EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981D0435

81/435/EØF: Kommissionens beslutning af 8. maj 1981 om bemyndigelse til medlemsstaterne til midlertidigt at tillade handel med forstligt formeringsmateriale, der opfylder mindre strenge krav

OJ L 167, 24.6.1981, p. 23–28 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/435/oj

31981D0435

81/435/EØF: Kommissionens beslutning af 8. maj 1981 om bemyndigelse til medlemsstaterne til midlertidigt at tillade handel med forstligt formeringsmateriale, der opfylder mindre strenge krav

EF-Tidende nr. L 167 af 24/06/1981 s. 0023


++++

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8 . maj 1981

om bemyndigelse til medlemsstaterne til midlertidigt at tillade handel med forstligt formeringsmateriale , der opfylder mindre strenge krav

( 81/435/EOEF )

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets direktiv 66/404/EOEF af 14 . juni 1966 om handel med forstligt formeringsmateriale ( 1 ) , senest aendret ved akten vedroerende Graekenlands tiltraedelse , saerlig artikel 15 , stk . 1 ,

under henvisning til begaeringer fra visse medlemsstater , og

ud fra foelgende betragtninger :

Produktionen af formeringsmateriale af de i bilaget anfoerte arter er for tiden saa lille i alle medlemsstater , at forsyningen med formeringsmateriale , der opfylder kravene i direktiv 66/404/EOEF , ikke er sikret ;

tredjelande er heller ikke i stand til at levere tilstraekkeligt formeringsmateriale af de paagaeldende arter , der frembyder de samme garantier som det i Faellesskabet fremavlede , og som opfylder kravene i naevnte direktiv ;

medlemsstaterne boer derfor bemyndiges til i en begraenset periode at tillade handel med formeringsmateriale af de paagaeldende arter , der opfylder mindre strenge krav ;

af genetiske grunde boer de paagaeldende formeringsmaterialer vaere hoestet i omraader , hvor disse arter er oprindeligt hjemmehoerende , og for at sikre materialernes identitet er det noedvendigt , at der tilvejebringes de bedst mulige garantier herfor ;

endvidere boer hver medlemsstat bemyndiges til paa sit omraade at tillade handel med froemateriale , der opfylder mindre strenge krav , samt herfra hidroerende plantemateriale , som i henhold til denne beslutning er blevet tilladt bragt i handelen i de andre medlemsstater ; herved muliggoeres samhandelen mellem medlemsstaterne med de paagaeldende formeringsmaterialer , og behovet i de paagaeldende medlemsstater kan bedre daekkes ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den staaende Komité for froe og plantemateriale henhoerende under Landbrug , Havebrug og Skovbrug -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

1 . Medlemsstaterne bemyndiges til paa deres omraade i overensstemmelse med bilaget at tillade handel med froemateriale , der opfylder mindre strenge krav , paa betingelse af , at der med hensyn til det oprindelsesomraade og den hoejde over havet , hvor froematerialet er blevet hoestet , foeres det i artikel 2 naevnte bevis .

2 . Medlemsstaterne bemyndiges endvidere til paa deres omraade at tillade handel med froemateriale , der i henhold til denne beslutning er blevet tilladt bragt i handelen i de andre medlemsstater .

3 . Medlemsstaterne bemyndiges endvidere til paa deres omraade at tillade handel med plantemateriale , der hidroerer fra ovennaevnte froematerialer .

Artikel 2

1 . Det i artikel 1 , stk . 1 , kraevede bevis anses for foert , saafremt det drejer sig om froemateriale af kategorien " Source identified reproductive material " fra " OECD scheme for the control of forest reproductive material moving in international trade " .

2 . Saafremt de i stk . 1 naevnte OECD-regler ikke anvendes i oprindelsesomraadet , kan andre officielle bevisdokumenter anerkendes .

3 . I tilfaelde af at der ikke kan tilvejebringes officielle bevisdokumenter for arten Pinus strobus , kan medlemsstaterne godkende andre ikke officielle beviser .

Artikel 3

De af de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede bemyndigelser , der angaar den foerste markedsfoering paa de forskellige medlemsstaters omraade , udloeber den 28 . februar 1982 . De af de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede bemyndigelser , der ikke angaar den foerste markedsfoering , samt de i artikel 1 , stk . 2 , omhandlede bemyndigelser , udloeber den 31 . december 1984 .

Artikel 4

Medlemsstaterne meddeler inden den 1 . april 1982 Kommissionen , hvor meget froemateriale , som opfylder mindre strenge krav , der er tilladt bragt i handelen foerste gang paa deres omraade i henhold til denne beslutning . Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater herom .

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 8 . maj 1981 .

Paa Kommissionens vegne

Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

( 1 ) EFT nr . 125 af 11 . 7 . 1966 , s . 2326/66 .

Top