EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978D0177

78/177/EØF: Rådets afgørelse af 20. februar 1978 om fastlæggelse af en samordnet aktion for Det europæiske økonomiske Fællesskab med hensyn til behandlingers indvirkning på de fysiske egenskaber ved levnedsmidler

EFT L 54 af 25.2.1978, p. 25–28 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/02/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1978/177/oj

31978D0177

78/177/EØF: Rådets afgørelse af 20. februar 1978 om fastlæggelse af en samordnet aktion for Det europæiske økonomiske Fællesskab med hensyn til behandlingers indvirkning på de fysiske egenskaber ved levnedsmidler

EF-Tidende nr. L 054 af 25/02/1978 s. 0025 - 0028
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 20 s. 0109


++++

( 1 ) EFT nr . C 36 af 13 . 2 . 1978 , s . 52 .

( 2 ) Jf . udtalelse af 15 . 12 . 1977 , ( endnu ikke offentliggjort i EFT ) .

( 3 ) EFT nr . C 7 af 29 . 1 . 1974 , s . 6 .

( 4 ) EFT nr . C 7 af 29 . 1 . 1974 , s . 2 .

RAADETS AFGOERELSE

af 20 . februar 1978

om fastlaeggelse af en samordnet aktion for Det europaeiske oekonomiske Faellesskab med hensyn til behandlingers indvirkning paa de fysiske egenskaber ved levnedsmidler

( 78/177/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR _

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 235 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

I henhold til artikel 2 i traktaten har Faellesskabet til opgave at fremme en harmonisk udvikling af den oekonomiske virksomhed i Faellesskabet som helhed , en varig og afbalanceret ekspansion og en hurtigere hoejnelre af levestandarden ;

Raadet understregede i sin resolution af 14 . januar 1974 om De europaeiske Faellesskabers foerste handlingsprogram paa det videnskabelige og teknologiske omraade ( 3 ) , at alle til raadighed staaende metoder og midler boer benyttes paa passende maade , herunder den samordnede aktion , og at der , hver gang det viser sig hensigtsmaessigt , boer aabnes mulighed for at lade tredjestater , saerlig europaeiske lande , deltage i disse aktioner ;

ved sin resolution af 14 . januar 1974 , blandt andet vedroerende samordningen af medlemsstaternes politik paa det videnskabelige og teknologiske omraade ( 4 ) , paalagde Raadet Faellesskabets institutioner gradvis at sikre en saadan samordning i samarbejde med Udvalget for videnskabelig og teknisk Forskning ( CREST ) ;

et forskningsprogram vedroerende levendsmiddelteknologi er blevet foreslaaet af den svenske delegation inden for det europaeiske samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning ( COST ) , og Raadet erkendte i sin afgoerelse af 16 . juni 1975 , at dette program er af interesse for Faellesskabet ;

en samordnet forskningsaktion paa Faellesskabsplan inden for industriel levnedsmiddelteknologi vil kunne bidrage effektivt til virkeliggoerelse af de ovenfor naevnte maal , og saerlig til en mere oekonomisk udnyttelse af nationale ressourcer ;

inden for rammerne af de regler og procedurer , der gaelder for deres nationale programmer , har medlemsstaterne til hensigt at udfoere den i bilag I beskrevne forskning , og de er rede til at lade denne indgaa i en samordning paa faellesskabsplan i en periode paa tre aar ;

gennemfoerelse af den forskning , der er beskrevet i bilag I , kraever et oekonomisk bidrag af stoerrelsesordenen 7,5 millioner europaeiske regningsenheder fra de medlemsstater , der deltager heri ;

Faellesskabet er kompetent til at indgaa aftaler med tredjestater inden for omraader , der er daekket af denne afgoerelse ; det kan vise sig hensigtsmaessigt at udvide den ved denne afgoerelse indfoerte samordning til at omfatte den forskning , der finder sted i de stater , som deltager i COST ; der boer dels fastsaettes fremgangsmaader , som aabner mulighed for en hurtig indgaaelse af disse aftaler , dels indledes forhandlinger med de omhandlede stater straks efter vedtagelsen af denne afgoerelse ;

traktaten indeholder ikke den fornoedne saerlige hjemmel hertil ;

CREST har afgivet udtalelse om Kommissionens forslag _

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE :

Artikel 1

Faellesskabet gennemfoerer i loebet af en periode paa tre aar en samordnet aktion med hensyn til behandlingers indvirkning paa de fysiske egenskaber ved levnedsmidler , i det foelgende benaevnt " aktionen " .

Aktionen bestaar i en samordning paa faellesskabsplan af det forskningsarbejde , der er anfoert i bilag I , og som udgoer en del af medlemsstaternes forskningsprogrammer .

Artikel 2

Kommissionen er ansvarlig for samordningen .

Artikel 3

Faellesskabets maksimale bidrag til finansieringen af samordningen fastsaettes til 250 000 europaeiske regningsenheder , idet den europaeiske regningsenhed fastsaettes ved de gaeldende finansforordninger .

Artikel 4

For at lette aktionens gennemfoerelse nedsaettes et udvalg for den samordnede aktion vedroerende behandlingers indvirkning paa de fysiske egenskaber ved levnedsmidler ( i det foelgende benaevnt " udvalget " ) .

En projektleder udnaevnes af Kommissionen i forstaaelse med udvalget . Han bistaar navnlig Kommissionen i dennes samordningsopgave .

Udvalgets mandat og sammensaetning er fastlagt i bilag II .

Udvalget fastsaetter selv sin forretningsorden . Kommissionen varetager udvalgets sekretariatsforretninger .

Artikel 5

1 . I overensstemmelse med en fremgangsmaade , som Kommissionen fastsaetter i forstaaelse med udvalget , udveksler de medlemsstater , der deltager i aktionen regelmaessigt alle nyttige oplysninger om gennemfoerelsen af de forskningsopgaver , der er omfattet af den samordnede aktion , og giver Kommissionen alle de for samordningen nyttige oplysninger .

De bestraeber sig endvidere paa at meddele Kommissionen oplysninger vedroerende den forskning paa omraadet der er planlagt eller gennemfoert af organer , som ikke henhoerer under deres myndighed .

Disse oplysninger behandles fortroligt , saafremt den medlemsstat , der stiller dem til raadighed , anmoder herom .

2 . Kommissionen udarbejder aarligt rapporter om aktionens forloeb paa grundlag af de modtagne oplysninger og fremsender disse rapporter til medlemsstaterne .

3 . Ved samordningsperiodens udloeb fremsender Kommissionen i forstaaelse med udvalget til medlemsstaterne og Europa-Parlamentet en sammenfattende rapport om gennemfoerelsen og resultatet af aktionen . Den offentliggoer denne rapport seks maaneder efter dens fremsendelse til medlemsstaterne , medmindre en medlemsstat modsaetter sig dette . I sidstnaevnte tilfaelde udsendes rapporten efter anmodning kun til de institutioner eller virksomheder , hvis aktiviteter inden for forskning berettiger dem til at faa adgang til resultaterne af den forskning , der er omfattet af aktionen . Kommissionen kan traeffe foranstaltninger med henblik paa at sikre , at denne rapport forbliver fortrolig og ikke videregives til tredjemand .

Artikel 6

1 . I overensstemmelse med traktatens artikel 228 kan Faellesskabet indgaa aftaler med andre stater , der deltager i COST med henblik paa at udvide den samordning , som denne afgoerelse omhandler , til ogsaa at omfatte forskningsarbejde , der udfoeres i disse stater .

2 . Kommissionen bemyndiges til at indlede forhandlinger med henblik paa indgaaelse af de aftaler , der er naevnt i stk . 1 .

Artikel 7

Denne afgoerelse faar virkning paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 20 . februar 1978 .

Paa Raadets vegne

Per HAEKKERUP

Formand

BILAG I

DET I ARTIKEL 1 OMHANDLEDE FORSIKRINGSARBEJDE

* Fordeling af forskningsarbejdet

Valg af emner

* mellem medlemsstaterne

* Tyskland * Belgien * Frankrig * Irland * Italien * Nederlandene * Forenede Kongerige

1 . Reologi af levnedsmiddelvasker ( viskositet )

1.0 . ikke noget specielt produkt * X * X * X * * * * X

1.1 . maelkeprodukter * X * X * X * X * X * X

1.2 . soedede produkter * X * X * X

1.3 . kornprodukter * X * X * X * * X * X

1.4 . frugtprodukter * * * * X * X * X

2 . Sorption ( vands virkning )

2.0 . ikke noget specielt produkt * X * * X

2.2 . soedede produkter * X

2.4 . frugtprodukter * * * * * X

2.6 . koedprodukter * X * X * X

3 . Termiske egenskaber

3.0 . ikke noget specielt produkt * X * X * * * * X * X

3.4 . frugtprodukter * * * * * X * X

3.5 . groensagsprodukter * * * * * X * X

3.6 . koedprodukter * X * X * X * * X

3.7 . fiskeprodukter

BILAG II

MANDAT FOR OG SAMMENSAETNING AF DET I ARTIKEL 4 OMHANDLEDE UDVALG

1 . Udvalget

1.1 . skal bidrage til den bedst mulige gennemfoerelse af aktionen ved at afgive udtalelse om alle forhold i forbindelse med dens forloeb ;

1.2 . skal bedoemme resultaterne og drage konklusionerne med hensyn til deres anvendelse ;

1.3 . skal paase , at den i artikel 5 , stk . 1 , naevnte udveksling af oplysninger finder sted ;

1.4 . skal foelge udviklingen i den nationale forskning , der foretages paa det omraade , den samordnede aktion henhoerer under , blandt andet ved at holde sig informeret om en saadan videnskabelig og teknisk udvikling , som vil kunne faa indflydelse paa aktionens gennemfoerelse ;

1.5 . skal udstikke retningslinjer for projektlederen ;

1.6 . kan for hver af de tre fysi ke egenskaber , der er anfoert i bilag I , nedsaette et underudvalg , der drager omsorg for , at programmet gennemfoeres tilfredsstillende ;

2 . Udvalgets rapporter og udtalelser fremsendes til Kommissionen og de medlemsstater , der deltager i aktionen . Kommissionen sender disse udtalelser til CREST og til Den staaende komite for Landbrugsforskning ( CPRA ) .

3 . Udvalget sammensaettes af de for samordningen af de nationale bidrag ansvarlige personer , som er udpeget af de deltagende medlemsstater , samt projektlederen . Hver ansvarlig kan for aktionens varighed lade sig ledsage af eksperter , dog hoejst to pr . deltagende medlemsstat . Et medlems mandat ophoerer foer dets udloeb , hvis dette medlem afgaar ved doeden eller traeder tilbage , eller hvis regeringen for den deltagende medlemsstat , der har udnaevnt ham , anmoder om at faa ham afloest . Hans efterfoelger udnaevnes for den resterende del af mandatperioden .

Top