EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982L0894

Rådets direktiv 82/894/EØF af 21. december 1982 om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet

OJ L 378, 31.12.1982, p. 58–62 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 026 P. 227 - 231
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 026 P. 227 - 231
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 015 P. 215 - 219
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 015 P. 215 - 219
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 191 - 195
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 191 - 195
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 191 - 195
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 191 - 195
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 191 - 195
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 191 - 195
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 191 - 195
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 191 - 195
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 191 - 195
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 141 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 141 - 145
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 28 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; ophævet og erstattet af 32016R0429 . Latest consolidated version: 01/01/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/894/oj

31982L0894

Rådets direktiv 82/894/EØF af 21. december 1982 om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet

EF-Tidende nr. L 378 af 31/12/1982 s. 0058 - 0062
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 15 s. 0215
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 26 s. 0227
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 15 s. 0215
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 26 s. 0227


RAADETS DIREKTIV af 21. december 1982 om anmeldelse af dyresygdomme inden for Faellesskabet

(82/894/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 43 og 100,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (2), og

ud fra foelgende betragtninger:

Faellesskabet har udstedt direktiver, der omhandler veterinaerpolitimaessige bestemmelser for handel inden for Faellesskabet med kvaeg og svin, fersk koed, fersk fjerkraekoed og koedprodukter;

visse smitsomme dyresygdommes opstaaen eller forekomst udgoer en fare for Faellesskabets husdyrbestand, isaer paa grund af spredning i forbindelse med handel inden for Faellesskabet; hurtige og noejagtige oplysninger er af vaesentlig betydning for, at de i faellesskabsreglerne fastsatte beskyttelsesforanstaltninger kan bringes i anvendelse;

medlemsstaterne skal give de oevrige medlemsstater og Kommissionen meddelelse om udbrug og ophoer af visse dyresygdomme paa deres omraade i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i Raadets direktiv 64/432/EOEF af 26. juni 1964 om veterinaerpolitimaessige problemer ved handel inden for Faellesskabet med kvaeg og svin (3), senest aendret ved direktiv 80/1274/EOEF (4), artikel 11 i Raadets direktiv 71/118/EOEF af 15. februar 1971 om sundhedsmaessige problemer i forbindelse med handel med fersk fjerkraekoed (5), senest aendret ved direktiv 80/216/EOEF (6), artikel 7 i Raadets direktiv 72/461/EOEF af 12. december 1972 om veterinaerpolitimaessige problemer vedroerende handel med fersk koed inden for Faellesskabet (7), senest aendret ved direktiv 80/1099/EOEF (8), og artikel 7 i Raadets direktiv 80/215/EOEF af 22. januar 1980 om veterinaerpolitimaessige problemer i forbindelse med samhandelen med koedprodukter inden for Faellesskabet (9), senest aendret ved direktiv 80/1100/EOEF (10);

der boer fastsaettes bestemmelser for, hvilken anmeldelsesmetode der skal anvendes, og hvilke sygdomme der er underkastet anmeldelsespligt, samt isaer for regelmaessige, ajourfoerte rapporter om sygdomssituationen i medlemsstaterne;

den tilpasning til de tekniske behov, der under hensyn til de i forbindelse med anmeldelsen gjorte erfaringer viser sig noedvendig, foretages efter en fremgangsmaade, der sikrer naert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Dette direktiv omhandler anmeldelse af

- forekomst af de i bilag I anfoerte sygdomme,

- ophaevelse - efter standsning af det seneste udbrud - af restriktioner indfoert i forbindelse med forekomst af en af de i bilag I anfoerte sygdomme.

2. Dette direktiv beroerer ikke de saerlige bestemmelser vedroerende oplysninger i forbindelse med harmonisering af udryddelse og/eller forebyggelse af dyresygdomme.

Artikel 2

I dette direktiv forstaas ved

a) »bedrift«: en landbrugsbedrift eller anden virksomhed, der er beliggende paa en medlemsstats omraade, og hvor der holdes eller opdraettes dyr;

b) »tilfaelde«: officiel paavisning af en af de i bilag I anfoerte sygdomme hos et dyr eller en slagtekrop;

c) »udbrud«: bedrift eller sted beliggende paa Faellesskabets omraade, hvor dyr samles, og hvor et eller flere tilfaelde er blevet officielt bekraeftet;

d) »primaerudbrud«: et udbrud, som ikke har epizootiologisk forbindelse med tidligere udbrud i samme region i en medlemsstat som defineret i artikel 2 i direktiv 64/432/EOEF eller foerste forekomst i en anden region i samme medlemsstat.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne anmelder inden 24 timer direkte til Kommissionen og de oevrige medlemsstater

- primaerudbrud paa deres omraade af en af de i bilag I anfoerte sygdomme,

- ophaevelse - efter standsning af det seneste udbrud - af restriktioner indfoert paa deres omraade i forbindelse med forekomst af en af de i bilag I anfoerte sygdomme.

2. De i stk. 1 omhandlede anmeldelser skal indeholde de i bilag II anfoerte oplysninger og fremsendes pr. telex.

3. I tilfaelde af klassisk svinepest er det tilstraekkeligt, at anmeldelsen indeholder de i Raadets direktiv 80/217/EOEF af 22. januar 1980 om faellesskabsforanstaltninger til kontrol med klassisk svinepest (11), senest aendret ved direktiv 80/1274/EOEF (12) anfoerte oplysninger.

Artikel 4

1. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 1, stk. 2, anmelder medlemsstaterne paa ugens foerste arbejdsdag sekundaerudbrud paa deres omraade af en af de i bilag I anfoerte sygdomme direkte til Kommissionen.

Anmeldelsen daekker den uge, der slutter ved midnat soendagen forud for meddelelsen.

Kommissionen sammenholder oplysningerne og videresender dem til medlemsstaternes centrale veterinaermyndigheder.

2. Hvis Kommissionen ikke modtager nogen anmeldelse, anses dette for at betyde, at der ikke har vaeret sekundaerudbrud i den i stk. 1, andet afsnit, omhandlede periode.

3. De i stk. 1 omhandlede anmeldelser skal indeholde de i bilag II anfoerte oplysninger og fremsendes alle pr. telex.

Artikel 5

1. Inden direktivets gennemfoerelse fastsaettes den kodificerede form, hvori de i bilag II anfoerte oplysninger skal sendes, efter fremgangsmaaden i artikel 6.

2. Efter fremgangsmaaden i artikel 6 kan der traeffes bestemmelse om

- at supplere eller aendre bilagene

- uanset artikel 4 og under hensyntagen til den paagaeldende sygdom og isaer den epizootiologiske udvikling midlertidigt at aendre anmeldelsernes omfang, indhold og hyppighed.

Artikel 6

1. Naar der henvises til den i denne artikel fastsatte fremgangsmaade, indbringer formanden for Den staaende Veterinaerkomité, der blev oprettet ved Raadets afgoerelse af 15. oktober 1968, i det foelgende benaevnt »komiteen«, straks sagen for denne enten paa eget initiativ eller efter begaering fra en medlemsstat.

2. I komiteen tildeles medlemsstaternes stemmer den vaegt, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. Kommissionens repraesentant forelaegger et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Komiteen afgiver udtalelse om disse foranstaltninger inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget de forelagte spoergsmaal haster. Komiteen udtaler sig med et flertal paa 45 stemmer.

4. Kommissionen vedtager foranstaltningerne og gennemfoerer dem straks, hvis de er i overensstemmelse med komiteens udtalelse. Er de ikke i overensstemmelse med komiteens udtalelse, eller foreligger der ikke nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag til, hvilke foranstaltninger der skal traeffes. Raadet vedtager foranstaltningerne med kvalificeret flertal.

Hvis Raadet ikke har vedtaget foranstaltninger senest tre maaneder efter den dato, hvor sagen blev forelagt det, vedtager Kommissionen de foreslaaede foranstaltninger og gennemfoerer dem straks, medmindre Raadet med simpelt flertal har modsat sig disse foranstaltninger.

Artikel 7

Medlemsstaterne saetter de noedvendige love eller administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 1984. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 21. december 1982.

Paa Raadets vegne

O. MOELLER

Formand

(1) Udtalelse afgivet den 12. og 13. april 1982 (endnu ikke offentliggjort i EFT).(2) EFT nr. C 112 af 3. 5. 1982, s. 4.(3) EFT nr. 121 af 29. 7. 1964, s. 1977/64.(4) EFT nr. L 375 af 31. 12. 1980, s. 75.(5) EFT nr. L 55 af 8. 3. 1971, s. 23.(6) EFT nr. L 47 af 21. 2. 1980, s. 8.(7) EFT nr. L 302 af 31. 12. 1972, s. 24.(8) EFT nr. L 325 af 1. 12. 1980, s. 14.(9) EFT nr. L 47 af 21. 2. 1980, s. 4.(10) EFT nr. L 325 af 1. 12. 1980, s. 16.(11) EFT nr. L 47 af 21. 2. 1980, s. 11.(12) EFT nr. L 375 af 31. 12. 1980, s. 75.

BILAG I

Sygdomme, der er underkastet anmeldelsespligt

Mund- og klovesyge

Kvaegpest

Oksens ondartede lungesyge

Bluetongue

Smitsomt blaereudslaet hos svin

Klassisk svinepest

Afrikansk svinepest

Teschenersyge (smitsom svinelammelse)

Fjerkraepest (fowl plague)

Newcastle disease

Top