EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982R2824

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2824/82 af 20. oktober 1982 om ordningen for indførsel i Frankrig af visse tekstilvarer med oprindelse i Kina

OJ L 297, 23.10.1982, p. 14–15 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/2824/oj

31982R2824

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2824/82 af 20. oktober 1982 om ordningen for indførsel i Frankrig af visse tekstilvarer med oprindelse i Kina

EF-Tidende nr. L 297 af 23/10/1982 s. 0014 - 0015


*****

KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 2824/82

af 20. oktober 1982

om ordningen for indfoersel i Frankrig af visse tekstilvarer med oprindelse i Kina

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 3061/79 af 20. december 1979 om den faelles ordning for indfoersel af visse tekstilvarer med oprindelse i Kina (1), aendret ved forordning (EOEF) nr. 2007/82 (2), saerlig artikel 11, stk. 4 og 5, og

ud fra foelgende betragtninger:

I artikel 11 i forordning (EOEF) nr. 3061/79 fastsaettes betingelserne for indfoerelse af kvantitative lofter; indfoerselen i Frankrig af visse tekstilvarer (kategori 82 og 91) anfoert i bilaget med oprindelse i Kina har overskredet eller risikerer at overskride de i stk. 3 i naevnte artikel omhandlede niveauer;

i henhold til bestemmelserne i artikel 11, stk. 5, i forordning (EOEF) nr. 3061/79 blev anmodninger om konsultationer notificeret for Kina; indtil resultatet af de saaledes indledte konsultationer foreligger, underkastes de paagaeldende varer midlertidige kvantitative lofter;

varer af den paagaeldende art, der er udfoert fra Kina mellem den 1. januar 1982 og tidspunktet for denne forordnings ikrafttraeden, boer afskrives paa det naevnte kvantitative loft;

disse kvantitative lofter er ikke til hinder for indfoersel af varer, der omfattes af disse lofter, men som er afsendt fra Kina inden denne forordnings ikrafttraeden -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Indfoersel i Frankrig af varer henhoerende under de i bilaget anfoerte kategorier med oprindelse i Kina underkastes de i samme bilag anfoerte kvantitative lofter, jf. dog artikel 2.

Artikel 2

1. Overgang til fri omsaetning af de i artikel 1 naevnte varer, der er afsendt fra Kina til Frankrig inden denne forordnings ikrafttraedelsestidspunkt, og som endnu ikke er overgaaet til fri omsaetning, finder sted umiddelbart, forudsat at der forelaegges et afskibningscertifikat, hvoraf det fremgaar, at afsendelsen faktisk har fundet sted inden dette tidspunkt.

2. Alle varemaengder, der er afsendt fra Kina fra og med den 1. januar 1982, og som er overgaaet til fri omsaetning, afskrives paa de kvantitative lofter. Disse midlertidige kvantitative lofter er imidlertid ikke til hinder for indfoersel af varer, der er omfattet af lofterne, men som er afsendt fra Kina inden denne forordnings ikrafttraeden.

Artikel 3

Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den finder anvendelse indtil ikrafttraedelsestidspunktet for en forordning, som fastsaetter endelige kvantitative lofter vedtaget efter konsultationerne.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 20. oktober 1982.

Paa Kommissionens vegne

Wilhelm HAFERKAMP

Naestformand

(1) EFT nr. L 345 af 31. 12. 1979, s. 1.

(2) EFT nr. L 216 af 24. 7. 1982, s. 1.

BILAG

1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Kate- gori // Position i den faelles toldtarif // NIMEXE- nummer (1982) // Varebeskrivelse // Tredjelande // Medlems- lande // Enhed // Kvantitativ begraensning fra 1. januar til 31. december 1982 // // // // // // // // // 82 // 60.04 B IV a) c) // 60.04-38; 60 // Underbeklaedningsgenstande af trikotage, ikke elastisk eller gummeret: B. Af andre tekstilmaterialer: Underbeklaedningsgenstande, andre end til spaedboern, af trikotage, ikke elastisk eller gummeret, af uld eller fine dyrehaar eller af regenererede fibre // Kina // F // Ton // 18 // // // // // // // // // 91 // 62.04 A II B II // 62.04-23; 73 // Presenninger, sejl, markiser, telte og lejrudstyr: Telte // Kina // F // Ton // 162 // // // // // // // //

Top