EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981D0437

81/437/EØF: Kommissionens beslutning af 11. maj 1981 om fastlæggelse af kriterierne for medlemsstaternes meddelelse til Kommissionen af oplysninger vedrørende fortegnelsen over kemiske stoffer

OJ L 167, 24.6.1981, p. 31–38 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 003 P. 31 - 38
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 003 P. 31 - 38
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 003 P. 119 - 126
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 003 P. 119 - 126
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 006 P. 160 - 167
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 006 P. 160 - 167
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 006 P. 160 - 167
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 006 P. 160 - 167
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 006 P. 160 - 167
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 006 P. 160 - 167
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 006 P. 160 - 167
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 006 P. 160 - 167
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 006 P. 160 - 167
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 005 P. 200 - 207
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 005 P. 200 - 207
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 14 - 21

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/437/oj

31981D0437

81/437/EØF: Kommissionens beslutning af 11. maj 1981 om fastlæggelse af kriterierne for medlemsstaternes meddelelse til Kommissionen af oplysninger vedrørende fortegnelsen over kemiske stoffer

EF-Tidende nr. L 167 af 24/06/1981 s. 0031 - 0038
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 3 s. 0119
den spanske specialudgave: Kapitel 15 bind 3 s. 0031
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 3 s. 0119
den portugisiske specialudgave: Kapitel 15 bind 3 s. 0031


++++

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 11 . maj 1981

om fastlaeggelse af kriterierne for medlemsstaternes meddelelse til Kommissionen af oplysninger vedroerende fortegnelsen over kemiske stoffer

( 81/437/EOEF )

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske okonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets direktiv 67/548/EOEF af 27 . juni 1967 om tilnaermelse af lovgivning om klassificering , emballering og etikettering af farlige stoffer ( 1 ) , senest aendret ved direktiv 79/831/EOEF ( 2 ) , saerlig artikel 13 , stk . 3 , og

ud fra folgende betragtninger :

I direktiv 67/548/EOEF er det i artikel 13 , stk . 1 , bestem * , at der skal udarbejdes en fortegnelse over de stoffer , der findes paa faellesskabsmarkedet den 18 . september 1981 ; ved udarbejdelsen af denne fortegnelse skal Kommissionen tage hensyn til artikel 1 , stk . 4 , og artikel 8 i naevnte direktiv ;

det er af omkostnings - og tidsmaessige hensyn noedvendigt ved udarbejdelsen af denne fortegnelse at benytte en kombineret metode , nemlig en grundfortegnelse , suppleret med meddelelser fra fabrikanter og importoerer , som viser tilstedevaerelsen paa faellesskabsmarkedet af stoffer , som ikke er optaget i grundfortegnelsen ;

den grundfortegnelse , Kommissionen har udarbejdet under hensyntagen til udtalelsen fra Udvalget for tilpasning af direktiver til den tekniske Udvikling , er udarbejdet paa grundlag af de foreliggende data , som tillader en rimelig og objektiv formodning om , at de heri forekommende stoffer findes paa faellesskabsmarkedet ;

der bor fastsaettes bestemmelser , som goer det muligt at indfore en fremgangsmaade for meddelelser om stoffer , der skal optages i fortegnelsen , til medlemsstaternes myndigheder , idet denne meddelelse skal vaere gaeldende for faellesskabsmarkedet ;

det boer endvidere fastsaettes , at saavel bestemmelserne om fremgangsmaaden for meddelelse , som den tidsplan , der skal overholdes , skal fastsaettes paa faellesskabsplan ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for tilpasning til den tekniske udvikling af direktiver om fjernelse af tekniske hindringer for handel med farlige Stoffer og Praeparater -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Medlemsstaterne traeffer de fornoedne foranstaltninger til overholdelse af de faser og fremgangsmaader , der er fastsat i artikel 2 og 3 samt i bilaget , saaledes at Kommissionen kan udarbejde den fortegnelse , der omhandles i artikel 13 i direktiv 67/548/EOEF .

Artikel 2

1 . Fortegnelsen over kemiske stoffer , der findes paa faellesskabsmarkedet den 18 . september 1981 , herefter benaevnt " EINECS " ( European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ) , udarbejdes efter bestemmelserne i afsnit I i bilaget .

2 . EINECS-fortegnelsen bestaar af en grundfortegnelse , herefter benaevnt " ECOIN " ( Europan Core Inventory ) , som udarbejdes af Kommissionen paa grundlag af de oplysninger , som den raader over , og af stoffer , der senere meddeles Kommissionen af medlemsstaterne efter bestemmelserne if afsnit II i bilaget .

Artikel 3

Medlemsstaterne traeffer de fornodne foranstaltninger med henblik paa gennemforelsen og samordningen af arbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af EINECS-fortegnelsen . Kommissionen udpeger til dette formaal et forbindelseskontor .

Medlemsstaterne kan udpege forbindelseskontorer .

Medlemsstaterne meddeler den adresse , hvortil meddelelsesblanketterne skal sendes , til Kommissionen inden 30 . juni 1981 .

Kommissionen offentliggoer adresserne i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Artikel 4

I denne beslutning forstaas ved markedsfoerte stoffer og praeparater : definitionerne i artikel 2 i direktiv 67/548/EOEF .

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 11 . maj 1981 .

Paa Kommissionens vegne

Karl-Heinz NARJES

Medlem af Kommissionen

( 1 ) EFT nr . L 196 af 16 . 8 . 1967 , s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 259 af 15 . 10 . 1979 , s . 10 .

BILAG

I . FREMGANGSMAADE VED UDARBEJDELSE AF EINECS-FORTEGNELSEN

Fremgangsmaaden bestaar af foelgende faser :

1 . Fase

- ECOIN-grundfortegnelsen udarbejdes af Kommissionens tjenestegrene paa grundlag af eksisterende lister over kemiske stoffer .

- For at lette forstaaelsen af ECOIN-grundfortegnelsen udarbejder Kommissionen et forklarende dokument , indeholdende :

- et indeks over stoffernes nomenklatur , identificeret ved CAS register nummer ,

- et alfabetisk indeks over stoffernes nomenklatur , identificeret ved CAS register nummer ,

- et indeks over sumformlerne for samtlige stoffer i ECOIN-grundfortegnelsen .

- Til stotte for meddelelse under 2 . fase vil Kommissionen udarbejde et arbejdsdokument med betegnelsen " Oversigt over kendte Stoffer " .

For at lette brugen heraf vil det indeholde tre indicer :

- et indeks over stoffernes nomenklatur identificeret ved CAS register nummer - EINECS kode ,

- et alfabetisk indeks over stoffernes nomenklatur identificeret ved CAS register nummer - EINECS kode ,

- et indeks over sumformlerne for de stoffer , som er medtaget i arbejdsdokumentet . De i arbejdsdokumentet naevnte stoffer , som ikke er optaget i ECOIN-grundfortegnelsen , vil kun blive optaget i EINECS-fortegnelsen saafremt de bliver meddelt i lobet af 2 . fase .

- Kommissionen vil i samarbejde med medlemstaterne ligeledes udarbejde en redegorelse med titlen " Hvorledes skal der meddeles til EINECS-fortegnelsen " paa alle officielle sprog .

- Efter fremsendelse af alle de for naevnte dokumenter til medlemsstaterne vil Kommissionen offentliggore ECOIN-grundfortegnelsen i form af en liste over ECDIN/CAS register nummer i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

2 . Fase

- Meddelelserne om stoffer som saadanne eller som del af et praeparat eksisterende paa faellesskabsmarkedet den 18 . september 1981 , men som ikke fremgaar af ECOIN-grundfortegnelsen , kan foretages af fabrikanten eller enhver anden i Faellesskabet etableret person , som har markedsfort dette eller disse stoffer , i det folgende benaevnt " meddeleren " .

- Disse meddelelser skal indsendes til de i artikel 3 naevnte nationale adresser .

- Meddelelserne om stoffer kan kun foretages ved hjaelp af de korrekte blanketter , der kan faas paa de ovennaevnte adresser .

Disse meddelelser skal af meddeleren sendes til disse adresser senest 9 maaneder efter offentliggorelsen af ECOIN-grundfortegnelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

- Reglerne for udarbejdelse af meddelelser samt en nojagtig gengivelse af blanketterne findes i afsnit II i dette bilag .

Medlemsstaterne skal til Kommissionens forbindelseskontor fremsende den relevante del af meddelelsesblanketterne udfyldt af meddeleren hurtigst muligt og senest 30 dage efter at have modtaget dem .

Kommissionens forbindelseskontor modtager ingen meddelelsesblanketter efter 12 maaneder fra offentliggoerelsen af ECOIN-grundfortegnelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

3 . Fase

- Kommissionen lader EINECS-fortegnelsen udarbejde paa grundlag af ECOIN-grundfortegnelsen ved at tilfoeje de stoffer som er meddelt til medlemslandene , der vil sikre oversendelsen af den relevante del af de tilsvarende meddelelser .

- Under Kommissionens gennemgang og behandling af de forskellige blanketter for stoeffer kan det blive nodvendigt at faa foretaget visse efterprovninger ( f.eks . af fejl i CAS-nummeringen af fejl ved navngivningen ... osv . ) . Kommissionen vil da sende en skriftlig foresporgsel til medlemsstaten , som inden 15 dage vil videresende den til meddeleren .

- Meddeleren skal senest 45 dage efter modtagelsen afgive skriftligt svar paa sporgsmaalet fra medlemsstaten . Dette svar skal inden 15 dage fremsendes til Kommissionens forbindelseskontor .

- Saafremt der ikke er svaret inden 90 dage fra datoen for den skriftlige foresporgsel at regne , kan Kommissionen paa grundlag af de foreliggende oplysninger selv traeffe afgorelse , efter at have raadfort sig med medlemsstaten .

- Hvis der er udpeget et eller flere forbindelseskontorer , udfoerer dette/disse de ovennaevnte opgaver for medlemsstaten .

4 . Fase

- EINECS-fortegnelsen vil blive offentliggjort i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

II . REGLER FOR UDARBEJDELSE AF MEDDELELSER

1 . Ethvert stof som defineret i artikel 4 i denne beslutning , og som er i overensstemmelse med et af nedenstaaende kriterier , kan meddeles :

a ) Stoffet skal have vaeret markedsfoert i handelsoejemed mellem den 1 . januar 1971 og 18 . september 1981 , begge inklusive ;

b ) Stoffet er en monomer , ud fra hvilke polymerisater , polykondensater og polyadducter , der findes paa markedet mellem den 1 . januar 1971 og den 18 . september 1981 begge inklusive , er blevet fremstillet .

2 . Ethvert stof , der svarer til et af de foelgende kriterier , maa ikke meddeles :

a ) Ethvert stof , som er markedsfort mellem , den 1 . januar 1971 og den 18 . september 1981 begge inklusive , og som udelukkende er bestemt til forsknings - , udviklings - og/eller analyseformaal .

b ) Enhver tilsigtet blanding .

c ) Enhver urenhed uden handelsmaessig vaerdi i sig selv .

d ) Ethvert polymerisat , polykondensat og polyadduet .

3 . Hvorledes skal meddelelsen finde sted :

a ) Ved meddelelsen om et stof , som ikke er med i ECOIN-grundfortegnelsen , men som er optaget i arbejdsdokumentet " Oversigt over kendte stoffer " , skal meddeleren benytte blanket A ( som vist i det folgende ) og sende den behorigt udfyldt og underskrevet til den/de nationale adresse/adresser .

b ) Ved meddelelse om et stof , som hverken er optaget i ECOIN-grundfortegnelsen eller i arbejdsdokumentet " Oversigt over kendte stoffer " , men for hvilke der kendes et CAS-register nummer , skal meddeleren benytte blanket B ( som er vist i det folgende ) og sende den behorigt udfyldt og underskrevet til den/de nationale adresse/adresser .

c ) Ved meddelelse om et stof , som hverken er optaget i ECOIN-grundfortegnelsen eller i arbejdsdokumentet " Oversigt over kendte stoffer " , og som der ikke kendes noget CAS-register nummer for skal meddeleren benytte blanket C ( som er vist i det folgende ) og sende den behorigt udfyldt og underskrevet til den/de nationale adresse/adresser . I tilslutning til blanket C skal meddeleren give saa nojagtig en beskrivelse som muligt af det kemiske stof under overholdelse af anvisningerne i dokumentet " Hvorledes skal der meddeles til EINECS-fortegnelsen " .

Yderligere vejledning om meddelelse af kemiske stoffer findes i dokumentet " Hvorledes skal der meddeles til EINECS-fortegnelsen " .

Top