EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0895

Rådets direktiv 76/895/EØF af 23. november 1976 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i frugt og grønsager

OJ L 340, 9.12.1976, p. 26–31 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 179 - 184
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 011 P. 84 - 89
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 011 P. 84 - 89
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 007 P. 206 - 211
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 007 P. 206 - 211
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 61 - 66
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 61 - 66
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 61 - 66
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 61 - 66
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 61 - 66
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 61 - 66
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 61 - 66
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 61 - 66
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 61 - 66
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 169 - 174
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 169 - 174
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 8 - 13

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; ophævet ved 32005R0396 . Latest consolidated version: 08/10/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/895/oj

31976L0895

Rådets direktiv 76/895/EØF af 23. november 1976 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i frugt og grønsager

EF-Tidende nr. L 340 af 09/12/1976 s. 0026 - 0031
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 7 s. 0206
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 16 s. 0179
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 7 s. 0206
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 11 s. 0084
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 11 s. 0084


++++

RAADETS DIREKTIV

af 23 . november 1976

om fastsaettelse af maksimalgraensevaerdier for pesticidrester paa og i frugt og groensager

( 76/895/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 43 og 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Den vegetabilske produktion indtager en meget betydningsfuld plads i Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ;

udbyttet af denne produktion paavirkes til stadighed af skadelige organismer fra dyre - eller planteriget og af virus ;

det er absolut noedvendigt at beskytte vegetabilierne imod disse organismer , ikke blot for at undgaa en nedsaettelse af udbyttet , men ogsaa for at oege landbrugets produktivitet ;

anvendelse af kemiske pesticider udgoer et af de vaesentligste midler til beskyttelse af vegetabilier og vegetabilske produkter imod virkningerne af disse skadelige organismer ;

imidlertid har disse pesticider ikke udelukkende gunstige indvirkninger paa den vegetabilske produktion , da det i almindelighed drejer sig om giftige stoffer eller praeparater med farlig virkning ;

mange af disse pesticider eller deres omdannelses - eller nedbrydningsprodukter kan have skadelige virkninger for forbrugerne af vegetabilske produkter ;

disse pesticider boer ikke anvendes under saadanne betingelser , at de kan udgoere en fare for menneskers eller dyrs sundhed ;

der findes i visse medlemsstater forskellige metoder til modvirkning af denne fare , og flere af disse stater har for rester af visse pesticider paa og i behandlede vegetabilier eller vegetabilske produkter fastsat forskellige maksimalgraensevaerdier , som skal iagttages ved omsaetningen af disse produkter ;

forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til maksimalgraensevaerdier for pesticidrester kan medvirke til at skabe hindringer for handelen og derved forstyrre den frie bevaegelighed af varer inden for Faellesskabet ; der boer derfor fastsaettes maksimalgraensevaerdier som kan anvendes i medlemsstaterne ;

ved fastsaettelsen af disse maksimalgraensevaerdier maa den vegetabilske produktions behov , og noedvendigheden af at bestkytte menneskers og dyrs sundhed bringes i samklang ;

der boer til at begynde med fastsaettes saadanne maksimalgraensevaerdier for rester af bestemte pesticider paa og i frugt og groentsager , idet det herved tages i betragtning , at frugt og groensager i almindelighed er bestemt til menneskefoede eller , omend kun lejlighedsvis , til dyrefoder ; disse graensevaerdier boer udgoere det lavest mulige niveau ;

det er vigtigt at sikre den frie bevaegelighed i hele Faellesskabet for produkter , hvis indhold af rester af visse pesticider er mindre end eller lig med de i bilag II fastsatte maksimalgraensevaerdier ; samtidig hermed boer medlemsstaterne bemyndiges til uden diskrimination at tillade handel paa deres omraade med produkter , hvis indhold af pesticidrester overstiger de naevnte maksimalgraensevaerdier idet de , hvis de finder det berettiget , kan fastsaette maksimalgraensevaerdier for disse produkter eller undlade at fastsaette saadanne graensevaerdier ;

det er ikke noedvendigt at anvende dette direktivs bestemmelser paa frugt og groensager , der er bestemt til udfoersel til tredjelande ;

de i bilag II fastsatte maksimalgraensevaerdier , kan pludselig vise sig at vaere farlige for menneskers eller dyrs sundhed ; medlemsstaterne maa derfor i disse tilfaelde midlertidigt kunne saenke disse graensevaerdier ;

der maa i et saadant tilfaelde etableres et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen inden for Den staaende fytosanitaere Komité ;

i det omfang medlemsstaterne fastsaetter maksimalgraensevaerdier for produkter , der forhandles paa deres omraade boer de overvaage , at disse vaerdier overholdes ved officiel kontrol gennemfoert i det mindste ved stikproeveudtagning ;

i saa fald boer den officielle kontrol udfoeres efter faellesskabsmaessige proeveudtagnings - og analysemetoder ;

fastlaeggelse af proeveudtagnings - og analysemetoder er en teknisk og videnskabelig gennemfoerelsesforanstaltning ; med henblik paa at lette indfoerelsen heraf boer det bestemmes , at reglerne for disse proeveudtagninger og analyser skal vedtages efter en procedure , der indebaerer et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen inden for Den staaende fytosanitaere Komité ;

aendringer i bilagene boer i betragtning af disses hovedsageligt tekniske karakter kunne ske ved en hurtig procedure -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Dette direktiv vedroerer produkter , der er bestemt til menneskefoede eller , omend kun lejlighedsvis , til dyrefoder , og som hoerer under de positioner i den faelles toldtarif , der er gengivet i bilag I , for saa vidt der paa eller i disse produkter findes saadanne pesticidrester , som er opregnet i bilag II .

Artikel 2

1 . I dette direktiv forstaas ved pesticidrester saadanne pesticidrester og disses eventuelle giftige omdannelses - eller nedbrydningsprodukter , som er opregnet i bilag II , og som findes paa eller i de produkter , der er omhandlet i artikel 1 .

2 . I dette direktiv forstaas ved " at bringe i omsaetning " enhver overdragelse mod eller uden vederlag af de i artikel 1 omhandlede produkter , efter at de er hoestet .

Artikel 3

1 . Medlemsstaterne kan ikke paa grund af forekomst af pesticidrester forbyde eller hindre , at de i artikel 1 omhandlede produkter bringes i omsaetning paa deres omraade , hvis maengden af disse pesticidrester ikke overstiger de i bilag II fastsatte maksimalgraensevaerdier .

2 . Medlemsstaterne kan , hvis de finder det berettiget , godkende , at produkter , der omhandles i artikel 1 , og som indeholder pesticidrester i stoerre maengder end de i bilag II fastsatte , bringes i omsaetning paa deres omraade .

3 . Medlemsstaterne underretter de andre medlemsstater og Kommissionen om deres gennemfoerelse af stk . 1 og 2 .

Artikel 4

1 . Saafremt en medlemsstat skoenner , at en maksimalgraensevaerdi , der er fastsat i bilag II , frembyder fare for sundhedstilstanden hos mennesker eller dyr bortset fra skadelige organismer , kan denne medlemsstat midlertidigt saenke denne graensevaerdi , for saa vidt angaar dens omraade . I saa tilfaelde giver den straks de oevrige medlemsstater og Kommissionen en af grunde ledsaget meddelelse om de trufne foranstaltninger .

2 . Der traeffes ifoelge den fremgangsmaade , der er fastsat i artikel 8 , bestemmelse om , hvorvidt de maksimalgraensevaerdier , der er fastsat i bilag II , skal aendres . Saa laenge hverken Raadet eller Kommissionen har truffet nogen afgoerelse efter ovennaevnte fremgangsmaade , kan medlemsstaten opretholde de foranstaltninger , den har ivaerksat .

Artikel 5

Med forbehold af artikel 4 vedtager Raadet paa forslag af Kommissionen de aendringer , der skal foretages i bilagene . I forbindelse med disse aendringer tages navnlig den foreliggende tekniske og videnskabelige viden , samt sundhedsmaessige og landbrugsmaessige hensyn i betragtning .

Artikel 6

1 . Medlemsstaterne traeffer alle egnede foranstaltninger med henblik paa officiel kontrol ved stikproever af de maksimalgraensevaerdier , der er fastsat i henhold til dette direktiv .

2 . Naar de produkter , der er omhandlet i artikel 1 , er underkastet den i stk . 1 foreskrevne kontrol , traeffer medlemsstaterne alle egnede foranstaltninger med henblik paa , at proeveudtagningen og de kvalitative og kvantitative analyser af presticidrester foretages i overensstemmelse med bestemmelser , der fastlaegges efter proceduren i artikel 7 .

Artikel 7

1 . Naar der henvises til den fremgangsmaade , der er fastsat i denne artikel , indbringes sagen straks for Den staaende fytosanitaere Komité , i det foelgende benaevnt " komiteen " , der er nedsat ved afgoerelse 76/894/EOEF ( 3 ) af formanden , enten paa dennes initiativ eller paa begaering af en medlemsstat .

2 . I komiteen tildeles der medlemsstaternes stemmer vaegt i henhold til traktatens artikel 148 , stk . 2 . Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . Kommissionens repraesentant forelaegger et udkast til de foranstaltninger , der skal traeffes . Komiteen afgiver en udtalelse om disse foranstaltninger inden for en frist , som formanden kan fastsaette under hensyn til , hvor meget det forelagte spoergsmaal haster . Udtalelsen vedtages med et flertal af 41 stemmer .

4 . Kommissionen vedtager foranstaltningerne og ivaerksaetter dem straks , naar de er i overenstemmelse med komiteens udtalelse . Saafremt de ikke er i overensstemmelse med komiteens udtalelse , eller saafremt komiteen ikke har afgivet nogen udtalelse , forelaegger Kommissionen omgaaende Raadet et forslag til de foranstaltninger , der boer traeffes . Raadet vedtager foranstaltningerne med kvalificeret flertal .

Har Raadet ikke inden en frist paa tre maaneder efter sagens forelaeggelse vedtaget nogen foranstaltninger , vedtager Kommissionen selv de foreslaaede foranstaltninger og ivaerksaetter dem straks , med mindre Raadet med simpelt flertal har udtalt sig imod disse foranstaltninger .

Artikel 8

1 . Naar der henvises til den fremgangsmaade , der er fastsat i denne artikel , indbringer formanden straks sagen for komiteen , enten paa eget initiativ eller paa begaering af en medlemsstat .

2 . I komiteen tildeles der medlemsstaternes stemmer vaegt i henhold til traktatens artikel 148 , stk . 2 . Formanden deltager ikke afstemningen .

3 . Kommissionens repraesentant forelaegger et udkast til de foranstaltninger , der skal traeffes . Komiteen afgiver en udtalelse om disse foranstaltninger inden for en frist paa to dage . Udtalelsen vedtages med et flertal af 41 stemmer .

4 . Kommissionen vedtager foranstaltningerne og ivaerksaetter dem straks , naar de er i overensstemmelse med komiteens udtalelse . Saafremt de ikke er i overensstemmelse med komiteens udtalelse , eller saafremt komiteen ikke har afgivet nogen udtalelse , forelaegger Kommissionen omgaaende Raadet et forslag til de foranstaltninger , der boer traeffes . Raadet vedtager foranstaltningerne med kvalificeret flertal .

Har Raadet ikke inden en frist paa femten dage efter sagens forelaeggelse vedtaget nogen foranstaltninger , vedtager Kommissionen selv de foreslaaede foranstaltninger og ivaerksaetter dem straks , med mindre Raadet med simpelt flertal har udtalt sig imod disse foranstaltninger .

Artikel 9

Dette direktiv finder ikke anvendelse paa de produkter , der er omhandlet i artikel 1 , hvis det , i det mindste ved en egnet angivelse , er bevist , at de er bestemt til udfoersel til tredjelande .

Artikel 10

Dette direktiv finder anvendelse med forbehold af Faellesskabets bestemmelser om faelles kvalitetsnormer for frugt og groensager .

Artikel 11

Medlemsstaterne saetter de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme bestemmelserne i dette direktiv inden to aar efter dets meddelelse og underretter straks Kommissionen herom .

Artikel 12

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 23 . november 1976 .

Paa Raadets vegne

A . P . L . LM . M . van der STEE

Formand

( 1 ) EFT nr . C 97 af 28 . 7 . 1969 , s . 35 .

( 2 ) EFT nr . C 40 af 25 . 3 . 1969 , s . 4 .

( 3 ) Se side 25 i denne Tidende .

BILAG I

Liste over produkter , der er omhandlet i artikel 1

Position i den faelles toldtarif * Varebeskrivelse *

07.01 B * Kaal , frisk eller koelet *

07.01 C * Spinat , frisk eller koelet *

07.01 D * Salat , herunder endivie og cikorie , frisk eller koelet *

07.01 E * Bladbeder og kardoner , friske eller koelede *

07.01 F * Baelgfrugter , ogsaa udbaelgede , friske eller koelede *

07.01 G * Guleroedder , turnips , roedbeder , skorzener , knoldselleri , radiser og andre spiselige rodfrugter , friske eller koelede *

07.01 H * Skalotteloeg , hvidloeg og andre spiseloeg , friske eller koelede *

07.01 IJ * Porrer og andre Allium-arter , friske eller koelede *

07.01 K * Asparges , friske eller koelede *

07.01 L * Artiskokker , friske eller koelede *

07.01 M * Tomater , friske eller koelede *

07.01 N * Oliven , friske eller koelede *

07.01 O * Kapers , friske eller koelede *

07.01 P * Agurker og asier , friske eller koelede *

07.01 Q * Svampe og troefler , friske eller koelede *

07.01 R * Fennikel , frisk eller koelet *

07.01 S * Soed peber , frisk eller koelet *

07.01 T * Andre groensager , friske eller koelede *

ex 07.02 * Groensager , ikke kogte , frosne *

ex 08.01 * Dadler , bananer , ananas , advokatpaerer , mangoboenner , guavabaer , mangostaner samt kokosnoedder , paranoedder , akajounoedder , friske ( 1 ) , afskallede *

ex 08.02 * Citrusfrugter , friske ( 1 ) *

ex 08.03 * Figner , friske ( 1 ) *

ex 08.04 * Druer , friske ( 1 ) *

ex 08.05 * Noedder , der ikke henhoerer under pos . 08.01 , friske ( 1 ) , afskallede *

08.06 * AEbler , paerer og kvaeder , friske ( 1 ) *

08.07 * Stenfrugter , friske ( 1 ) *

08.08 * Baer , friske ( 1 ) *

08.09 * Andre frugter , friske ( 1 ) *

ex 08.10 * Frugter , ikke kogte , frosne , ikke tilsat sukker *

( 1 ) Som friske frugter betragtes ogsaa frugter , der er koelede .

BILAG II

Pesticidrester og deres maksimalgraensevaerdier

EOEF-nr . ( 1 ) * Pesticidrester * Maksimal graensevaerdi ( i mg/kg ( ppm ) ) *

* saedvanlig betegnelse * kemisk betegnelse * *

- * amitrol * 3-amino-1,2,4-triazol * 0 ( 2 ) *

- * aramit * 0-(2-(4-tert-butylphenoxy)-1-methyl-ethyl )- 0-(2-chlorethyl)-sulfit * 0 ( 2 ) *

- * atrazin * 4-ethylamino-2-chlor-6-isopropylamino - 1,3,5,-triazin * 1,0 *

15/60 * azinphos-ethyl * 0,0-diethyl-S-((4-oxo-3H-1,2,3 - benzotriazin-3-yl)-methyl)-dithiophosphat * enkeltvis eller tilsammen : *

* * * 0 ( 2 ) : rodgroensager , bortset fra knoldselleri *

* * * 0,4 : andre produkter *

15/42 * azinphos-methyl * 0,0-dimethyl-S-((4-oxo-3H-1,2,3 - benzotriazin-3-yl)-methyl)-dithiophosphat * enkeltvis eller tilsammen : *

* * * 0 ( 2 ) : rodgroensager , bortset fra knoldselleri *

* * * 0,4 : andre produkter *

6/20 * barban * ( 4-chlor-but-2-in-yl)-N-(3-chlor-phenyl )- carbamat * 0,1 *

609/21 * binapacryl * ( 6-(1-methyl-propyl)-2,4-dinitro - phenyl)-3,3-dimethyl-acrylat * 0 ( 2 ) : guleroedder *

* * * 0,3 : andre produkter *

- * captan * N-(trichlor-methylthio)-cyclohex-4-en-1,2 - dicarboximid * 15,0 *

6/11 * carbary * N-methyl-1-naphtyl-carbamat * 2,5 : abrikoser , aebler , paerer , ferskner , druer , blommer , salat , kaal *

* * * 1,2 : andre produkter *

620/6 * chlorbensid * ( 4-chlor-benzyl)-(4-chlor-phenyl )- sulfid * 1,5 *

620/4 * chlorfenson * ( 4-chlor-phenyl)-4-chlor-benzen - sulfonat * 1,5 *

- * chlorbenzilat * ethyl-2-hydroxy-2,2-bis(4-chlor -phenyl)-acetat * 1,5 *

6/22 * chloroxuron * 1-(4-(4-chlor-phenoxy)-phenyl)-3,3 - dimethyl-urinstof * 0,2 *

15/33 * demeton-S-methyl * 0,0-dimethyl-S-(2-ethylthio - ethyl)-monothiophosphat * enkeltvis eller tilsammen : *

* * * 0 ( 2 ) : guleroedder *

* * * 0,4 : andre produkter ( beregnet som dementon-S-methyl-sulfon ) *

15/49 * oxydemeton-methyl * 0,0-dimethyl-S-(2 - ethylsulfinyl-ethyl)-monothiophosphat * enkeltvis eller tilsammen : *

* * * 0 ( 2 ) : guleroedder *

* * * 0,4 : andre produkter ( beregnet som dementon-S-methyl-sulfon ) *

- * demeton-S-methyl-sulfon * 0,0-dimethyl-S-(2 - ethylsulfonyl-ethyl)-monothiophosphat * enkeltvis eller tilsammen : *

* * * 0 ( 2 ) : guleroedder *

* * * 0,4 : andre produkter ( beregnet som dementon-S-methyl-sulfon ) *

6/19 * diallat * S-(2,3-dichlor-allyl)-N-N-diisopryl - monothiocarbamat * 0,05 *

607/24 * dichlorprop * 2-(2,4-dichlor-phenoxy)-propion - syre * 0,05 *

15/55 * dimethoat * 0,0-dimethyl-S-(N-methyl-carbamoyl )- methyl-dithiophosphat * 1,5 ( 3 ) *

- * omethoat * 0,0-dimethyl-S-(N-methylcarbamoyl)-methyl - monothiophosphat * 0,4 *

609/23 * dinoseb * 6-(1-methyl-propyl)-2,4-dinitrophenol * 0,05 *

- * dodin * ( dodecyl-guanidin)-acetat * 1,0 : frugter *

* * * 0 ( 2 ) : andre produkter *

602/33 * endosulfan * 6,7,8,9,10 , 10 hexachlor-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,3,4-benzo(e )- dioxathiepin-3-oxid * 0,2 : guleroedder *

* * * 0,5 : andre produkter *

EOEF-nr . ( 1 ) * Pesticidrester * Maksimal graensevaerdi ( i mg/kg ( ppm ) ) *

* saedvanlig betegnelse * kemisk betegnelse * *

602/32 * endrin * 1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy - 1,4,4a,5,6,7,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-endo-dimethano - naphthalin * 0 ( 2 ) *

15/56 * fenchlorphos * 0-(2,4,5-thrichlor-phenyl)-0,0 - dimethyl-monothiophosphat * 0,5 *

15/58 * fenitrothion * 0,0-dimethyl-0-(3-methyl-4-nitro - phenyl)-monothiophosphat * 0,5 *

15/61 * formothion * 0,0-dimethyl-S-(N-formyl-N-methyl - carbamoyl-methyl)-dithiophosphat * 0,1 *

- * - * 1,1-dichlor-2,2-bis ( 4-ethyl-phenyl)ethan * 10,0 *

602/23 * lindan * gamma-1,2,3,4,5,6-hexachlor-cyclohexan * 2,0 : bladgroensager *

* * * 0,1 : guleroedder *

* * * 1,5 : andre produkter *

15/44 * malathion , herunder * S-(1,2-bis ( ethoxy-carbonyl)-ethyl)-0,0-dimethyl-dithio-phosphat * 3,0 : groensager , bortset fra rodgroensager *

* * * 0,5 : andre produkter *

* malaoxon * S-(1,2-bis ( ethoxycarbonyl)-ethyl-0,0 - dimethyl-monothio-phosphat * 3,0 : groensager , bortset fra rodgroensager *

* * * 0,5 : andre produkter *

- * methoxychlor * 1,1,1-trichlor-2,2-bis ( 4-methoxy-phenyl)ethan * 10,0 *

15/37 * parathion , herunder * 0,0-diethyl-0-(4-nitro - phenyl)-monothiophosphat * 0,5 *

* paraoxon * 0,0-diethyl-0-(4-nitro-phenyl)-phosphat * 0,5 *

15/36 * parathion-methyl , herunder * 0,0-dimethyl-0-(4-nitro-phenyl)-monothiophosphat * 0,15 *

* paraoxon-methyl * 0,0-dimethyl-0-(4-nitro - phenyl)phosphat * 0,15 *

15/22 * phosphamidon * ( 2-chlor-3-diethylamino-1 - methyl-3-oxo-prop-1-en-yl)-dimethyl-phosphat * 0,15 *

607/21 * folpet * N-(trichlor-methyl-thio)-phthalimid * 15,0 *

- * propoxur * 2-Isopropoxy-phenyl-N-methylcarbamat * 3,0 *

15/27 * TEPP * 0,0,0,0-tetraethyl-diphosphat * 0 ( 2 ) *

6/5 * thiram * bis-(dimethyl-thiocarbamoyl)-disulfid * 3,8 : jordbaer , druer *

* * * 3,0 : andre produkter *

602/24 * toxaphen * camphechlor ( 67-69 % chlor ) * 0,4 *

15/21 * trichlorfon * 0,0-dimethyl-(2,2,2-trichlor-1 - hydroxy-ethyl)-phosphonat * 0,5 *

( 1 ) Nummerering i bilag I til Raadets direktiv 67/548/EOEF af 27 . juni 1967 om tilnaermelse af lovgivning om klassificering , emballering og etikettering af farlige stoffer ( EFT nr . 196 af 16 . 8 . 1967 , s . 5 ) , senest aendret ved direktiv 75/409/EOEF ( EFT nr . L 183 af 14 . 7 . 1975 , s . 22 ) .

( 2 ) Ubetydelige rester , der ikke overstiger den nedre foelsomhedsgraense i bestemmelsesmetoden , tolereres .

( 3 ) Heri eventuelt medregnet den maksimalgraensevaerdi paa 0,4 ppm , der er fastsat for omethoat .

Top