EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L0546

Rådets direktiv 78/546/EØF af 12. juni 1978 om statistisk registrering af vejgodstrafikken inden for rammerne af en regional statistik

OJ L 168, 26.6.1978, p. 29–38 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 07 Volume 002 P. 65 - 74
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 002 P. 107 - 116
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 002 P. 107 - 116
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 002 P. 24 - 33
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 002 P. 24 - 33

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998; ophævet ved 398R1172

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/546/oj

31978L0546

Rådets direktiv 78/546/EØF af 12. juni 1978 om statistisk registrering af vejgodstrafikken inden for rammerne af en regional statistik

EF-Tidende nr. L 168 af 26/06/1978 s. 0029 - 0038
den finske specialudgave: kapitel 7 bind 2 s. 0024
den græske specialudgave: Kapitel 07 bind 2 s. 0065
den svenske specialudgave: kapitel 7 bind 2 s. 0024
den spanske specialudgave: Kapitel 07 bind 2 s. 0107
den portugisiske specialudgave: Kapitel 07 bind 2 s. 0107


++++

RAADETS DIREKTIV

af 12 . juni 1978

om statistisk registrering af vejgodstrafikken inden for rammerne af en regional statistik

( 78/546/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 213 ,

under henvisning til udkast til direktiv , forelagt af Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Udviklingen af den faelles transportpolitik noedvendiggoer et noejere kendskab til omfanget og udviklingen af vejgodstrafikken med motorkoeretoejer , som er registreret i Faellesskabet ; disse data boer vaere sammenlignelige med data for de oevrige transportformer og boer omfatte baade den nationale og den internationale trafik ;

medlemsstaterne indsamler allerede med intervaller paa et eller flere aar statistiske data for godstransporten paa deres eget omraade ;

direktiv 69/467/EOEF ( 3 ) indeholder bestemmelser om en statistisk registrering af den internationale vejgodstrafik inden for rammerne af en regionalstatistik ; det fremgaar af den beretning , som Kommissionen den 27 . juni 1974 forelagde Raadet om gennemfoerelsen af naevnte direktiv , at adskillige medlemsstater kun kan indsamle de oenskede oplysninger ved hjaelp af yderligere formaliteter ved graenserne ; det boer tillades disse medlemsstater at opgive den statistiske registrering ved graensepassage , som er implicit forudsat i ovennaevnte direktiv ;

det er derfor hensigtsmaessigt at aendre det system , der er fastlagt i direktiv 69/467/EOEF ;

det boer vaere muligt efter et passende tidsrum at foretage saadanne aendringer i naervaerende direktiv , der maatte vaere noedvendige som foelge af de indvundne erfaringer , isaer hvad angaar registreringen af de vigtigste varestroemme inden for den internationale trafik mellem Faellesskabets regioner samt saadanne aendringer , der maatte vaere noedvendige med henblik paa ophaevelsen af de statistiske registreringer , der endnu maatte eksistere ved graensepassager inden for Faellesskabet -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Dette direktiv finder anvendelse paa vejgodstrafik , som udfoeres med motorkoeretoejer , der er indregistreret i en medlemsstat :

a ) paa den paagaeldende medlemsstats omraade ( i det foelgende benaevnt " national trafik " ;

b ) mellem den paagaeldende medlemsstat og en anden medlemsstat eller et tredjeland ( i det foelgende benaevnt " international trafik " ) .

Artikel 2

1 . I dette direktiv forstaas ved :

a ) vejgodstrafik : enhver godsbefordring , som udfoeres med lastmotorkoeretoejer ;

b ) lastmotorkoeretoej : enhver type lastbil eller vogntog , saasom lastbil med eller uden paahaengsvogn , motorforvogn med paahaengsvogn eller saettevogn ;

c ) indregistrering : registrering i et officielt organs kartotek over lastmotorkoeretoejer , uanset om dette sker i forbindelse med udlevering af nummerplader eller ej .

2 . Dette direktiv finder ikke anvendelse paa vejgodstrafik , der udfoeres med :

a ) lastmotorkoeretoejer , hvis vaegt eller maal overskrider de normalt tilladte graenser ;

b ) landbrugskoeretoejer , militaerkoeretoejer og koeretoejer , der tilhoerer den offentlige forvaltning og offentlige institutioner med undtagelse af koeretoejer tilhoerende jernbanerne .

3 . Hver medlemsstat har desuden mulighed for fra dette direktivs anvendelssesomraade at undtage koeretoejer , hvis lasteevne eller tilladte totalvaegt er mindre end en naermere fastsat graense . Denne graense kan ikke ligge over 3,5 tons lasteevne eller 6 tons tilladt totalvaegt .

Artikel 3

1 . Hver medlemsstat indsamler de aarlige statistiske oplysninger om den i artikel 1 omhandlede trafik , der foretages med motorkoeretoejer , som er indregistreret i den paagaeldende medlemsstat .

2 . De aarlige statistiske oplysninger opdeles saaledes :

a ) for den nationale trafik , udtrykt i tons og tonkilometer :

- efter vejgodstrafik for egen regning og vejgodstrafik for fremmed regning ;

- efter de i bilag I anfoerte 24 varegrupper ;

- efter afstande : 0-49 , 50-149 , 150-499 og 500 km og derover ;

- efter de i bilag II anfoerte indladnings - og aflaesningsregioner .

b ) for den internationale trafik , udtrykt i tons og tonkilometer :

- efter vejgodstrafik for egen regning og vejgodstrafik for fremmed regning ;

- efter de i bilag I anfoerte 24 varegrupper ;

- efter de i bilag III anfoerte indladnings - og aflaesningslande .

3 . Ved beregningen af eller skoen over antal tonkilometer tages den straekning , som motorkoeretoejet tilbagelaegger paa et andet transportmiddel , ikke i betragtning .

4 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de i denne artikel naevnte statistiske oplysninger paa grundlag af skemaer svarende til de i bilag IV anfoerte modeller A1-A4 og B .

Artikel 4

Ved fastlaeggelsen af den metode , der skal anvendes til registrering af de statistiske oplysninger om den internationale trafik , tager medlemsstaterne hensyn til noedvendigheden af , at formaliteterne i forbindelse med vareudvekslingen inden for Faellesskabet og isaer de formaliteter , der skal iagttages ved graenseovergangene mellem medlemsstaterne , forenkles mest muligt .

Artikel 5

1 . De statistiske oplysninger , der omhandles i dette direktiv , indsamles for foerste gang for aaret 1979 .

2 . Medlemsstaterne indsender aarligt og inden udgangen af det aar , der foelger referenceaaret , de skemaer til Kommissionen , der er udfyldt i overensstemmelse med artikel 3 .

3 . Under hensyntagen til artikel 7 meddeler Kommissionen snarest muligt medlemsstaterne resultaterne af disse undersoegelser saavel som enhver anden hensigtsmaessig oplysning , som den raader over .

Artikel 6

1 . Senest samtidig med meddelelsen af de foerste resultater tilstiller medlemsstaterne Kommissionen en detaljeret redegoerelse for de anvendte registreringsmetoder .

2 . Ved fastlaeggelsen af registreringsmetode traeffer hver medlemsstat de noedvendige foranstaltninger for at opnaa tilstraekkelige resultater af indsamlingen af data vedroerende godsmaengderne , dels med hensyn til den samlede nationale trafik , dels med hensyn til den samlede internationale trafik . De giver aarligt Kommissionen meddelelse om det procentvise antal ikke-besvarede spoergeskemaer og , i form af standardafvigelse eller paalidelighedsinterval , om resultaternes paalidelighed , dels vedroerende national trafik mellem de i bilag II naevnte regioner , dels vedroerende trafik mellem deres eget omraade og hver af de oevrige medlemsstaters omraade . De giver endvidere Kommissionen meddelelse om den anvendte beregningsmetode for ydelserne , udtrykt i tonkilometer .

Artikel 7

Med bistand fra Udvalget for koordinering af Transportstatistisk ved De europaeiske Faellesskabers statistiske Kontor gennemgaar Kommissionen hvert aar de af medlemsstaterne i henhold til artikel 5 og 6 indsendte statistiske skemaer og redegoerelser for at sikre , at de anvendte metoder giver sammenlignelige resultater , og for at afgoere , efter hvilke retningslinjer og hvor detaljeret de af medlemsstaterne indsendte oplysninger kan offentliggoeres .

Artikel 8

Kommissionen forelaegger inden den 1 . januar 1983 Raadet en beretning om de erfaringer , der er indvundet i forbindelse med gennemfoerelsen af dette direktiv , og foreslaar i givet fald , hvilke aendringer det som foelge af de opnaaede resultater vil vaere noedvendigt at foretage i direktivet , isaer med henblik paa at undgaa , at vareudvekslingen mellem medlemsstaterne systematisk underkastes saerlige formaliteter i forbindelse med gennemfoerelsen af dette direktiv .

Artikel 9

I de foerste tre aar fra ivaerksaettelsen af den i dette direktiv omhandlede statistiske dataindsamling , modtager medlemsstaterne finansiel stoette fra Faellesskabet til udfoerelse af dette arbejde .

Artikel 10

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige foranstaltninger i kraft for senest den 1 . januar 1979 at efterkomme dette direktiv .

2 . Fra det tidspunkt , hvorpaa de i stk . 1 naevnte foranstaltninger traeder i kraft i en medlemsstat , finder direktiv 69/467/EOEF ikke laengere anvendelse i den paagaeldende medlemsstat .

3 . Direktiv 69/467/EOEF ophaeves pr . 1 . januar 1979 .

Artikel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Luxembourg , den 12 . juni 1978 .

Paa Raadets vegne

K . OLESEN

Formand

( 1 ) EFT nr . C 108 af 8 . 5 . 1978 , s . 56 .

( 2 ) Udtalelse afgivet den 30 . 3 . 1978 ( endnu ikke offentliggjort i EFT ) .

( 3 ) EFT nr . L 323 af 24 . 12 . 1969 , s . 7 .

BILAG I

VAREGRUPPER

Varegrupper * Kapitel i NST/R ( 1 ) * Grupper i NST/R ( 1 ) * Betegnelse *

1 * 0 * 01 * Korn *

2 * * 02 , 03 * Kartofler , andre friske eller frosne groensager og friske frugter *

3 * * 00 , 06 * Levende dyr , sukkerroer *

4 * * 05 * Trae og kork *

5 * * 04 , 09 * Tekstilvarer og affald , andre raamaterialer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse *

6 * 1 * 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 * Naeringsmidler og foder *

7 * * 18 * Olieholdige froe og frugter , fedtstoffer *

8 * 2 * 21 , 22 , 23 * Faste mineralske braendselsstoffer *

9 * 3 * 31 * Raaolie *

10 * * 32 , 33 , 34 * Mineralolieprodukter *

11 * 4 * 41 , 46 * Jernmalme , skrot og stoev fra hoejovne *

12 * * 45 * Ikke-jernholdige mineraler og affald deraf *

13 * 5 * 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 * Metallurgiske produkter *

14 * 6 * 64 , 69 * Cement , kalk , andre bearbejdede byggematerialer *

15 * * 61 , 62 , 63 , 65 * Ubearbejdede eller bearbejdede mineraler *

16 * 7 * 71 , 72 * Naturlige eller bearbejdede goedningsstoffer *

17 * 8 * 83 * Kulkemiske produkter *

18 * * 81 , 82 , 89 * Kemiske produkter , undtagen kulkemiske produkter *

19 * * 84 * Cellulose og affald deraf *

20 * 9 * 91 , 92 , 93 * Koeretoejer og transportmidler , maskiner , motorer ( ogsaa demonterede ) og dele dertil *

21 * * 94 * Metalvarer *

22 * * 95 * Glas , glasvarer , keramiske produkter *

23 * * 96 , 97 * Laeder , tekstiler , beklaedning , diverse bearbejdede varer *

24 * * 99 * Saerligt fragtgods *

( 1 ) EFs transportstatistiske varenomenklatur fra De europaeiske Faellesskabers statistiske Kontor , 1968-udgaven .

BILAG II

FORTEGNELSE OVER TRAFIKREGIONER

Belgien

Vlaams gebied , bortset fra Antwerpen

Antwerpen

Région Wallonne

Région bruxelloise/Brussels gebied

Danmark

Danmark

Forbundsrepublikken Tyskland

Schleswig-Holstein

Hamburg

Nordostteil von Niedersachsen

Westteil von Niedersachsen

Suedostteil von Niedersachsen

Bremen ( Land )

Nordteil von Nordrhein-Westfalen

Ruhrgebiet

Suedwestteil von Nordrhein-Westfalen

Ostteil von Nordrhein-Westfalen ( Sieger-Sauerland und Ostteil von Westfalen )

Nordteil von Hessen

Suedteil von Hessen

Nordteil von Rheinland-Pfalz

Suedteil von Rheinland-Pfalz

Nordbaden

Suedbaden

Wuerttemberg

Nordbayern ( Franken )

Ostbayern ( Oberpfalz und Niederbayern )

Suedbayern ( Schwaben und Oberbayern )

Saarland

Berlin ( West )

Frankrig

Ile-de-France

Champagne-Ardennes

Picardie

Haute-Normandie

Centre

Basse-Normandie

Bourgogne

Nord-Pas-De-Calais

Lorraine

Alsace

Franche-Comté

Pays de la Loire

Bretagne

Poitou-Charentes

Aquitaine

Midi-Pyrénées

Limousin

Rhône-Alpes

Auvergne

Languedoc-Roussillon

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Corse

Irland

Ireland

Italien

Piemonte

Valle d'Aosta

Liguria

Lombardia

Trentino-Alto Adige

Veneto

Friuli-Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Campania

Abruzzo

Molise

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Luxembourg

Luxembourg

Nederlandene

Noord

West , bortset fra Rijnmond og IJmond

Rijnmond

IJmond

Zuidwest

Zuid

Oost

Det forenede Kongerige

North

Yorkshire and Humberside

East Midlands

East Anglia

South East

South West

West Midlands

North West

Wales

Scotland

Northern Ireland

BILAG III

LANDEFORTEGNELSE

Belgien

Danmark

Forbundsrepublikken Tyskland

Frankrig

Irland

Italien

Luxembourg

Nederlandene

Det forenede Kongerige

Schweiz

Oestrig

Jugoslavien

Graekenland

Tyrkiet

Spanien

Portugal

Norge

Sverige

Finland

Den tyske demokratiske Republik

Tjekkoslovakiet

Andre europaeiske lande

Nordafrikanske lande

Lande i Det naere og mellemste Oesten

Andre lande

BILAG IV

TABEL A 1

National trafik efter godsets art og transportart

Godsets art ( varegruppe ) * For egen regning * For fremmed regning * I alt *

* t * tkm * t * tkm * t * tkm *

1 * * * * * * *

2 * * * * * * *

3 * * * * * * *

4 * * * * * * *

etc . * * * * * * *

24 * * * * * * *

I alt * * * * * * *

TABEL A 2

National trafik inden for og mellem regionerne

* ( tons ) *

Indladningsregion * Aflaesningsregion *

* 01 * 02 * 03 * . * . * . * I alt *

01 * * * * * * * *

02 * * * * * * * *

. * * * * * * * *

. * * * * * * * *

. * * * * * * * *

I alt * * * * * * * *

TABEL A 3

National trafik : gods indladet og aflaesset i regionerne efter godsets art

* ( tons ) *

Regioner * 24 varegrupper *

* 1 * 2 * 3 * 4 * . * . * . * 24 * I alt *

1 . Aflaesset gods fra de oevrige regioner

01 * * * * * * * * * *

02 * * * * * * * * * *

03 * * * * * * * * * *

2 . Gods afsendt til de oevrige regioner

01 * * * * * * * * * *

02 * * * * * * * * * *

03 * * * * * * * * * *

3 . Trafik inden for de enkelte regioner

01 * * * * * * * * * *

02 * * * * * * * * * *

03 * * * * * * * * * *

TABEL A 4

National trafik efter afstande og godsets art

Afstande * 24 varegrupper ( tons ) * tkm *

* 1 * 2 * 3 * 4 * . * . * . * 24 * I alt * *

a ) for egen regning * * * * * * * * * * *

0 - 49 km * * * * * * * * * * *

50 - 149 km * * * * * * * * * * *

150 - 499 km * * * * * * * * * * *

500 km og derover * * * * * * * * * * *

I alt * * * * * * * * * * *

b ) for fremmed regning * * * * * * * * * * *

0 - 49 km * * * * * * * * * * *

50 - 149 km * * * * * * * * * * *

150 - 499 km * * * * * * * * * * *

500 km og derover * * * * * * * * * * *

I alt * * * * * * * * * * *

c ) a ) + b ) * * * * * * * * * * *

0 - 49 km * * * * * * * * * * *

50 - 149 km * * * * * * * * * * *

150 - 499 km * * * * * * * * * * *

500 km og derover * * * * * * * * * * *

I alt * * * * * * * * * * *

TABEL B

International trafik efter godsets art og trafikrelation

Transportart ( 1 ) :

* 24 varegrupper ( tons ) * tkm *

* 1 * 2 * 3 * 4 * . * . * . * 24 * I alt * *

1 . Aflaesset gods fra :

A . Medlemsstaterne i alt * * * * * * * * * * *

heraf 1 . * * * * * * * * * * *

2 . * * * * * * * * * * *

osv . * * * * * * * * * * *

B . Tredjelande i alt * * * * * * * * * * X *

heraf 1 . * * * * * * * * * * X *

2 . * * * * * * * * * * X *

osv . * * * * * * * * * * X *

C . I alt ( A + B ) * * * * * * * * * * X *

2 . Indladet gods til :

A . Medlemsstaterne i alt * * * * * * * * * * *

heraf 1 . * * * * * * * * * * *

2 . * * * * * * * * * * *

osv . * * * * * * * * * * *

B . Tredjelande i alt * * * * * * * * * * X *

heraf 1 . * * * * * * * * * * X *

2 . * * * * * * * * * * X *

osv . * * * * * * * * * * X *

C . I alt ( A + B ) * * * * * * * * * * X *

( 1 ) Udfyldes saerskilt for transport for egen regning og for transport for fremmed regning .

Top