EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R1750

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1750/86 af 4. juni 1986 om indførelse af tillægskvoter for indførsel i Fællesskabet af visse tekstilvarer med oprindelse i Jugoslavien, der deltager i Berliner-handelsmesserne 1986

OJ L 152, 6.6.1986, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1750/oj

31986R1750

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1750/86 af 4. juni 1986 om indførelse af tillægskvoter for indførsel i Fællesskabet af visse tekstilvarer med oprindelse i Jugoslavien, der deltager i Berliner-handelsmesserne 1986

EF-Tidende nr. L 152 af 06/06/1986 s. 0009 - 0011


*****

KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 1750/86

af 4. juni 1986

om indfoerelse af tillaegskvoter for indfoersel i Faellesskabet af visse tekstilvarer med oprindelse i Jugoslavien, der deltager i Berliner-handelsmesserne 1986

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 3588/82 af 23. december 1982 om den faelles ordning for indfoersel af visse tekstilvarer med oprindelse i Jugoslavien (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 736/86 (2), saerlig artikel 8, stk. 3, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ved forordning (EOEF) nr. 3588/82 blev indfoerselen af tekstilvarer med oprindelse i Jugoslavien undergivet kvantitative begraensninger, fordeling mellem medlemsstaterne og en faelles bevillingsordning;

i Berlin holdes i 1986 ligesom i de foregaaende aar en handelsmesse, hvor Jugoslavien blandt andre eksporterende lande forventes at deltage; Forbundsrepublikken Tysklands nuvaerende andele af faellesskabskvoterne kan vise sig at vaere utilstraekkelige til at imoedekomme behovet i forbindelse med messen;

det er derfor noedvendigt at indfoere tillaegskvoter i forbindelse med Berliner-messerne og tildele dem Forbundsrepublikken Tyskland;

det er oenskeligt, at der udstedes importtilladelser i overensstemmelse med de bestemmelser om oprindelse, som er anfoert i artikel 2 i forordning (EOEF) nr. 3588/82;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Tekstilkomiteen, »Jugoslavien«, som er nedsat ved forordning (EOEF) nr. 3588/82 -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ud over de kvantitative begraensninger for indfoersel, som er fastsat ved forordning (EOEF) nr. 3588/82, aabnes der tillaegskvoter som anfoert i bilaget, som tildeles Forbundsrepublikken Tyskland til brug for Berliner-handelsmesserne, som finder sted i 1986.

Artikel 2

1. Inden for de i artikel 1 omhandlede tillaegskvoter tillader myndighederne i Forbundsrepublikken Tyskland alene indfoersel i henhold til kontrakter, som er indgaaet i Berlin i forbindelse med Berliner-messen, og som godkendes af naevnte myndigheder; dette sker under forbehold af, at de varer, som omfattes af naevnte kontrakter, indskibes i Jugoslavien med henblik paa eksport til Forbundsrepublikken Tyskland efter den 15. oktober 1986.

2. Importtilladelser eller tilsvarende dokumenter, som udstedes i henhold til stk. 1, er ikke gyldige efter den 31. december 1987.

3. Kommissionen underrettes senest den 31. december 1986 om de samlede maengder, som omfattes af kontrakter, der er godkendt i henhold til stk. 1.

Artikel 3

Indfoerselen af tekstilvarer, der omfattes af tilladelser, som er udstedt i medfoer af artikel 2, skal ske i henhold til bestemmelserne i artikel 2 i forordning (EOEF) nr. 3588/82.

Artikel 4

Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 4. juni 1986.

Paa Kommissionens vegne

Willy DE CLERCQ

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 374 af 31. 12. 1982, s. 47.

(2) EFT nr. L 70 af 13. 3. 1986, s. 17.

BILAG

1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // Kate- gori nr. // Position i den faelles toldtarif // NIMEXE-nummer (1986) // Varebeskrivelse // Tredjelande // Enhed // Maengder // // // // // // // // // // // // // // // 5 // 60.05 A I a) II b) 4 bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) eee) 22 bbb) ccc) ddd) eee) fff) // 60.05-01, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43 // Yderbeklaedningsgenstande og andre varer af trikotage, ikke elastisk eller gummeret: A. Yderbeklaedningsgenstande og tilbehoer til beklaedningsgenstande: Sweatere, pullovere, slipovere, cardigansaet, veste og troejer af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre // Jugoslavien // 1 000 stk. // 45 // // // // // // // // 8 // 61.03 A // 61.03-11, 15, 19 // Underbeklaedningsgenstande til maend og drenge (herunder flipper, skjortebryster og manchetter): Vaevede skjorter (herunder sports- og arbejdsskjorter) til maend og drenge, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre // Jugoslavien // 1 000 stk. // 75 // // // // // // // // 16 // 61.01 B V c) 1 2 3 // 61.01-51, 54, 57 // Yderbeklaedningsgenstande til maend og drenge: Jakkesaet, vaevede, til maend og drenge, (herunder saet, der bestaar af to eller tre stykker, der bestilles, emballeres, transporteres og normalt saelges sammen) af uld, bomuld, eller kemofibre, undtagen skisaet // Jugoslavien // 1 000 stk. // 30 // // // // // // // // 73 // 60.05 A II b) 3 // 60.05-16, 17, 19 // Yderbeklaedningsgenstande og andre varer af trikotage, ikke elastisk eller gummeret: A. Yderbeklaedningsgenstande og tilbehoer til beklaedningsgenstande: II. Andre: Traeningsdragter af trikotage, ikke elastisk eller gummeret // Jugoslavien // 1 000 stk. // 60 // // // // // // //

Top