EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R1761

Rådets forordning (EØF) nr. 1761/87 af 22. juni 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 2176/84 om beskyttelse mod dumpingimport eller subsidieret import fra lande, der ikke er medlemmer af Det europæiske økonomiske Fællesskab

OJ L 167, 26.6.1987, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 02/08/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1761/oj

31987R1761

Rådets forordning (EØF) nr. 1761/87 af 22. juni 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 2176/84 om beskyttelse mod dumpingimport eller subsidieret import fra lande, der ikke er medlemmer af Det europæiske økonomiske Fællesskab

EF-Tidende nr. L 167 af 26/06/1987 s. 0009 - 0010


*****

RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 1761/87

af 22. juni 1987

om aendring af forordning (EOEF) nr. 2176/84 om beskyttelse mod dumpingimport eller subsidieret import fra lande, der ikke er medlemmer af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1), og

ud fra foelgende betragtninger:

Erfaringerne i forbindelse med gennemfoerelsen af Raadets forordning (EOEF) nr. 2176/84 (2), har vist, at samling i Faellesskabet af varer, som ved import i faerdigforarbejdet stand skal paalaegges antidumpingtold, kan give anledning til visse vanskeligheder;

navnlig hvis:

- samlingen eller fremstillingen varetages af en part, der er forretningsmaessigt forbundet eller associeret med en af de producenter, hvis eksport af samme vare paalaegges antidumpingtold, og

- vaerdien af de dele eller materialer, der anvendes i samle- eller fremstillingsprocessen, og som har oprindelse i oprindelseslandet for den vare, der paalaegges antidumpingtold, overstiger vaerdien af alle de oevrige dele eller materialer, der anvendes,

anses saadan samling eller fremstilling for et middel til omgaaelse af antidumpingtolden;

for at hindre omgaaelse er det noedvendigt, at der kan opkraeves antidumpingtold paa varer, som er fremkommet ved en saadan samling eller fremstilling;

der boer fastlaegges procedurer og betingelser for opkraevning af told under saadanne omstaendigheder;

den antidumpingtold, der opkraeves boer ikke vaere hoejere end det beloeb, der er noedvendigt for at hindre omgaaelse af antidumpingtolden -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 13 i forordning (EOEF) nr. 2176/84 indsaettes foelgende som stk. 10:

»10. a) Endelig antidumpingtold kan som en undtagelse fra stk. 4, litra a), andet punktum, opkraeves paa varer, der bringes paa markedet i Faellesskabet efter samling eller fremstilling i Faellesskabet, naar:

- samlingen eller fremstillingen varetages af en part, der er forretningsmaessigt forbundet eller associeret med en af de producenter, hvis eksport af den tilsvarende vare er paalagt endelig antidumpingtold,

- samleprocessen eller fremstillingsprocessen er blevet paabegyndt eller vaesentligt oeget efter aabningen af antidumpingundersoegelsen,

- vaerdien af de dele eller materialer, der er anvendt i samle- eller fremstillingsprocessen, og som har oprindelse i det land, hvorfra den vare, som er paalagt antidumpingtold, eksporteres, overstiger vaerdien af alle de oevrige anvendte dele eller materialer med mindst 50 %.

Ved anvendelsen af denne bestemmelse skal der tages hensyn til de naermere omstaendigheder ved hvert enkelt tilfaelde og bl.a. de variable omkostninger, der er paaloebet under samle- eller fremstillingsprocessen, samt til den forskning og udvikling, der har fundet sted i Faellesskabet, og den teknologi, der er blevet anvendt i Faellesskabet.

I dette tilfaelde vedtager Raadet samtidig, at dele eller materialer, der er egnet til samling eller fremstilling af disse varer, og som har oprindelse i det land, hvorfra den vare, som er paalagt antidumpingtold, eksporteres, kun kan anses for at vaere overgaaet til fri omsaetning, for saa vidt de ikke anvendes i en samle- eller fremstillingsproces, som omhandlet i foerste afsnit.

b) De saaledes samlede eller fremstillede varer angives til de kompetente myndigheder, foer de forlader samle- eller fremstillingsfabrikken og bringes paa markedet i Faellesskabet. Med henblik paa paalaeggelse af antidumpingtold anses denne angivelse for at svare til den angivelse, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 79/695/EOEF.

c) Antidumpingtolden fastsaettes efter den sats, der gaelder for producenten i oprindelseslandet for samme vare, som paalaegges antidumpingtold, og med hvem den part i Faellesskabet, der varetager samlingen eller fremstillingen, er forretningsmaessigt forbundet eller associeret. Den told, der opkraeves, maa ikke overstige det beloeb, der er noedvendigt for at hindre omgaaelse af anti

dumpingtolden; den skal vaere proportional med det beloeb, der fremkommer, naar den sats for antidumpingtold, der gaelder for eksportoeren af faerdigvaren, anvendes paa cif-vaerdien af de importerede dele eller materialer.

d) De bestemmelser i denne forordning, der vedroerer undersoegelser, procedurer og virksomheder, gaelder for alle spoergsmaal, der opstaar i forbindelse med dette stykke.«

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 22. juni 1987.

Paa Raadets vegne

L. TINDEMANS

Formand

(1) EFT nr. C 67 af 14. 3. 1987, s. 20.

(2) EFT nr. L 201 af 30. 7. 1984, s. 1.

Top