EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R0442

Kommissionens forordning (EØF) nr. 442/88 af 17. februar 1988 om ændring af forordning (EØF) nr. 2315/76 og (EØF) nr. 2191/81 for så vidt angår salg af smør til nedsat pris og støtte til smør, som købes af institutioner eller samfund, der ikke arbejder med gevinst for øje

OJ L 45, 18.2.1988, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 026 P. 54 - 55
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 026 P. 54 - 55
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 006 P. 195 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 006 P. 195 - 196

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/442/oj

31988R0442

Kommissionens forordning (EØF) nr. 442/88 af 17. februar 1988 om ændring af forordning (EØF) nr. 2315/76 og (EØF) nr. 2191/81 for så vidt angår salg af smør til nedsat pris og støtte til smør, som købes af institutioner eller samfund, der ikke arbejder med gevinst for øje

EF-Tidende nr. L 045 af 18/02/1988 s. 0025 - 0026
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 26 s. 0054
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 26 s. 0054


*****

KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 442/88

af 17. februar 1988

om aendring af forordning (EOEF) nr. 2315/76 og (EOEF) nr. 2191/81 for saa vidt angaar salg af smoer til nedsat pris og stoette til smoer, som koebes af institutioner eller samfund, der ikke arbejder med gevinst for oeje

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 804/68 af 27. juni 1968 om den faelles markedsordning for maelk og mejeriprodukter (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3904/87 (2), saerlig artikel 6, stk. 7, og artikel 12, stk. 3, og

ud fra foelgende betragtninger:

Efter Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2191/81 (3), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2402/86 (4) kan der ydes stoette til smoer, som koebes af institutioner eller samfund, der ikke arbejder med gevinst for oeje; i betragtning af den nuvaerende markedssituation for smoer og de offentlige lagres stoerrelse boer der paa ny aabnes mulighed for at saelge smoer fra offentlige lagre til institutioner eller samfund, der ikke arbejder med gevinst for oeje, uden at suspendere muligheden for at yde den i henhold til forordning (EOEF) nr. 2191/81 fastsatte stoette; med henblik herpaa boer Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2315/76 af 24. september 1976 om salg af smoer fra offentlige lagre (5), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3127/87 (6), aendres;

smoerrets salgspris, betingelserne for at modtage stoetten og stoerrelsen af den sikkerhed, der skal stilles for overholdelsen af disse betingelser, boer fastsaettes;

beloebet for den i forordning (EOEF) nr. 2191/81 fastsatte stoette boer fastsaettes paa ny; artikel 2, stk. 3, i naevnte forordning boer tilpasses som foelge af ophaevelsen af Raadets forordning (EOEF) nr. 1269/79 (7) og henvisningen til den nye Raadets forordning (EOEF) nr. 3667/83 af 19. december 1983 om fortsat indfoersel paa saerlige betingelser af newzealandsk smoer til Det Forenede Kongerige (8), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2335/86 (9); i betragtning af de indvundne erfaringer boer den nationale bestemmelse af den individuelle maksimumsmaengde erstattes med en maksimumsgraense for Faellesskabet;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Maelk og Mejeriprodukter -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EOEF) nr. 2315/76 indsaettes som artikel 4a:

»Artikel 4a

1. Uanset artikel 1 og 2 saelges smoerret til den opkoebspris, interventionsorganet anvendte paa tidspunktet for salgskontraktens indgaaelse, nedsat med 30 ECU/100 kg, saafremt smoerret anvendes af institutioner eller samfund, der ikke arbejder med gevinst for oeje, i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EOEF) nr. 2191/81 og med den i naevnte forordning fastsatte stoette.

2. Interventionsorganet saelger kun smoerret, saafremt der senest paa tidspunktet for salgskontraktens indgaaelse stilles en sikkerhed svarende til den i stk. 1 fastsatte nedsaettelse af prisen, forhoejet med 3 ECU, for at sikre gennemfoerelsen af hovedkravene vedroerende modtagernes overtagelse af smoerret og dets anvendelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EOEF) nr. 2191/81.«

Artikel 2

I forordning (EOEF) nr. 2191/81 foretages foelgende aendringer:

1. I artikel 2,

- stk. 1, aendres »178 ECU« til »165 ECU«

- affattes stk. 3 saaledes:

»3. Den i stk. 1 omhandlede stoette kan ikke med hensyn til Det Forenede Kongerige ydes samtidig med nedsaettelsen af den i artikel 3, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 3667/83 omhandlede saerlige afgift.

Med henblik herpaa nedsaettes det i stk. 1 omhandlede stoettebeloeb med beloebet for denne nedsaettelse af den saerlige afgift.«

2. Artikel 3, stk. 4, affattes saaledes:

»4. Den i stk. 3, litra c), omhandlede maksimale maengde smoer fastsaettes til 2 kg pr. maaned og pr. forbruger, der henhoerer under modtager-institutionen.«

Artikel 3

Denne forordning traeder i kraft den 1. april 1988.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 17. februar 1988.

Paa Kommissionens vegne

Frans ANDRIESSEN

Naestformand

(1) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 13.

(2) EFT nr. L 370 af 30. 12. 1987, s. 1.

(3) EFT nr. L 213 af 1. 8. 1981, s. 20.

(4) EFT nr. L 208 af 31. 7. 1986, s. 22.

(5) EFT nr. L 261 af 25. 9. 1976, s. 12.

(6) EFT nr. L 296 af 21. 10. 1987, s. 8.

(7) EFT nr. L 161 af 29. 6. 1979, s. 8.

(8) EFT nr. L 366 af 28. 12. 1983, s. 16.

(9) EFT nr. L 203 af 26. 7. 1986, s. 7.

Top