EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986L0613

Rådets direktiv 86/613/EØF af 11. december 1986 om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv, herunder i landbrugserhverv, samt om beskyttelse af kvinder i selvstændige erhverv i forbindelse med graviditet og barsel

OJ L 359, 19.12.1986, p. 56–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 133 - 135
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 133 - 135
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 330 - 332
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 330 - 332
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 330 - 332
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 330 - 332
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 330 - 332
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 330 - 332
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 330 - 332
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 330 - 332
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 330 - 332
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 56 - 58
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 56 - 58
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 41 - 43

No longer in force, Date of end of validity: 04/08/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/613/oj

31986L0613

Rådets direktiv 86/613/EØF af 11. december 1986 om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv, herunder i landbrugserhverv, samt om beskyttelse af kvinder i selvstændige erhverv i forbindelse med graviditet og barsel

EF-Tidende nr. L 359 af 19/12/1986 s. 0056 - 0058
den finske specialudgave: kapitel 6 bind 2 s. 0133
den svenske specialudgave: kapitel 6 bind 2 s. 0133


*****

RAADETS DIREKTIV

af 11. december 1986

om anvendelse af princippet om ligebehandling af maend og kvinder i selvstaendige erhverv, herunder i landbrugserhverv, samt om beskyttelse af kvinder i selvstaendige erhverv i forbindelse med graviditet og barsel

(86/613/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100 og 235,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Raadet godkendte i sin resolution af 12. juli 1982 om fremme af lige muligheder for maend og kvinder (4) de generelle maalsaetninger i Kommissionens meddelelse om Faellesskabets nye handlingsprogram til fremme af lige muligheder for maend og kvinder (1982 til 1985) og gav udtryk for sin vilje til af ivaerksaette de foranstaltninger, der er noedvendige for gennemfoerelsen af disse maalsaetninger;

foranstaltning nr. 5 i naevnte nye handlingsprogram vedroerer anvendelse af princippet om ligebehandling paa kvinder i selvstaendige erhverv, herunder i landbruget;

gennemfoerelsen af princippet om lige loen til maend og kvinder, som omhandlet i traktatens artikel 119, udgoer en integrerende del af det faelles markeds oprettelse og funktion;

med hensyn til loenspoergsmaalet har Raadet den 10. februar 1975 vedtaget direktiv 75/117/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivninger om gennemfoerelse af princippet om lige loen til maend og kvinder (5);

med hensyn til de oevrige aspekter af spoergsmaalet om ligebehandling af maend og kvinder har Raadet den 9. februar 1976 vedtaget direktiv 76/207/EOEF om gennemfoerelse af princippet om ligebehandling af maend og kvinder for saa vidt angaar adgang til beskaeftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkaar (6) og den 19. december 1978 direktiv 79/7/EOEF om gradvis gennemfoerelse af princippet om ligebehandling af maend og kvinder med hensyn til social sikring (7);

med hensyn til personer i selvstaendige erhverv og deres aegtefaeller, der deltager i arbejdet i virksomheden, maa ligebehandlingsprincippet soeges gennemfoert gennem praecise foranstaltninger, der tager hoejde for saadanne personers saerlige situation;

der eksisterer en raekke forskelle mellem medlemsstaterne paa dette omraade; det er derfor vigtigt, at der sker en tilnaermelse af de nationale bestemmelser vedroerende anvendelse af princippet om ligebehandling;

traktaten indeholder paa visse omraader ikke den fornoedne hjemmel;

gennemfoerelsen af princippet om ligebehandling er ikke til hinder for foranstaltninger til beskyttelse af kvinder i forbindelse med graviditet og barsel -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

DEL I

Maalsaetninger og anvendelsesomraade

Artikel 1

Dette direktiv har til formaal at sikre, at princippet om ligebehandling i overensstemmelse med nedenstaaende bestemmelser anvendes i medlemsstaterne paa maend og kvinder i selvstaendige erhverv eller medhjaelpende maend og kvinder i saadanne erhverv, for saa vidt angaar de omraader, der ikke er omfattet af direktiv 76/207/EOEF og 79/7/EOEF.

Artikel 2

Dette direktiv finder anvendelse paa:

a) selvstaendige erhvervsdrivende, dvs. enhver, der paa vilkaar fastsat i den nationale lovgivning arbejder i egen virksomhed med gevinst for oeje, herunder inden for landbruget og de liberale erhverv;

b) selvstaendige erhvervsdrivendes aegtefaeller, der uden at vaere loenmodtagere eller kompagnoner saedvanligvis og paa vilkaar fastsat i den nationale lovgivning deltager i arbejdet i den selvstaendige erhvervsdrivendes virksomhed og udfoerer de samme eller supplerende arbejdsopgaver.

Artikel 3

Princippet om ligebehandling i henhold til dette direktiv indebaerer, at der ikke finder forskelsbehandling sted paa grundlag af koen, hverken direkte eller indirekte, blandt andet under henvisning til aegteskabelig eller familiemaessig stilling.

DEL II

Ligebehandling af maend og kvinder i selvstaendige erhverv - Situationen for selvstaendige erhvervsdrivendes aegtefaeller uden erhvervsmaessig status - Foranstaltninger til beskyttelse af kvinder, som er selvstaendige erhvervsdrivende eller selvstaendige erhvervsdrivendes aegtefaeller, i forbindelse med graviditet og barsel

Artikel 4

Med hensyn til selvstaendige erhvervsdrivende traeffer medlemsstaterne de noedvendige foranstaltninger til at afskaffe alle bestemmelser, der er i modstrid med princippet om ligebehandling, saaledes som defineret i direktiv 76/207/EOEF, navnlig for saa vidt angaar oprettelse, indretning eller udvidelse af en virksomhed samt paabegyndelse eller udvidelse af enhver anden form for selvstaendig erhvervsvirksomhed, herunder finansielle faciliteter.

Artikel 5

Med forbehold af de saerlige betingelser for adgang til visse erhverv, der gaelder paa samme maade for begge koen, traeffer medlemsstaterne de noedvendige foranstaltninger til, at betingelserne for oprettelse af et selskab mellem aegtefaeller ikke er mere restriktive end betingelserne for oprettelse af et selskab mellem personer, der ikke er aegtefaeller.

Artikel 6

Saafremt selvstaendige erhvervsdrivende i en medlemsstat er daekket af en social sikringsordning med bidragspligt, traeffer medlemsstaten de noedvendige foranstaltninger til, at de i artikel 2, litra b), omhandlede aegtefaeller, for saa vidt disse ikke er daekket af den samme sociale sikringsordning som den selvstaendige erhvervsdrivende, af egen fri vilje og med bidragspligt kan blive medlem af en social sikringsordning.

Artikel 7

Medlemsstaterne forpligter sig til at undersoege, paa hvilke betingelser anerkendelsen af det arbejde, der udoeves af de i artikel 2, litra b), omhandlede aegtefaeller, kan fremmes, og paa baggrund af denne undersoegelse at undersoege alle hensigtsmaessige initiativer med henblik paa at fremme denne anerkendelse.

Artikel 8

Medlemsstaterne forpligter sig til at undersoege, om og i givet fald paa hvilke betingelser kvindelige selvstaendige erhvervsdrivende og selvstaendige erhvervsdrivendes aegtefaeller, i tilfaelde af afbrydelse af erhvervsaktiviteten som foelge af graviditet eller barsel:

- kan faa adgang til en afloesningsordning eller til sociale tjenester, der ydes lokalt, eller

- kan sikres ret til kontante ydelser inden for rammerne af en social sikringsordning eller enhver anden offentlig ordning med henblik paa social tryghed.

DEL III

Almindelige og afsluttende bestemmelser

Artikel 9

Medlemsstaterne indfoerer i deres interne retsorden de noedvendige foranstaltninger til, at enhver person, der mener sig kraenket ved, at princippet om ligebehandling inden for selvstaendige erhverv tilsidesaettes over for ham, kan goere sine rettigheder gaeldende ved domstolene efter enventuelt at have indbragt sagen for andre kompetente instanser.

Artikel 10

Medlemsstaterne paaser, at de foranstaltninger, der traeffes i medfoer af dette direktiv, saavel som allerede gaeldende bestemmelser paa omraadet meddeles de organer, der repraesenterer de selvstaendige erhverv, og centrene for faglig uddannelse.

Artikel 11

Raadet tager paa forslag af Kommissionen dette direktiv op til fornyet behandling inden den 1. juli 1993.

Artikel 12

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. juni 1989.

Medlemsstater, der for at efterkomme artikel 5 i dette direktiv skal aendre deres lovgivning vedroerende aegtefaellers rettigheder og forpligtelser, skal dog foerst efterkomme artikel 5 den 30. juni 1991. 2. Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om de foranstaltninger, de traeffer for at efterkomme dette direktiv.

Artikel 13

Senest den 30. juni 1991 fremsender medlemsstaterne til Kommissionen alle relevante oplysninger, saa den kan udarbejde en beretning til forelaeggelse for Raadet om gennemfoerelsen af dette direktiv.

Artikel 14

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 11. december 1986.

Paa Raadets vegne

A. CLARK

Formand

(1) EFT nr. C 113 af 27. 4. 1984, s. 4.

(2) EFT nr. C 172 af 2. 7. 1984, s. 80.

(3) EFT nr. C 343 af 24. 12. 1984, s. 1.

(4) EFT nr. C 186 af 21. 7. 1982, s. 3.

(5) EFT nr. L 45 af 19. 2. 1975, s. 19.

(6) EFT nr. L 39 af 14. 2. 1975, s. 40.

(7) EFT nr. L 6 af 10. 1. 1979, s. 24.

Top