EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11979H/AVI/COM

TEKSTER VEDROERENDE DEN HELLENSKE REPUBLIKS TILTRAEDELSE AF DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER, KOMMISSIONENS UDTALELSE AF 23. MAJ 1979 VEDROERENDE DEN HELLENSKE REPUBLIKS ANSOEGNING OM TILTRAEDELSE AF DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER

OJ L 291, 19.11.1979, p. 3–3 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/opin/1979/1119/oj

11979H/AVI/COM

TEKSTER VEDROERENDE DEN HELLENSKE REPUBLIKS TILTRAEDELSE AF DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER, KOMMISSIONENS UDTALELSE AF 23. MAJ 1979 VEDROERENDE DEN HELLENSKE REPUBLIKS ANSOEGNING OM TILTRAEDELSE AF DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER

EF-Tidende nr. L 291 af 19/11/1979 s. 0003 - 0004


KOMMISSIONENS UDTALELSE af 23. maj 1979 vedroerende Den hellenske Republiks ansoegning om tiltraedelse af De europaeiske Faellesskaber

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til artikel 98 i traktaten om oprettelse af Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab, artikel 237 i traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og artikel 205 i traktaten om oprettelse af Det europaeiske Atomenergifaellesskab, og

ud fra foelgende betragtninger:

Den hellenske Republik har ansoegt om optagelse i naevnte Faellesskaber;

Kommissionen har i sin udtalelse af 29. januar 1976 allerede haft lejlighed til at give udtryk for sin opfattelse af visse vaesentlige sider af de problemer, som naevnte ansoegning giver anledning til;

om vilkaarene for optagelse af Den hellenske Republik og de tilpasninger til traktaterne om oprettelse af Faellesskaberne, som denne optagelse medfoerer, er der foert forhandlinger paa en konference mellem Faellesskaberne og ansoegerstaten; under iagttagelse af den dialog mellem Faellesskabernes institutioner, der er fastlagt i traktaterne, er der blevet draget omsorg for, at Faellesskabernes repraesentation er fremtraadt som en enhed;

ved afslutningen af de naevnte forhandlinger forekommer de derved aftalte bestemmelser rimelige og hensigtsmaessige; under disse forhold vil udvidelsen af Faellesskabet, samtidig med at dets indre samhoerighed og dynamik bevares, kunne styrke dets deltagelse i udviklingen af de internationale forbindelser;

ved at blive medlem af Faellesskaberne accepterer ansoegerstaten uden forbehold traktaterne og disses politiske maalsaetning, samt afgoerelser af enhver art, der er truffet efter traktaternes ikrafttraeden, og den stillingtagen, der er valgt med hensyn til udvikling og styrkelse af Faellesskaberne;

det maa isaer fremhaeves, at den retsorden, der er indstiftet ved traktaterne om oprettelse af Faellesskaberne, vaesentligt karakteriseres derved, at visse af Faellesskabernes retsregler og visse af Faellesskabernes institutioner vedtagne retsakter finder umiddelbar anvendelse, at faellesskabsretten gaar forud for saadanne bestemmelser i medlemsstaterne, der maatte vaere i strid dermed, og at der findes fremgangsmaader, der kan sikre ensartet fortolkning af Faellesskabernes retsregler; optagelsen i Faellesskaberne indebaerer anerkendelse af den tvingende karakter af disse regler, hvis overholdelse er uomgaengelig noedvendig for at sikre faellesskabsrettens effektivitet og enhed;

principperne om pluralistisk demokrati og respekt for menneskerettighederne er en del af den faelles arv for befolkningerne i de stater der er forenet i De europaeiske Faellesskaber, og er saaledes vaesentlige elementer i medlemsskabet af disse Faellesskaber;

Faellesskabernes udvidelse med Den hellenske Republik vil bidrage til at bevare og styrke freden og friheden i Europa -

AFGIVET UDTALELSE TIL GUNST FOR:

Den hellenske Republiks tiltraedelse af De europaeiske Faellesskaber.

Denne udtalelse henvender sig til Raadet.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 23. maj 1979.

Paa Kommissionens vegne

Top