EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_1982_378_R_0037_017

Rådets afgørelse af 17. december 1982 om indgåelse af aftalen vedrørende ændring af Fællesskabet/COST-samordningsaftalen om en samordnet aktion med hensyn til luftforurenende stoffers fysisk-kemiske adfærd (Aktion COST 61a bis)
Aftale om ændring af Fællesskabet/COST-samordningsaftalen om en samordnet aktion med hensyn til luftforurenende stoffers fysisk-kemiske adfærd (Aktion COST 61a bis)

OJ L 378, 31.12.1982, p. 37–40 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

31982D0888

82/888/EØF: Rådets afgørelse af 17. december 1982 om indgåelse af aftalen vedrørende ændring af Fællesskabet/COST-samordningsaftalen om en samordnet aktion med hensyn til luftforurenende stoffers fysisk-kemiske adfærd (Aktion COST 61a bis)e

EF-Tidende nr. L 378 af 31/12/1982 s. 0037


++++

RAADETS AFGOERELSE

af 17 . december 1982

om indgaaelse af aftalen vedroerende aendring af Faellesskabet/COST-samordningsaftalen om en samordnet aktion med hensyn til luftforurenende stoffers fysisk-kemiske adfaerd ( Aktion COST 61a bis )

( 82/888/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets afgoerelse 81/213/EOEF af 3 . marts 1981 om vedtagelse af et sektorbestemt forsknings - og udviklingsprogram paa miljoeomraadet ( miljoebeskyttelse og klimatologi ) - indirekte og samordnede aktioner - ( 1981-1985 ) ( 1 ) , saerlig artikel 8 , stk . 1 ,

under henvisning til Raadets afgoerelse 80/177/EOEF af 18 . december 1979 om indgaaelse af aftalen om en samordnet aktion med hensyn til luftforurenende stoffers fysisk-kemiske adfaerd ( Aktion COST 61a bis ) ( 2 ) ,

under henvisning til udkast til afgoerelse forelagt af Kommissionen , og

ud fra foelgende betragtninger :

Kommissionen har i henhold til artikel 8 , stk . 2 , i afgoerelse 81/213/EOEF foert forhandlinger om en aftale med tredjelande , som deltager i ovennaevnte samordningsaftale , med henblik paa at aendre den paagaeldende aftale ;

denne aftale boer godkendes -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE :

Artikel 1

Aftalen mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , Jugoslavien , Schweiz , Sverige og Oestrig om aendring af Faellesskabet/COST-samordningsaftalen om en samordnet aktion med hensyn til luftforurenende stoffers fysisk-kemiske adfaerd ( Aktion COST 61a bis ) godkendes herved paa Faellesskabets vegne .

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgoerelse .

Artikel 2

Formanden for Raadet bemyndiges til at udpege de personer , der er befoejet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Faellesskabet .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 17 . december 1982 .

Paa Raadets vegne

H . CHRISTOPHERSEN

Formand

( 1 ) EFT nr . L 101 af 11 . 4 . 1981 , s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 39 af 15 . 2 . 1980 , s . 18 .

AFTALE

om aendring af Faellesskabet/COST-samordningsaftalen om en samordnet aktion med hensyn til luftforurenende stoffers fysisk-kemiske adfaerd ( Aktion COST 61a bis )

DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB ,

i det foelgende benaevnt " Faellesskabet " , samt

JUGOSLAVIEN , SCHWEIZ , SVERIGE og OESTRIG ,

i det foelgende benaevnt " deltagende ikke-medlemsstater " ,

er -

ud fra foelgende betragtninger :

Faellesskabet/COST-samordningsaftalen om en samordnet aktion med hensyn til luftforurenende stoffers fysisk-kemiske adfaerd ( Aktion COST 61a bis ) , i det foelgende benaevnt " Faellesskabet/COST-samordningsaftalen " , der er indgaaet mellem Faellesskabet og deltagende ikke-medlemsstater , i det foelgende benaevnt " kontraherende parter " , udloeber den 3 . november 1982 ;

ved afgoerelse af 3 . marts 1981 har Raadet for De europaeiske Faellesskaber vedtaget et sektorbestemt forsknings - og udviklingsprogram paa miljoeomraadet ( miljoebeskyttelse og klimatologi ) - indirekte og samordnede aktioner - ( 1981-1985 ) ;

i den naevnte afgoerelse fastsaettes , at den igangvaerende samordnede faellesskabsaktion vedroerende luftforurenende stoffers fysisk-kemiske adfaerd forlaenges indtil 31 . december 1983 ;

de kontraherende parter har en gensidig interesse i at fortsaette den forskning , der daekkes af Faellesskabet/COST-samordningsaftalen ;

forlaengelsen af Faellesskabet/COST-samordningsaftalen vil noedvendiggoere et supplerende bidrag fra de kontraherende parter -

BLEVET ENIGE OM FOELGENDE :

Artikel 1

Gyldighedsperioden for Faellesskabet/COST-samordningsaftalen forlaenges fra den 3 . november 1982 til den 31 . december 1983 .

Artikel 2

Faellesskabet/COST-samordningsaftalen aendres saaledes :

1 . afsnit III i bilag C affattes saaledes :

" III . De midler , der indbetales af deltagende ikke-medlemsstater , godskrives den samordnede aktion som budgetindtaegter under et kapitel i oversigten over indtaegter i De europaeiske Faellesskabers budget ( Kommissionens sektion ) . " ;

2 . bilaget til bilag C erstattes af bilaget til denne aftale .

Artikel 3

De kontraherende parters finansielle maksimumsbidrag til samordningsudgifterne for perioden fra den 3 . november 1982 til den 31 . december 1983 fastsaettes til :

- 140 000 ECU for Faellesskabet ,

- 5 500 ECU for hver deltagende ikke-medlemsstat .

ECUen er fastlagt ved den gaeldende finansforordning vedroerende De europaeiske Faellesskabers almindelige budget og ved de finansielle bestemmelser truffet i henhold til denne forordning .

Artikel 4

1 . Hver af de kontraherende parter giver hurtigst muligt efter undertegnelsen af denne aftale generalsekretaeren for Raadet for De europaeiske Faellesskaber notifikation om gennemfoerelsen af de procedurer , der i henhold til deres nationale bestemmelser er noedvendige for aftalens ikrafttraeden .

2 . For kontraherende parter , som har foretaget den i stk . 1 omhandlede notifikation , traeder aftalen i kraft den 3 . november 1982 paa betingelse af , at Faellesskabet og mindst én deltagende ikke-medlemsstat har foretaget naevnte notifikation .

For kontraherende parter , som foretager notifikationen efter aftalens ikrafttraeden , traeder aftalen i kraft paa den foerste dag i den anden maaned efter den maaned , i hvilken notifikationen har fundet sted .

Kontraherende parter , som endnu ikke har foretaget naevnte notifikation paa tidspunktet for aftalens ikrafttraeden , kan uden stemmeret deltage i udvalgets arbejde i en periode paa seks maaneder efter aftalens ikrafttraeden .

3 . Generalsekretaeren for Raadet for De europaeiske Faellesskaber giver hver af de kontraherende parter meddelelse om deponeringen af de i stk . 1 omhandlede notifikationer og om aftalens ikrafttraedelsesdato .

Artikel 5

Denne aftale gaelder dels for de omraader , hvor traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab gaelder , og paa de betingelser , der er fastsat i naevnte traktat , og dels for de deltagende ikkemedlemsstaters omraader .

Artikel 6

Denne aftale , der er udfaerdiget i ét eksemplar paa dansk , engelsk , fransk , graesk , italiensk , nederlandsk og tysk , idet hver af disse tekster har samme gyldighed , deponeres i arkiverne i generalsekretariatet for Raadet for De europaeiske Faellesskaber , som fremsender en bekraeftet genpart til hver af de kontraherende parter .

BILAG

FLERAARIG FORFALDSPLAN VEDROERENDE DEN SAMORDNEDE AKTION

Luftforurenende stoffers fysisk-kemiske adfaerd ( Aktion COST 61a bis )

Budgetkonto 7369 : Forskning og udvikling inden for miljoesektoren

* ( i ECU ) *

* 1979 * 1980 * 1981 * 1982 * 1983 * I alt *

* FB * BB * FB * BB * FB * BB * FB * BB * FB * BB * FB * BB *

I . Forste overslag over de samlede behov ( tal , der er anfoert i forfaldsplanen for forpligtelser og betalinger og i tabellen i bilag II i Kommissionens budget ) : * * * * * * * * * * * * *

- Personale * 100 000 * 100 000 * 125 000 * 125 000 * 130 000 * 130 000 * 140 000 * 140 000 * 130 000 * 130 000 * 625 000 * 625 000 *

- Administration * 100 000 * 100 000 * 125 000 * 125 000 * 130 000 * 130 000 * 140 000 * 140 000 * 130 000 * 130 000 * 625 000 * 625 000 *

- Kontrakter * 100 000 * 100 000 * 125 000 * 125 000 * 130 000 * 130 000 * 140 000 * 140 000 * 130 000 * 130 000 * 625 000 * 625 000 *

I alt ( beloeb , der skal daekkes gennem bevillinger opfoert paa konto 7369 ) * 100 000 * 100 000 * 125 000 * 125 000 * 130 000 * 130 000 * 140 000 * 140 000 * 130 000 * 130 000 * 625 000 * 625 000 *

II . Revideret overslag over udgifterne under hensyntagen til yderligere behov som foelge af deltagende ikke-medlemsstaters tiltraedelse af aftalen * * * * * * * * * * * * *

- Personale * 100 000 * 100 000 * 125 000 * 125 000 * 130 000 * 130 000 * 140 000 * 140 000 * 130 000 * 130 000 * 625 000 * 625 000 *

* 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 110 000 * 110 000 *

- Administration * 100 000 * 100 000 * 125 000 * 125 000 * 130 000 * 130 000 * 140 000 * 140 000 * 130 000 * 130 000 * 625 000 * 625 000 *

* 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 110 000 * 110 000 *

- Kontrakter * 100 000 * 100 000 * 125 000 * 125 000 * 130 000 * 130 000 * 140 000 * 140 000 * 130 000 * 130 000 * 625 000 * 625 000 *

* 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 110 000 * 110 000 *

I alt ( nyt beloeb ) * 122 000 * 122 000 * 147 000 * 147 000 * 152 000 * 152 000 * 162 000 * 162 000 * 152 000 * 152 000 * 735 000 * 735 000 *

III . Forskellen mellem I og II , der skal daekkes gennem bidrag fra deltagende ikke-medlemsstater * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 4 gange 5 500 * 110 000 * 110 000 *

FB = forpligtelsesbevillinger .

BB = betalingsbevillinger .

Top