EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981D0436

81/436/EØF: Kommissionens beslutning af 8. maj 1981 om bemyndigelse til Det Forenede Kongerige til at forlænge fristen for godkendelse af visse sorter af grønsags- og landbrugsplantearter (Kun den engelske udgave er autentisk)

OJ L 167, 24.6.1981, p. 29–30 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/436/oj

31981D0436

81/436/EØF: Kommissionens beslutning af 8. maj 1981 om bemyndigelse til Det Forenede Kongerige til at forlænge fristen for godkendelse af visse sorter af grønsags- og landbrugsplantearter (Kun den engelske udgave er autentisk)

EF-Tidende nr. L 167 af 24/06/1981 s. 0029 - 0030


++++

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8 . maj 1981

om bemyndigelse til Det forenede Kongerige til at forlaenge fristen for godkendelse af visse sorter af groensags - og landbrugsplantearter

( Den engelske tekst er den eneste autentiske )

( 81/436/EOEF )

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets direktiv 70/457/EOEF af 29 . september 1970 om den faelles sortsliste over landbrugsplantearter ( 1 ) , senest aendret ved direktiv 80/1141/EOEF ( 2 ) , saerlig artikel 3 , stk . 4 ,

under henvisning til Raadets direktiv 70/458/EOEF af 29 . september 1970 om handel med groensagsfroe ( 3 ) , senest aendret ved direktiv 80/1141/EOEF , saerlig artikel 9 , stk . 2a ,

under henvisning til anmodning fra Det forenede Kongerige , og

ud fra foelgende betragtninger :

De officielle godkendelser af sorter af groensags - og landbrugsplantearter , som er udstedt af medlemsstaterne foer den 1 . juli 1972 efter andre principper end dem , som er fastsat i direktiv 70/457/EOEF og direktiv 70/458/EOEF , udloeber i princippet senest den 30 . juni 1980 , hvis de paagaeldende sorter ikke inden da er blevet godkendt efter disse direktiver ;

medlemsstaterne kan dog bemyndiges til for visse sorters vedkommende at udskyde denne frist indtil senest den 31 . december 1982 , hvis de afproevninger , der er paabegyndt inden den 1 . juli 1980 for disse sorters vedkommende med henblik paa godkendelse efter direktiv 70/457/EOEF og 70/458/EOEF , ikke er blevet afsluttet inden sidstnaevnte dato ;

i Det forenede Kongerige har det ikke vaeret muligt at afslutte godkendelsesproceduren for visse sorter efter de naevnte direktiver ;

Det forenede Kongerige boer derfor bemyndiges til at forlaenge fristen for godkendelse af disse sorter af groensags - og landbrugsplantearter ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den staaende Komité for froe og plantemateriale henhoerende under Landbrug , Havebrug og Skovbrug -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

1 . Det forenede Kongerige bemyndiges herved til at forlaenge den i artikel 3 , stk . 3 , i direktiv 70/457/EOEF fastsatte frist indtil senest den 31 . december 1982 for foelgende sorter :

1 . Festuca rubra L .

Cascade

Durlawn

2 . Poa pratensis L .

Adelphy

2 . Det forenede Kongerige bemyndiges til at forlaenge den i artikel 9 , stk . 2 , i direktiv 70/458/EOEF fastsatte frist indtil senest den 31 . december 1982 for foelgende sorter :

1 . Allium cepa L .

Queen Improved

2 . Allium porrum

Mammouth Pot Leek

3 . Cucurbita pepo

Green Gem

Artikel 2

De i artikel 1 givne bemyndigelser tilbagekaldes , saafremt det viser sig , at de betingelser , hvorunder de er givet , ikke laengere er opfyldt .

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Det forenede Kongerige .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 8 . maj 1981 .

Paa Kommissionens vegne

Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

( 1 ) EFT nr . L 225 af 12 . 10 . 1970 , s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 341 af 16 . 12 . 1980 , s . 27 .

( 3 ) EFT nr . L 225 af 12 . 10 . 1970 , s . 7 .

Top