EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982D0892

82/892/EØF: Rådets beslutning af 21. december 1982 om ændring af beslutning 78/640/EØF om finansielle bidrag fra Fællesskabet til inspektion og overvågning i Danmarks og Irlands farvande

OJ L 378, 31.12.1982, p. 55–56 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 04 Volume 002 P. 52 - 53
Portuguese special edition: Chapter 04 Volume 002 P. 52 - 53

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/892/oj

31982D0892

82/892/EØF: Rådets beslutning af 21. december 1982 om ændring af beslutning 78/640/EØF om finansielle bidrag fra Fællesskabet til inspektion og overvågning i Danmarks og Irlands farvande

EF-Tidende nr. L 378 af 31/12/1982 s. 0055 - 0056
den spanske specialudgave: Kapitel 04 bind 2 s. 0052
den portugisiske specialudgave: Kapitel 04 bind 2 s. 0052


++++

RAADETS BESLUTNING

af 21 . december 1982

om aendring af beslutning 78/640/EOEF om finansielle bidrag fra Faellesskabet til inspektion og overvaagning i Danmarks og Irlands farvande

( 82/892/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 43 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Indfoerelsen af en faellesskabsordning for bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne og ivaerksaettelsen af foranstaltninger til begraensning af fiskeriet goer det i Faellesskabets interesse paakraevet , at der sker farvandsovervaagning og beskyttelse af ressourcerne i de farvande , som hoerer under medlemsstaternes jurisdiktion ;

i henhold til beslutning 78/640/EOEF ( 2 ) skal Faellesskabet bidrage til daekning af de udgifter , Danmark og Irland i perioden fra den 1 . januar 1977 til den 31 . december 1982 paadrager sig ved gennemfoerelsen af kortsigtede og mellemsigtede foranstaltninger med henblik paa indsaettelse af saerligt materiel til inspektion og overvaagning af fiskeriet ;

de mellemsigtede foranstaltninger omfatter bl.a . koeb eller bygning af kystbevogtningsskibe , koeb af rekognosceringsfly og installering af det noedvendige tekniske , elektroniske og fotografiske udstyr ;

i Irland er disse mellemsigtede foranstaltninger blevet forsinkede paa grund af den komplicerede konstruktion af en ny type materiel , som skal vaere teknisk saerlig hoejt udviklet , for at inspektionen og overvaagningen i de vidt udstrakte fiskerizoner kan blive fuldt effektiv ;

de af Irland planlagte investeringer , vil ikke kunne gennemfoeres fuldt ud inden den 1 . januar 1983 ; det er derfor noedvendigt at forlaenge fristen for i Faellesskabets interesse at give mulighed for at fuldende det planlagte arbejde og sikre Faellesskabets bidrag til daekning af de dermed forbundne udgifter ;

for at fremme gennemfoerelsen af det paagaeldende arbejde vil det vaere hensigtsmaessigt , at Faellesskabet kan yde Irland forskud , efterhaanden som de af Kommissionen godkendte investeringer bringes til udfoerelse -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Beslutning 78/640/EOEF aendres saaledes :

1 . Artikel 1 , stk . 2 , affattes saaledes :

" 2 . Faellesskabet refunderer Danmarks og Irlands refusionsberettigede udgifter i forbindelse med indsaettelsen af de i stk . 1 omhandlede hjaelpemidler :

- med indtil 10 mio ECU for Danmarks vedkommende i tidsrummet fra den 1 . januar 1977 til den 31 . december 1982 ,

- med indtil 46 mio ECU for Irlands vedkommende i tidsrummet fra den 1 . januar 1977 til den 31 . december 1984 . "

2 . Foelgende artikel indsaettes :

" Artikel 1a

1 . Med henblik paa gennemfoerelsen af de af Kommissionen godkendte investeringer , kan Kommissionen udbetale den irske regering forskud paa indtil 80 % af omkostningerne i forbindelse med det for hvert enkelt aar berammede arbejdsafsnit .

2 . Tidligst tre maaneder foer det aarlige arbejdsafsnit faktisk paabegyndes , kan den irske regering sende Kommissionen en forskudsansoegning , paa grundlag af hvilken det skal kunne konstateres , om betingelserne for udbetaling er opfyldt .

Seks maaneder efter udbetalingen af dette forskud skal den irske regering over for Kommissionen godtgoere , at det udfoerte arbejde svarer til mindst 6,5 % af det aarlige afsnit multipliceret med det antal maaneder , som er forloebet siden det i forskudsansoegningen angivne arbejde blev paabegyndt . Godtgoeres dette ikke , er den irske regering forpligtet til at tilbagebetale forskuddet .

3 . Ansoegning om forskud for andre aarlige arbejdsafsnit kan foerst indgives , naar arbejdet inden for det foregaaende afsnit har opfyldt planen med mindst 80 % og eventuelle tidligere afsnit er afsluttet .

4 . Senest tre maaneder efter den planlagte afslutning af et aarligt arbejdsafsnit , for hvilket der er udbetalt forskud , fremsender den irske regering en ansoegning om regulering af stoetten til dette afsnit . Fremsendes denne ansoegning ikke , er den irske regering forpligtet til at tilbagebetale forskuddet . "

3 . I bilaget affattes punkt 2 , foerste punktum , saaledes :

" 2 . Aktionerne paa mellemlang sigt skal

- for Danmarks vedkommende gennemfoeres inden den 1 . januar 1983 ,

- for Irlands vedkommende gennemfoeres inden den 1 . januar 1985 . "

4 . I bilaget affattes punkt 6 saaledes :

" 6 . Ansoegningerne om refusion skal vedroere de udgifter , som er afholdt af den irske regering i loebet af et kalenderaar eller en periode heraf paa over tre maaneder . De indgives til Kommissionen inden for en frist paa seks maaneder , hvis de vedroerer udgifter for et kalenderaar , og inden for en frist paa tre maaneder , hvis de vedroerer udgifter for en del af kalenderaaret . "

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til kongeriget Danmark og til Irland .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 21 . december 1982 .

Paa Raadets vegne

O . MOELLER

Formand

( 1 ) EFT nr . C 292 af 8 . 11 . 1982 , s . 91 .

( 2 ) EFT nr . L 211 af 1 . 8 . 1978 , s . 34 .

Top