EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R0225

Rådets forordning (EØF) nr. 225/85 af 29. januar 1985 om fastsættelse af visse specifikke foranstaltninger vedrørende den særlige fiskeriordning for Grønland

OJ L 29, 1.2.1985, p. 18–18 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 04 Volume 003 P. 113 - 114
Portuguese special edition: Chapter 04 Volume 003 P. 113 - 114
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 002 P. 28 - 29
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 002 P. 28 - 29
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 127 - 127
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 127 - 127
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 127 - 127
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 127 - 127
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 127 - 127
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 127 - 127
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 127 - 127
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 127 - 127
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 127 - 127

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/225/oj

31985R0225

Rådets forordning (EØF) nr. 225/85 af 29. januar 1985 om fastsættelse af visse specifikke foranstaltninger vedrørende den særlige fiskeriordning for Grønland

EF-Tidende nr. L 029 af 01/02/1985 s. 0018 - 0018
den finske specialudgave: kapitel 4 bind 2 s. 0028
den spanske specialudgave: Kapitel 04 bind 3 s. 0113
den svenske specialudgave: kapitel 4 bind 2 s. 0028
den portugisiske specialudgave: Kapitel 04 bind 3 s. 0113


++++

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 225/85

af 29 . januar 1985

om fastsaettelse af visse specifikke foranstaltninger vedroerende den saerlige fiskeriordning for Groenland

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 43 , samt artikel 1 , stk . 2 , i protokollen om den saerlige ordning for Groenland ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Ifoelge traktaten om aendring af traktaterne om oprettelse af De europaeiske Faellesskaber for saa vidt angaar Groenland henfoeres Groenland under den ordning for de oversoeiske landes og territoriers associering , der er fastsat i traktatens fjerde del ; der er i artikel 1 i protokollen om den saerlige ordning for Groenland etableret en sammenhaeng mellem behandlingen ved indfoersel af groenlandske fiskerivarer og Faellesskabets mulighed for adgang til de groenlandske fiskerizoner i henhold til fiskeriaftalen mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab paa den ene side og den danske regering og det groenlandske landsstyre paa den anden side , der er blevet godkendt ved forordning ( EOEF ) nr . 223/85 ( 2 ) ;

ifoelge naevnte aftale og i de protokoller , der er omhandlet i artikel 2 , stk . 1 , i aftalen , er der mulighed for at tilpasse parternes forpligtelser og for at suspendere fiskeriaftalen ;

der boer fastsaettes passende procedurer for gennemfoerelsen af naevnte bestemmelser -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Der traeffes beslutning om foelgende efter fremgangsmaaden i artikel 2 :

a ) tilpasning af Faellesskabets forpligtelser i henhold til de protokoller , der er omhandlet i artikel 2 , stk . 1 , i fiskeriaftalen ;

b ) suspension af fiskeriaftalen som fastsat i dens artikel 10 ;

c ) i tilfaelde af en saadan suspension , indfoerelse af passende foranstaltninger vedroerende behandlingen ved indfoersel af fiskerivarer med oprindelse i Groenland .

Artikel 2

1 . I de i artikel 1 omhandlede tilfaelde , traeffer Kommissionen paa en medlemsstats begaering eller paa eget initiativ beslutning om de noedvendige foranstaltninger , som meddeles medlemsstaterne og straks finder anvendelse .

Enhver medlemsstat kan indbringe de af Kommissionen trufne foranstaltninger for Raadet . Raadet kan med kvalificeret flertal aendre eller annullere den paagaeldende foranstaltning .

2 . Foranstaltningerne ophaeves efter fremgangsmaaden i stk . 1 , saa snart de i fiskeriaftalen fastsatte konsultationer har foert til genoprettelse af ligevaegten .

Artikel 3

Denne forordning traeder i kraft paa samme dato som traktaten om aendring af traktaterne om oprettelse af De europaeiske Faellesskaber for saa vidt angaar Groenland .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 29 . januar 1985 .

Paa Raadets vegne

G . ANDREOTTI

Formand

( 1 ) EFT nr . C 172 af 2 . 7 . 1984 , s . 83 .

( 2 ) Se side 8 i denne Tidende .

Underretning om datoen for ikrafttraedelsen af traktaten om aendring af traktaterne om oprettelse af De europaeiske Faellesskaber for saa vidt angaar Groenland ( 1 )

Da de noedvendige procedurer for ikrafttraedelsen af traktaten om aendring af traktaterne om oprettelse af De europaeiske Faellesskaber for saa vidt angaar Groenland er gennemfoert , traeder traktaten i overensstemmelse med dens artikel 6 , stk . 2 , i kraft den 1 . februar 1985 .

( 1 ) Se side 1 i denne Tidende .

Underretning om datoen for ikrafttraedelsen af :

- fiskeriaftalen mellem Det europaeiske Faellesskab paa den ene side og den danske regering og det groenlandske landsstyre paa den anden side ( 1 )

- protokollen vedroerende betingelserne for fiskeri mellem Det europaeiske Faellesskab paa den ene side og den danske regering og det groenlandske landsstyre paa den anden side ( 2 )

Den danske regering paa det groenlandske landsstyres vegne og Det europaeiske oekonomiske Faellesskab har henholdsvis den 15 . juni 1984 og den 30 . januar 1985 givet hinanden meddelelse om gennemfoerelsen af de noedvendige procedurer for aftalens og protokollens ikrafttraeden

I overensstemmelse med aftalens artikel 13 og protokollens artikel 5 er aftalen og protokollen foelgelig traadt i kraft paa datoen for ikrafttraedelsen af traktaten om aendring af traktaterne om oprettelse af De europaeiske Faellesskaber for saa vidt angaar Groenland ( 3 ) , dvs . den 1 . februar 1985 .

( 1 ) Se side 8 i denne Tidende .

( 2 ) Se side 13 i denne Tidende .

( 3 ) Se side 1 i denne Tidende .

Top