EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982L0891

Rådets sjette direktiv 82/891/EØF af 17. december 1982 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om spaltning af aktieselskaber

OJ L 378, 31.12.1982, p. 47–54 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 111 - 118
Portuguese special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 111 - 118
Special edition in Finnish: Chapter 17 Volume 001 P. 41 - 47
Special edition in Swedish: Chapter 17 Volume 001 P. 41 - 47
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 50 - 57
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 50 - 57
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 50 - 57
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 50 - 57
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 50 - 57
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 50 - 57
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 50 - 57
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 50 - 57
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 50 - 57
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 50 - 57
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 50 - 57
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001 P. 37 - 44

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2017; ophævet ved 32017L1132 . Latest consolidated version: 02/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/891/oj

31982L0891

Rådets sjette direktiv 82/891/EØF af 17. december 1982 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om spaltning af aktieselskaber

EF-Tidende nr. L 378 af 31/12/1982 s. 0047 - 0054
den finske specialudgave: kapitel 17 bind 1 s. 0041
den spanske specialudgave: Kapitel 17 bind 1 s. 0111
den svenske specialudgave: kapitel 17 bind 1 s. 0041
den portugisiske specialudgave: Kapitel 17 bind 1 s. 0111


RAADETS SJETTE DIREKTIV af 17. december 1982 paa grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om spaltning af aktieselskaber

(82/891/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det eurpaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 54, stk. 3, litra g),

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlementet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Den samordning, som er foreskrevet i artikel 54, stk. 3, litra g), og i den almindelige plan for ophaevelse af begraensninger i etableringsfriheden (4), blev paabegyndt med direktiv 68/151/EOEF (5);

denne samordning blev fortsat med direktiv 77/91/EOEF (6), for saa vidt angaar stiftelse af aktieselskaber og bevarelse af og aendringer i deres kapital, med direktiv 78/660/EOEF (7), for saa vidt angaar aarsregnskaberne for visse selskabsformer, og med direktiv 78/855/EOEF (8), for saa vidt angaar fusioner af aktieselskaber;

i direktiv 78/855/EOEF er der kun givet regler for fusion af aktieselskaber og for visse andre transaktioner, der kan sidestilles hermed; Kommissionens forslag tog dog ligeledes sigte paa spaltning af saadanne selskaber; Europa-Parlamentet og Det oekonomiske og sociale Udvalg gik i deres udtalelser ogsaa ind for indfoerelse af regler for spaltning;

paa grund af de lighedspunkter, der foreligger mellem fusions- og spaltningstransaktioner, vil faren for omgaaelse af de garantier, der ved direktiv 78/855/EOEF gives med hensyn til fusion, kun kunne undgaas, hvis der indfoeres en lige saa god beskyttelse ved spaltning;

beskyttelse af selskabsdeltagernes og tredjemands interesser kraever, at medlemsstaternes lovgivning om spaltning af aktieselskaber samordnes, saafremt medlemsstaterne tillader spaltning;

i forbindelse med denne samordning er det saerlig vigtigt at sikre, at aktionaererne i selskaber, der deltager i en spaltning, informeres paa hensigtsmaessig maade og saa objektivt som muligt, og at deres rettigheder beskyttes paa passende maade;

reglerne om beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overfoersel af virksomheder, bedrifter eller dele af bedrifter findes for tiden i direktiv 77/187/EOEF (9);

kreditorerne, herunder indehavere af massegaeldsbreve, samt indehavere af andre vaerdipapirer i de selskaber, der deltager i spaltningen, skal beskyttes mod at lide tab ved denne spaltning;

offentlighed, som foreskrevet i direktiv 68/151/EOEF, boer udvides til ogsaa at omfatte foranstaltningerne til spaltningens gennemfoerelse, saaledes at tredjemand faar tilstraekkelig underretning herom;

det er noedvendigt at udstraekke de garantier, der ydes deltagerne og tredjemand ved gennemfoerelse af spaltninger, til ogsaa at gaelde for visse andre retlige fremgangsmaader, der paa vaesentlige omraader udviser lighedspunkter med spaltning, for at undgaa at denne beskyttelse kan omgaas;

for at oege retssikkerheden i forholdet mellem de selskaber, der deltager i spaltningen, mellem disse og tredjemand og mellem aktionaererne indbyrdes, boer ugyldighedstilfaeldene begraenses; i denne forbindelse maa der dels gaelde den grundsaetning, at mangler saa vidt muligt skal afhjaelpes, og dels fastsaettes en kort frist for fremsaettelse af ugyldighedsindsigelsen -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Saafremt medlemsstaterne tillader, at der for saa vidt angaar selskaber, som er undergivet deres lovgivning, og som er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i direktiv 78/855/EOEF, foretages spaltning ved overtagelse som defineret i artikel 2 i naervaerende direktiv, skal dette ske efter bestemmelserne i kapitel I i naervaerende direktiv.

2. Saafremt medlemsstaterne tillader, at der for saa vidt angaar de i stk. 1 naevnte selskaber foretages spaltning ved stiftelse af nye selskaber som defineret i artikel 21, skal dette ske efter bestemmelserne i kapitel II.

3. Saafremt medlemsstaterne tillader, at der for saa vidt angaar de i stk. 1 naevnte selskaber foretages spaltning ved overtagelse som defineret i artikel 2, stk. 1, kombineret med spaltning ved stiftelse af et eller flere nye selskaber som defineret i artikel 21, stk. 1, skal dette ske efter bestemmelserne i kapitel I og i artikel 22.

4. Artikel 1, stk. 2 og 3, i direktiv 78/855/EOEF finder anvendelse.

KAPITEL I

Spaltning ved overtagelse

Artikel 2

1. I dette direktiv forstaas ved spaltning ved overtagelse den fremgangsmaade, hvorved et selskab ved oploesning uden likvidation overdrager sine aktiver og passiver som helhed til flere selskaber, mod at der tildeles aktionaererne i det spaltede selskab aktier i de selskaber, der modtager indskud som led i spaltningen, i det foelgende benaevnt »de modtagende selskaber«, samt eventuelt et kontant udligningsbeloeb, der ikke kan overstige 10 % af de tildelte aktiers paalydende vaerdi eller, ved aktier uden paalydende vaerdi, af den bogfoerte parivaerdi.

2. Artikel 3, stk. 2, i direktiv 78/855/EOEF finder anvendelse.

3. Naar der i dette direktiv henvises til direktiv 78/855/EOEF, forstaas ved udtrykket »de fusionerende selskaber«: de selskaber, der deltager i spaltningen, ved udtrykket »det overtagne selskab«: det spaltede selskab, ved udtrykket »det overtagende selskab«: hvert af de modtagende selskaber, og ved udtrykket »fusionsplanen«: spaltningsplanen.

Artikel 3

1. Administrations- eller ledelsesorganerne i de selskaber, der deltager i spaltningen, udarbejder en skriftlig spaltningsplan.

2. Spaltningsplanen skal i det mindste indeholde foelgende oplysninger:

a) form, navn og hjemsted for de selskaber, der deltager i spaltningen;

b) aktiernes ombytningsforhold og i givet fald de kontante udligningsbeloebs stoerrelse;

c) de naermere regler for udlevering af aktiebrevene i de modtagende selskaber;

d) det tidspunkt, fra hvilket disse aktier giver ret til andel i udbyttet samt ethvert saerligt forhold, der beroerer denne ret;

e) det tidspunkt, fra hvilket det spaltede selskabs handlinger regnskabsmaessigt anses som foretaget for et af de modtagende selskabers regning;

f) de rettigheder, som de modtagende selskaber tilsikrer aktionaerer med saerlige rettigheder og indehavere af andre vaerdipapirer end aktier, eller de foranstaltninger, der foreslaas til fordel for disse personer;

g) enhver saerlig fordel, der gives de i artikel 8, stk. 1, omhandlede sagkyndige samt medlemmerne af administrations-, ledelses-, tilsyns- eller kontrolorganerne for de selskaber, der deltager i spaltningen;

h) en noejagtig beskrivelse og fordeling af de dele af aktiverne og passiverne, som skal overfoeres til hvert af de modtagende selskaber;

i) fordelingen til det spaltede selskabs aktionaerer af aktier i de modtagende selskaber, samt kriteriet for denne fordeling.

3. a) Saafremt en del af aktiverne ikke er tildelt ved spaltningsplanen, og fortolkningen af denne ikke goer det muligt at afgoere fordelingen deraf, fordeles denne del eller vaerdien deraf mellem alle de modtagende selskaber, proportionalt med de nettoaktiver, som tildeles hver af dem ved spaltningsplanen.

b) Saafremt en del af passiverne ikke er tildelt ved spaltningsplanen, og fortolkningen af denne ikke goer det muligt at afgoere fordelingen deraf, er hvert af de modtagende selskaber solidarisk ansvarlige. Medlemsstaterne kan bestemme, at dette solidariske ansvar begraenses til de nettoaktiver, der tildeles hvert af de modtagende selskaber.

Artikel 4

Spaltningsplanen skal offentliggoeres for hvert af de selskaber, der deltager i spaltningen, efter den fremgangsmaade, der er fastsat i hver medlemsstats lovgivning i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 68/151/EOEF (10), mindst en maaned forud for dagen for den generalforsamling, der skal traeffe bestemmelse om spaltningsplanen.

Artikel 5

1. Spaltningen kraever i det mindste samtykke fra generalforsamlingen i hvert af de selskaber, der deltager i spaltningen. Artikel 7 i direktiv 78/855/EOEF finder anvendelse for saa vidt angaar det flertal, der kraeves ved saadanne afgoerelser, raekkevidden af naevnte afgoerelser samt de tilfaelde, hvor der kraeves saerskilt afstemning.

2. Naar aktier i de modtagende selskaber tildeles aktionaererne i det spaltede selskab paa en maade, der ikke er proportional med deres kapitalrettigheder i dette selskab, kan medlemsstaterne bestemme, at mindretalsaktionaererne i dette selskab kan kraeve deres aktier indloest. De har i saa fald ret til et vederlag, der svarer til vaerdien af deres aktier. Saafremt der er uenighed om dette vederlag, skal det kunne fastsaettes af en domstol.

Artikel 6

En medlemsstats lovgivning kan undlade at kraeve, at spaltningen skal godkendes af det modtagende selskabs generalforsamling, hvis foelgende betingelser er opfyldt:

a) den i artikel 4 foreskrevne offentliggoerelse skal for det modtagende selskab ske mindst en maaned inden dagen for den generalforsamling i det spaltede selskab, som skal traeffe bestemmelse om spaltningsplanen;

b) alle aktionaerer i det modtagende selskab har ret til mindst en maaned forud for den i litra a) anfoerte dag paa det paagaeldende selskabs hjemsted at goere sig bekendt med de i artikel 9, stk. 1, naevnte dokumenter;

c) en eller flere aktionaerer i det modtagende selskab, hvis aktiebeholdning udgoer en mindsteprocentdel af den tegnede kapital, skal have ret til at kraeve generalforsamlingens indkaldelse i det modtagende selskab, paa hvilken der skal traeffes bestemmelse om spaltningens vedtagelse; denne mindsteprocentdel kan ikke fastsaettes til mere end 5 %; medlemsstaterne kan dog bestemme, at aktier uden stemmeret undtages fra beregningen af denne procentdel.

Artikel 7

1. Administrations- eller ledelsesorganerne i hvert af de selskaber, der deltager i spaltningen, udarbejder en udfoerlig skriftlig beretning, i hvilken spaltningsplanen, herunder navnlig aktiernes ombytningsforhold samt kriteriet for deres fordeling, forklares og begrundes retligt og oekonomisk.

2. Saafremt der har vaeret saerlige vanskeligheder forbundet med vurderingen, skal disse ogsaa omtales i beretningen.

Det skal endvidere heri anfoeres, at der i henhold til artikel 27, stk. 2 i direktiv 77/91/EOEF (11) for de modtagende selskaber er udarbejdet en redegoerelse om kontrol af indskud i form af andre vaerdier end kontanter, ligesom der skal foreligge angivelse af det register, hvor den paagaeldende redegoerelse skal deponeres.

3. Ledelses- eller administrationsorganerne i det spaltede selskab skal underrette generalforsamlingen i det spaltede selskab samt de modtagende selskabers ledelses- eller administrationsorganer, for at disse kan underrette selskabernes generalforsamling, om alle vaesentlige aendringer i aktiverne eller passiverne, der er indtraadt mellem dagen for udarbejdelsen af spaltningsplanen og dagen for den generalforsamling i det spaltede selskab, der skal traeffe bestemmelse om spaltningsplanen.

Artikel 8

1. For hvert af de selskaber, der deltager i spaltningen, undersoeger en eller flere sagkyndige, der er uafhaengige af disse, og som er udpeget eller godkendt af en retslig eller administrativ myndighed, spaltningsplanen og udarbejder en skriftlig beretning til aktionaererne. Det kan dog i en medlemsstats lovgivning bestemmes, at der udpeges en eller flere uafhaengige sagkyndige for alle de selskaber, der deltager i spaltningen, hvis denne udpegning paa faelles anmodning af disse selskaber foretages af en retslig eller administrativ myndighed. Disse sagkyndige kan i henhold til hver medlemsstats lovgivning vaere saavel fysiske som juridiske personer og selskaber.

2. Artikel 10, stk. 2 og 3, i direktiv 78/855/EOEF finder anvendelse.

3. Medlemsstaterne kan foreskrive, at den redegoerelse om kontrol med indskud i form af andre vaerdier end kontanter, der er omhandlet i artikel 27, stk. 2 i direktiv 77/91/EOEF, og den beretning om spaltningsplanen, der er omhandlet i stk. 1 i naervaerende artikel, skal udarbejdes af den eller de samme sagkyndige.

Artikel 9

1. Hver aktionaer har ret til mindst en maaned forud for dagen for den generalforsamling, der skal traeffe bestemmelse om spaltningsplanen, paa selskabets hjemsted at goere sig bekendt med i det mindste foelgende dokumenter:

a) spaltningsplanen;

b) aarsregnskaber og aarsberetninger for de sidste tre regnskabsaar, for de selskaber, der deltager i spaltningen;

c) en mellembalance, der er afsluttet paa et tidspunkt, som ikke ligger foer den foerste dag i den tredje maaned forud for datoen for spaltningsplanens udarbejdelse, saafremt de sidste aarsregnskaber vedroerer et regnskabsaar, der er udloebet mere end seks maaneder forud for dette tidspunkt;

d) de i artikel 7, stk. 1, naevnte beretninger fra administrations- eller ledelsesorganerne i de selskaber, der deltager i spaltningen;

e) de i artikel 8 naevnte beretninger.

2. Den i stk. 1, litra c), naevnte mellembalance udarbejdes efter samme metoder og med samme opstilling som den sidste aarsstatus.

Dog kan en medlemsstats lovgivning bestemme:

a) at der ikke noedvendigvis skal foretages en ny faktisk opgoerelse af beholdningen;

b) at vaerdiansaettelserne i den sidste status kun kan aendres i overensstemmelse med bevaegelserne i henhold til bogfoeringen; der skal dog tages hensyn til

- afskrivninger og henlaeggelser for den mellemliggende tid,

- vaesentlige aendringer af den faktiske vaerdi, som ikke fremgaar af bogfoeringen.

3. Enhver aktionaer skal efter anmodning vederlagsfrit kunne faa fuldstaendig eller om oensket delvis genpart af de i stk. 1 naevnte dokumenter.

Artikel 10

Medlemsstaterne kan tillade, at artikel 7, artikel 8, stk. 1 og 2, samt artikel 9, stk. 1, litra c), d) og e), ikke finder anvendelse, hvis alle aktionaerer og indehavere af andre vaerdipapirer, der giver stemmeret i de selskaber, som deltager i spaltningen, giver afkald derpaa.

Artikel 11

Beskyttelsen af arbejdstagernes rettigheder i hvert af de selskaber, der deltager i spaltningen, sker i henhold til direktiv 77/187/EOEF (12).

Artikel 12

1. I medlemsstaternes lovgivninger skal der fastsaettes en passende ordning til sikring af de rettigheder, som tilkommer kreditorer hos de selskaber, der deltager i spaltningen, hvis fordringer er stiftet forud for spaltningsplanens offentliggoerelse og ikke er forfaldne paa tidspunktet for denne offentliggoerelse.

2. Med henblik herpaa skal det i medlemsstaternes lovgivninger i det mindste bestemmes, at kreditorerne har krav paa passende sikkerhed, saafremt den finansielle situation i det spaltede selskab og i det selskab, til hvilket forpligtelser overdrages efter spaltningsplanen, goer denne beskyttelse noedvendig, og saafremt kreditorerne ikke allerede har en saadan sikkerhed.

3. Saafremt en kreditor i det selskab, hvortil forpligtelsen overfoeres efter spaltningsplanen, ikke er blevet fyldestgjort, haefter de modtagende selskaber solidarisk for denne forpligtelse. Medlemsstaterne kan begraense haeftelsen til de nettoaktiver, der tildeles hvert selskab, bortset fra det, hvortil forpligtelsen er overfoert. Medlemsstaterne kan undlade at anvende dette stykke, naar spaltningen foregaar under kontrol af en retslig myndighed i overensstemmelse med artikel 23, og naar et flertal af kreditorer, der repraesenterer tre fjerdedele af de samlede fordringer, eller et flertal i en gruppe af kreditorer hos det spaltede selskab, der repraesenterer tre fjerdedele af fordringerne i denne gruppe, paa et moede, der er afholdt i overensstemmelse med artikel 23, stk. 1, litra c), har afstaaet fra at goere dette solidariske ansvar gaeldende.

4. Artikel 13, stk. 3, i direktiv 78/855/EOEF finder anvendelse.

5. Med forbehold af bestemmelser om faelles udoevelse af rettigheder for indehavere af massegaeldsbreve i selskaber, der deltager i spaltningen, anvendes stk. 1 til 4 paa disse kreditorer, medmindre en forsamling af indehavere af massegaeldsbreve, saafremt den nationale lovgivning indeholder bestemmelser om en saadan forsamling, eller hver enkelt indehaver af massegaeldsbreve har godkendt spaltningen.

6. Medlemsstaterne kan foreskrive, at de modtagende selskaber haefter solidarisk for det spaltede selskabs forpligtelser. I saa fald kan de undlade at anvende de foregaaende stykker.

7. Naar en medlemsstat samtidig med anvendelsen af den i stk. 1 til 5 omhandlede ordning til sikring af kreditorerne stiller krav om det i stk. 6 omhandlede solidariske ansvar for modtagende selskaber, kan den begraense dette ansvar til de nettoaktiver, der er tildelt hvert enkelt af disse selskaber.

Artikel 13

Indehavere af andre vaerdipapier end aktier, hvortil der er knyttet saerrettigheder, skal i de modtagende selskaber, over for hvilke disse vaerdipapirer kan goeres gaeldende i overensstemmelse med spaltningsplanen, have rettigheder, der mindst svarer til dem, de besad i det spaltede selskab, medmindre aendringen i disse rettigheder er godkendt paa en forsamling af indehavere af disse vaerdipapirer, saafremt den nationale lovgivning indeholder bestemmelser om en saadan forsamling, eller den er godkendt af hver enkelt indehaver af disse vaerdipapirer, eller medmindre disse indehavere har ret til at faa deres vaerdipapirer tilbagekoebt.

Artikel 14

Saafremt der i en medlemsstats lovgivning ikke er foreskrevet nogen forebyggende retslig eller administrativ kontrol med spaltningens lovlighed, eller saafremt denne kontrol ikke omfatter alle for spaltningen udkraevede handlinger, finder artikel 16 i direktiv 78/855/EOEF anvendelse.

Artikel 15

Medlemsstaternes lovgivning fastsaetter det tidspunkt, paa hvilket spaltningen faar virkning.

Artikel 16

1. Spaltningen skal for hvert af de selskaber, der deltager i spaltningen, offentliggoeres efter den fremgangsmaade, der er fastsat i hver medlemsstats lovgivning i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 68/151/EOEF.

2. Ethvert modtagende selskab kan selv ivaerksaette de formaliteter vedroerende offentliggoerelse, der skal opfyldes med hensyn til det spaltede selskab.

Artikel 17

1. Spaltningen har ipso jure foelgende retsvirkninger, som indtraeder samtidigt:

a) baade i forholdet mellem det spaltede selskab og de modtagende selskaber og i forhold til tredjemand overgaar det spaltede selskabs aktiver og passiver som helhed til de modtagende selskaber; denne overgang sker ved fordeling i overensstemmelse med spaltningsplanen eller i henhold til artikel 3, stk. 3;

b) aktionaererne i det spaltede selskab bliver aktionaerer i et af eller i de modtagende selskaber, i overensstemmelse med den fordeling, der er fastsat i spaltningsplanen;

c) det spaltede selskab ophoerer.

2. Aktier i et modtagende selskab ombyttes ikke med aktier i det spaltede selskab, som indehaves enten:

a) af det modtagende selskab selv eller af en person, der handler i eget navn, men for selskabets regning; eller

b) af det spaltede selskab selv eller af en person, der handler i eget navn, men for selskabets regning.

3. Der goeres ikke indgreb i de medlemsstaters lovgivning, som kraever saerlige formaliteter, for at overdragelsen af visse formuegenstande, rettigheder og forpligtelser, der foelger med det spaltede selskab, har retsvirkning over for tredjemand. Det eller de modtagende selskaber, til hvilke disse formuegenstande, rettigheder eller forpligtelser overdrages i overensstemmelse med spaltningsplanen eller med artikel 3, stk. 3, kan selv gennemfoere disse formaliteter; det kan dog i medlemsstaternes lovgivning tillades, at det spaltede selskab fortsat gennemfoerer disse formaliteter i en begraenset periode, som bortset fra saerlige tilfaelde ikke maa vaere laengere end et halvt aar at regne fra den dato, paa hvilken spaltningen faar virkning.

Artikel 18

Medlemsstaternes lovgivninger skal i det mindste indeholde bestemmelser om det privatretlige ansvar, som medlemmerne af det spaltede selskabs administrations- eller ledelsesorganer har over for dette selskabs aktionaerer med hensyn til uforsvarlig adfaerd udvist af medlemmer af disse organer under forberedelsen og gennemfoerelsen af spaltningen, samt om det privatretlige ansvar for de sagkyndige, der for dette selskab skal udarbejde den i artikel 8 omhandlede beretning, med hensyn til uforsvarlig adfaerd udvist af disse sagkyndige under udfoerelsen af deres hverv.

Artikel 19

1. Medlemsstaterne kan i deres lovgivning kun optage bestemmelser om spaltningens ugyldighed i overensstemmelse med foelgende regler:

a) ugyldigheden skal fastslaas ved en retsafgoerelse;

b) en spaltning, som har faaet virkning i henhold til artikel 15, kan kun erklaeres ugyldig paa grund af manglende forebyggende retslig eller administrativ kontrol med lovligheden eller manglende legalisering, eller hvis det konstateres, at generalforsamlingens afgoerelse er ugyldig eller anfaegtelig i henhold til national ret;

c) retssag til fastslaaelse af ugyldigheden kan ikke anlaegges, naar der er forloebet seks maaneder efter det tidspunkt, hvor spaltningen er blevet virksom over for den, der goer ugyldigheden gaeldende, eller hvis mangelen er afhjulpet;

d) saafremt det er muligt at afhjaelpe den mangel, paa grund af hvilken spaltningen kan erklaeres ugyldig, skal retten give de paagaeldende selskaber en frist hertil;

e) den retsafgoerelse, ved hvilken spaltningens ugyldighed fastslaas, offentliggoeres efter den fremgangsmaade, der er fastsat i hver medlemsstats lovgivning i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 68/151/EOEF;

f) saafremt en medlemsstats lovgivning tillader tredjemand at paalage afgoerelsen, kan dette kun ske inden for en frist af seks maaneder, efter at afgoerelsen en gjort offentlig tilgaengelig i henhold til bestemmelserne i direktiv 68/151/EOEF;

g) den afgoerelse, ved hvilken spaltningens ugyldighed fastslaas, beroerer ikke i sig selv den retsvirkningerne af de forpligtelser, der er indgaaet af eller over for det modtagende selskab inden afgoerelsen er gjort offentlig tilgaengelig, men efter det i artikel 15 anfoerte tidspunkt;

h) hvert af de modtagende selskaber haefter for de forpligtelser, der paahviler selskabet, og som er opstaaet efter det tidspunkt, paa hvilket spaltningen faar virkning, og inden den dato, paa hvilken afgoerelsen om spaltningens ugyldighed er blevet offentliggjort. Det spaltede selskab haefter ligeledes for disse forpligtelser; medlemsstaterne kan bestemme, at dette ansvar begraenses til den del af nettoaktiverne, som er tildelt det modtagende selskab, for hvilket disse forpligtelser er opstaaet.

2. Uanset stk. 1, litra a), kan en medlemsstats lovgivning ligeledes bestemme, at en administrativ myndighed kan fastslaa spaltningens ugyldighed, hvis en saadan afgoerelse kan indbringes for en retsmyndighed. Litra b), d), e), f), g) og h) finder tilsvarende anvendelse paa den administrative myndighed. Denne ugyldighedsprocedure kan ikke indledes efter udloebet af en frist paa seks maaneder fra det i artikel 15 naevnte tidspunkt.

3. Der sker ingen indgreb i medlemsstaternes lovgivning vedroerende mulighederne for at erklaere en spaltning ugyldig efter andre former for kontrol end den forebyggende retslige eller administrative kontrol med spaltningens lovlighed.

Artikel 20

Saafremt modtagende selskaber tilsammen ejer alle aktier i det spaltede selskab og andre vaerdipapirer deri, der giver stemmeret paa generalforsamlingen, kan medlemsstaterne med forbehold af artikel 6 undlade at kraeve spaltningen godkendt af det spaltede selskabs generalforsamling, hvis mindst nedenstaaende betingelser er opfyldt:

a) den i artikel 4 foreskrevne offentliggoerelse skal vaere foretaget for hvert af de selskaber, der deltager i spaltningen, mindst én maaned inden spaltningen faar virkning;

b) samtlige aktionaerer i de selskaber, der deltager i spaltningen, skal have ret til, mindst én maaned inden spaltningen faar virkning, paa deres selskabs hovedsaede at goere sig bekendt med de i artikel 9, stk. 1, anfoerte dokumenter. Artikel 9, stk. 2 og 3, finder ligeledes anvendelse;

c) en eller flere aktionaerer i det spaltede selskab, der ejer aktier svarende til en vis mindsteprocentdel af den tegnede kapital, skal have ret til at kraeve, at der indkaldes til generalforsamling i det spaltede selskab, for at der kan traeffes bestemmelse om godkendelse af spaltningen. Denne mindsteprocentdel maa ikke fastsaettes til over 5 %. Medlemsstaterne kan dog bestemme, at aktier uden stemmeret ikke skal medtages ved beregningen af denne procentdel;

d) saafremt der ikke indkaldes til generalforsamling i det spaltede selskab, for at der kan traeffes bestemmelse om godkendelse af spaltningen, skal de i artikel 7, stk. 3, omhandlede oplysninger vedroere alle vaesentlige aendringer i aktiverne eller passiverne, der er indtraadt efter dagen for udarbejdelsen af spaltningsplanen.

KAPITEL II

Spaltning ved stiftelse af nye selskaber

Artikel 21

1. I dette direktiv forstaas ved spaltning ved stiftelse af nye selskaber den fremgangsmaade, hvorved et selskab efter oploesning uden likvidation overdrager sine aktiver og passiver som helhed til flere nystiftede selskaber, mod at der tildeles aktionaererne i det spaltede selskab aktier i de modtagende selskaber, samt eventuelt et kontant udligningsbeloeb, der ikke kan overstige 10 % af de tildelte aktiers paalydende vaerdi eller, ved aktier uden paalydende vaerdi, af den bogfoerte parivaerdi.

2. Artikel 4, stk. 2, i direktiv 78/855/EOEF finder anvendelse.

Artikel 22

1. Med forbehold af artikel 11 og 12 i direktiv 68/151/EOEF, finder artikel 3, 4, 5 og 7, artikel 8, stk. 1 og 2, samt artikel 9 til 19 i naervaerende direktiv anvendelse paa spaltning ved stiftelse af nye selskaber. I disse tilfaelde forstaas ved udtrykket »selskaber, der deltager i spaltningen«: det spaltede selskab, og ved udtrykket »selskab, der modtager indskud som led i spaltningen«: hvert af de nye selskaber.

2. Spaltningsplanen skal ud over de i artikel 3, stk. 2, omhandlede oplysninger indeholde angivelse af hvert af de nye selskabers form, navn og hjemsted.

3. Generalforsamlingen i det spaltede selskab skal godkende dels spaltningsplanen, dels stiftelsesoverenskomsten eller udkastet dertil samt hvert af de nye selskabers vedtaegter eller udkast hertil, saafremt sidstnaevnte dokumenter foreligger saerskilt.

4. Medlemsstaterne kan foreskrive, at den redegoerelse om kontrol med indskud i form af andre vaerdier end kontanter, der er omhandlet i artikel 10 i direktiv 77/91/EOEF, samt beretningen om spaltningsplanen i henhold til artikel 8, stk. 1, i naervaerende direktiv udarbejdes af den eller de samme sagkyndige.

5. Medlemsstaterne kan bestemme, at hverken artikel 8 eller artikel 9, for saa vidt angaar den sagkyndiges beretning, skal gaelde, naar hvert af de nye selskabers aktier tildeles aktionaererne i det spaltede selskab proportionalt med deres rettigheder i dette selskabs kapital.

KAPITEL III

Spaltning under kontrol af den retslige myndighed

Artikel 23

1. Medlemsstaterne kan anvende stk. 2, naar spaltningen foregaar under kontrol af en retslig myndighed, som har befoejelse til:

a) at indkalde aktionaererne i det spaltede selskab til generalforsamling, for at der kan traeffes bestemmelse om spaltningen;

b) at sikre, at aktionaererne i hvert af de selskaber, der deltager i spaltningen, har modtaget eller kan skaffe sig i det mindste de dokumenter, som er omhandlet i artikel 9, inden for en frist, der giver dem tid til at gennemgaa de paagaeldende dokumenter inden dagen for den generalforsamling i deres selskab, der skal traeffe bestemmelse om spaltningen; naar en medlemsstat anvender den i artikel 6 naevnte mulighed, skal fristen vaere tilstraekkelig til, at aktionaererne i de modtagende selskaber faar mulighed for at udoeve de rettigheder, der tillaegges dem ved denne sidstnaevnte artikel;

c) at indkalde til enhver form for kreditormoede i hvert af de selskaber, som deltager i spaltningen, for at der kan traeffes bestemmelse om spaltningen;

d) at sikre sig, at kreditorerne hos hvert af de selskaber, der deltager i spaltningen, har modtaget eller kan skaffe sig i det mindste spaltningsplanen inden for en frist, der giver dem tid til at gennemgaa den paagaeldende plan inden det under litra b) omhandlede tidspunkt;

e) at godkende spaltningsplanen.

2. Naar den retslige myndighed fastslaar, at de i stk. 1, litra b) og d), omhandlede betingelser er opfyldt, og at der ikke kan tilfoejes aktionaerer eller kreditorer nogen skade herved, kan den fritage de selskaber, der deltager i spaltningen, for at anvende:

a) artikel 4 paa betingelse af, at den i artikel 12, stk. 1, omhandlede passende ordning til sikring af kreditorernes rettigheder daekker alle fordringer uanset tidspunktet for deres opstaaen;

b) de i artikel 6, litra a) og b), omhandlede betingelser, naar en medlemsstat goer brug af den i artikel 6 omhandlede mulighed;

c) artikel 9 for saa vidt angaar fristen og de naermere regler, der er fastsat for at give aktionaererne mulighed for at goere sig bekendt med de deri omhandlede dokumenter.

KAPITEL IV

Andre transaktioner, der kan sidestilles med spaltning

Artikel 24

Naar det i en medlemsstats lovgivning tillades, at det kontante udligningsbeloeb ved en af de i artikel 1 omhandlede transaktioner overstiger 10 %, finder kapitel I, II og III anvendelse.

Artikel 25

Naar en medlemsstats lovgivning tillader en af de i artikel 1 omhandlede transaktioner, uden at det spaltede selskab ophoerer, finder kapitel I, II og III anvendelse med undtagelse af artikel 17, stk. 1, litra c).

KAPITEL V

Afsluttende bestemmelser

Artikel 26

1. Medlemsstaterne saetter inden den 1. januar 1986 de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv, for saa vidt som de paa denne dato tillader de transaktioner, der er omfattet af dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Naar en medlemsstat efter den i stk. 1 fastsatte dato tillader spaltning af selskaber, saetter den de i naevnte stykke omhandlede bestemmelser i kraft fra den dato, paa hvilken tilladelse gives til saadanne transaktioner. Den underretter straks Kommissionen herom.

3. Der kan dog fastsaettes en frist paa fem aar fra ikrafttraedelsen af de i stk. 1 naevnte bestemmelser for anvendelsen af disse paa »unregistered companies« i Det forenede Kongerige og Irland.

4. Medlemsstaterne kan undlade at anvende artikel 12 og 13 for saa vidt angaar indehavere af massegaeldsbreve og andre vaerdipapirer, der kan konverteres til aktier, saafremt emissionsbetingelserne paa tidspunktet for de i stk. 1 og 2 omhandlede bestemmelsers ikrafttraeden paa forhaand har fastlagt indehavernes stilling i tilfaelde af spaltning.

5. Medlemsstaterne kan undlade at anvende dette direktiv paa spaltninger og transaktioner, der kan sidestilles hermed, til hvis forberedelse eller gennemfoerelse en handling eller en formalitet, der er foreskrevet ved national lov, allerede er foretaget paa det tidspunkt, hvor de i stk. 1 og 2 omhandlede bestemmelser traeder i kraft.

Artikel 27

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 17. december 1982.

Paa Raadets vegne

H. CHRISTOPHERSEN

Formand

(1) EFT nr. C 89 af 14. 7. 1970, s. 20.(2) EFT nr. C 129 af 11. 12. 1972, s. 50 og EFT nr. C 95 af 28. 4. 1975, s. 12.(3) EFT nr. C 88 af 6. 9. 1971, s. 18.(4) EFT nr. 2 af 15. 1. 1962, s. 36/62.(5) EFT nr. L 65 af 14. 3. 1968, s. 8.(6) EFT nr. L 26 af 31. 1. 1977, s. 1.(7) EFT nr. L 222 af 14. 8. 1978, s. 11.(8) EFT nr. L 295 af 20. 10. 1978, s. 36.(9) EFT nr. L 61 af 5. 3. 1977, s. 26.(10) EFT nr. L 65 af 14. 3. 1968, s. 9.(11) EFT nr. L 26 af 31. 1. 1977, s. 1.(12) EFT nr. L 61 af 5. 3. 1977, s. 26.

Top