EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982R2827

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2827/82 af 22. oktober 1982 om bemyndigelse til Forbundsrepublikken Tyskland og storhertugdømmet Luxembourg til under visse omstændigheder at tillade en yderligere forhøjelse af alkoholindholdet i visse vine og visse produkter, der er bestemt til vinfremstilling

OJ L 297, 23.10.1982, p. 21–22 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

No longer in force, Date of end of validity: 15/12/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/2827/oj

31982R2827

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2827/82 af 22. oktober 1982 om bemyndigelse til Forbundsrepublikken Tyskland og storhertugdømmet Luxembourg til under visse omstændigheder at tillade en yderligere forhøjelse af alkoholindholdet i visse vine og visse produkter, der er bestemt til vinfremstilling

EF-Tidende nr. L 297 af 23/10/1982 s. 0021 - 0022


*****

KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 2827/82

af 22. oktober 1982

om bemyndigelse til Forbundsrepublikken Tyskland og storhertugdoemmet Luxembourg til under visse omstaendigheder at tillade en yderligere forhoejelse af alkoholindholdet i visse vine og visse produkter, der er bestemt til vinfremstilling

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 337/79 af 5. februar 1979 om den faelles markedsordning for vin (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2144/82 (2), saerlig artikel 32, stk. 4, og artikel 65,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 338/79 af 5. februar 1979 om fastlaeggelse af saerlige regler for kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsomraader (3), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2145/82 (4), saerlig artikel 8, stk. 2, tredje afsnit, og

ud fra foelgende betragtninger:

I henhold til artikel 32, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 337/79 kan medlemsstaterne kun tillade forhoejelse af det virkelige eller potentielle naturlige alkoholindhold inden for visse graensevaerdier;

paa grund af de usaedvanligt ugunstige vejrforhold i 1982 i visse dele af vinavlszone A, der har vaeret praeget af en unormalt stor nedboersmaengde, er det inden for de graenser, der er fastsat i artikel 32, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 337/79 for forhoejelsen af det naturlige alkoholindhold, ikke muligt af druer af sorten Elbling at fremstille vin, som opfylder de krav, der normalt stilles paa markedet;

foelgelig boer de paagaeldende medlemsstater bemyndiges til at tillade en yderligere forhoejelse af det naturlige alkoholindhold som omhandlet i artikel 32, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 337/79 i de ramte omraader; det boer fastsaettes, at medlemsstaterne skal meddele Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1594/70 (5), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 632/80 (6);

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for Vin -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forbundsrepublikken Tyskland og storhertugdoemmet Luxembourg bemyndiges til for produktionsaaret 1982/83 at tillade en yderligere forhoejelse af alkoholindholdet, som omhandlet i artikel 32, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 337/79 og artikel 8, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EOEF) nr. 338/79 i vinavlszone A for de produkter, der er anfoert i stk. 1, foerste afsnit, i naevnte artikel 32 samt i stk. 2, foerste afsnit, i naevnte artikel 8, og som stammer fra druer:

a) bestemt til fremstilling af bordvin og k.v.b.d.,

b) hoestet i det bestemte dyrkningsomraade Mosel-Saar-Ruwer eller i det luxembourgske dyrkningsomraade,

c) fra sorten Elbling.

Artikel 2

1. Paa grundlag af de anmeldelser, der omhandles i artikel 36, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EOEF) nr. 337/79 underretter de paagaeldende medlemsstater senest den 31. maj 1983 Kommissionen om de maengder sukker, koncentreret druemost og koncentreret rektificeret druemost, der er anvendt til yderligere forhoejelse af det naturlige alkoholindhold i de i artikel 1 naevnte produkter, fordelt paa de i artikel 30c, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning (EOEF) nr. 337/79 omhandlede geografiske omraade.

2. Disse meddelelser skal indeholde et overslag over de maengder sukker, koncentreret druemost og koncentreret rektificeret druemost, der er anvendt til yderligere forhoejelse af alkoholindholdet som omhandlet i artikel 32, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 337/79.

Artikel 3

Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 22. oktober 1982.

Paa Kommissionens vegne

Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 54 af 5. 3. 1979, s. 1.

(2) EFT nr. L 227 af 3. 8. 1982, s. 1.

(3) EFT nr. L 54 af 5. 3. 1979, s. 48.

(4) EFT nr. L 227 af 3. 8. 1982, s. 6.

(5) EFT nr. L 173 af 6. 8. 1970, s. 23.

(6) EFT nr. L 69 af 15. 3. 1980, s. 33.

Top