EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31977L0187

Rådets direktiv 77/187/EØF af 14. februar 1977 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder, bedrifter eller dele af bedrifter

EFT L 61 af 5.3.1977, p. 26–28 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2001; ophævet ved 32001L0023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/187/oj

31977L0187

Rådets direktiv 77/187/EØF af 14. februar 1977 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder, bedrifter eller dele af bedrifter

EF-Tidende nr. L 061 af 05/03/1977 s. 0026 - 0028
den finske specialudgave: kapitel 5 bind 2 s. 0091
den græske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0171
den svenske specialudgave: kapitel 5 bind 2 s. 0091
den spanske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0122
den portugisiske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0122


++++

RAADETS DIREKTIV

af 14 . februar 1977

om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overfoersel af virksomheder , bedrifter eller dele af bedrifter

( 77/187/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Baade paa nationalt plan og paa faellesskabsplan medfoerer den oekonomiske udvikling , at der sker aendringer i virksomhedernes struktur blandt andet i forbindelse med overfoersel af virksomheder , bedrifter eller dele af bedrifter til andre indehavene som foelge af overdragelse eller fusion ;

det er noedvendigt at fastsaette bestemmelser til beskyttelse af arbejdstagerne i tilfaelde af ny indehaver isaer for at sikre varetagelsen af deres rettighoeder ;

der er stadig forskelle mellem medlemsstaterne for saa vidt angaar omfanget af beskyttelsen af arbejdstagerne paa dette omraade , og disse forskelle maa mindskes ;

disse forskelle kan indvirke direkte paa det faelles markeds funktion ;

det er derfor noedvendigt at fremme tilnaermelsen af lovgivningerne paa dette omraade paa et stadigt stigende niveau i henhold til artikel 117 i traktaten -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

AFDELING I

Anvendelsesomraade og definitioner

Artikel 1

1 . Dette direktiv finder anvendelse paa overfoersel af virksomheder , bedrifter eller dele af bedrifter til en anden indehaver som foelge af overdragelse eller fusion .

2 . Dette direktiv gaelder , naar den virksomhed , bedrift eller del af bedrift , som skal overfoeres , er beliggende inden for det omraade , hvor traktaten finder anvendelse .

3 . Dette direktiv finder ikke anvendelse paa soegaaende skibe .

Artikel 2

I dette direktiv forstaas ved :

a ) overdrager : enhver fysisk eller juridisk person , der som foelge af en overfoersel som omhandlet i artikel 1 , stk . 1 , ophoerer med at vaere indehaver af virksomheden , bedriften eller en del af bedriften ;

b ) erhverver : enhver fysisk eller juridisk person , der som foelge af en overfoersel som omhandlet i artikel 1 , stk . 1 , bliver indehaver af virksomheden , bedriften eller en del af bedriften ;

c ) repraesentanter for arbejdstagerne : repraesentanter for arbejdstagerne i henhold til lovgivning eller praksis i medlemsstaterne med undtagelse af personer , der har saede som repraesentanter for arbejdstagerne i bestyrelses - , ledelses - eller tilsynsorganer for selskaber i visse af medlemsstaterne .

AFDELING II

Varetagelse af arbejdstagernes rettigheder

Artikel 3

1 . Overdragerens rettigheder og forpligtelser i henhold til en arbejdskontrakt eller et arbejdsforhold , som bestod paa tidspunktet for overfoerselen i henhold til artikel 1 , stk . 1 , overgaar som foelge af denne overfoersel til erhververen .

Medlemsstaterne kan bestemme , at overdrageren ogsaa efter overfoerselen i henhold til artikel 1 , stk . 1 , og sammen med erhververen er ansvarlig for de forpligtelser , som foelger af en arbejdskontrakt eller et arbejdsforhold .

2 . Efter overfoersel i henhold til artikel 1 , stk . 1 , skal erhververen opretholde samme loen - og arbejdsvilkaar , som gjaldt for overdrageren ifoelge en kollektiv overenskomst , indtil den kollektive overenskomst opsiges eller udloeber , eller en anden kollektiv overenskomst traeder i kraft eller faar virkning .

Medlemsstaterne kan begraense den periode , hvori loen - og arbejdsvilkaarene skal opretholdes , saafremt denne periode er paa mindst ét aar .

3 . Stk . 1 og 2 finder ikke anvendelse paa arbejdstagerens ret til ydelser i forbindelse med alderdom og invaliditet eller til efterladte i henhold til supplerende faglige eller tvaerfaglige forsikringsordninger , der findes ud over medlemsstaternes lovbestemte sociale sikringsordninger .

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at beskytte arbejdstagernes interesser og de personers interesser , som allerede har forladt overdragerens bedrift paa tidspunktet for overfoerelsen i henhold til artikel 1 , stk . 1 , for saa vidt angaar helt eller delvis erhvervet ret til ydelser i forbindelse med alderdom , herunder ydelser til efterladte , i henhold til de i foerste afsnit omhandlede supplerende faglige eller tvaerfaglige forsikringsordninger .

Artikel 4

1 . Overfoersel af en virksomhed , bedrift eller del af en bedrift giver ikke i sig selv overdrageren eller erhververen nogen begrundelse for at foretage afskedigelser . Denne bestemmelse er ikke til hinder for , at der kan ske afskedigelser af oekonomiske , tekniske eller organisatoriske aarsager , der medfoerer beskaeftigelsesmaessige aendringer .

Medlemsstaterne kan bestemme , at foerste afsnit ikke skal gaelde for visse afgraensede kategorier af arbejdstagere , der ikke er daekket af medlemsstaternes lovgivning eller praksis vedroerende beskyttelse mod afskedigelse .

2 . Saafremt arbejdskontrakten eller arbejdsforholdet ophaeves , fordi overfoerselen i henhold til artikel 1 , stk . 1 , medfoerer en vaesentlig aendring af arbejdsvilkaarene til skade for arbejdstageren , anses arbejdsgiveren for at vaere ansvarlig for arbejdskontraktens eller arbejdsforholdets ophaevelse .

Artikel 5

1 . For saa vidt en bedrift bevarer sin uafhaengighed , har repraesentanterne eller repraesentationen for de af overfoerselen i henhold til artikel 1 , stk . 1 beroerte arbejdstagere fortsat den retsstilling og funktion , som er fastsat i medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser .

Foerste afsnit finder ikke anvendelse , dersom de noedvendige betingelser for nyudpegning af repraesentanter for arbejdstagerne eller ny sammensaetning af repraesentationen for arbejdstagere er til stede i henhold til de i medlemsstaterne administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser .

2 . Saafremt mandatet for repraesentanterne for de af overfoerselen i henhold til artikel 1 , stk . 1 , beroerte arbejdstagere udloeber paa grund af denne overfoersel , er disse repraesentanter stadig omfattet af de beskyttelsesforanstaltninger , som er fastsat i medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , eller som anvendes i henhold til gaeldende praksis .

AFDELING III

Information og konsultation

Artikel 6

1 . Overdrageren og erhververen skal underrette repraesentanterne for deres respektive arbejdstagore , som beroeres af en overfoersel i henhold til artikel 1 , stk . 1 , om foelgende forhold :

- grunden til overfoerselen ,

- overfoerselens juridiske , oekonomiske og sociale foelger for arbejdstagerne ,

- paataenkte foranstaltninger for arbejdstagerne .

Overdrageren skal give repraesentanterne for sine arbejdstagere disse oplysninger i rimelig til inden overfoerselens gennemfoerelse .

Erhververen skal give disse oplysninger til repraesentanterne for sine arbejdstagere i rimelig tid og under alle omstaendigheder inden disse arbejdstageres beskaeftigelses - og arbejdsvilkaar beroeres direkte af overfoerselen .

2 . Saafremt overdrageren eller erhververen overvejer foranstaltninger for deres respektive arbejdstagere , er de forpligtet til i rimelig tid at indlede konsultationer om disse foranstaltninger med repraesentanterne for deres respektive arbejdstagere med henblik paa at opnaa en aftale .

3 . De medlemsstater , hvis administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser aabner mulighed for , at repraesentanter for arbejdstagerne kan rette henvendelse til en voldgiftsinstans for at opnaa afgoerelse vedroerende de foranstaltninger , der skal traeffes for arbejdstagere , kan begraense de i stk . 1 og 2 fastsatte forpligtelser , hvis overfoerselen foraarsager en aendring af selve bedriften , som kan medfoere vaesentlige ulemper for en stor del af arbejdstagerne .

Informationen og konsultationen skal i det mindste vedroere de paataenkte foranstaltninger for arbejdstagerne .

Informationen og konsultationen skal finde sted i rimelig tid , foer den i foerste afsnit omhandlede aendring i selve bedriften gennemfoeres .

4 . Medlemsstaterne kan begraense de i stk . 1 , 2 og 3 fastsatte forpligtelser til virksomheder , eller bedrifter , der for saa vidt angaar antallet af arbejdstagere opfylder betingelserne for valg eller udpegelse af en kollegial instans , der repraesenterer arbejdstagerne .

5 . Medlemsstaterne kan traeffe bestemmelse om , at beroerte arbejdstagere , i de tilfaelde hvor der i en virksomhed eller bedrift ikke findes repraesentanter for arbejdstagerne , paa forhaand skal underrettes om en naert forestaaende overfoersel i henhold til artikel 1 , stk . 1 .

AFDELING IV

Afsluttende bestemmelser

Artikel 7

Dette direktiv begraenser ikke medlemsstaternes mulighed for at anvende eller indfoere administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , som er gunstigere for arbejdstagerne .

Artikel 8

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden to aar efter dets meddelelse og underretter straks Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , som de vedtager paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 9

Inden to aar efter udloebet af den i artikel 8 fastsatte periode paa to aar fremsender medlemsstaterne alle relevante oplysninger til Kommissionen med henblik paa at goere det muligt for denne at udarbejde en beretning til Raadet vedroerende anvendelsen af dette direktiv .

Artikel 10

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 14 . februar 1977 .

Paa Raadets vegne

J . SILKIN

Formand

( 1 ) EFT nr . C 95 af 28 . 4 . 1975 , s . 17 .

( 2 ) EFT nr . C 255 af 7 . 11 . 1975 , s . 25 .

Top