EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987D0330

87/330/EØF: Kommissionens beslutning af 25. maj 1987 om bemyndigelse af Irland til at indføre tilsyn inden for Fællesskabet med indførslen af visse nitrogenholdige kemiske gødningsstoffer, der har oprindelse i visse tredjelande og er overgået til fri omsætning i de øvrige medlemsstater (Kun den engelske udgave er autentisk)

OJ L 167, 26.6.1987, p. 61–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/330/oj

31987D0330

87/330/EØF: Kommissionens beslutning af 25. maj 1987 om bemyndigelse af Irland til at indføre tilsyn inden for Fællesskabet med indførslen af visse nitrogenholdige kemiske gødningsstoffer, der har oprindelse i visse tredjelande og er overgået til fri omsætning i de øvrige medlemsstater (Kun den engelske udgave er autentisk)

EF-Tidende nr. L 167 af 26/06/1987 s. 0061 - 0062


*****

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 25. maj 1987

om bemyndigelse af Irland til at indfoere tilsyn inden for Faellesskabet med indfoerslen af visse nitrogenholdige kemiske goedningsstoffer, der har oprindelse i visse tredjelande og er overgaaet til fri omsaetning i de oevrige medlemsstater

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(87/330/EOEF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 115, stk. 1,

under henvisning til Kommissionens beslutning 80/47/EOEF af 20. december 1979 om de tilsyns- og beskyttelsesforanstaltninger, som medlemsstaterne kan bemyndiges til at traeffe over for indfoersel af visse varer, der har oprindelse i tredjelande og er overgaaet til fri omsaetning i en anden medlemsstat (1), saerlig artikel 1 og 2, og

ud fra foelgende betragtninger:

I medfoer af beslutning 80/47/EOEF kan medlemsstaterne kun indfoere tilsyn inden for Faellesskabet med den deri omhandlede indfoersel efter forudgaaende bemyndigelse fra Kommissionen;

den irske regering har i henhold til artikel 2 i beslutning 80/47/EOEF indgivet anmodning til Kommissionen for De europaeiske Faellesskaber om bemyndigelse til at indfoere tilsyn inden for Faellesskabet med indfoerslen af visse nitrogenholdige kemiske goedningsstoffer, henhoerende under pos. ex 31.02 i den faelles toldtarif, som har oprindelse i Albanien, Bulgarien, Den tyske demokratiske Republik, Polen, Rumaenien, Sovjetunionen, Tjekkoslovakiet og Ungarn og er overgaaet til fri omsaetning i de oevrige medlemsstater;

i medfoer af artikel 9, stk. 4, i Raadets forordning (EOEF) nr. 3420/83 (2) aendrede Kommissionen ved beslutning af 9. maj 1987 den irske importordning for nitrogenholdige kemiske goedningsstoffer, hvorved den irske indfoersel af disse varer blev undergivet kvantitative restriktioner indtil den 31. december 1987;

der er forskelle i de vilkaar, der er gaeldende for indfoerslen af de paagaeldende varer i de forskellige medlemsstater;

disse forskelle vil kunne give anledning til en fordrejning af handelen;

de irske myndigheder har gjort gaeldende, at denne fordrejning af handelen vil kunne forvaerre de oekonomiske vanskeligheder for den paagaeldende erhvervsgren;

for saa vidt angaar den irske produktion af de paagaeldende varer fremgaar det af de oplysninger, Kommissionen har modtaget, at indfoerslen i Irland af urinstof med oprindelse i tredjelande, som var lig nul indtil 1985, udgjorde 32 774 tons i perioden fra juli 1985 til juni 1986 og 25 422 tons i sidste halvdel af 1986;

indfoerslen af kalkammonsalpeter med oprindelse i tredjelande steg fra 37 016 tons i 1982 til 71 479 tons i 1986;

produktionen af urinstof stagnerede paa et niveau paa omkring 287 000 tons i perioden mellem 1982 og 1986, medens produktionen af kalkammonsalpeter i samme periode faldt fra 435 000 tons til 378 000 tons; disse varers andel af hjemmemarkedet faldt fra 83 % til 54 % for saa vidt angaar urinstof, og fra 79 % til 62 % for kakammonsalpeters vedkommende;

priserne paa de indfoerte varer er betydeligt lavere end priserne paa de tilsvarende varer fremstillet i Irland;

hvad angaar specielt urinstof skal det anfoeres, at Faellesskabets indfoersel af denne vare med oprindelse i tredjelande steg fra 120 000 tons i 1984 til 530 239 tons i 1986;

i betragtning af ovenstaaende og navnlig udviklingen i indfoerslen af de paagaeldende varer i Irland og i de oevrige medlemsstater samt de meget lave priser paa de indfoerte varer er der risiko for, at den fordrejning af handelen, som vil kunne medfoere oekonomiske vanskeligheder, udvikler sig i et uforudsigeligt og voldsomt omfang;

under disse omstaendigheder er det noedvendigt at sikre et fuldstaendigt kendskab til den forventede indfoersel inden for Faellesskabet med henblik paa at afsloere enhver farlig udvikling af situationen og i givet fald traeffe de noedvendige foranstaltninger til afhjaelpning heraf; indfoerslen af de paagaeldende varer med oprindelse i tredjelande boer foelgelig undergives et forudgaaende tilsyn inden for Faellesskabet i henhold til artikel 2 i beslutning 80/47/EOEF -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Irland bemyndiges til i henhold til artikel 2 i beslutning 80/47/EOEF indtil den 31. december 1987 at indfoere tilsyn inden for Faellesskabet med indfoerslen af de i bilaget anfoerte varer, som har oprindelse i Albanien, Bulgarien, Den tyske demokratiske Republik, Polen, Rumaenien, Sovjetunionen, Tjekkoslovakiet og Ungarn og er overgaaet til fri omsaetning i de oevrige medlemsstater.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Irland.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 25. maj 1987.

Paa Kommissionens vegne

Willy DE CLERCQ

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 16 af 22. 1. 1980, s. 14.

(2) EFT nr. L 346 af 8. 12. 1983, s. 6.

BILAG

1.2.3 // // // // Position i den faelles toldtarif // NIMEXE-nummer // Varebeskrivelse // // // // ex 31.02 // 31.02-15, 80 // Urinstof // // 31.02-30 // Kalkammonsalpeter // // //

Top