EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_1978_378_R_0001_003

Rådets forordning (EØF) nr. 3179/78 af 28. december 1978 om Det europæiske økonomiske Fællesskabs indgåelse af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav

EFT L 378 af 30.12.1978, p. 1–44 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

31978R3179

Rådets forordning (EØF) nr. 3179/78 af 28. december 1978 om Det europæiske økonomiske Fællesskabs indgåelse af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav

EF-Tidende nr. L 378 af 30/12/1978 s. 0001 - 0001
den finske specialudgave: kapitel 4 bind 1 s. 0031
den græske specialudgave: Kapitel 04 bind 1 s. 0122
den svenske specialudgave: kapitel 4 bind 1 s. 0031
den spanske specialudgave: Kapitel 04 bind 1 s. 0045
den portugisiske specialudgave: Kapitel 04 bind 1 s. 0045


++++

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 3179/78

af 28 . december 1978

om Det europaeiske oekonomiske Faellesskabs indgaaelse af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedroerende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 43 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Faellesskabet har deltaget i forhandlinger om en ny international fiskerikonvention for det nordvestatlantiske omraade ;

konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedroerende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav , som blev undertegnet den 24 . oktober 1978 , boer indgaas af Faellesskabet -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedroerende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav godkendes paa Faellesskabets vegne .

Teksten til konventionen er knyttet som bilag til denne forordning .

Artikel 2

Formanden for Raadet deponerer godkendelsesinstrumentet hos Canadas regering i overensstemmelse med konventionens artikel XXII ( 2 ) .

Artikel 3

Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 28 . december 1978 .

Paa Raadets vegne

H.-D . GENSCHER

Formand

( 1 ) Udtalelse afgivet den 15 . 12 . 1978 ( endnu ikke offentliggjort i EFT ) .

( 2 ) Datoen for konventionens ikrafttraeden vil blive offentliggjort i De Europaeiske Faellesskabers Tidende af Generalsekretariatet for Raadet .

TEKSTEN EKSISTERER KUN PAA FRANSK

Top