EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981L0432

Kommissionens direktiv 81/432/EØF af 29. april 1981 om fastlæggelse af Fællesskabets analysemetode til officiel kontrol med vinylchlorid afgivet til levnedsmidler af materialer og genstande

OJ L 167, 24.6.1981, p. 6–11 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 011 P. 203 - 208
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 011 P. 203 - 208
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 011 P. 140 - 145
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 011 P. 140 - 145
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 006 P. 154 - 159
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 006 P. 154 - 159
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 006 P. 154 - 159
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 006 P. 154 - 159
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 006 P. 154 - 159
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 006 P. 154 - 159
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 006 P. 154 - 159
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 006 P. 154 - 159
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 006 P. 154 - 159
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 005 P. 194 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 005 P. 194 - 199

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2011; ophævet ved 32011R0010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1981/432/oj

31981L0432

Kommissionens direktiv 81/432/EØF af 29. april 1981 om fastlæggelse af Fællesskabets analysemetode til officiel kontrol med vinylchlorid afgivet til levnedsmidler af materialer og genstande

EF-Tidende nr. L 167 af 24/06/1981 s. 0006 - 0011
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 11 s. 0140
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 11 s. 0203
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 11 s. 0140
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 11 s. 0203


++++

KOMMISSIONENS DIREKTIV

af 29 . april 1981

om fastlaeggelse af Faellesskabets analysemethode til officiel kontrol med vinylchlorid afgivet til levnedsmidler af materialer og genstande

( 81/432/EKSF )

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets direktiv 78/142/EOEF af 30 . januar 1978 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende materialer og genstande , som indeholder monomert vinylchlorid , og som er bestemt til at komme i beroering med levnedsmidler ( 1 ) , saerlig artikel 3 , og

ud fra foelgende betragtninger :

I henhold til artikel 2 i direktiv 78/142/EOEF maa materialer og genstande ikke til levnedsmidler , som er eller har vaeret i beroering med disse materialer og genstande , afgive vinylchlorid der kan bestemmes med en metode med en detektionsgraense paa 0,01 mg/kg , i henhold til artikel 3 skal denne graense kontrolleres ved en faellesskabsanalysemetode ;

den i bilaget angivne metode har paa grundlag af faellesafproevninger paa forskellige laboratorier vist sig tilstraekkelig noejagtig og reproducerbar til at blive vedtaget som faellesskabsanalysemetode ;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelsen fra Den staaende Levnedsmiddelkomité -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

De analyser , der er noedvendige for en officiel kontrol med vinylchlorid afgivet af materialer og genstande til levnedsmidler foretages efter den metode , der er beskrevet i bilaget .

Artikel 2

Medlemsstaterne saetter de noedvendige love eller administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1 . oktober 1982 . De underretter straks Kommissionen herom .

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 29 . april 1981 .

Paa Kommissionens vegne

Karl-Heinz NARJES

Medlem af Kommissionen

( 1 ) EFT nr . L 44 af 15 . 2 . 1978 , s . 15 .

BILAG

BESTEMMELSE AF MAENGDEN AF VINYLCHLORID AFGIVET AF MATERIALER OG GENSTANDE TIL LEVNEDSMIDLER

1 . ANVENDELSESFORMAAL OG -OMRAADE

Med denne metode er det muligt at bestemme indholdet af vinylchlorid i levnedsmidler .

2 . PRINCIP

Indholdet af vinylchlorid i levnedsmidler bestemmes ved gaskromatografi under anvendelse af " headspace " .

3 . REAGENSER

3.1 . Vinylchlorid ( VC ) , over 99,5 % ( v/v ) rent .

3.2 . N,N-dimethylacetamid ( DMA ) , fri for urenheder med samme retentionstid som VC eller som den interne standard ( 3.3 . ) under proevebetingelserne .

3.3 . Diethylether eller cis-2-buten oploest i DMA ( 3.2 . ) som intern standardoploesning . Disse interne standarder skal vaere fri for urenheder med samme retentionstid som VC under proevebetingelserne .

3.4 . Destilleret vand eller demineraliseret vand med tilsvarende renhed .

4 . APPARATUR

N.B :

Kun specielle instrumenter og apparater , der kraever saerlige specifikationer , er naevnt ; saedvanligt laboratorieudstyr forudsaettes at vaere til stede .

4.1 . Gaskromatograf enten med automatisk headspace-proeveudtagning eller med udstyr til manuel proeveindsproejtning .

4.2 . Flammeionisationsdetektor eller andre under punkt 7 . naevnte detektorer .

4.3 . Gaskromatografikolonne

Kolonnen skal vaere i stand til at adskille toppene fra luft , VC og den interne standard , hvis en saadan benyttes . Ioevrigt skal det kombinerede system 4.2 . og 4.3 . have en saadan foelsomhed , at det signal , som opnaas med en oploesning indeholdende 0,005 mg VC/l DMA eller 0,005 mg VC/kg DMA , er mindst fem gange saa kraftig som baggrundsstoejen .

4.4 . Glas eller kolber med silicone - eller butylgummimembran . Naar der anvendes manuel proeveindsproejtning , kan udtagelse af headspaceproeven med sproejten bevirke et delvist vakuum i glasset eller kolben . Ved manuel fremgangsmaade anbefales det derfor at anvende et stoerre glas , dersom glasset ikke saettes under tryk foer udtagelsen af proeven .

4.5 . Mikrosproejter .

4.6 . Gastaette sproejter til manuel headspace-proeveudtagning .

4.7 . Analysevaegt , noejagtighed 0,1 mg .

5 . FREMGANGSMAADE

ADVARSEL : VC er et farligt stof og er i gasform ved stuetemperatur . Tilberedningen af oploesninger boer derfor udfoeres i et stinkskab med god udluftning .

N . B :

- Der maa traeffes alle fornoedne foranstaltninger for at undgaa tab af VC eller DMA ;

- Naar der benyttes manuel proeveudtagning , boer der anvendes en intern standard ( 3.3 . ) ;

- Hvis der anvendes en intern standard , skal den samme oploesning anvendes under hele proceduren .

5.1 . Fremstilling af VC-standardoploesning ( Oploesning A )

5.1.1 . Koncentreret VC-standardoploesning paa ca . 2 000 mg/kg

En egnet glasbeholder afvejes med en noejagtighed paa 0,1 mg . Derefter anbringes en vis maengde ( f.eks . 50 ml ) DM ( 3.2 . ) i beholderen , der vejes paa ny . Der tilsaettes en vis maengde ( f.eks . 0,1 g ) VC ( 3.1 . ) i flydende form eller som gas til DMA ved langsomt at sproejte det ind . VC kan ogsaa tilsaettes ved at blaese det gennem DMA paa betingelse af , at der benyttes en indretning , hvorved man undgaar tab af DMA . Der vejes igen med en noejagtighed 0,1 mg og ventes to timer for at opnaa ligevaegt . Hvis der anvendes intern standard , skal der tilsaettes intern standard , saaledes at koncentrationen af denne i den koncentrerede VC-standardoploesning er den samme som i den interne standardoploesning forberedt under pkt . 3.3 . Standardoploesningen opbevares i koeleskab .

5.1.2 . Fremstilling af fortyndet VC-standardoploesning

Der udtages en afvejet maengde koncentreret VC-standardoploesning ( 5.1.1 . ) , som fortyndes med DMA ( 3.2 . ) eller med intern standardsoploesning ( 3.3 . ) til et kendt rumfang eller en kendt vaegt . Den fremkomme fortyndede standardoploesnings ( oploesning A ) koncentration udtrykkes i henholdsvis mg/l eller mg/kg .

5.1.3 . Udarbejdelse af standardkurve med oploesning A

N.B :

- kurven skal omfatte mindst syv dobbeltpunkter ;

- repeterbarheden af svarene ( 1 ) skal vaere mindre end 0,002 mg VC/l eller kg DMA ;

- kurven skal beregnes fra disse punkter ved hjaelp af de mindste kvadraters metode , dvs . standardkurven skal beregnes efter foelgende ligning : JFR . EFT

y = a1 x + a o

- kurven skal vaere lineaer , dvs . standardafvigelsen ( s ) af differencerne mellem det maalte udslag ( y1 ) og den tilsvarende beregnede vaerdi fra regressionslinien ( z1 ) divideret med det gennemsnitlige udslag ( y ) af alle udslagene maa ikke vaere stoerre end 0,07 .

Beregningen udfoeres saaledes : JFF . EFT

Der fremstilles to serier hver paa mindst 7 glas ( 4.4 ) . Til hvert glas saettes en saadan maengde fortyndet VC-standardoploesning ( 5.1.2 . ) og DMA ( 3.2 . ) eller intern standardoploesning i DMA ( 3.3 . ) , at den endelige VC-koncentration i paralleloploesningerne vil vaere paa 0 , 0,005 , 0,010 , 0,020 , 0,030 , 0,040 , 0,050 osv . mg/l eller mg/kg DMA og saaledes , at det samlede rumfang er ens i alle glas . Maengden af tilsat fortyndet VC oploesning ( 5.1.2 . ) skal vaere saaledes , at forholdet mellem rumfang ( ml ) af tilsat VC oploesning og maengde ( g ) DMA eller intern standardoploesning ( 3.3 . ) er mindre end 5 . Glassene forsegles , og der fortsaettes som beskrevet under punkterne 5.4.1 . , 5.4.3 . og 5.4.5 . Der konstrueres en kurve med arealerne ( eller hoejderne ) af VC-toppene fra de to serier eller forholdene mellem disse arealer ( eller hoejderne ) og arealerne af toppene for den interne standard som ordinat og koncentrationerne af de to serier af oploesninger som abcisse .

5.2 . Kontrol af fremstilling af standardoploesningerne under punkt 5.1 .

5.2.1 . Fremstilling af endnu en VC-standardoploesning ( Oploesning B )

Den under punkterne 5.1.1 . og 5.1.2 . beskrevne fremgangsmaade gentages for at faa endnu en fortyndet standardoploesning med i dette tilfaelde en koncentration paa ca . 0,02 mg VC/l eller 0,02 mg VC/kg DMA eller intern standardoploesning . Denne oploesning fyldes paa to glas ( 4.4 . ) , som forsegles . Derefter fortsaettes som beskrevet . Derefter fortsaettes som beskrevet under punkterne 5.4.2 . , 5.4.5 .

5.2.2 . Kontrol af oploesning A

Gennemsnittet af to gaskromatografiske bestemmelser af oploesning B ( se punkt 5.2.1 . ) maa ikke afvige mere end 5 % fra det tilsvarende punkt paa den under punkt 5.2.2 . opnaaede standardkurve . Er forskellen stoerre end 5 % , bortkastes alle oploesninger fremkommet under punkterne 5.1 . of 5.2 . , og der begyndes forfra .

5.3 . Udarbejdelse af tilsaetningskurven

N.B :

- kurven skal omfatte mindst syv dobbeltpunkter ;

- kurven skal beregnes fra disse punkter ved hjaelp af de mindste kvadraters metode ( se punkt 5.1.3 . , tredje led ) ;

- kurven skal vaere lineaer , dvs . standardafvigelsen ( s ) af differencerne mellem det maalte udslag ( y i ) og den tilsvarende beregnede vaerdi fra regressionslinjen ( z i ) divideret med det gennemsnitlige udslag ( y ) af alle udslagene maa ikke vaere stoerre end 0,07 ( se punkt 5.1.3 . , fjerde led ) .

5.3.1 . Fremstilling af proever

Den levnedsmiddelproeve , der bliver analyseret , skal vaere repraesentativ for det levnedsmiddel , der skal undersoeges . Levnedsmidlet skal derfor vaere blandet eller findelt og blandet , inden proeven udtages .

5.3.2 . Fremgangsmaade

Der fremstilles to serier hver paa mindst 7 glas ( 4.4 . ) . Til hvert glas saettes en maengde , ikke under 5 g , af det levnedsmiddel , der skal undersoeges ( se punkt 5.3.1 . ) . Man maa forsoege at sikre , at der kommer en lige stor maengde i hvert glas . Glasset lukkes straks . Hvert glas tilsaettes for hvert gram proeve 1 ml destilleret vand eller demineraliseret vand af mindst tilsvarende renhed eller et andet egnet oploesningsmiddel om noedvendigt ( anm : ved homogene levnedsmidler er det unoedvendigt at tilsaette destilleret eller demineraliseret vand ) . Hvert glas tilsaettes saadanne maengder fortyndet VC-standardoploesning ( 5.1.2 . ) , om noedvendigt indeholdende den interne standard ( 3.3 . ) , at koncentrationerne af den tilsatte VC er 0 , 0,005 , 0,010 , 0,020 , 0,030 , 0,040 og 0,050 osv . mg/kg levnedsmiddel . Det samlede rumfang DMA eller DMA indeholdende intern standard ( 3.3 . ) skal vaere ens i alle glas . Maengden af fortyndet VC standardoploesning ( 5.2.1 . ) og tilsat DMA skal vaere saaledes , at forholdet mellem det samlede rumfang ( ml ) af disse oploesninger og maengden ( g ) af levnedsmiddel i glasset er lavest muligt og ikke over 5 og er ens i alle glas . Glassene forsegles , og der fortsaettes som beskrevet under punkt 5.4 .

5.4 . Gaskromatografisk bestemmelse

5.4.1 . Glassene rystes paa en saadan maade , at man undgaar kontakt mellem vaesken i glasset og menbranen ( 4.4 . ) , for at opnaa en saa homogen oploesning eller suspensen af levnedsmiddelproeverne som muligt .

5.4.2 . Alle de forseglede glas ( 5.2 . og 5.3 . ) anbringes i to timer i vandbad ved 60 * mere aller mindre 1 * C , saa temperaturligevaegt opnaas . Om noedvendigt rystes glassene igen .

5.4.3 . Der udtages en headspaceproeve i glasset . Anvendes manuel proeveudtagning , maa der anvendes stor omhu for at opnaa en reproducerbar proeve ( se punkt 4.4 . ) . Det er navnlig vigtigt , at sproejten paa forhaand opvarmes til proevens temperatur . Man maaler arealet ( eller hoejden ) af de toppe , der stammer fra VC og fra den interne standard , hvis en saadan anvendes .

5.4.4 . Der tegnes en kurve , hvis ordinatvaerdi viser arealerne ( eller hoejderne ) af VC-toppe eller forholdet mellem arealerne ( eller hoejderne ) af VC-toppe og arealerne ( eller hoejderne ) af toppene fra den interne standard , og abscissevaerdien viser maengden ( mg ) af tilsat VC i forhold til maengden af levnedsmiddelproeve i hvert glas ( kg ) . Kurvens skaeringspunkt med abscissen maales . Det saaledes fremkomne resultat er koncentrationen af VC i den undersoegte levnedsmiddelproeve .

5.4.5 . Overskydende DMA fjernes fra kolonnen ( 4.3 . ) ved en egnet metode , saa snart der viser sig toppe fra DMA paa kromatogrammet .

6 . RESULTATER

Det af det undersoegte materiale eller den undersoegte genstand til levnedsmidler afgivne VC udtrykt i mg/kg er defineret som gennemsnittet af de to bestemmelser ( se punkt 5.4 . ) , under forudsaetning af at kriteriet for repeterbarhed i punkt 8 . er opfyldt .

7 . BEKRAEFTELSE AF VC

Hvis den af materialer eller genstande til levnedsmidler afgivne maengde VC , som beregnet under punkt 6 , overstiger den graense , der er angivet i bilag II , stk . 2 , i Raadets direktiv 78/142/EOEF af 30 . januar 1978 , skal resultaterne af hver af de to bestemmelser ( 5.4 . ) bekraeftes paa en af foelgende tre maader :

i ) ved anvendelse af mindst én anden kolonne ( 4.3 . ) med en stationaer fase med en anden polaritet . Denne fremgangsmaade fortsaettes , indtil der fremkommer et kromatogram uden tegn paa overlapning af VC - og/eller interne standardtoppe med bestanddele for levnedsmidlet ;

ii ) ved anvendelse af andre detektorer som f.eks . den mikroelektrolytiske ledningsevnedetektor ( 2 ) ;

iii ) ved anvendelse af massespektrometri ; i dette tilfaelde kan tilstedevaerelsen af molekylioner med masse ( m/e ) 62 og 64 i forholdet 3 : 1 med stor sandsynlighed betragtes som en bekraeftelse paa tilstedevaerelsen af VC . I tvivlstilfaelde skal hele massespektret kontrolleres .

8 . REPETERBARHED

Forskellen mellem resultaterne af to bestemmelser ( 5.4 . ) udfoert samtidigt eller hurtigt efter hinanden af samme person paa samme proeve under samme betingelser maa ikke overstige 0,003 mg VC/kg levnedsmiddel .

( 1 ) Se ISO rekommandationen DIS 5725 : 1977 .

( 2 ) Se Journal af Chromatographic Science , bind 12 , marts 1974 , side 152 .

Top