EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980D0184

80/184/EØF: Kommissionens beslutning af 12. december 1979 om en procedure i henhold til artikel 85 i EØF-traktaten (IV/223 - Transocean Marine Pain Association)

OJ L 39, 15.2.1980, p. 73–76 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1980/184/oj

31980D0184

80/184/EØF: Kommissionens beslutning af 12. december 1979 om en procedure i henhold til artikel 85 i EØF-traktaten (IV/223 - Transocean Marine Pain Association)

EF-Tidende nr. L 039 af 15/02/1980 s. 0073 - 0076


++++

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12 . december 1979

om en procedure i henhold til artikel 85 i EOEF-traktaten

( IV/223 - Transocean Marine Paint Association )

( Den engelske tekst er den eneste autentiske )

( 80/184/EOEF )

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 85 ,

under henvisning til Raadets forordning nr . 17 af 6 . februar 1962 ( 1 ) , saerlig artikel 4 , 6 og 8 ,

under henvisning til Kommissionens beslutning af 27 . juni 1967 ( 2 ) , hvorved der i medfoer af artikel 85 , stk . 3 , blev givet dispensation til Transocean Marine Paint Association indtil den 31 . december 1972 ,

under henvisning til Kommissionens beslutning af 21 . december 1973 ( 3 ) , aendret ved Kommissionens beslutning af 23 . oktober 1975 ( 4 ) , hvorved dispensationen blev forlaenget til den 31 . december 1978 ,

under henvisning til begaering af 7 . december 1978 om yderligere forlaengelse af dispensationen ,

under henvisning til hoering af de deltagende virksomheder i henhold til artikel 19 , stk . 1 , i forordning nr . 17 , jf . forordning nr . 99/63/EOEF ( 5 ) ,

under henvisning til offentliggoerelsen af forlaengelsesbegaeringens indhold i hovedtraek i henhold til artikel 19 , stk . 3 , i forordning nr . 17 i EFT nr . C 252 af 6 . oktober 1979 ,

under henvisning til den af Det raadgivende Udvalg for Kartel - og Monopolspoergsmaal den 28 . november 1979 i henhold til artikel 10 i forordning nr . 17 afgivne udtalelse , og

ud fra foelgende betragtninger :

I

1 . Transocean Marine Paint Association ( Transocean ) , som er grundlagt i 1959 , er en sammenslutning af mellemstore fabrikanter af skibsmaling med det formaal gennem fremstilling af skibsmaling af samme kvalitet samt markedsfoering og reklame under faelles varemaerke i en lang raekke lande at oprette et verdensomspaendende salgs - og servicenet for derigennem af forbedre deres konkurrenceevne over for andre , vaesentligt stoerre saelgere af skibsmaling .

2 . Foelgende virksomheder ( naevnt efter tidspunktet for deres medlemsskab ) er for tiden medlemmer af sammenslutningen :

Glasurit SA ( tidligere Urrezola ) - Spanien

Astral SA - Frankrig

FAC van der Linden og Co . - Tyskland

Pacific Products , Inc . - Filippinerne

Spartan Paints Pty . Ltd - Australien

Croda Paints Ltd - England

Veneziani Zonca Vernici SpA - Italien

North Brunswick Coatings og Chemicals - USA

Nippon Paint ( Singapore ) Co . Pte . Ltd - Singapore

Sadolin Industri A/S - Danmark

Durmus Yasar og Sons - Tyrkiet

PT United Transocean Marine Paint Co . - Indonesien

Pars Sadolin Chemical Co . - Iran

Merethe Ring - Norge

Galleon Paints ( SA ) ( PTY ) Ltd - Sydafrika

Copalin SA - Graekenland

Toa Paint Co . Ltd - Japan

Sikkens B . V . - Nederlandene

Consolidated Chemicals Ltd - New Zealand

Foelgende virksomheder har indgaaet licensaftaler med sammenslutningen :

Nippon Paint ( Malaysia ) Sdn.Bhd . - Malaysia

Oy Sadolin AB - Finland

Sadolins Paints ( EA ) Ltd - Kenay

Antillian Paint Factory Ltd - Nederlandske Antiller

Zorka Industries - Jugoslavien

Montedison ( Portugal ) Ltd - Portugal

Copalin Paint Factory - Egypten .

3 . Afsaetningen af Transocean-skibsmaling paa det internationale marked gik maerkbart tilbage , da den japanske fabrikant , Nippon Paint Co . Ltd , tradte ud af sammenslutningen . Inden for Faellesskabet ligger markedsandelen stadigvaek paa under 10 % . Markedsandelene svinger mellem 5 og 13 % i de enkelte medlemsslande ; kun i Italien er den paa 25 % . Selv om man tager hensyn til de virksomheder med hvem enkelte Transocean-medlemmer er oekonomisk forbundet ( jf . Kommissionens beslutning af 21 . 12 . 1973 , EFT nr . L 19/1974 , s . 20 ) , aendrer dette ikke billedet vaesentligt . Montedison , har interesser i Veneziani , men har i sektoren for skibsmaling kun en salgsvirksomhed i Portugal . AKZO , som er Astrals moderselskab , optraeder paa markedet for skibsmaling gennem et andet datterselskab , Sikkens som nu er blevet medlem af Transocean . Urruzola , et tidligere medlem af Transocean , som hoerer til BASF-koncernen , er blevet fusioneret med et andet af BASF's datterselskaber , Glasurit ; BASF udoever kun virksomhed i skibsmalingsektoren gennem Glasurit SA i Spanien .

4 . Transocean-koncernens stoerste konkurrenter er International Red Hand , Hempel , Jotun , Sigma-Coatings og Berger Paints , som baade tilsammen og paa de enkelte markeder er staerkere end Transocean-koncernen .

5 . Med hensyn til de vigtigste bestemmelser i Transocean's overenskomst og vedtaegter henvises til fremstillingen i Kommissionens beslutning af 21 . december 1973 ; artikel 5 og 8 er blevet aendret i overensstemmelse med kravet i artikel 2 i denne beslutning .

Kommissionen har ikke modtaget bemaerkninger fra tredjemand , efter at forlaengelsesbegaeringen i hovedtraek har vaeret offentliggjort i EFT nr . C 252 af 6 . oktober 1979 .

II

6 . Kommissionen finder , at den meddelte dispensation kan fornys i henhold til artikel 8 , stk . 2 , i forordning nr . 17 , da betingelserne i artikel 85 , stk . 3 , stadig er opfyldt . Koordinering af medlemmernes individuelle salgsnet er ogsaa paa nuvaerende tidspunkt et egnet og paakraevet middel til at udvide vareudbudet , til at forbedre afsaetningsmulighederne for skibsmaling og til at konkurrere mere intensivt med de store fabrikanter af skibsmaling . Salgs - og servicenettet for Transocean maling er blevet udbygget i de senre ar , hvilket har medfoert fordele for forbrugerne .

7 . De konkurrencebegraensninger , som er indeholdt i Transocean's nuvaerende overenskomst og vedtaegter , er noedvendige af hensyn til formaalet med samarbejdet . Den tidligere vedtagne beskyttelse af de enkelte omraader er nu ophaevet ; provision skal nu kun betales i tilfaelde af , at et Transoceanmedlem praesterer tjenesteydelser til et andet medlem , hvilket kan tillades i dette saerlige tilfaelde , der vedroerer mellemstore virksomheders samarbejde over for konkurrencen fra stoerre fabrikanter med en verdensomspaendende organisation . Uden dette provisionssystem ville Transoceanmedlemmerne ikke vaere rede til at arbejde aktivt for salg af skibsmaling under det faelles Transocean-varemaerke - i stedet for under deres eget varemaerke - hvis ordren f.eks . ved bygning af skibe eller senere ved reparationer helt eller delvis udfoeres af et andet medlem , eller denne ordre medfoerer yderligere ordrer til andre medlemmer i andre lande .

8 . En andel paa under 10 % paa et marked , hvor der findes talrige andre stoerre og mere indflydelsesrige saelgere , er det for en vaesentlig del af de paagaeldende varers vedkommende ikke muligt at udelukke konkurrencen .

9 . Erfaringerne med anvendelse af Kommissioners tidligere beslutning af 21 . december 1973 , aendret ved beslutning af 23 . oktober 1975 , har vist , at de paabud , der blev fastsat heri , er tilstraekkelige til at saette Kommissionen i stand til at kontrollere , om virkningerne af samarbejdet mellem Transocean-medlemmerne i en situation , hvor markedet hurtigt aendrer sig , er forenelige med konkurrencereglerne i traktaten .

10 . Dispensationen boer derfor forlaenges i otte aar dvs . indtil den 31 . december 1986 , men suppleres med de i beslutningerne af 21 . december 1973 og af 23 . oktober 1975 fastsatte paabud -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Den dispensation i henhold til artikel 85 , stk . 3 , i traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , som Kommissionen meddelte ved beslutning af 27 . juni 1967 og af 21 . december 1973 til aftalen om oprettelse af Transocean Marine Paint Association , som blev indgaaet den 1 . januar 1979 , forlaenges til den 31 . december 1986 .

Artikel 2

Denne beslutning suppleres med foelgende pabud :

1 . Kommissionen skal straks have meddelelse om

a ) enhver aendring af og tilfoejelse til aftalen ;

b ) enhver bestyrelsesbeslutning og voldgiftskendelse i henhold til de konkurrencebegraensende bestemmelser i aftalen , navnlig i artikel 3 og artikel 9 ;

c ) enhver aendring i medlemskredsen ;

d ) enhver forbindelse og enhver forandring i saadanne nuvaerende eller fremtidige forbindelser i form af kapitalinteresser paa mindst 25 % af kapitalen eller i form af faelles direktoerer eller leder

aa ) indbyrdes mellem medlemmer af sammenslutningen ,

bb ) mellem et medlem af sammenslutningen og en anden virksomhed , for saa vidt denne inden for det faelles marked direkte eller indirekte udoever virksomhed i malingssektoren , dvs . oever virksomhed direkte i en eller flere medlemsstater eller gennem et datterselskab eller i form af joint venture .

2 . En gang arligt tilsendes der Kommissionen en rapport om Transoceans virksomhed , navnlig om de opnaaede forbedringer i produktionen og i salget af skibsmaling .

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Transocean Marine Paint Association gennem sammenslutningens generalsekretaer , W . G . van Aalst , Mathenesserlaan 300 , 3021 HV Rotterdam , Nederlandene , og til dets foelgende medlemmer :

Sikkens BV

Zevenakkersweg 4

8191 AA Wapenveld

Nederlandene

Astral , Société de Peintures

164 , rue Ambroise Croizat

PO Box 140

93204 Saint-Denis , Cedex 1

Frankrig

FAC van der Linden und Co .

Fritz Reuterstrasse 32

2153 Hamburg-Neu Wulmstorf

Tyskland

Croda Paints Ltd

Bankstde

Hull HU5 ISQ

Yorkshire

England

Veneziani Zonca Vernici SpA

Via Malaspina 8

PO Box 550

Triest 34147

Italien

Sadolin Industri A/S

Industrigrenen 4

PO Box 180

DK - 2635 Ishoej

Danmark

Glasurit SA

Apartado de Correos 17.001

Embajadores 225/233

Madrid - 5

Spanien

Pacific Products , Inc .

Box 406 MCC

Makati , Rizal

Manila

Philippinerne

Spartan Paints Pty . Ltd

594 St . Kilda Road

Melbourne 3004

Vic . Australien

North Brunswick Coatings and Chemicals

PO Box 494

New Brunswick , N.J . 08903

USA

Nippon Paint ( Singapore ) Co . Pte . Ltd

1 , First Lokyang Road

Jurong Industrial Estate

Singapore 22

Republic of Singapore

Durmus Yasar og Sons

Sanayi Caddesi No . 37 , Bornova

PO Box 594

Izmir

Tyrkiet

PT United Transocean Marine Paint Co . Ltd

Jalan Ancol Barat 1/A5/C No . 12

PO Box 1561/JAK

Djakarta

Indonesien

Pars Sadolin Chemical Co .

PO Box 314-1658

Teheran

Iran

Merethe Ring Company

Tollbodgaten 28

PO Box 611 - Sentrum

Oslo 1

Norge

Galleon Paints ( SA ) ( Pty . ) Ltd

PO Box 121

Parow 7500

Sydafrika

Copalin SA

16 , Salaminias Street

Rouf - Athen ( T.T . 301/1 )

Graekenland

Toa Paint Co . , Ltd

1-29 , 2-chome , Dojima-Hama

Kita-ku

Osaka 530

Japan

Consolidated Chemicals Ltd

686 Rosebank Road , Avondale

( Private Bag ) Rosebank

Auckland 7

New Zealand

Udfaerdiget i Bruxelles , den 12 . december 1979 .

Paa Kommissionens vegne

Raymond VOUEL

Medlem af Kommissionen

( 1 ) EFT nr . 13 af 21 . 2 . 1962 , s . 204/62 .

( 2 ) EFT nr . 163 af 20 . 7 . 1967 , s . 10 .

( 3 ) EFT nr . L 19 af 23 . 1 . 1974 , s . 18 .

( 4 ) EFT nr . L 286 af 5 . 11 . 1975 , s . 24 .

( 5 ) EFT nr . 127 af 20 . 8 . 1963 , s . 2268/63 .

Top