller koedprodukter

f ) koedprodukterne skal umiddelbart efter indpakningen anbringes i de dertil beregnede lagerrum .

35 . Af kontrolhensyn skal producenten paa koedprodukternes emballage, eller efter betingelserne i punkt 36 paa etiketten, tydeligt og laeseligt angive foelgende,i det omfang disse angivelser ikke allerede er kraevet efter direktiv 79/112/EOEF :

- hvis dette ikke allerede klart fremgaar af produktets handelsbetegnelse, skal der ske angivelse af den eller de arter, hvorfra koedet stammer, og hvis der er tale om en blanding, af producenterne for de respektive arter

- oplysninger, som goer det muligt at identificere partiet

- fremstillingsdatoen, for saa vidt angaar emballager, der ikke er bestemt til den endelige forbruger

- listen over krydderier og eventuelt listen over andre levnedsmidler .

KAPITEL VI SUNDHEDSMAERKNING OG ETIKETTERING

36 . Koedprodukter skal sundhedsmaerkes . Sundhedsmaerkningen foretages under den kompetente myndigheds ansvar paa fremstillingstidspunktet eller umiddelbart derefter; maerket skal anbringes paa et ioejnefaldende sted og vaere let synligt, uudsletteligt og letlaeseligt . Sundhedsmaerket kan anbringes paa selve produktet eller paa

indpakningen, saafremt koedprodukcet er i saerskilt indpakning, eller paa en etiket, der anbringes paa denne indpakning i henhold til punkt 39, litra b ). Hvis et koedprodukt eller tilberedt koed er i en saerskilt indpakning og desuden en saerskilt emballage, er det kun noedvendigt at anbringe sundhedsmaerket paa emballagen .

37 . Hvis et koedprodukt, der i henhold til punkt 36 er forsynet med et sundhedsmaerke, senere forsynes med en yderligere emballage, skal sundhedsmaerket tillige anbringes paa denne emballage .

38 . Uanset punkt 36 og 37 er det ikke noedvendigt at anbringe sundhedsmaerket paa de koedprodukter, der er indeholdt i forsendelsesenheder paa paller, og som er bestemt til videreforarbejdning eller yderligere indpakning paa en autoriseret virksomhed, forudsat at :

- der uden paa de naevnte enheder, der indeholder koedprodukter, er anbragt et sundhedsmaerke i overensstemmelse med det i punkt 39, litra a ), omhandlede

- afsendervirksomheden foerer en saerlig journal over maengden og arten af de i overensstemmelse med dette punkt afsendte koedprodukter samt deres bestemmelsessted

- modtagervirksomheden foerer en saerlig journal over maengden og arten af de i overensstemmelse med dette punkt modtagne koedprodukter, samt hvor de kommer fra

- sundhedsmaerket oedelaegges ved aabning af forsendelsesenhederne under den kompetente myndigheds ansvar

- koedprodukternes bestemmelsessted og anvendelsesformaal tydeligt angives uden paa engrosemballagen, undtagen naar denne er gennemsigtig .

Naar en forsendelsesenhed af indpakkede produkter er indeholdt i en ydre gememsigtig emballage, er det dog ikke obligatorisk at anbringe et sundhedsmaerke paa den ydre emballage, hvis sundhedsmaerket paa de indpakkede produkter ses tydeligt gennem den ydre emballage .

39 . a ) Sundhedsmaerket skal omfatte foelgende oplysninger i en oval ramme :

i ) enten :

- i den oeverste del :

afsenderlandets identifikationsbogstaver med versaler, dvs en affoelgende angivelser : B - D - DK - EL - ESP - F - IRL - I - L - NL - P - UK, efterfulgt af virksomhedens autorisatiortsnummer

- i den nederste del :

en af foelgende forkortelser : CEE - EEC - EEC - EOK - EWG - EOEF

ii ) eller :

- i den oeverste del afsenderlandets navn med versaler

- i midten virksomhedens veterinaere autorisationsnummer

- i den nederste del en af de foelgende forkortelser : CEE - EEC - EEG - EOK - EWG - EOEF

b ) sundhedsmaerket kan anbringes paa produktet, indpakningen eller emballagen med et farvestempel eller en braendemaerkning, eller det kan vaere trykt eller anbragt paa en etiket . Saafremt maerket anbringes paa emballagen, skal det anbringes saaledes, at det oedelaegges, naar emballagen aabnes . Hvis maerket ikke oedelaegges, skal aabningen af emballagen medfoere, at denne oedelaegges . Paa hermetisk lukkede beholdere skal maerket vaere anbragt paa laaget eller paa daasen, saaledes at det ikke kan slettes

c ) sundhedsmaerket kan ogsaa bestaa af en rund, uaftagelig plade af et solidt materiale, som opfylder alle hygiejnekrav, og hvorpaa de i litra a ) naevnte oplysninger er anfoert .

KAPITEL VII HYGIEJNECERIIFIKAT

40 . Originaleksemplaret af det hygiejnecertifikat, som - undtagen for saa vidt angaar de i artikel 3, stk . 1, nr . 9, andet punktum, omhandlede produkter - skal ledsage koedprodukterne under transporten til bestemmelseslandet, skal udleveres af den kompetente myndighed, naar produkterne afsendes .

Certifikatets form og indhold skal vaere i overensstemmelse med modellen i bilag C; det skal vaere udfaerdiget i det mindste paa bestemmelseslandets officielle sprog og indeholde de foreskrevne oplysninger . Certifikatet maa kun bestaa af et enkelt ark .

KAPITEL VIII OPLAGRING OG TRANSPORT

41 . Koedprodukter skal oplagres i lokaler som omhandlet i bilag B, kapitel I, punkt l, litra a ), eller paa et koele - eller fryselager, der er autoriseret ifoelge direktiv 64/433/EOEF .

Koedprodukter, der kan opbevares i normal omgivelsestemperatur kan opiagres paa lagre uden for en virksomhed, der er autoriseret til fremstilling af koedprodukter, saafremt saadanne lagre autoriseres af den kompetente myndighed paa betingelser svarende til dem, der er fastsat i dette direktiv .

42 . Koedprodukter, for hvilke der i henhold til artikel 4 er angivet oplagringstemperatur, skal holdes ved denne temperatur .

43 . Koedprodukter skal forsendes saaledes, at de under transporten er beskyttet mod paavirkninger, der kan forurene eller angribe dem . I den forbindelse tages der hensyn til transportens varighed, de benyttede transportmidler og vejrforholdene .

44 . Koedprodukter skal transporteres i transportmidler, som er saaledes indrettet, at produkterne kan holdes nedkoelet, og de i henhold tii artikel 4 angivne KAPITEL I SAERLIGE BETINGELSER FOR AUTORISATION AF VIRKSOMHEDER, DER FRFMSTILLER OG INDPAKKER KOEDPRODUKTER

1 . Ud over de generelle krav i bilag A, kapitel I, skal virksomheder, der fremstiller og indpakker koedprodukter, som mindstekrav have foelgende :

a ) senest indtil 31 . december 1992, egnede og tilstraekkeligt store lokaler til adskilt oplagring :

i ) ved koeletemperatur :

- af fersk koed som omhandlet i artikel 2, litra b ), ii ), samt tilberedt koed som omhandlet i artikel 2, litra c )

- af andet koed og tilberedt koed end det i foerste led omhandlede

ii ) ved rumtemperatur eller eventuelt ved koeletemperatur :

- af koedprodukter, der opfylder dette direktivs krav

- af andre produkter, der helt eller delvis er tilvirket af koed

b ) senest fra 1 . januar 1993 egnede og tilstraekkeligt store lokaler til adskilt oplagring :

i ) ved koeletemperatur af fersk koed og tilberedt koed

ii ) ved rumtemperatur eller eventuelt ved koeletemperatur :

- af koedprodukter, der opfylder dette direktivs krav

- af andre produkter, der helt eller delvis er tilvirket af fersk koed

c ) et eller flere egnede og tilstraekkeligt store lokaler til fremstilling og indpakning

d ) et aflaaseligt lokale til opbevaring af visse ingredienser saasom tilsaetningsstoffer

e ) et lokale til emballering, medmindre de i bilag A, kapitel V, punkt 34, omhandlede betingelser for emballering er opfyldt, og til forsendelse

f ) et lokale til opbevaring af emballage og indpakningsmaterialer

g ) et lokale til rengoering af flytbart udstyr saasom kroge og beholdere samt i dette lokale et skab til opbevaring af vedligeholdelses - og rengoeringsudstyr .

2 . Afhaengigt af de fremstillede produkter skal virksomheden raade over foelgende :

a ) et lokale eller - hvis der ikke er nogen risiko for inficering - et sted til fjernelse af indpakning

b ) et lokale eller - hvis der ikke er nogen risiko for inficering - et sted til optoening af det ferske koed

c ) et lokale til opskaering

d ) et lokale til paafyldning af beholdere, inden disse varmebehandles

e ) et lokale

- til varmebehandling; det dertil bestemte anlaeg skal vaere forsynet med termograf eller fjerntermograf

- til autoklavering; autoklaverne skal vaere forsynet med termograf eller fjerntermograf og et kontroltermometer med direkte aflaesning; autoklaver skal ogsaa vaere forsynet med et manometer

f ) et lokale til afsmeltning af fedt

g ) et lokale eller en saerlig installation til roegning

h ) et lokale til toerring og modning

i ) et lokale til udvanding, ibloedlaegning og anden behandling af naturtarme

j ) et lokale til indledende rensning af produkter, som er noedvendige til fk ) et lokale til nedsaltning, om noedvendigt forsynet med et klimaanlaeg, der goer det muligt at holde en temperatur som anfoert i kapitel II, punkt 22, i bilag A

i ) om noedvendigt et lokale til indledende rensning af koedprodukter bestemt til at blive skaaret i skiver eller udskaaret og indpakket

m ) et lokale til skiveskaering eller udskaering og til indpakning af koedprodukter, der skal bringes i handelen i faerdigpakninger, om noedvendigt forsynet med et koelesystem

n ) en anordning, der goer det muligt attransportere tomme konservesdaaser til arbejdslokalet paa hygiejnisk maade

o ) en anordning, der muliggoer en effektiv rengoering af beholderne umiddelbart inden paafyldningen

p ) en anordning til afvaskning af beholdere med drikkevand, som er tilstraekkelig varmt til at fjerne fedt, efter hermetisk lukning og inden autoklavering

q ) et egnet lokale eller sted til koeling og toerring af beholdere efter varmebehandlingen

r ) faciliteter til inkubation af proever af fuldstaendigt behandlede koedprodukter i hermetisk lukkede beholdere

s ) udstyr der goer det muligtat undersoege, om beholderne er godt lukkede og ubeskadigede .

Medfoerer de anvendte anordninger ikke risiko for, at det ferske koed eller koedprodukterne paavirkes i skadelig retning, kan det arbejde, der skal udfoeres i de i litra e ) og f ) omhandlede saerskilte lokaler, dog udfoeres i samme lokale .

De arbejder, der udfoeres i de i litra c ), d ), e ), g ) og m ), omhandlede lokaler, kan udfoeres i det i punkt 1, litra c ), omhandlede lokale, saafremt der er tale om en fuldstaendig uafbrudt produktionscyklus, som sikrer, at dette direktivs oevrige krav overholdes, samt at der ikke er nogen fare for inficering af det ferske koed eller koedprodukterne .

KAPITEL II SAERLIGE KRAV FOR HERMETISK LUKKEDE BEHOLDERE

Virksomheder, der fremstiller koedprodukter i hermetisk lukkede beholdere, skal foruden de generelle bestemmelser opfylde foelgende krav :

1 . den kompetente myndighed skal, for saa vidt angaar koedprodukter i hermetisk lukkede beholdere, soerge for :

a) at lederen eller ejeren af virksomheden eller dennes repraesentant ved stikproevekontrol sikrer sig :

- at der for saa vidt angaar produkter bestemt til opbevaring ved rumtemperatur anvendes en fremgangsmaade, der resulterer i en Fc-vaerdi paa mindst 3,00, eller i medlemsstater, hvor denne vaerdi normalt ikke anvendes, en kontrol af behandlingen ved hjaelp af en inkubationstest paa syv dage ved 37 oC eller paa ti dage ved 35 oC

- at der anvendes velfungerende termisk proces, der er fastlagt paa grundlag af repraesentative kriterier saasom tid for varmebehandling, temperatur, bevaegelse under varmebehandlingen, paafyldning osv .

- at beholdere svarer til produktionsnormerne

- at der med forudfastsatte mellemrum foretages kontrol med den daglige produktion for at sikre lukningens effektivitet

- at der foretages den fornoedne kontrol, og isaer ar der anvendes kogeindikatorer for at sikre, at beholderne er blevet tilstraekkeligt varmebehandlet

- at der foretages den fornoedne kontrol for at sikre, at koelevandet efter anvendelse indeholder en restmaengde af chlor . Medlemsstaterne kan dog indroemme en undtagelse fra dette krav, hvis vandet opfylder kravene i direktiv 80/778/EOEF

- at der udfoeres inkubationstese af koedprodukter i en hermetisk lukket beholder, der har vaeret underkastet en varmebehandling i overensstemmeise med foerste led

- at beholderne forsynes med et maerke, der goer det muligt at identificere de koedprodukter, der er fremstillet paa samme tidspunkt og under de samme betingelser

b ) at produkter i hermetisk lukkede beholdere udtages af varmebehandlingsanlaegget ved en temperatur, der er tilstraekkelig hoej til at sikre en hurtigt fordampning af fugtigheden, og ikke beroeres med haenderne, foer de er fuldstaendig toerre

c ) at daaser, som indeholderluftarter, skal underkastes en yderligere undersoegelse

d ) at varmebehandlingsapparaturets termografer kontrolleres med standardtermometre

2 . beholderne skal :

- kasseres, hvis de er beskadigede eller har fabrikationsfejl

- rengoeres effektivt umiddelbart foer paafyldningen ved brug af den i kapitel I, punkt 2, litra o ), omhandlede anordning; der maa kun anvendes rindende vand

- ved brug af den kapitel I, punkt 2, litra p ), omhandlede anordning om noedvendigt rengoeres med drikkevand, som eventuelt er tilstraekkelig varmt til at fjerne fedt, efter hermetisk lukning og inden autoklavering

- efter opvarmningen afkoeles i vand, som opfylder kravene i punkt l, litra a ), sjette led

- saavel foer som efter varmebehandlingen haandteres paa en saadan maade, at enhver form for beskadigelse eller inficering undgaas .

3 . medlemsstaterne kan tillade tilsaetning af bestemte stoffer til vandet i autoklaverne for at hindre, at konservesdaaser ruster, samt for at bloedgoere og rense vandet . Der opstilles en liste over disse stoffer efter fremgangsmaaden i artikel 18

4 . medlemsstaterne kan tillade, at der anvendes recirkuleret vand til koeling af beholdere, som har vaeret varmebehandlet . Saadant vand skal filtreres og chlorbehandles eller undergaa en anden behandling, der er godkendt efter fremgangsmaaden i artikel 18 . Formaalet med en saadan behandling er, at vandet skal opfylde de normer, der er fastsat i bilag I, punkt E, i direktiv 80/778 /EOEF, saaledes at det ikke kan forurene produkterne og udgoere en fare for menneskers sundhed .

Det recirkulerede vand skal cirkulere i lukket kredsloeb, saaledes at dets anvendelse til andre formaai er umulig

5 . saafremt der ikke er nogen fare for inficering, kan gulvene efter arbejdsperiodens ophoer rengoeres med det vand, der bruges til koeling af beholdere, samt vand fra autoklaverne .

KAPITEL III SAERLIGE FORSKRIFTER FOR FREMSTILLING AF FAERDIGRETTER

Uafhaengigt af de almindelige betingelser i bilag A, kapitel I, og under hensyn til den paagaeldende produktion fastsaettes det :

1 . a ) at virksomheden om noedvendigt skal raade over et separat lokale til fremstilling af faerdigretter, hvis fremstillingen af faerdigretter ikke sker i et lokale indrettet til dette formaal, jf . kapitel I, punkt 1, litra c )

b ) at tilvirkningen af faerdigretter skal foregaa under kontrollerede temperaturforhold

2 . a ) virksomhedslederen eller -ejeren eller dennes repraesentant skal foretage regelmaessig kontrol af den almindelige hygiejne i produktionsvilkaarene paa virksomheden, bl.a. ved mikrobiologiske undersoegelser i overensstemmelse med fjerde afsnit .

Denne kontrol skal vedroere redskaber, inventar og maskiner i samtlige produktionsled og under hensyn til den paagaeldende produktion, ogsaa produkterne .

Virksomhedslederne eller -ejeren eller dennes repraesentant skal efter anmodning fra vedkommende officielle myndighed kunne give den kompetente myndighed eller Kommissionens veterinaere sagkyndige meddelelse om arten, hyppigheden og resultatet af de undersoegelser der er foretaget med henblik herpaa, samt om noedvendigt navnet paa undersoegelseslaboratoriet .

Arten af disse undersoegelser, deres hyppighed samt metoderne til proeveudtagning og bakteriologisk undersoegelse skal praeciseres i en kodeks for god hygiejnisk praksis, der skal udarbejdes efter fremgangsmaaden i artikel 18

b ) Den kompetente myndighed foretager regelmaessige analyser af resultatet af de under litra a ) omhandlede undersoegelser . Den kan paa baggrund af denne analyse lade foretage supplerende mikrobiologiske undersoegelser i samtlige produktionsled eller af produkterne .

Paa grundlag af resultatet af disse analyser udarbejdes en rapport, hvis konklusioner og henscillinger meddeles virksomhedslederen, som soerger for, at de konstaterede mangler afhjaelpes med henblik paa at forbedre hygiejnen

3 . endvidere gaelder foelgende for kogte faerdigretter, der er bestemt til direkte salg til forbrugerne :

- de skal indpakkes umiddelbart foer eller efter kogningen

- de skal hurtigt efter kogning og indpakning afkoeles i et separat lokale, som er i overensstemmelse med hygiejnekravene

- de skal afkoeles i et tidsrum, som fra kogningen er afsluttet, og til den indre temperatur har naaet + 1 oC, hoejst maa vaere paa to timer

- de skal i givet fald fryses eller dybfryses umiddelbart efter afkoelingen

4 . faerdigretter skal maerkes i overensstemmelse med direktiv 79/118/EOEF . Varedeklarationen skal for at opfylde bestemmelserne i dette direktiv indeholde oplysninger om dyrearter

5 . faerdigretter skal paa en af de udvendige sider af hver pakning ud over de oevrige fastsatte oplysninger angive fremstillingsdato BILAG C HYGIEJNECERTIFIKAT FOR KOEDPRODUKTER (;) BESTEMT TIL EN EOEF-MEDLEMSSTAT Nr . ($) ()

fsenderland :

Ministerium :

Myndighed

Ref .($)

I . Identifikation af koedprodukterne

Produkter fremstillet af koed af:

( dyreart )

Produkternes art (%):

Emballagens art :

Antal stykker eller kolli :

Temperatur ved oplagring og transport (& ):

Holdbarhed (& ):

Nettovaegt :

II . Koedprodukternes oprindelse

Den/de autoriserede virksomheds/ers adresse og veterinaere autorisationsnummer (=)

Om noedvendigt

Det/de autoriserede koelelagers/lagres adresse og veterinaere autorisationsnummer (=):

III . Koedprodukternes bestemmelsessted

Koedprodukterne afsendes

fra :

( afsendelsessted )

til :

( bestemmelsesland )

med foelgende transportmiddel (() (=) :

Afsenders navn og adresse :

Modtagers navn og adresse :

(;) I henhold til artikel 2 i direktiv 77/99/EOEF .

($) Kan udelades .

(=) Ved overfoersel til en virksomhed eller et godkendt koele - eller fryselager skal den kompetente myndighed supplere certifikatet med ( registreringsnummer, dato, sted, stempel og underskrift ).

(%) Eventuelt anfoeres, at der af sundhedshensyn er foretaget ioniserende bestraaling .

(& ) Udfyldes, dersom der foreligger angivelse i henhold til artikel 4 i direktiv 77/99/EOEF.

(() For jernbanevogne o

IV . Sundhedserklaering

Undertegnede attesterer, at :

a ) ovennaevnte koedprodukter er fremstillet af fersk koed eller koedprodukter under betingelser, som er i overensstemmelse med direktiv 77/99/EOEF

b ) koedprodukterne har/ikke har (;) vaeret underkastet behandlingen i bilag B, kapitel I, litra a ), foerste led i direktiv 77/99/EOEF

c ) ovennaevnte koedprodukter, deres indpakning eller emballage er forsynet med et sundhedsmaerke, hvoraf det fremgaar, at de udelukkende hidroerer fra autoriserede virksomheden (;)

d ) transportmidlerne og laesningsforholdene for denne forsendelse er i overensstemmelse med hygiejnekravene i direktiv 77/99/EOEF

e ) det anvendte ferske svinekoed har/ikke har (;) vaeret underkastet en trikinundersoegelse .

Udfaerdiget i ..................................................., den ............

( underskrift ) ( navn med blokbogstaver )

Stempel

( underskrift )

( navn med blokbogstaver )

(;) Der ikke gaeldende overstreges .

Top