EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981L0576

Rådets direktiv 81/576/EØF af 20. juli 1981 om ændring af Rådets direktiv 77/541/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motordrevne køretøjer

EFT L 209 af 29.7.1981, p. 32–33 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1981/576/oj

31981L0576

Rådets direktiv 81/576/EØF af 20. juli 1981 om ændring af Rådets direktiv 77/541/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motordrevne køretøjer

EF-Tidende nr. L 209 af 29/07/1981 s. 0032 - 0033
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 11 s. 0149
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 11 s. 0215
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 11 s. 0149
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 11 s. 0215


++++

RAADETS DIREKTIV

af 20 . juli 1981

om aendring af Raadets direktiv 77/541/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motordrevne koeretoejer

( 81/576/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 3 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

I Raadets direktiv 77/541/EOEF af 28 . juni 1977 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motordrevne koeretoejer ( 4 ) fastsaettes i bilag I bl.a . forskrifter for montering af sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motordrevne koeretoejer i klasse M1 , som er defineret i bilag I til Raadets direktiv 70/156/EOEF af 6 . februar 1970 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne koeretoejer og paahaengskoeretoejer hertil ( 5 ) senest aendret ved direktiv 80/1267/EOEF ( 6 ) ;

af hensyn til faerdselssikkerheden boer der nu gives paabud om , at koeretoejer i visse af klasserne M og N udstyres med sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 77/541/EOEF , og for koeretoejer i de oevrige klasser M og N boer der gives tilladelse og tilskyndelse hertil ; dette boer ske ved at anvendelsesomraadet for dette direktiv udvides ; denne udvidelse er blevet muliggjort af den tekniske udvikling inden for bilindustrien ;

med henblik herpaa boer der foretages aendringer i direktiv 77/541/EOEF ;

denne aendring medfoerer , at visse forskrifter i bilagene til direktiv 77/541/EOEF skal tilpasses den tekniske udvikling ; gennemfoerelsen af bestemmelserne i dette direktiv boer ske samtidig med gennemfoerelsen af de bestemmelser , der efter vedtagelsen af dette direktiv vedtages for at tilpasse forskrifterne i bilagene til direktiv 77/541/EOEF til den tekniske udvikling -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Direktiv 77/541/EOEF aendres som foelger ;

1 . Artikel 9 affattes saaledes :

" Artikel 9

Ved koeretoej forstaas i dette direktiv alle motordrevne koeretoejer i klasse M og N , defineret i bilag I til direktiv 70/156/EOEF , der er bestemt til faerdsel paa vej , og som har mindst fire hjul og en konstruktiv bestemt maksimalhastighed paa over 25 km/t . " .

2 . Bilag I aendres som foelger :

a ) punkt 3.1 affattes saaledes :

" 3.1 . Koeretoejernes udstyr

Alle koeretoejer , der er omhandlet i artikel 9 , og som tilhoerer klasse M1 og N1 samt klasse M2 ( bortset fra koeretoejer , hvis totalvaegt overstiger 3 500 kg og koeretoejer med saerlige staapladser ) , for saa vidt som deres tilladte totalvaegt ikke overstiger 3 500 kg , skal vaere udstyret med sikkerhedsseler eller fastholdelsesanordninger i overensstemmelse med dette direktiv . Disse sikkerhedsseler eller anordninger ( til hvilke retractorer uden laasemekanisme ( punkt 1.8.1 . ) og manuelle retractorer ( punkt 1.8.2 . ) imidlertid ikke maa anvendes ) , skal have foelgende form .

Saafremt de oevrige koeretoejer , der er omhandlet i artikel 9 , udstyres med sikkerhedsseler eller fastholdelsesanordninger , skal disse vaere i overensstemmelse med samtlige forskrifter i dette direktiv med undtagelse af forskrifterne i punkt 3.1.1 . - 3.1.3 . " ;

b ) punkt 3.1.1 . affattes saaledes :

" 3.1.1 . Til sideforsaederne : tre-punktsseler forsynet med dobbeltvirkende inertiretractorer ( punkt 1.8.4 . ) , dog

3.1.1.1 . er paa passagersaedet automatiske retractorer tilladt ( punkt 1.8.3 . ) ;

3.1.1.2 . til passagersaedet i koeretoejer af klasse M2 anses hofteseler , eventuelt forsynet med retractorer , som tilstraekkelige , hvis forruden ligger uden for den i bilag II til direktiv 74/60/EOEF definerede referencezone .

For saa vidt angaar selerne , betragtes forruden som en del af referencezonen , hvis den kan komme i statisk kontakt med afproevningsanordningen efter den i bilag II til direktiv 74/60/EOEF beskrevne metode ; " ;

c ) punkt 3.1.3 . affattes saaledes :

" 3.1.3 . til bagsaederne i koeretoejer af klasse M1 : hofteseler eller tre-punktsseler , eventuelt forsynet med retractorer ; " ;

d ) foelgende punkt tilfoejes :

" 3.1.5 . Som undtagelse fra ovennaevnte bestemmelser kan der i koeretoejer af klasse N1 og M2 tillades inerti-retractorer af type 4N ( punkt 1.8.5 . ) i stedet for en retractor af type 4 ( punkt 1.8.4 . ) , naar det til de afproevende myndigheders tilfredshed bevises , at montering af en retractor af type 4 ville genere foereren . " .

Artikel 2

Medlemsstaterne saetter de noedvendige bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv samtidig med ikrafttraedelsen af de bestemmelser , der er noedvendige for at efterkomme det direktiv , der efter vedtagelsen af naervaerende direktiv skal vedtages i overensstemmelse med artikel 10 i direktiv 77/541/EOEF med henblik paa at tilpasse forskrifterne i sidstnaevnte direktivs bilag til den tekniske udvikling . De underretter straks Kommissionen herom .

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 20 . juli 1981 .

Paa Raadets vegne

P . WALKER

Formand

( 1 ) EFT nr . C 87 af 9 . 4 . 1980 , s . 4 .

( 2 ) EFT nr . C 265 af 13 . 10 . 1980 , s . 77 .

( 3 ) EFT nr . C 230 af 8 . 9 . 1980 , s . 6 .

( 4 ) EFT nr . L 220 af 29 . 8 . 1977 , s . 95 .

( 5 ) EFT nr . L 42 af 23 . 2 . 1970 , s . 1 .

( 6 ) EFT nr . L 375 af 31 . 12 . 1980 , s . 34 .

Top