EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987D0329

87/329/EØF: Kommissionens afgørelse af 29. april 1987 vedrørende retningslinjerne for forvaltningen af Den europæiske Socialfond i regnskabsårene 1988-90

OJ L 167, 26.6.1987, p. 56–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/329/oj

31987D0329

87/329/EØF: Kommissionens afgørelse af 29. april 1987 vedrørende retningslinjerne for forvaltningen af Den europæiske Socialfond i regnskabsårene 1988-90

EF-Tidende nr. L 167 af 26/06/1987 s. 0056 - 0060


*****

KOMMISSIONENS AFGOERELSE

af 29. april 1987

vedroerende retningslinjerne for forvaltningen af Den europaeiske Socialfond i regnskabsaarene 1988-90

(87/329/EOEF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets afgoerelse 83/516/EOEF af 17. oktober 1983 om Den europaeiske Socialfonds opgaver (1), aendret ved afgoerelse 85/568/EOEF (2), saerlig artikel 6,

under henvisning til udtalelse fra Udvalget for Den europaeiske Socialfond, og

ud fra foelgende betragtninger:

Kommissionen vedtager hvert aar inden den 1. maj retningslinjerne for fondens forvaltning i de foelgende tre regnskabsaar; disse retningslinjer finder anvendelse ved fastlaeggelsen af, hvilke foranstaltninger der er i overensstemmelse med Faellesskabets prioriteter som vedtaget af Raadet, bl. a. i handlingsprogrammerne paa beskaeftigelses- og erhversuddannelsesomraadet;

medlemsstaterne er blevet hoert, og Europa-Parlamentet har udtalt sig i sin beslutning af 13. marts 1987 (3) -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE:

Eneste artikel

Retningslinjerne for forvaltningen af Den europaeiske Socialfond i regnskabsaarene 1988-90 findes i bilaget til denne afgoerelse.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 29. april 1987.

Paa Kommissionens vegne

Manuel MARIN

Naestformand

(1) EFT nr. L 289 af 22. 10. 1983, s. 38.

(2) EFT nr. L 370 af 31. 12. 1985, s. 40.

(3) EFT nr. C 99 af 13. 4. 1987, s. 195.

BILAG

1.2 // 1. // Generelt // 1.1. // Tilskud fra fonden ydes fortrinsvis til foranstaltninger, der tager sigte paa at fremme beskaeftigelsen i: // 1.1.1. // regionerne med absolut prioritet som fastlagt i artikel 7, stk. 3, i Raadets afgoerelse 83/516/EOEF; // 1.1.2. // omraader under industriel og sektoriel strukturomlaegning pr. 31. december 1987, hvortil hoerer omraader, der modtager stoette fra den kvotafri afdeling under Den europaeiske fond for Regionaludvikling eller i henhold til artikel 56 i EKSF-traktaten (jf. vedlagte vejledende fortegnelse); // 1.1.3. // omraader med hoej og langvarig arbejdsloeshed, der fastlaegges under hensyntagen til arbejdsloeshedsprocent og bruttonationalprodukt pr. indbygger (jf vedlagte fortegnelse). // 1.2. // Prioriterede foranstaltninger, der er begraenset til regionerne med absolut prioritet, benaevnes »AR«, prioriterede foranstaltninger, der er begraenset til regionerne med absolut prioritet samt de i bilaget anfoerte regioner, benaevnes »R«, og prioriterede foranstaltninger uden regionsbegraensning benaevnes »N«. // 1.3. // Personer, der har vaeret arbejdsloese i over tolv maaneder, betragtes som langvarigt ledige. // 1.4. // Der gives prioritet til erhvervsuddannelsesforanstaltninger, der: // 1.4.1. // giver deltagerne de kvalifikationer, der kraeves til udoevelsen af en eller flere bestemte former for beskaeftigelse; // 1.4.2. // er af mindst 200 timers varighed eksklusive eventuel forberedende undervisning; // 1.4.3. // omfatter 40 timers undervisning, der overvejende vedroerer ny teknologi, og som medregnes ved beregningen af uddannelsens minimumsvarighed; dette gaelder ikke foranstaltninger for mentalt handicappede. // 1.4.4. // I forbindelse med foranstaltninger til fremme af beskaeftigelsen i Graekenland og Portugal nedsaettes minimumsvarigheden i punkt 1.4.2 til 100 timer, og det i punkt 1.4.3 anfoerte teknologikriterium finder ikke anvendelse. // 1.5. // I forbindelse med laerlingeuddannelser gives der kun prioritet til den teoretiske undervisning. Dette gaelder i regionerne med absolut prioritet samt, naar der er tale om handicappede og vandrende arbejdstageres familiemedlemmer, ogsaa i de oevrige regioner. // 1.6. // Der gives ikke prioritet til stoette til det offentliges loenudgifter til undervisere eller udviklingskonsulenter. // 1.7. // Ansoegningerne godkendes budgetkonto for budgetkonto. Er der ikke tilstraekkelige midler til at yde tilskud til alle prioriterede foranstaltninger, foretages der en lineaer nedskaering, der beregnes paa grundlag af de resterende ansoegninger for hver enkelt medlemsstat. Saafremt der er tilstraekkelige midler til at finansiere de prioriterede ansoegninger, anvendes nedskaeringen paa de uprioriterede ansoegninger. Ved beregningen af nedskaeringen gives der prioritet til: // 1.7.1. // foranstaltninger, der indgaar i et integreret program, som modtager stoette fra mindst to af Faellesskabets finansielle instrumenter, specielt de integrerede middelhavsprogrammer (N); // 1.7.2. // erhvervsuddannelsesforanstaltninger, der umiddelbart foerer til ansaettelse i bestemte stillinger i virksomheder med under 500 ansatte, og som tager sigte paa anvendelse af ny teknologi, der er omfattet af Faellesskabets forsknings- og udviklingsprogrammer (N); // 1.7.3. // foranstaltninger, hvis gennemfoerelse er saerlig afhaengig af, om der opnaas tilskud fra fonden (N). // 1.8. // Beslutningerne vedroerende ansoegningerne om tilskud skal vaere i overensstemmelse med Faellesskabets politik og gaeldende bestemmelser. // 1.9. // Kommissionen tager ved anvendelsen af retningslinjerne hensyn til den oekonomiske og sociale situation i Portugal. // 2. // Prioriterede foranstaltninger for unge under 25 aar // 2.1. // Erhvervsuddannelse af unge under 18 aar af mindst 800 timers varighed, herunder mindst 200, men dog hoejst 400 timers erhvervserfaring, med henblik paa erhverv med gode beskaeftigelsesmuligheder (R). For foranstaltninger til fremme af beskaeftigelsen i Graekenland og Portugal kraeves der dog kun 100 timers erhvervserfaring. // 2.2. // Erhvervsuddannelse for personer, hvis kvalifikationer erfaringsmaessigt har vist sig utilstraekkelige eller uhensigtsmaessige, med sigte paa at forberede dem til kvalificeret beskaeftigelse, der kraever anvendelse af ny teknologi (N), eller til erhverv med gode beskaeftigelsesmuligheder (AR). Teknologikriteriet finder dog ikke anvendelse paa Spanien i 1988. // 2.3. // Ansaettelse og selvstaendig etablering i ekstraordinaert oprettede stillinger, som ikke er tidsbegraensede (R), eller i ekstraordinaert oprettede stillinger, der er af mindst seks maaneders varighed og imoedekommer samfundsbehov (AR). // 2.4. // Erhvervsuddannelse i forbindelse med beskaeftigelsesinitiativer truffet af lokale grupper om muligt med bistand fra lokale eller regionale myndigheder og som led i en lokal indsats til fremme af beskaeftigelsesmulighederne (N). // 3. // Prioriterede foranstaltninger for personer over 25 aar // 3.1. // Erhvervsuddannelse af personer, der er beskaeftiget i virksomheder med under 500 ansatte, og som har behov for omskoling af hensyn til indfoerelsen af ny teknologi eller forbedring af ledelsesmetoderne (R). Som en undtagelse fra bestemmelsen i punkt 1.4.2 nedsaettes det deri fastsatte krav om minimumsvarighed til 100 timer. // 3.2. // Ansaettelse og selvstaendig etablering af langvarigt ledige i ekstraordinaert oprettede stillinger uden tidsbegraensning eller i ekstraordinaert oprettede stillinger, der er af mindst seks maaneders varighed og imoedekommer samfundsbehov (AR). // 3.3. // Erhvervsuddannelse i forbindelse med beskaeftigelsesinitiativer truffet af lokale grupper om muligt med bistand fra lokale eller regionale myndigheder og som led i en lokal indsats til fremme af beskaeftigelsesmulighederne (R). // 4. // Prioriterede foranstaltninger uden aldersgraense // 4.1. // Foranstaltninger, der indgaar i et integreret program, hvortil der ydes stoette fra mindst to af Faellesskabets finansielle instrumenter (N). // 4.2. // Foranstaltninger, der gennemfoeres i faellesskab af organer i mindst to medlemsstater (N). // 4.3. // Erhvervsuddannelse som led i foranstaltninger, der tager sigte paa strukturomlaegning i industrivirksomheder som foelge af teknologisk modernisering eller afgoerende aendringer i efterspoergslen i den paagaeldende sektor. Denne strukturomlaegning skal i vaesentlig grad vaere af betydning for kvalifikationskravene til mindst 15 % af virksomhedens ansattte i en periode af to aar. Uddannelsen kan baade vedroere arbejdstagere, der skal omskoles med henblik paa fortsat beskaeftigelse i virksomheden, og arbejdstagere, der afskediges, og som soeger beskaeftigelse andetsteds (R). Der gives prioritet til foranstaltninger, der gennemfoeres uden for de prioriterede regioner, naar strukturomlaegningen beroerer kravene til de faglige kvalifikationer hos mindst 25 % af de ansatte og gennemfoeres i et omraade, hvor arbejdsloesheden er saerlig stor, eller hvor de offentlige myndigheder har truffet ekstraordinaere foranstaltninger til fremme af erhvervsuddannelse eller jobskabelse (N). // 4.4. // Erhvervsuddannelsesforanstaltninger, der umiddelbart foerer til ansaettelse i bestemte stillinger i virksomheder med under 500 ansatte, og som er et led i indfoerelsen af ny teknologi, der er omfattet af Faellesskabets forsknings- og udviklingsprogrammer (N). // 4.5. // Erhvervsuddannelse af langvarigt ledige, som er afpasset efter deres behov, omfatter motivering og vejledning og tager sigte paa erhverv med gode beskaeftigelsesmuligheder (R). // 4.6. // Erhvervsuddannelse, ansaettelse eller selvstaendig etablering i ekstraordinaert oprettede stillinger af kvinder inden for erhverv, hvor de er underrepraesenteret (N). // 4.7. // Foranstaltninger for vandrende arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der tager sigte paa: // 4.7.1. // at fremme deres indpasning i vaertslandet gennem erhvervsuddannelse kombineret med sprogundervisning (N); for personer over 25 aar skal denne undervisning finde sted inden for de foerste tre aar efter indvandringen; // 4.7.2. // at give dem mulighed for at vedligeholde deres kendskab til modersmaalet og opnaa en erhvervsuddannelse, om noedvendigt kombineret med kurser til genopfriskning af modersmaalet, saafremt de oensker at vende tilbage til deres hjemlands arbejdsmarked. Denne bestemmelse gaelder kun statsborgere fra medlemsstaterne (N). // 4.8. // Foranstaltninger for handicappede , der er i stand til at paatage sig beskaeftigelse paa det almindelige arbejdsmarked (R). // 4.9. // Erhvervsuddannelsesforanstaltninger af mindst 400 timers varighed for personer med mindst tre aars erhvervserfaring med henblik paa beskaeftigelse som underviser eller udviklingskonsulent (til fremme af lokale initiativer) (AR): // 5. // Prioritet til specifikke foranstaltninger af fornyende karakter // // Foranstaltninger af fornyende karakter for hoejst 100 personer, der kan danne grundlag for et senere tilskud fra fonden, som led i medlemsstatens arbejdsmarkedspolitik. Disse foranstaltninger skal tage sigte paa at afproeve tilskudsberettigede foranstaltninger med hensyn til nye former for indhold, metoder og tilrettelaeggelse (N). Begraensningen til 100 personer gaelder ikke for foranstaltninger, der indgaar i de integrerede middelhavsprogrammer.

FORTEGNELSE OVER OMRAADER MED HOEJ OG LANGVARIG ARBEJDSLOESHED OG/ELLER UNDER INDUSTRIEL OG SEKTORIEL STRUKTUROMLAEGNING

BELGIQUE/BELGIË

Arrondissements/arrondissementen: Aalst, Arlon, Ath, Bastogne, Brussel/Bruxelles, Charleroi, Dinant, Hasselt, Huy, Liège, Maaseik, Marche-en-Famenne, Mons, Mouscron, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Oudenaarde, Philippeville, Soignies, Thuin, Tongeren, Tournai, Verviers, Virton, Waremme.

DANMARK

Amtskommunerne: Bornholm, Frederiksborg.

Thyboroen-Harbooere, Thyholm, Lemvig, Ulborg-Vemb, Ringkoebing, Holmsland, Skjern, Egvad (Ringkoebing Amtskommune); Hanstholm, Thisted, Sydthy, Morsoe, Sallingsund, Sundsoere (Viborg Amtskommune); Gundsoe, Roskilde, Lejre, Bramsnaes (Roskilde Amtskommune); Kommuner nord for Limfjorden, naar bortses fra AAlborg Kommune (Nordjylland Amtskommune).

DEUTSCHLAND

Laender: Berlin, Saarland.

Arbeitsmarktregionen: Aachen, Ahaus, Amberg, Bochum, Braunschweig-Salzgitter, Bremen, Bremerhaven, Cuxhaven, Dortmund-Luedinghausen, Duisburg, Essen, Fulda, Gelsenkirchen, Hagen, Luebeck-Ostholstein, Muelheim, Oberhausen, Osnabrueck, Recklinghausen, Schwandorf, Siegen, Steinfurt, Wesel-Moers.

Gebietsteile der Arbeitsmarktregion Bayreuth, die im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe »Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Foerdergebiete sind, und die Gebietsteile von Rheinland-Pfalz, die an das Saarland angrenzen (1).

ESPAÑA

Comunidades Autónomas/provincias: Álava, Alicante, Asturias, Baleares, Barcelona, Cantabria, Castellon de la Plana, Gerona, Guipúzcoa, Huesca, Lérida, Madrid, Navarra, Rioja, Tarragona, Teruel, Valencia, Vizcaya, Zaragoza.

FRANCE

Départements: Allier, Ardennes, Ariège, Aude, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Corse du Sud, Haute-Corse, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, Finistère, Gard, Gironde, Hérault, Indre-et-Loire, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Manche, Marne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Moselle, Nord, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Haute-Saône, Sarthe, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vosges.

Les cantons du Catelet et de Bohain-en-Vermandois dans l'Aisne; les zones aidées dans l'Ardèche et la Somme et les zones aidées limitrophes aux Vosges dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin (2); dans la Meuse, est du fleuve Meuse; les arrondissements d'Autun et de Charolles dans la Saône-et-Loire; l'arrondissement d'Albertville dans la Savoie.

ITALIA

Province: Alessandria, Ancona, Brescia, Ferrara, Forlì, Genova, Gorizia, Grosseto, La Spezia, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ravenna, Rieti, Roma, Rovigo, Savona, Siena, Terni, Torino, Trieste, Valle d'Aosta, Venezia, Viterbo.

Zone assistite nelle province di Arezzo, Como, Treviso, Vercelli (3); Milano (eccetto il Centro ma compresa la periferia industriale).

LUXEMBOURG

NEDERLAND

Gebieden vastgesteld door de Commissie voor de Regionale Ontwikkelingsprogrammering: agglomeratie Haarlem, Alkmaar en omgeving, Arnhem/Nijmegen, IJmond, Kop van Noord-Holland, Oost-Groningen, Twente, Zaanstreek, Zuid-Limburg.

In Zuidoost-Noord-Brabant de textielzone Helmond.

UNITED KINGDOM

Counties/local authority areas: Central, Cleveland, Clwyd, Cornwall, Durham, Fife, Gwent, Gwynedd, Highlands, Humberside, Isle of Wight, Lothian, Merseyside, Mid Glamorgan, Northumberland, Nottingshamshire, South Glamorgan, South Yorkshire, Staffordshire, Strathclyde, Tayside, Tyne and Wear, West Glamorgan, West Midlands.

Travel-to-work-areas: Part of Wrexham in Cheshire; Workington in Cumbria; part of Sheffield in Derbyshire; Llanelli in Dyfed; Ashton-Under-Lyme, Bolton, Bury, Leigh, Oldham, Rochdale and Wigan in Greater Manchester; Accrington, Blackburn, Burnley, Lancaster, Nelson, Rossendale and Blackpool in Lancashire; Coalville in Leicestershire; parts of Grimsby, of Hull and of Scunthorpe in Lincolnshire; Corby in Northamptonshire; Bradford, Castleford, Dewsbury, Halifax, Huddersfield, Leeds, Keighley, Todmorden and Wakefield in West Yorkshire.

(1) Dreizehnter Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe »Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur", Deutscher Bundestag, Drucksache 10/1279 vom 11. 4. 1984, S. 150.

(2) Décret 82/379 du 6 mai 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire, Journal officiel de la République française du 7. 5. 1982, p. 1294.

(3) - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, deliberazione del 27. 3. 1980, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 16. 4. 1980, pag. 3386, - 3390.

- Decreto n. 902 del 9. 11. 1976, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'11 1. 1977;

- Decreto del 16. 5. 1986, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 14. 7. 1986.

Top